WOPFU przedszkole – wzór – przykład

Kategorie: ,

16.00 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia sporządzana jest także w stosunku do dziecka w wieku przedszkolnym. Jeśli mały uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, placówka opracowuje dla niego IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, którego podstawą jest właśnie WOPFU.

Jak napisać WOPFU dla dziecka w przedszkolu? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy, przykładowy WOPFU dla przedszkolaka, który pobierzesz powyżej.

Czym jest WOPFU i jaką pełni rolę?

WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – to opis tego, jak dziecko radzi sobie w placówce oświatowej, jaki jest jego poziom rozwoju, jakiego wsparcia placówka udziela dziecku.

Na podstawie WOPFU sporządza się IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – którego celem jest zapewnienie dziecku odpowiednich warunków kształcenia, z uwzględnieniem jego potrzeb, predyspozycji, problemów rozwojowych, barier, czy ograniczeń. Celem wprowadzenia IPET jest wyrównanie szans dziecka w stosunku do rówieśników i umożliwienie mu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Podstawą sporządzenia WOPFU jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, WOPFU musi zawierać co najmniej:

 • opis rozpoznanych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
 • opis mocnych stron, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji dziecka,
 • wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka w placówce,
 • zakres i charakter pomocy udzielanej uczniowi przez nauczycieli i specjalistów,
 • opis efektów działań, jakie zespół pedagogów podejmuje w celu przezwyciężenia trudności ucznia.

WOPFU dla ucznia z przedszkola swoją strukturą nie różni się znacząco od WOPFU dla ucznia ze szkoły podstawowej, czy średniej. Nadal musi zawierać bowiem wymienione wyżej elementy. Niemniej jednak treść takiego dokumentu jest inna w przypadku małych dzieci – uwzględnia inne umiejętności i inne wymagania, dostosowane do poziomu rozwoju ucznia.

Jak napisać WOPFU dla przedszkolaka?

Wiele szkół i przedszkoli posiada własne, opracowane wcześniej wzory WOPFU i IPET, na podstawie których przygotowuje się kolejne dokumenty tego typu. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest odczytywać je, analizować i porównywać. WOPFU sporządza się bowiem co najmniej dwa razy w roku, gdyż stanowi ono nie tylko podstawę opracowania IPET, ale również podstawę ewaluacji programu nauczania. 

Przykładowe WOPFU dla przedszkolaka musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, jak:

 • metryczka dziecka: imię, nazwisko, data urodzenia,
 • dane placówki oświatowej,
 • datę opracowania dokumentu, 
 • dokumenty, na podstawie których opracowano WOPFU,
 • podpisy członków zespołu pracującego z dzieckiem,
 • datę odbioru kopii WOPFU przez rodziców.

WOPFU opisuje to, jak dziecko funkcjonuje w przedszkolu i jak się rozwija. Dokument – często w formie tabeli lub listy podpunktów – dzieli się zazwyczaj na:

 • opis rozwoju fizycznego,
 • opis rozwoju intelektualnego,
 • opis rozwoju poznawczego,
 • opis rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

Dokument bazuje na informacjach, które nauczyciele i specjaliści pozyskują między innymi z takich źródeł, jak:

 • wywiad z rodzicami (oni również uczestniczą w procesie opracowywania WOPFU),
 • obserwacje własne,
 • badania diagnostyczne,
 • analiza wytworów ucznia (prace plastyczne).

Posiadając wzór WOPFU, dokument można wypełnić łatwiej na podstawie przykładowych WOPFU, które podpowiadają, jak formułować swoje obserwacje i wnioski. Takie przykłady mogą wyszczególniać między innymi:

 • opis rozwoju fizycznego, czyli motoryki małej i dużej,
 • opis rozwoju intelektualnego i osiągnięć edukacyjnych dziecka, w tym umiejętności komunikacyjnych, myślenia, zapamiętywania, 
 • opis rozwoju społeczno-emocjonalnego, w tym relacji z rówieśnikami poziomu samodzielności, przestrzegania zasad i norm społecznych, kontrolowania emocji, pracy w grupie, motywacji, samooceny, zachowania, prezentowanych postaw,
 • opis przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz planowanego zakresu wsparcia dziecka,
 • opis przyczyn występowania trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym rozpoznanych barier i ograniczeń, a także działań już podejmowanych w celu ich wyeliminowania wraz z wynikami tej pracy i wnioskami.

Przykładowe pozytywne sformułowania do WOPFU dla przedszkolaka mogą brzmieć następująco:

 • “dziecko potrafi samodzielnie się ubierać”
 • “dziecko potrafi samodzielnie jeść”
 • “dziecko jest sprawne ruchowo, biega, rzuca piłką”
 • “dziecko dba o porządek”
 • “dziecko przestrzega zasad panujących w przedszkolu”
 • “dziecko komunikuje swoje potrzeby fizjologiczne”
 • “dziecko chętnie przychodzi na zajęcia”
 • “dziecko chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami”
 • “dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami”
 • “dziecko lubi czytać książki”.

Natomiast przykładowe negatywne sformułowania w przypadku przedszkolaka to między innymi:

 • “dziecko potrzebuje pomocy przy ubieraniu się”
 • “dziecko nie sprząta samodzielnie bez upomnień nauczyciela”
 • “dziecko nie nawiązuje bliskich relacji z rówieśnikami”
 • “dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach”
 • “dziecko nieprawidłowo posługuje się przyborami”
 • “dziecko ma trudności z poruszaniem się”.

Inne opracowane WOPFU: