Miejsce pobytu małoletniego dziecka – wzór z omówieniem

Miejsce pobytu małoletniego dziecka znajduje się w miejscu zamieszkania jego rodziców. Jeżeli małoletni ma jednego rodzica albo rodzice nie żyją razem, miejsce ustala się według zamieszkania tego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska.

W przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, miejsce pobytu małoletniego dziecka jest w miejscu zamieszkania tego rodzica, u którego dziecko przebywa na stałe. W sytuacji gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce jego zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Sąd opiekuńczy orzeka w kwestii zamieszkania dziecka również wtedy, gdy rodzice samodzielnie nie mogą dojść do porozumienia.

Z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu może wystąpić każdy z rodziców lub opiekunów małoletniego.

Określenie sądu

Sądem właściwym do złożenia wniosku jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, a jeżeli miejsce to nie było wcześniej ustalone – sąd właściwy dla miejsca jego pobytu.

Wskazanie wydziału

Właściwymi wydziałami dla wniosku jest wydział rodzinny sądu rejonowego.

Określenie stron postępowania

Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać swoje dane, które w sposób jednoznaczny pozwolą sądowi go zidentyfikować, czyli swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swój numer PESEL.

W piśmie należy wskazać także dane uczestnika – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Numer PESEL może zostać również wskazany, jednakże nie ma takiego wymogu.

Opłata od wniosku

Opłata od wniosku jest opłatą stała i wynosi 40 zł.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo, iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

 

 

Źródło: znajdzparagraf.pl/porady-prawne