REGULAMIN KONKURSU „RECENZJA PRAWNICZEGO FILMU, SERIALU, KSIĄŻKI”

I.DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą Recenzja prawniczego filmu, serialu, książki” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  2. Organizator – organizatorem Konkursu jest Ius Haritage Sp z o.o., KRS: 862068, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie.
  3. Strona konkursowa – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej www.instagram.com/znajdzparagraf.pl/.
  4. Uczestnik – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Nagroda Główna – Pióro Wieczne Sheaffer VFM o wartości jednostkowej 100,00 złotych brutto.
  6. Nagrody dodatkowe – Skórzane etui na wizytówki z okienkiem koniak o wartości jednostkowej 50,00 złotych brutto oraz skórzane etui na wizytówki czarne o wartości jednostkowej 50,00 złotych brutto.
  7. Jury – redakcja portalu znajdzparagraf.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 1 marca 2021 roku o godz. 10:00 i trwa do 31 marca 2021 roku do godz. 24:00.
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony www.instagram.com/znajdzparagraf.pl/.
 4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Członkowie organów Organizatora, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 6. W trakcie trwania Konkursu, Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na Stronie internetowej Organizatora;
  2. Wykonać zadanie konkursowe.
 2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 3. Zadanie konkursowe polega na:
  1. przygotowaniu recenzji dotyczącej dowolnego filmu, serialu lub książki, którego tematyka związana jest z prawem, w formie artykułu, o dowolnej długości tekstu;
  2. zaproszeniu dwóch osób do Konkursu za pomocą strony internetowej www.instagram.com;
  3. dodatnia komentarza pod ostatnim (nie konkursowym) wpisem na profilu Znajdzparagraf.
 4. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik, który – o cenie Jury – prześle najciekawszą recenzję oraz doda najkreatywniejszy komentarz.
 5. Przyznane zostaną również dwie Nagrody Dodatkowe za drugi oraz trzeci wynik konkursowy.
 6. W terminie 7 dni roboczych od zakończeniu Konkursu, Organizator poinformuje Uczestników o jego wynikach.
 7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 8. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym paragrafie nie będą przyjmowane.
 10. Recenzje zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na portalu znajdzparagraf.pl lub na profilach społecznościowych portalu.
 11. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

IV. NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 1. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród Uczestników Jury wyłoni – w sposób kolegialny – trzech zwycięzców – pierwsze, drugi, oraz trzecie miejsce.
 2. Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce otrzyma Nagrodę Główną, tj. Pióro Wieczne Sheaffer VFM o wartości jednostkowej 100,00 złotych brutto.
 3. Uczestnik, który zajmie drugie miejsce otrzyma Nagrodę Dodatkową, tj. Skórzane etui na wizytówki z okienkiem koniak o wartości jednostkowej 50,00 złotych brutto.
 4. Uczestnik, który zajmie trzecie miejsce otrzyma Nagrodę Dodatkową, tj. Skórzane etui na wizytówki czarne o wartości jednostkowej 50,00 złotych brutto.
 5. Do zadań Organizatora należy stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia.
 6. Zadania Organizatora określone w niniejszym paragrafie będą wykonywane zgodnie z przepisami RODO, z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail) na Stronie konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługują prawa do:
  1. dostępu do danych;
  2. poprawiania danych;
  3. przenoszenia danych;
  4. żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez Stronę konkursową oraz za pomocą bezpośredniej wiadomości e-mail.
 2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. adres email;
  4. numer telefonu.
 3. Zwycięzca Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: biuro@znajdzparagraf.pl. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej wraz z podaniem jego nazwy profilu.
 4. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.
 5. Organizator przyzna Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagrody przyznanej w Konkursie, odprowadzana przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
 6. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 7. Zwycięzca po otrzymaniu nagrody rzeczowej będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
 8. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
 9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 VII.  REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem Konkurs „Recenzja prawniczego filmu, serialu, książki” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@znajdzparagraf.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacja zgłoszona po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny osoby reklamującej, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Osoba składająca reklamacje zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
 8. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na: https://www.znajdzparagraf.pl/regulamin-serwisu/
 3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
 4. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

Regulamin Portalu Znajdzparagraf.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Portal znajdzparagraf.pl, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
 2. Wydawcą Portalu jest Operator Radosław Pilarski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Radosław Pilarski Kancelaria Prawna z siedziba w Chełmie, przy ul. Połanieckiej 7/41, kod pocztowy 22-100, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 5632364319, REGON: 366935098.
 3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone oraz prawa do Materiałów, aplikacji i baz danych Portalu są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z www.znajdzparagraf.pl – są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Materiałów zawartych na Portalu nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
 5. dokonywanie, szczególnie w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów udostępnianych na jego stronach;
 6. rozpowszechnianie Materiałów publikowanych na stronach Portalu, w szczególności artykułów, porad prawnych, wzorów dokumentów, aktualności, ogłoszeń o pracę, danych Prawników, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy prawne, polityczne i gospodarcze);
 7. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części;
 8. korzystanie z odpłatnych Materiałów zawartych na Portalu bez wcześniejszego uiszczenia za nie opłaty.
 9. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu, w tym z Materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez Regulamin oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach www.znajdzparagraf.pl.
 10. Jakiekolwiek inne niż określone w Dziale II pkt 5 korzystanie z Materiałów bez uprzedniej wyraźnej zgody Portalu udzielonej na piśmie, jest zabronione, a naruszenie praw Portalu (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem są udostępniane na stronach www.znajdzparagraf.pl) do podlegających ochronie Materiałów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 11. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Portal uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Portalu, Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 12. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator Portalu Radosław Pilarski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, firma Radosław Pilarski Kancelaria Prawna z siedzibą w Chełmie, przy ul. Połanieckiej 7/41, kod pocztowy 22-100, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 5632364319, REGON: 366935098. Dane osobowe Użytkowników (w tym Prawników i osób odwiedzających Portal) będą przetwarzane przez Administratora, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez www.znajdzpragraf.pl oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. W szczególności Operator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Operatora oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Portal usług wymagających zarejestrowania w Portalu. Operator jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany. Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

II. DEFINICJE

 1. Klient – Użytkownik korzystający z płatnych usług oferowanych przez Operatora;
 2. Materiał – tekst, zdjęcie, obraz, utwór, baza danych lub innego rodzaju dane zmieszczone na Portalu przez Operatora lub Użytkownika, w tym informacje o Prawniku zamieszczone na Profilu.
 3. Narzędzia – wszelkie mechanizmy i przyrządy udostępnione Użytkownikom w ramach Portalu, w szczególności: moduł zamieszczania Materiałów, moduł wystawiania opinii i ocen przez Użytkowników, moduł zgłaszania naruszenia Regulaminu.
 4. Operator – właściciel i administrator Portalu: Radosław Pilarski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Radosław Pilarski Kancelaria Prawna z siedzibą w Chełmie przy ul. Połanieckiej 7/41, kod pocztowy 22-100, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5632364319, REGON: 366935098.
 5. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem: www.znajdzparagraf.pl.
 6. Prawnik – Użytkownik będący adwokatem, aplikantem adwokackim, radcą prawnym, aplikantem radcowskim, notariuszem, doradcą podatkowym, mediatorem, absolwentem studiów prawniczych lub kancelarią prawną.
 7. Profil – konto na którym znajdują się informacje na temat Prawnika umieszczone na Portalu w postaci podstrony Portalu posiadającej własny adres URL. Portal umożliwia Prawnikom korzystanie w dwóch rodzajów Profili:
  1. Profil zwykły – Profil, którego założenie jest bezpłatne zgodnie z Działem XI pkt. 1. Regulaminu.
  2. Profil z paragrafem – Profil wyróżniony na Portalu zgodnie z Działem V 14. Regulaminu, którego założenie związane jest z uiszczeniem opłaty zgodnie z Działem XI pkt 2. Regulaminu.
 8. Regulamin – niniejszy „Regulamin Portalu znajdzparagraf.pl” będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Umowa – oznacza wiążącą Operatora z Prawnikiem umowę w przedmiocie utworzenia i korzystania z Profilu, o treści określonej Regulaminem.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy, tj. Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 11. Użytkownik – osoba korzystającą z Portalu, w tym osoba, która opublikowała informacje, komentarz, post na forum, opinię o Prawniku lub wystawiła ocenę dotyczącą jakości usług świadczonych przez Prawnika. Do grupy Użytkowników zaliczani są również Prawnicy.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Operator świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. udostępnia wyszukiwarkę Prawników skatalogowanych według kategorii świadczonych usług, obszarów prawa oraz lokacji siedzib;
  2. umożliwia Prawnikom tworzenie Profili i zamieszczanie w ich ramach Materiałów;
  3. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Prawnikach oraz wystawianie ocen dotyczących jakości świadczonych przez nich usług;
  4. umożliwia, za pośrednictwem formularza, skorzystanie z pomocy Operatora w znalezieniu Prawnika, którego profil działalności odpowiada problemowi prawnemu opisanemu w formularzu przez Użytkownika. Korzystając z opisu problemu prawnego Operator ustali jakiego obszaru prawa dotyczy problem, oraz z której grupy Prawników (adwokat, radca prawny, notariusz, doradza podatkowy, mediator itp.) Użytkownik może skorzystać.
 2. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do części ogólnodostępnej Portalu jest otwarty dla każdego Użytkownika, który posiada możliwość połączenia z publiczną siecią̨ Internet, bez konieczności rejestracji w Portalu.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią̨ Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postawienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Materiałów opublikowanych na Portalu, w szczególności, porad prawnych, aktualności oraz innych zasobów Portalu i Narzędzi, w tym z wyszukiwarki i porównywarki Prawników jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem rozdziału XI.
 5. Operator informuje, że zamieszczanie Materiałów w ramach profili Prawników, a także publikowanie informacji i opinii o Prawnikach przez Użytkowników odbywa się̨ na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu znajdzparagraf.pl, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z kont zarejestrowanych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł zarejestrowanych Użytkowników; uzyskiwanie dostępu do Portalu lub Materiałów przy pomocy innych środków niż̇ interfejs udostępniony przez Portal;
  3. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  4. korzystania z Materiałów zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się̨ działań naruszających uregulowania opisane w Dziale IV pkt. 2. lit. a.–d. niniejszego regulaminu, Operator może niezwłocznie zablokować mu dostęp do Portalu, może również podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Portalu przy pomocy ważnego loginu i hasła.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w Dziale XII pkt. 6 niniejszego regulaminu lub za pomocą̨ dostępnych Narzędzi, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem na Portalu Materiałów.

V. DODAWANIE OPINII O PRAWNIKACH ORAZ WYSTAWIANIE OCEN

 1. Dodawanie opinii o Prawnikach oraz wystawianie ocen jest możliwe w ramach Profili tych Prawników poprzez opcję „Dodaj komentarz”. W tym celu Użytkownik powinien w ramach odpowiedniego formularza postępować zgodnie instrukcją załączoną do formularza.
 2. Opinie i informacje o Prawnikach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika.
 3. Opinie i informacje o Prawnikach mogą opierać się̨ jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Opinie i informacje nie mogą̨ opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się̨ do tzw. lokowania produktu.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Prawnika na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii, które nie są zgodne z prawdą.
 7. Informacje i opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego, w szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się̨ do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.
 8. Użytkownik wystawiając opinię jednocześnie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia jest prawdziwa.
 9. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji, a opublikowane opinie i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i opinii przekazywanych przez Użytkowników lub Prawników.
 11. Powyższe zasady stosuje się̨ odpowiednio do zapytań zadawanych Prawnikom.

VI. PROFILE PRAWNIKÓW

 1. Utworzenie Profilu jest możliwe poprzez skorzystanie z panelu rejestracyjnego znajdującego się na podstronie Strefa Prawnika, udostępnionego przez Operatora w ramach Portalu. Rejestracja w ramach Portalu następuje po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz ich zatwierdzeniu.
 2. Utworzenie Profilu wymaga podania co najmniej podstawowych informacji, które obejmują̨: tytuł zawodowy, imię̨ i nazwisko, województwo i miejscowość w obrębie którego wykonywany jest zawód, obszar prawa właściwy dla działalności Prawnika, opis działalności Prawnika, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca świadczenia usług prawnych. Prawnik może w ramach Profilu umieszczać także inne informacje, w tym Materiały.
 3. Prawnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
 4. Prawnik zobowiązany jest do:
  1. podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Profilu Prawnika.
 5. Warunkiem dokonania rejestracji jest potwierdzenie przez Prawnika, że zapoznał się on z treścią̨ Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 6. Dostęp do Profilu Prawnika, w ramach Portalu jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się do Profilu Prawnika.
 7. Jeden Prawnik może utworzyć tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie jednego Profilu dla kilku Prawników. Profile powtarzające się będą̨ usuwane.
 8. W ramach Profilu Prawnik otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodawać zdjęcia i obrazy;
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników dotyczące Profilu Prawnika oraz opublikowanych przez Prawników Materiałów;
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania.
 9. Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Prawnika, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 10. W ramach Profilu możliwe jest zamieszczanie logotypu Prawnika. Prawnik wyraża zgodę̨ na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego w Portalu. W przypadku, gdy na logotyp udzielono prawo ochronne na znak towarowy, Prawnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Operatora. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Portalu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą̨ zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Prawnika o tym fakcie.
 11. Operator informuje, że weryfikuje wszystkich nowo zarejestrowanych Użytkowników w oparciu o dane pochodzące z oficjalnych rejestrów poszczególnych samorządów zawodowych Prawników. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych podczas rejestracji oraz co do posiadanych uprawnień do wykonywania wskazanego podczas rejestracji zawodu, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Portalu oraz prawo do dezaktywowania Profilu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane lub dostarczenia Operatorowi potwierdzenia posiadanych uprawnień. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych lub uprawnień w wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 12. Zmiana statusu Profilu z Profilu Zwykłego na Profil z Paragrafem następuje poprzez:
  1. złożenie dyspozycji zakupu abonamentu Profilu z Paragrafem w panelu Strefy Prawnika;
  2. złożenie dyspozycji zakupu abonamentu Profilu z Paragrafem drogą mailową lub telefoniczną u konsultanta Portalu.
 13. Abonament Profil z Paragrafem nie wygasa po upływie okresu, na jaki został wykupiony i zostaje przedłużony automatycznie. Zasady rezygnacji zostały opisane w Dziale XI Regulaminu.
 14. Profil z Paragrafem wyróżniony jest na Portalu poprzez: pozycję na górze wyników wyszukiwania; promowanie kancelarii w polu Wizytówki; kontekstowe wyświetlanie kancelarii w treści publikacji prawniczych. Użytkownik Profilu Prawnika z Paragrafem ma dostęp do zaawansowanych statystyk odwiedzin profilu, korzysta z obsługi marketingowej Portalu oraz z pomocy osobistego doradcy ds. marketingu prawniczego.

 VII. ZASADY ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW

 1. Każdy Prawnik ma możliwość umieszczania na stronach Portalu Materiałów, m.in. artykułów, komentarzy oraz porad, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, korzystając z odpowiednich Narzędzi.
 2. Publikacja Materiału przez Prawnika na Portalu następuje po autoryzacji Operatora. Publikacja Materiałów jest możliwa poprzez Profil Prawnika po zalogowaniu się do Profilu.
 3. Zabronione jest zamieszczane w ramach Portalu Materiałów, które:
  1. są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, zostały zamieszczane w złej wierze lub w inny sposób są niezgodne z celem funkcjonowania Portalu;
  2. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności prawa opisywanych osób, w tym prawa związane z naruszeniem dóbr osobistych, ochroną praw autorskich, ochroną patentową, tajemnicą handlową, ochroną danych osobowych lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. są obraźliwe lub mogą być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierają słownictwo naruszające dobre obyczaje;
  4. naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. Użytkownik zamieszczający Materiały na Portalu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, jak również, że Materiały te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w Portalu Materiałów, które są̨ przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę̨ od podmiotu uprawnionego do przesyłania Operatorowi lub zamieszczania takich Materiałów.
 6. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Portalu Materiałów, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie zawartych w nich treści przez innych Użytkowników, w zakresie dozwolonego użytku.
 7. Użytkownik oświadcza, że w związku z zamieszczeniem w ramach Portalu swych Materiałów nie będzie podejmował jakichkolwiek działań przeciwko Operatorowi, w szczególności nie będzie żądał z tego tytułu wynagrodzenia.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów zamieszczanych w ramach Portalu, co do których, bazując na własnych źródłach lub opierając się̨ na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą̨ one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Operator nie prowadzi ścisłej kontroli Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu.
 9. W przypadku jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych przeciwko Operatorowi przez osoby trzecie, w związku z zamieszczonymi przez Użytkownika Materiałami na Portalu, Użytkownik, po zawiadomieniu go o tym fakcie przez Operatora, przystąpi niezwłocznie do wyjaśnienia sprawy oraz zaspokoi wszelkie roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie, jak również̇ pokryje wszelkie ewentualne koszty, które poniesie z tego tytułu Operator.
 10. Operator oświadcza, że Materiały zamieszczane w ramach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią̨ interpretacji prawnej lub porady prawnej. Nie wyrażają̨ one także poglądów Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością̨.

VIII. ZASADY DZIAŁANIA USŁUGI E-PORADY

 1. Klient uzyskuje od Operatora niewyłączną licencję na korzystanie z usługi e-porady, na następujących polach eksploatacji:
  1. wysłanie zapytania do Systemu;
  2. skierowanie wysłanego przez Klienta zapytania do odpowiedniego Prawnika, posiadającego wiedzę i praktykę niezbędną do udzielenia pomocy prawnej;
  3. umożliwienie Klientowi stałego kontaktu z wyznaczonym Prawnikiem poprzez opcje Formularz lub osobiście przez adres e-mailowy.
  4. w ramach kontaktu, Klient ma prawo do:
   • otrzymywania treści porady przygotowanej przez Prawnika;
   • otrzymywania treści przygotowanego przez Prawnika wzoru pisma, dokumentu, umowy lub oświadczenia, opinii. Do w/wskazanych dokumentów stosuje się przepisy dotyczące Porad.
 2. Usługa e-porady zapewnia Klientowi możliwość:
  1. zadawania Prawnikowi pytań dodatkowych dotyczących treści przesłanej Porady;
  2. przesyłania próśb o doprecyzowanie bądź wyjaśnienie treści przesłanej Porady;
  3. przesyłania załączników m.in., skanów i fotokopii dokumentów w formatach .pdf oraz .jpg na adres e-mailowy Prawnika;
  4. utrwalenia treści korespondencji z Prawnikiem oraz Operatorem, w tym także przesyłanych przez Klienta załączników oraz załączników przesyłanych przez Prawnika, na serwerach Operatora.
 3. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Operatora przygotowania treści Porady wybranemu przez Operatora Prawnikowi.
 4. We wszystkich kwestiach merytorycznych Klient kontaktuje się z Prawnikiem za pomocą formularza, e-maila lub telefonicznie.
 5. W kwestiach administracyjnych m.in. w sprawach związanych z zapłatą, wystawieniem faktur lub reklamacją, Klient kontaktuje się z Operatorem.
 6. Usługi świadczone przez Operatora nie są usługami prawniczymi, albowiem polegają one zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z Systemu e-porady, który to umożliwia kontakt z Prawnikiem.
 7. Treść Porady przesyłana jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość, na podstawie zadanego przez Klienta zapytania, w oparciu o ustawodawstwo polskie, w przewidywanym terminie 48 godzin zegarowych od momentu zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 8. Prawnik rozpocznie prace nad przygotowaniem treści Porady dopiero od momentu zaksięgowania wynagrodzenia Operatora.
 9. W wyjątkowych wypadkach treść porady może zostać przekazana Klientowi w formie rozmowy telefonicznej, Skype lub innego środka porozumiewania się na odległość. Treść Porady przygotowywana jest na podstawie stanu faktycznego opisanego przez Klienta w Pytaniu i na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia Porady, chyba że z treści Pytania wynika inaczej (np. sprawa dotyczy stanu faktycznego podlegającego pod przepisy uprzednio obowiązujące).
 10. Co do zasady, Operator nie przygotowuje treści Porad z zakresu prawa obcego, chyba, że wyrazi na to zgodę.
 11. Operator może odmówić przygotowania treści Porady, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej, przygotowanie treści Porady może wiązać się ze zbyt dużym ryzykiem lub też nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do przygotowania treści Porady. W takich wypadkach, Operator zawiadomi Klienta o niemożliwości przygotowania treści Porady i zwraca Klientowi zapłacone wynagrodzenie w terminie 7 dni od podania przez Klienta numeru rachunku oraz odesłania podpisanej. Klientowi nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu odmowy przygotowania treści Porady.
 12. Wynagrodzenie zostaje ustalane i wpłacane na zasadach:
  1. Operator przesyła Klientowi wycenę zawierającą informację o wysokości wynagrodzenia brutto w zakresie dotyczącym zapytania Klienta;
  2. Wynagrodzenie obejmuje czynności Operatora m.in. wyszukanie odpowiedniego Prawnika, przekazanie mu Zapytania, czuwanie nad prawidłową pracą prawnika;
  3. Operator ma swobodę w określaniu wysokości wynagrodzenia;
  4. Wycena jest bezpłatna;
  5. Klient otrzyma wycenę w dni robocze w godzinach od 8 do 20.
  6. Klient otrzymuje Wycenę na podany przez siebie adres e-mail. Jeżeli Klientowi odpowiada sporządzona przez Operatora Wycena, Klient w dziale e-porady wybiera opcję „Płacę”. Skorzystanie z opcji „Płacę” zobowiązuje Klienta do zapłacenia ceny zgodnie z Wyceną;
  7. Na podstawie skorzystania z opcji „Płacę” w dziale e-porady zostanie wystawiona faktura VAT za Poradę;
  8. Zapłata przez Klienta za Poradę może nastąpić za pośrednictwem poczty, banku, przelewu on-line oraz za pośrednictwem serwisu PayPal lub T-Pay na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
  9. W przypadku nie zaksięgowania wpłaty, umowa jest uważana za niezwartą.
  10. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem.
 13. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu e-mail: biuro@znajdzparagraf.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 14. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawia i przesyłania e-faktur.
 15. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Operatora, w formie elektronicznej, będzie dzień jej nadesłania przez Operatora.
 16. Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Operatorowi żądania.
 17. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).
 18. Terminy przesłania porady obliczane są według poniższych zasad:
  1. co do zasady termin przesłania treści Porady wynosi 48 godziny od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Operatora.
  2. jeżeli Klient chce otrzymać treść Porady w terminach wcześniejszych niż wymienione w lit. a. Operator może uzależnić wcześniejsze udzielenie Porady od zapłaty przez Klienta dodatkowego wynagrodzenia;
  3. terminy, o których mowa w lit. a., mogą ulec przedłużeniu w szczególności ze względu na okoliczności niezależne od Operatora lub Prawników, a także przez nich niezawinione, takie jak duża ilość pracy, porad, przyczyny zdrowotne, obciążenie Systemu, a także w okresach weekendowych, ferii, wakacji, w dni ustawowo wolne od pracy lub w przypadku skomplikowanego charakteru zapytania
  4. w przypadku, o którym mowa w lit. c., Operator zawiadomi Klienta o przedłużeniu terminu i poda prawdopodobny termin przesłania treści Porady.
  5. Klient, po otrzymaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu, może zrezygnować z korzystania z usługi e-Paragraf w terminie 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia. W takim wypadku Klient otrzymuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia.
 19. Zakres Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Klienta.
 20. Klient nie może powoływać się na niekompletność treści Porady lub jej nieprzydatność, jak również na szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z treści Porady i nie może żądać zwrotu wynagrodzenia, jeśli nie opisał w pełni i w sposób wyczerpujący stanu faktycznego w swoim zapytaniu.
 21. Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Porada zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Prawnika i że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej.
 22. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania władzy publicznej polegające na nieprzestrzeganiu prawa, przewlekłości lub powolnym działaniu, niewłaściwej publikacji lub zaniechaniu publikowania aktów prawnych lub orzeczeń lub niewłaściwej ich publikacji.

IX. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług w ramach Portalu i wiąże się̨ z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.
 4. Operator może pozbawić Użytkownika będącego Prawnikiem prawa do korzystania z Portalu blokując lub usuwając jego Konto, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. naruszył zasady bezpieczeństwa Portalu, określone w Dziale IV pkt 2 lit. a. – d. Regulaminu;
  3. dopuścił się̨ innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Portalu lub godzące w dobre imię Operatora.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Portalu bez uprzedniej zgody Operatora.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Portalu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych Narzędzi.

 X. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane przez Użytkowników w ramach Portalu, w tym za ich prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Portalu itd. Operator, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody spowodowane treścią̨ Materiałów oraz za jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika, podczas rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  2. skutki spowodowane przez przejecie przez osoby trzecie hasła Użytkownika zarejestrowanego;
  3. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z faktu, że Portal może być łączony poprzez linki lub hiperłącza z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, w tym Prawników, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 4. Operator wyraźnie zastrzega, iż̇ korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się̨ na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu Materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Usługi nie są̨ objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za zgodność podejmowanych przez Prawników w ramach Portalu działań z przepisami regulującymi zasady wykonywania określonych zawodów ponoszą̨ oni sami.
 6. Operator nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 7. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, w tym Prawnika, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę̨ powstałą w wyniku uniemożliwienie dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż̇ konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.

XI. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Profilu Prawnika przez Użytkownika nie wymaga uiszczenia opłaty.
 2. Płatności za utworzenie i utrzymywanie Profilu z Paragrafem odbywają̨ się w następującej formie:
  1. za każdy miesiąc korzystania z Profilu z Paragrafem Użytkownik powinien uiścić opłatę zgodną z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.znajdzparagraf.pl;
  2. w wyznaczonym przez Operatora okresie testowym począwszy od dnia dokonania zakupu abonamentu Profilu Prawnika z Paragrafem, Użytkownik może korzystać z Profilu Prawnika z Paragrafem bez konieczności uiszczania opłaty. Testowa subskrypcja Profilu Prawnika z Paragrafem wygasa z upływem okresu testowego.
 3. Płatności, o których mowa w Dziale XI pkt 2 lit. a. Regulaminu dokonywane są z góry w terminie określonym na fakturze przesłanej do Użytkownika zgodnie z cennikiem Usług dostępnym na stronie www.znajdzparagraf.pl.
 4. Płatności należy dokonywać za pomocą̨ platformy paypal.com lub w inny sposób określony na stronach Portalu.
 5. Operator dokonuje automatycznego przedłużenia możliwości korzystania z Profilu Użytkownika. W przypadku zdecydowania się na rezygnacje z odpłatnego Profilu, Użytkownik powinien złożyć odpowiednią dyspozycję o rezygnacji na adres poczty elektronicznej:biuro@znajdzparagraf.pl., co najmniej na 7 dni przed końcem terminu opłaconego abonamentu. W innym wypadku płatny Profil Użytkownika zostanie automatycznie przedłużony o kolejny okres rozliczeniowy.

XII. REKLAMACJE ORAZ KONTAKT Z OPERATOREM

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@znajdzparagraf.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą̨ poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Portalu można kierować pocztą elektroniczną na adres: biuro@znajdzparagraf.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.znajdzparagraf.pl/kontakt.

 XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 2. Operator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Portalu oraz poinformuje bezpośrednio zarejestrowanych Użytkowników o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w jego Profilu. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach Portalu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 4. Użytkownicy mogą̨ uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Portalu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2017 r.