Regulamin Portalu znajdzparagraf.pl

I. DEFINICJE

 1. Konto – konto Użytkownika (w tym Prawnika), na którym znajdują się informacje na temat Użytkownika, umieszczone na Portalu w postaci podstrony Portalu, posiadającej własny adres URL. Dzięki założonemu Kontu Użytkownik może m.in. publikować na Portalu informację, komentarze, posty na forum oraz opinię o Prawniku.
 2. Materiał – jakikolwiek tekst, zdjęcie, obraz lub innego rodzaju dane, zamieszczone w ramach Portalu przez Operatora oraz Użytkownika, w tym informacje o Prawniku zamieszczone na jego Profilu.
 3. Narzędzia – wszelkie narzędzia udostępnione Użytkownikom w ramach Portalu, w szczególności: moduł zamieszczania Materiałów, moduł wystawiania opinii i ocen przez Użytkowników, moduł zgłaszania naruszenia Regulaminu.
 4. Operator – właściciel i operator Portalu: Radosław Pilarski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, firma Radosław Pilarski Kancelaria Prawna z siedzibą w Chełmie, przy ul. Połaniecka 7/41, kod pocztowy 22-100, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 5632364319, REGON: 366935098.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresemznajdzparagraf.pl.
 6. Prawnik – Użytkownik będący adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, doradcą podatkowym, mediatorem, kancelarią prawną, posiadający swój indywidualny Profil na Portalu..
 7. Profil – konto Prawnika, na którym znajdują się informacje na temat Prawnika umieszczone na Portalu w postaci podstrony Portalu, posiadającej własny adres URL. Portal umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dwóch rodzajów Profili:
  1. Profil Prawnika – Profil, którego założenie jest bezpłatne zgodnie z Działem X pkt. 1. Regulaminu.
  2. Profil Prawnika z Paragrafem – Profil wyróżniony na Portalu zgodnie z Działem VI 14. Regulaminu, którego założenie związane jest z uiszczeniem opłaty zgodnie z Działem X pkt 2. Regulaminu.
 8. Regulamin – niniejszy „Regulamin Portalu znajdzparagraf.pl”, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa – oznacza wiążącą Operatora z Użytkownikiem (także będącego Prawnikiem) umowę w przedmiocie utworzenia i korzystania z Konta (także Profilu) zamieszczonego na Portalu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą̨ systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, tj. Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 11. Użytkownik – osoba korzystającą z Portalu, w tym osoba, która opublikowała informację, komentarz, post na forum lub opinię o Prawniku, wystawiła ocenę dotyczącą jakości usług świadczonych przez Prawnika. Mianem Użytkownika nazywa się także Prawnika posiadającego Profil na Portalu oraz osobę odwiedzającą Portal, nieposiadająca aktywnego Konta.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Portal znajdzparagraf.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
 2. Wydawcą Portalu jest Operator Radosław Pilarski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Radosław Pilarski Kancelaria Prawna z siedziba w Chełmie, przy ul. Połaniecka 7/41, kod pocztowy 22-100, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 5632364319, REGON: 366935098.
 3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone oraz prawa do Materiałów, aplikacji i baz danych Portalu są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy ze znajdzparagraf.pl – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 4. Korzystanie z Materiałów zawartych na Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych (Materiałów) udostępnianych na jego stronach;
  2. rozpowszechnianie Materiałów publikowanych na stronach Portalu, w szczególności artykułów, porad prawnych, wzorów dokumentów, aktualności, ogłoszeń o pracę, danych Prawników, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy prawne, polityczne i gospodarcze);
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części;
  4. korzystanie z odpłatnych Materiałów zawartych na Portalu bez wcześniejszej uiszczenia za nie opłaty.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Materiałów, utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez Regulamin oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach znajdzparagraf.pl.
 6. Jakiekolwiek inne niż określone w Dziale II pkt 5 korzystanie z Materiałów, utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Portalu udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Portalu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem są udostępniane na stronach znajdzparagraf.pl) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Portal uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator Portalu Radosław Pilarski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, firma Radosław Pilarski Kancelaria Prawna z siedzibą w Chełmie, przy ul. Połaniecka 7/41, kod pocztowy 22-100, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 5632364319, REGON: 366935098. Dane osobowe Użytkowników (w tym Prawników i osób odwiedzających Portal) będą przetwarzane przez Administratora, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez znajdzpragraf.pl oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności Operator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Portal usług wymagających zarejestrowania w Portalu. Operator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany. Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operator świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. udostępnia wyszukiwarkę Prawników skatalogowanych według kategorii świadczonych usług, obszarów prawa oraz lokacji siedzib;
  2. umożliwia Prawnikom tworzenie Profili i zamieszczanie w ich ramach Materiałów;
  3. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Prawnikach oraz wystawianie ocen dotyczących jakości świadczonych przez nich usług;
  4. umożliwia, za pośrednictwem formularza, skorzystanie z pomocy Operatora w znalezieniu Prawnika, którego profil działalności odpowiada problemowi prawnemu opisanemu w formularzu przez Użytkownika. Korzystając z opisu problemu prawnego Operator ustali jakiego obszaru prawa dotyczy problem, oraz z której grupy Prawników (adwokat, radca prawny, notariusz, doradza podatkowy, mediator) Użytkownik może skorzystać.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do części ogólnodostępnej Portalu jest otwarty dla każdego Użytkownika, który posiada możliwość połączenia z publiczną siecią̨ Internet, bez konieczności rejestracji w Portalu.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią̨ Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów opublikowanych na Portalu, w szczególności, porad prawnych, aktualności oraz innych zasobów Portalu i Narzędzi, w tym z wyszukiwarki i porównywarki Prawników jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem rozdziału X.
 5. Operator informuje, że zamieszczanie Materiałów w ramach profili Prawników, a także publikowanie informacji i opinii o Prawnikach przez Użytkowników odbywa się̨ na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu znajdzparagraf.pl, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z kont zarejestrowanych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł zarejestrowanych Użytkowników; uzyskiwanie dostępu do Portalu lub Materiałów przy pomocy innych środków niż̇ interfejs udostępniony przez Portal;
  3. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  4. korzystania z Materiałów zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się̨ działań naruszających uregulowania opisane w Dziale IV pkt. 2. lit. a.–d. niniejszego regulaminu, Operator może niezwłocznie zablokować mu dostęp do Portalu, może również podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Portalu przy pomocy ważnego loginu i hasła.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w Dziale XI pkt. 6 niniejszego regulaminu lub za pomocą̨ dostępnych Narzędzi, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem na Portalu Materiałów.

 

V. DODAWANIE OPINII O PRAWNIKACH ORAZ WYSTAWIANIE OCEN

 1. Dodawanie opinii o Prawnikach oraz wystawianie ocen jest możliwe w ramach Profili tych Prawników poprzez opcję dodawania opinii oraz wystawiania ocen. W tym celu Użytkownik powinien w ramach odpowiedniego formularza postępować zgodnie instrukcją załączoną do formularza.
 2. Opinie i informacje o Prawnikach mogą̨ dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika.
 3. Opinie i informacje o Prawnikach mogą̨ opierać się̨ jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą̨ opierać się̨ na relacjach osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się̨ do tzw. lokowania produktu.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Prawnika na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii, które nie są̨ zgodne z prawdą.
 7. Informacje i opinie nie mogą̨ naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społ W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się̨ do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
 8. Użytkownik wystawiając opinię jednocześnie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest prawdziwa.
 9. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a już̇ opublikowane opinie i informacje usunąć, jeżeli są̨ sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i opinii przekazywanych przez Użytkowników lub Prawników.
 11. Powyższe zasady stosuje się̨ odpowiednio do zapytań zadawanych Prawnikom.

 

VI. PROFILE PRAWNIKÓW

 1. Utworzenie Profilu Prawnika jest możliwe poprzez skorzystanie z panelu rejestracyjnego znajdującego się na podstronie Strefa Prawnika, udostępnionego przez Operatora w ramach Portalu. Rejestracja w ramach Portalu następuje po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz ich zatwierdzeniu.
 2. Utworzenie Profilu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji, które obejmują̨: tytuł zawodowy, imię̨ i nazwisko, województwo i miejscowość w obrębie którego wykonywany jest zawód, obszar prawa właściwy dla działalności Prawnika, opis działalności Prawnika, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca świadczenia usług prawnych. Prawnik może w ramach Profilu umieszczać także inne informacje, w tym Materiał.
 3. Prawnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
 4. Prawnik zobowiązany jest do:
  1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Profilu Prawnika.
 5. Warunkiem dokonania rejestracji jest potwierdzenie przez Prawniką, że zapoznał się on z treścią̨ Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 6. Dostęp do Profilu Prawnika, w ramach Portalu jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się do Profilu Prawnika.
 7. Jeden Prawnik może utworzyć tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie jednego Profilu dla kilku Prawników. Profile powtarzające się będą̨
 8. W ramach Profilu, Prawnik otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodawać zdjęcia i obrazy;
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników dotyczące Profilu Prawnika oraz opublikowanych przez Prawników Materiałów;
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania.
 9. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Prawnika, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 10. W ramach Profilu możliwe jest zamieszczanie logotypu Prawnika. Prawnik wyraża zgodę̨ na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego w Portalu. W przypadku, gdy na logotyp udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Prawnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Operatora. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Portalu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą̨ zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Prawnika o tym fakcie.
 11. Operator informuje, że weryfikuje wszystkich nowo zarejestrowanych Użytkowników w oparciu o dane pochodzące z oficjalnych rejestrów poszczególnych samorządów zawodowych Prawników. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych podczas rejestracji oraz co do posiadanych uprawnień do wykonywania wskazanego podczas rejestracji zawodu, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Portalu oraz prawo do dezaktywowania Profilu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane lub dostarczenia Operatorowi potwierdzenia posiadanych uprawnień. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych lub uprawnień w wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 12. Zmiana statusu Profilu z Profilu Prawnika na Profil Prawnika z Paragrafem następuje poprzez:
  1. złożenie dyspozycji zakupu abonamentu Profilu Prawnika z Paragrafem w panelu Strefy Prawnika;
  2. złożenie dyspozycji zakupu abonamentu Profilu Prawnika z Paragrafem drogą mailową lub telefoniczną u konsultanta Portalu.
 13. Abonament Profil Prawnika z Paragrafem wygasa po upływie okresu, na jaki został wykupiony i nie przedłuża się automatycznie. Użytkownik może przedłużyć abonament Profilu Prawnika z Paragrafem na dalszy okres poprzez:
  1. złożenie dyspozycji przedłużenia abonamentu Profilu Prawnika z Paragrafem w panelu Strefy Prawnika;
  2. złożenie dyspozycji przedłużenia abonamentu Profilu Prawnika z Paragrafem drogą telefoniczną lub mailową u konsultanta Portalu.
 14. Profil Prawnika z Paragrafem wyróżniony jest na Portalu poprzez: pozycję na górze wyników wyszukiwania; promowanie kancelarii w polu Wizytówki; kontekstowe wyświetlanie kancelarii w treści publikacji prawniczych. Użytkownik Profilu Prawnika z Paragrafem ma dostęp do zaawansowanych statystyk odwiedzin profilu, korzysta z obsługi marketingowej Portalu oraz z pomocy osobistego doradcy ds. marketingu prawniczego.

VII. ZASADY ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW

 1. Każdy Prawnik ma możliwość umieszczania na stronach Portalu Materiałów, m.in. artykułów, komentarzy oraz porad, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, korzystając z odpowiednich Narzędzi.
 2. Publikacja Materiału przez Prawnika na Portalu następuje po autoryzacji Operatora. Publikacja Materiałów jest możliwa poprzez Profil Prawnika po zalogowaniu się do Profilu.
 3. Zabronione jest zamieszczane w ramach Portalu Materiałów, które:
  1. byłyby nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, byłyby zamieszczane w ramach Portalu w złej wierze lub w inny sposób byłyby niezgodne z celem funkcjonowania Portalu;
  2. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa opisywanych osób, w tym prawa związane z naruszeniem dóbr osobistych, ochroną praw autorskich, ochroną patentową, tajemnicą handlową, ochroną danych osobowych lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. byłyby obraźliwe lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje;
  4. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. Użytkownik zamieszczający Materiały na Portalu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, jak również, że Materiały te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w Portalu Materiałów, które są̨ przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę̨ od podmiotu uprawnionego do przesyłania Operatorowi lub zamieszczania takich Materiałów.
 6. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Portalu Materiałów, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie zawartych w nich treści przez innych Użytkowników, w zakresie dozwolonego użytku.
 7. Użytkownik oświadcza, że w związku z zamieszczeniem w ramach Portalu swych Materiałów nie będzie podejmował jakichkolwiek działań przeciwko Operatorowi, w szczególności nie będzie żądał z tego tytułu wynagrodzenia.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, co do których, bazując na własnych źródłach lub opierając się̨ na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą̨ one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Operator nie prowadzi ścisłej kontroli Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu.
 9. W przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przeciwko Operatorowi przez osoby trzecie, w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika Materiałami na Portalu, Użytkownik, po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Operatora, przystąpi niezwłocznie do wyjaśnienia sprawy oraz zaspokoi wszelkie roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie, jak również̇ pokryje wszelkie ewentualne koszty, które poniesie z tego tytułu Operator.
 10. Operator oświadcza, że Materiały zamieszczane w ramach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią̨ interpretacji prawnej lub porady prawnej. Nie wyrażają̨ one także poglądów Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością̨.

 

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Portalu i wiąże się̨ z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 4. Operator może pozbawić Użytkownika będącego Prawnikiem prawa do korzystania z Portalu blokując lub usuwając jego Konto, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. naruszył zasady bezpieczeństwa Portalu, określone w Dziale IV pkt 2 lit. a. – d. Regulaminu;
  3. dopuścił się̨ innych zachowaná, które zostaną̨ uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Operatora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Portalu bez uprzedniej zgody Operatora.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych Narzędzi.

 

IX. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu, w tym za ich prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Portalu itd. Operator, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane treścią̨ Materiałów oraz za jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. skutki spowodowane przez przejecie przez osoby trzecie hasła Użytkownika zarejestrowanego;
  3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez linki lub hiperłącza z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, w tym Prawników, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 4. Operator wyraźnie zastrzega, iż̇ korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się̨ na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu Materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Usługi nie są̨ objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez Prawników w ramach Portalu działań z przepisami regulującymi zasady wykonywania określonych zawodów ponoszą̨ oni sami.
 6. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 7. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, w tym Prawnika, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę̨ powstałą w wyniku uniemożliwienie dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż̇ konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.

 

X. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Profilu Prawnika przez Użytkownika nie wymaga uiszczenia opł
 2. Płatności za utworzenie i utrzymywanie Profilu Prawnika z Paragrafem odbywają̨ się w następującej formie:
  1. za każdy miesiąc korzystania z Profilu Prawnika z Paragrafem Użytkownik powinien uiścić opłatę̨ zgodną z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.znajdzparagraf.pl;
  2. w wyznaczonym przez Operatora okresie testowym począwszy od dnia dokonania zakupu abonamentu Profilu Prawnika z Paragrafem, Użytkownik może korzystać z Profilu Prawnika z Paragrafem bez konieczności uiszczania opłaty. Testowa subskrypcja Profilu Prawnika z Paragrafem wygasa z upływem okresu testowego.
 3. Płatności, o których mowa w Dziale X pkt 2 lit. a. Regulaminu dokonywane są̨ z góry w terminie określonym na fakturze przesłanej do Użytkownika zgodnie z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.znajdzparagraf.pl.
 4. Płatności należy dokonywać za pomocą̨ platformy paypal.com lub w inny sposób określony na stronach Portalu.
 5. Operator dokonuje automatycznego przedłużenia możliwości korzystania z Profilu Użytkownika. W przypadku zdecydowania się na rezygnacje z odpłatnego Profilu, Użytkownik powinien złożyć odpowiednią dyspozycję o rezygnacji na adres poczty elektronicznej:biuro@znajdzparagraf.pl., co najmniej na 7 dni przed końcem terminu opłaconego abonamentu. W innym wypadku płatny Profil Użytkownika zostanie automatycznie przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy.

 

XI. REKLAMACJE ORAZ KONTAKT Z OPERATOREM

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy składać na adres poczty elektronicznej:biuro@znajdzparagraf.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą̨ poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupeł Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się̨ do treści niniejszego Regulaminu nie Bedą przez Operatora rozpatrywane.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować pocztą elektroniczną na adresbiuro@znajdzparagraf.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem znajdzparagraf.pl/kontakt.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usł
 2. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Portalu oraz poinformuje bezpośrednio zarejestrowanych Użytkowników o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w jego Profilu. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 4. Użytkownicy mogą̨ uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2017r.