X
Znajdź prawnika

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

Radca prawny
0.0 0 Reviews
Ilość opinii: 0 (pokaż wszystkie)

Dane kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda

aleja Jana Chrystiana Szucha 3
00-580 Warszawa

667231839

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda oferuje szeroką gamę usług prawnych skierowanych do przedsiębiorców, osób prawnych oraz klientów indywidualnych. Na każdym etapie działań zapewniamy pełne zaangażowanie, a także rzetelne i indywidualne podejście do każdej zleconej nam sprawy.

Stale współpracujemy także z innymi kancelariami radców prawnych i adwokatów oraz aplikantami adwokackimi i radcowskimi, co gwarantuje nieprzerwane świadczenie pomocy prawnej oraz profesjonalne zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.

Kancelaria świadczy usługi na terenie całej Polski ze szczególnym naciskiem na województwa Mazowieckie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie

 

PRAWO CYWILNE
zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi,
przygotowywanie projektów umów,
dochodzenie należności pieniężnych,
odszkodowania (w szczególności za wypadki medyczne i drogowe), zadośćuczynienia za szkody na osobie,
prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testamenty, zachowek)
dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
ochrona własności (w tym własności intelektualnej).
służebność przesyłu (ustanowienie za wynagrodzeniem, zasiedzenie)
prawna problematyka obrotu nieruchomościami (sporządzanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, deweloperskich),

PRAWO ADMINISTRACYJNE
reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA,
stała obsługa podmiotów administracji samorządowej,
sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień materialnego prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
gospodarka nieruchomościami,
ochrona środowiska,
prawo energetyczne.

PRAWO BUDOWLANE
prowadzenia postępowań zmierzających do uzyskania niezbędnych dla podjęcia lub kontynuowania procesu budowy decyzji administracyjnych,
wykonywania doradztwa dotyczącego zgodności rozwiązań projektowych i inżynierskich z prawem budowlanym,
tworzenia umów przyłączeniowych na wszelkiego rodzaju media,
tworzenia wszelkiego rodzaju umów o roboty budowlane (realizację inwestycji pod klucz, generalne wykonawstwo, wykonawstwo, podwykonawstwo).

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH I PRAWO GOSPODARCZE
wykonywania doradztwa o wyborze rodzaju spółki, jak również zrestrukturyzowania w tym celu spółki już istniejącej,
wykonywania kompleksowych audytów prawnych spółek,
projektowania i realizowania procedur prowadzących do utworzenia spółki, oraz wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym – łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek),
bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych,
opiniowanie i konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz ich władz,
reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i sprawach gospodarczych,
tworzenia struktur holdingowych,
badanie zgodności umów z prawem konkurencji,
doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
wsparcie przedsiębiorców w przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE NAPRAWCZE
reprezentacja przed sądami w sprawach upadłościowych,
doradztwo w procesie likwidacji podmiotu gospodarczego,
doradztwo na etapach: podejmowania decyzji o konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości,
doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, zarówno w postępowaniu obejmującym likwidacje majątku upadłego, jak i w postępowaniu z możliwością zawarcia układu,
doradztwo w sytuacji, gdy przeciwko przedsiębiorcy wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości lub z wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo podmiotom, których dłużnik stał się niewypłacalny zarówno wówczas, gdy nie wystąpiono z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości, jak też w sytuacji, gdy wniosek taki został złożony lub ogłoszona została upadłość,
postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
transgraniczne postępowanie upadłościowe.

PRAWO AUTORSKIE
wykonywania doradztwa dotyczącego rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, związanych z poszczególnymi przejawami twórczości (literackiej, naukowej, medialnej, filmowej, architektonicznej, informatycznej),
reprezentowania twórców wobec osób i firm naruszających ich autorskie prawa majątkowe,
opiniowanie oraz tworzenia wszelkiego rodzaju umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów lub zezwalających na ich wykorzystywanie (umowy licencyjne, sublicencyjne).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
sporządzanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych,
sporządzanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych,
sporządzanie wniosków dotyczących powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji,
sporządzanie oraz opiniowanie umów pod kątem zabezpieczenia danych osobowych,
przygotowanie umów powierzania danych osobowych,
pomoc i doradztwo prawne w zorganizowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
reprezentowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

PRAWO MEDYCZNE
obsługa podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
opiniowanie kontraktów z NFZ,
sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne,
sprawy związane z dyscypliną finansów publicznych.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
rozwód bez orzeczenia o winie i z orzeczeniem winy,
alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci,
kontakty z dziećmi, wydanie dziecka,
pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały,
umowy majątkowe,
przymusowa realizacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
sprawy mieszkaniowe, sposób korzystania, eksmisje,
rozliczenie związków nieformalnych (konkubinaty),
ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa,

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
reprezentacja stron w postępowaniu karnym,
pomoc prawna w sprawach tzw. wykroczeń drogowych oraz innych
prawo karne gospodarcze, m.in. działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzyciela, odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu.

Brak informacji.

Potrzebujesz pomocy?

Wyślij wiadomość bezpośrednio do prawnika

Brak komentarzy

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Ewa Habuda
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.