Regulamin Portalu Znajdzparagraf.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Portal znajdzparagraf.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
 2. Wydawcą Portalu jest Operator Grzegorz Szwaciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Szwaciński z siedzibą w Koninie przy ul. Energetyka 2/18, kod pocztowy 62-510, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6652595985.
 3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone oraz prawa do Materiałów, aplikacji i baz danych Portalu są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z www.znajdzparagraf.pl – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów zawartych na Portalu nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywanie, szczególnie w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych na jego stronach;
  2. rozpowszechnianie Materiałów publikowanych na stronach Portalu, w szczególności artykułów, porad prawnych, wzorów dokumentów, aktualności, ogłoszeń o pracę, danych Prawników, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy prawne, polityczne i gospodarcze);
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części;
  4. korzystanie z odpłatnych Materiałów zawartych na Portalu bez wcześniejszego uiszczenia za nie opłaty.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu, w tym z Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez Regulamin oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach www.znajdzparagraf.pl.
 6. Jakiekolwiek inne niż określone w Dziale II pkt 5 korzystanie z Materiałów bez uprzedniej wyraźnej zgody Portalu udzielonej na piśmie, jest zabronione, a naruszenie praw Portalu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem są udostępniane na stronach www.znajdzparagraf.pl) do podlegających ochronie Materiałów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Portal uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator Portalu Grzegorz Szwaciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Szwaciński z siedzibą w Koninie przy ul. Energetyka 2/18, kod pocztowy 62-510, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6652595985. Dane osobowe Użytkowników (w tym Prawników i osób odwiedzających Portal) będą przetwarzane przez Administratora, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez www.znajdzpragraf.pl oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności Operator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Portal usług wymagających zarejestrowania w Portalu. Operator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany. Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

II. DEFINICJE

 1. Klient – Użytkownik korzystający z płatnych usług oferowanych przez Operatora;
 2. Materiał – tekst, zdjęcie, obraz, utwór, baza danych lub innego rodzaju dane zmieszczone na Portalu przez Operatora lub Użytkownika, w tym informacje o Prawniku zamieszczone na Profilu.
 3. Narzędzia – wszelkie mechanizmy i przyrządy udostępnione Użytkownikom w ramach Portalu, w szczególności: moduł zamieszczania Materiałów, moduł wystawiania opinii i ocen przez Użytkowników, moduł zgłaszania naruszenia Regulaminu.
 4. Operator – właściciel i administrator Portalu: Grzegorz Szwaciński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Szwaciński z siedzibą w Koninie przy ul. Energetyka 2/18, kod pocztowy 62-510, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6652595985.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem: www.znajdzparagraf.pl.
 6. Regulamin – niniejszy „Regulamin Portalu znajdzparagraf.pl” będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, tj. Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Użytkownik – osoba korzystającą z Portalu, w tym osoba, która opublikowała informacje, komentarz, post na forum, opinię o Prawniku lub wystawiła ocenę dotyczącą jakości usług świadczonych przez Prawnika. Do grupy Użytkowników zaliczani są również Prawnicy.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operator świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Prawnikom tworzenie Profili i zamieszczanie w ich ramach Materiałów;
  2. umożliwia, za pośrednictwem formularza, skorzystanie z pomocy Operatora w znalezieniu Prawnika, którego profil działalności odpowiada problemowi prawnemu opisanemu w formularzu przez Użytkownika. Korzystając z opisu problemu prawnego Operator ustali jakiego obszaru prawa dotyczy problem, oraz z której grupy Prawników (adwokat, radca prawny, notariusz, doradza podatkowy, mediator itp.) Użytkownik może skorzystać.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do części ogólnodostępnej Portalu jest otwarty dla każdego Użytkownika, który posiada możliwość połączenia z publiczną siecią̨ Internet, bez konieczności rejestracji w Portalu.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią̨ Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów opublikowanych na Portalu, w szczególności, porad prawnych, aktualności oraz innych zasobów Portalu i Narzędzi, w tym z wyszukiwarki i porównywarki Prawników jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem rozdziału XI.
 5. Operator informuje, że zamieszczanie Materiałów w ramach profili Prawników, a także publikowanie informacji i opinii o Prawnikach przez Użytkowników odbywa się̨ na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu znajdzparagraf.pl, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z kont zarejestrowanych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł zarejestrowanych Użytkowników; uzyskiwanie dostępu do Portalu lub Materiałów przy pomocy innych środków niż̇ interfejs udostępniony przez Portal;
  3. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  4. korzystania z Materiałów zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się̨ działań naruszających uregulowania opisane w Dziale IV pkt. 2. lit. a.–d. niniejszego regulaminu, Operator może niezwłocznie zablokować mu dostęp do Portalu, może również podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Portalu przy pomocy ważnego loginu i hasła.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w Dziale XII pkt. 6 niniejszego regulaminu lub za pomocą̨ dostępnych Narzędzi, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem na Portalu Materiałów.

V. ZASADY DZIAŁANIA USŁUGI E-PORADY

 1. Klient uzyskuje od Operatora niewyłączną licencję na korzystanie z usługi e-porady, na następujących polach eksploatacji:
  1. wysłanie zapytania do Systemu;
  2. skierowanie wysłanego przez Klienta zapytania do odpowiedniego Prawnika, posiadającego wiedzę i praktykę niezbędną do udzielenia pomocy prawnej;
  3. umożliwienie Klientowi stałego kontaktu z wyznaczonym Prawnikiem poprzez opcje Formularz lub osobiście przez adres e-mailowy.
  4. w ramach kontaktu, Klient ma prawo do:
   • otrzymywania treści porady przygotowanej przez Prawnika;
   • otrzymywania treści przygotowanego przez Prawnika wzoru pisma, dokumentu, umowy lub oświadczenia, opinii. Do w/wskazanych dokumentów stosuje się przepisy dotyczące Porad.
 2. Usługa e-porady zapewnia Klientowi możliwość:
  1. zadawania Prawnikowi pytań dodatkowych dotyczących treści przesłanej Porady;
  2. przesyłania próśb o doprecyzowanie bądź wyjaśnienie treści przesłanej Porady;
  3. przesyłania załączników m.in., skanów i fotokopii dokumentów w formatach .pdf oraz .jpg na adres e-mailowy Prawnika;
  4. utrwalenia treści korespondencji z Prawnikiem oraz Operatorem, w tym także przesyłanych przez Klienta załączników oraz załączników przesyłanych przez Prawnika, na serwerach Operatora.
 3. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Operatora przygotowania treści Porady wybranemu przez Operatora Prawnikowi.
 4. We wszystkich kwestiach merytorycznych Klient kontaktuje się z Prawnikiem za pomocą formularza, e-maila lub telefonicznie.
 5. W kwestiach administracyjnych m.in. w sprawach związanych z zapłatą, wystawieniem faktur lub reklamacją, Klient kontaktuje się z Operatorem.
 6. Usługi świadczone przez Operatora nie są usługami prawniczymi, albowiem polegają one zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z Systemu e-porady, który to umożliwia kontakt z Prawnikiem.
 7. Treść Porady przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, na podstawie zadanego przez Klienta zapytania, w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie 72 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 8. Prawnik rozpocznie prace nad przygotowaniem treści Porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia Operatora.
 9. W wyjątkowych wypadkach treść porady może zostać przekazana Klientowi w formie rozmowy telefonicznej, Skype, TeamSpeak lub innego środka porozumiewania się na odległość. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Pytaniu i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia Porady, chyba że z treści Pytania wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).
 10. Operator nie przygotowuje treści Porad z zakresu prawa obcego, chyba, że wyrazi na to zgodę.
 11. Operator może odmówić przygotowania treści Porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach, Operator zawiadomi Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 7 dni od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej. Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu odmowy przygotowania treści Porady.
 12. Wynagrodzenie zostaje ustalane i wpłacane na zasadach:
  1. Operator przesyła Klientowi wycenę zawierającą informację o wysokości wynagrodzenia brutto w zakresie dotyczącym zapytania Klienta;
  2. Wynagrodzenie obejmuje czynności Operatora m.in. wyszukanie odpowiedniego Prawnika, przekazanie mu Zapytania, czuwanie nad prawidłową pracą prawnika;
  3. Operator ma swobodę w określaniu wysokości wynagrodzenia;
  4. Wycena jest bezpłatna;
  5. Klient otrzyma wycenę w dni robocze w godzinach od 9 do 17.
  6. Klient otrzymuje Wycenę na podany przez siebie adres e-mail. Jeżeli Klientowi odpowiada sporządzona przez Operatora Wycena, Klient w dziale e-porady wybiera opcję „Płacę”. Skorzystanie z opcji „Płacę” zobowiązuje Klienta do zapłacenia ceny zgodnie z Wyceną;
  7. Na podstawie skorzystania z opcji „Płacę” w dziale e-porady zostanie wystawiona faktura VAT za Poradę;
  8. Zapłata przez Klienta za Poradę może nastąpić za pośrednictwem poczty, banku, przelewu on-line oraz za pośrednictwem serwisu PayPal lub T-Pay na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
  9. W przypadku nie zaksięgowania wpłaty, umowa jest uważana za niezwartą.
  10. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.
 13. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu e-mail: biuro@znajdzparagraf.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 14. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawia i przesyłania e-faktur.
 15. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Operatora, w formie elektronicznej, będzie dzień jej nadesłania przez Operatora.
 16. Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Operatorowi żądania.
 17. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).
 18. Terminy przesłania porady obliczane są według poniższych zasad:
  1. co do zasady termin przesłania treści Porady wynosi 72 godziny od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Operatora.
  2. jeżeli Klient chce otrzymać treść Porady w terminach wcześniejszych niż wymienione w lit. a. Operator może uzależnić wcześniejsze udzielenie Porady od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia;
  3. terminy, o których mowa w lit. a., mogą ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Operatora lub Prawników, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania
  4. w przypadku, o którym mowa w lit. c., Operator zawiadomi Klienta o przedłużeniu terminu i poda prawdopodobny termin przesłania treści Porady.
  5. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu, może zrezygnować z korzystania z usługi e-Paragraf w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia. W takim wypadku Klient otrzymuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia.
 19. Zakres Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta.
 20. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak również na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego w swoim zapytaniu.
 21. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Porada zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Prawnika i że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.
 22. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania władzy publicznej polegające na nieprzestrzeganiu prawa, przewlekłości lub powolnym działaniu, niewłaściwej publikacji lub zaniechaniu publikowania aktów prawnych lub orzeczeń lub niewłaściwej ich publikacji.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Portalu i wiąże się̨ z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 4. Operator może pozbawić Użytkownika będącego Prawnikiem prawa do korzystania z Portalu blokując lub usuwając jego Konto, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. naruszył zasady bezpieczeństwa Portalu, określone w Dziale IV pkt 2 lit. a. – d. Regulaminu;
  3. dopuścił się̨ innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Operatora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Portalu bez uprzedniej zgody Operatora.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych Narzędzi.

 VIIWYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu, w tym za ich prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Portalu itd. Operator, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane treścią̨ Materiałów oraz za jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. skutki spowodowane przez przejecie przez osoby trzecie hasła Użytkownika zarejestrowanego;
  3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez linki lub hiperłącza z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, w tym Prawników, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 4. Operator wyraźnie zastrzega, iż̇ korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się̨ na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu Materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Usługi nie są̨ objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez Prawników w ramach Portalu działań z przepisami regulującymi zasady wykonywania określonych zawodów ponoszą̨ oni sami.
 6. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 7. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, w tym Prawnika, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę̨ powstałą w wyniku uniemożliwienie dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż̇ konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.

VIII. REKLAMACJE ORAZ KONTAKT Z OPERATOREM

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy składać na adres poczty elektronicznej: g.szwacinski@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą̨ poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować pocztą elektroniczną na adres: g.szwacinski@gmail.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.znajdzparagraf.pl/kontakt.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 2. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Portalu oraz poinformuje bezpośrednio zarejestrowanych Użytkowników o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w jego Profilu. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 4. Użytkownicy mogą̨ uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2017 r.

 X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Internetu ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru przez konsumenta (dzień doręczenia).

więcej aktualności

Wyniki wyszukiwania

Kontakt