WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład

Kategorie: ,

16.00 

WOPFU, czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, sporządza się dla dzieci objętych opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dotyczy to również uczniów słabowidzących, którzy co prawda realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, ale potrzebują do tego odpowiednich warunków, dlatego metody pracy są do nich dostosowywane w oparciu o możliwości wzrokowe dziecka oraz jego tempo pracy.

Jak napisać WOPFU dla ucznia słabowidzącego? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy, przykładowy WOPFU dla ucznia słabowidzącego, który pobierzesz powyżej.

Jak problemy ze wzrokiem wpływają na funkcjonowanie ucznia w szkole?

Uczeń słabowidzący, który nawet podczas korzystania ze szkieł korekcyjnych, nie widzi prawidłowo, potrzebuje pomocy między innymi przy czytaniu, czy pisaniu. Taki rodzaj niepełnosprawności ma negatywny wpływ nie tylko na to, jak dziecko czyta i pisze, ale również na to, czy dziecko jest skoncentrowane, dobrze się czuje, czy ma motywację do nauki. Problemy, z jakimi może mierzyć się uczeń słabowidzący, to między innymi:

 • męczliwość,
 • szybka utrata koncentracji,
 • niechęć do pracy wzrokowej, 
 • zaburzenia orientacji przestrzennej,
 • problemy z wyobraźnią przestrzenną,
 • problemy z dostrzeganiem bodźców wzrokowych,
 • problemy z pisaniem i czytaniem, w tym powolne czytanie, przestawienie liter, mylenie liter o podobnych kształtach, mylenie wyrazów o podobnej strukturze, brak rozumienia ogólnego znaczenia tekstów, 
 • problemy z analizowaniem map,
 • problemy z postrzeganiem figur geometrycznych,
 • zaniżona samoocena,
 • trudności z nawiązywaniem kontaktów. 

Problemy z widzeniem mają zatem wpływ nie tylko na czytanie, czy pisanie, ale również na rozwój społeczny dziecka. Uczeń słabowidzący może jednak funkcjonować i rozwijać się w pełni prawidłowo, jeśli szkoła udzieli mu odpowiedniej pomocy. Taka pomoc obejmuje między innymi:

 • posadzenie dziecka blisko tablicy,
 • stosowanie białej kredy na ciemnej tablicy, ciemnych mazaków na białej tablicy,
 • dostosowanie wyposażenia sali do potrzeb dziecka, w tym zmniejszenie ilości błyszczących powierzchni, dających refleksy, 
 • udostępnianie dziecku tekstów z powiększoną czcionką,
 • pozwalanie dziecku przepisywać notatki z tablicy od sąsiada z ławki, 
 • podawanie dziecku pomocy edukacyjnych do oglądania z bliska (makiety, mapy),
 • wydłużanie czasu na wykonanie zadań angażujących wzrok,
 • uwzględnianie szybkiej męczliwości dziecka w ocenie jego pracy,
 • słowne wyjaśnianie zadań,
 • upewnianie się, czy dziecko widzi poprawnie,
 • korzystanie z dużych, czytelnych materiałów, np. map, tablic, diagramów.

Wszystkie te zalecenia należy zawrzeć w WOPFU dla dziecka słabowidzącego po to, aby opracowano dla niego później odpowiednio skonstruowany IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

Jak napisać WOPFU dla ucznia słabowidzącego?

WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – to dokument uregulowany przez treść Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami. WOPFU sporządza się co najmniej dwa razy w roku. Dokument musi zawierać między innymi:

 • dane dziecka,
 • opis rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • opis mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji dziecka,
 • opis trudności w funkcjonowaniu ucznia,
 • określenie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych,
 • opis charakteru i zakresu wsparcia ze strony nauczycieli oraz specjalistów, którzy udzielają dziecku pomocy. 

WOPFU powinno uwzględniać też szereg elementów formalnych, jak:

 • dane szkoły,
 • data opracowania dokumentu,
 • źródła informacji wykorzystanych do opracowania dokumentu,
 • podpisy członków zespołu prowadzącego zajęcia z uczniem,
 • data odbioru kopii dokumentów przez rodziców ucznia. 

Jeśli chodzi o przykładowe WOPFU uczeń słabowidzący może zostać w nim oceniony w takich aspektach jak:

 • rozwój fizyczny – motoryka mała i duża,
 • integracja sensoryczna,
 • rozwój intelektualny, 
 • osiągnięcia edukacyjne,
 • rozwój społeczno-emocjonalny, w tym relacje z rówieśnikami, przestrzeganie norm społecznych, kontrola emocji, samoocena, motywacja do pracy, samodzielność, postawa, zachowanie, współpraca w grupie.

W WOPFU uwzględnia się także zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, dlatego należy napisać w nim, jak zespół wspierał dziecko do tej pory i z jakimi efektami. 

Konkretne sformułowania, jakie mogą pojawić się w WOPFU dla ucznia słabowidzącego to między innymi:

 • “uczeń szybko się męczy”
 • “uczeń szybko się zniechęca”
 • “uczeń nie nadąża wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami”
 • “uczeń nie potrafi rozróżniać kolorów”
 • “uczeń złości się, napotykając trudności”
 • “uczeń ma problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową”,
 • “uczeń nie zapamiętuje skomplikowanych kształtów”
 • “uczeń nie potrafi skupić wzroku na obserwowanym przedmiocie”
 • “uczeń odmawia współpracy z nauczycielem”
 • “uczeń unika bliskich relacji z rówieśnikami”
 • “uczeń wymaga słownego objaśniania zadań”
 • “uczeń nie jest w stanie przepisywać notatek z tablicy”.

Warto pamiętać, że im bardziej szczegółowe jest WOPFU, tym lepiej dopasowany do dziecka będzie sporządzony na jego podstawie IPET, dlatego dokument warto przygotować bardzo rzetelnie. 

Inne opracowane WOPFU: