Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia – wzór z omówieniem

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę z pracownikiem bez zachowania odpowiedniego terminu wypowiedzenia jest możliwe tylko w wyjątkowych wypadkach. Ten sposób rozwiązania umowy jest opisany w art. 52 Kodeksu pracy.

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia wywołuje skutek w postaci natychmiastowego ustania stosunku pracy. Oświadczenie to musi zastać złożone w formie pisemnej.

Przepis art. 52. § 1. Kodeksu pracy mówi, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Naruszenie obowiązków pracowniczych musi dotyczyć podstawowych obowiązków, takich jak:

  • przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę czasu pracy;
  • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
  • przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
  • dbanie o dobro zakładu pracy, ochronę mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Należy przy tym pamiętać, że owe naruszenie musi być naruszeniem ciężkim.

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady_prawne.