Konkurs i loteria – co wybrać do promocji

W erze Internetu bez dobrego marketingu przedsiębiorca nie osiągnie sukcesu. Prowadzenie regularnej promocji to wręcz obowiązek, dla każdego, kto chce utrzymać się na powierzchni w zalewie wszelakich towarów i usług, które oferowane są sieci. Dobrym pomysłem jest zatem działanie na popularnych portalach społecznościowych. Facebook, Instagram czy YouTube przyciągają każdego dnia miliony internautów, a każdy z nich może stać się potencjalnym klientem. Jednakże samo pojawienie się na danym portalu nie wystarczy, należy jeszcze przyciągać do siebie followersów. Dobrym sposobem na powiększenie grupy obserwujących jest organizacja konkursów i loterii. Tego typu zabawy z całą pewnością mogą pomóc w pozyskaniu nowych użytkowników, należy jednak uważać, gdyż zarówno konkurs jak i loteria niosą za sobą pewne obowiązki prawne. Jakie? O tym poniżej.
konkurs

Aby zdobyć większy ruch na profilach społecznościowych warto „zmusić” obserwujących do aktywności. Odrobina rywalizacji i możliwość wygrania nagród z całą pewnością będzie tym, co zachęci aktualnych, jak i nowych followersów do napisania komentarzy, zostawienia łapki w górę czy udostępnienia wpisu.

Dobrze przemyślany konkurs lub loteria zwiększy ruch na profilach społecznościowy, co z kolei może przełożyć się na wyższą sprzedaż.

Konkurs a loteria – czym się różni?

Mimo iż wielu osobom oba te pojęcia mogą wydawać się podobne, to jedyne co je łączy to możliwość zdobycia nagrody. Przy czym przy konkursie będzie to wyróżnienie za najlepszą pracę, przy loterii mamy natomiast do czynienia ze standardową wygraną losową.

Tym co zasadniczo będzie odróżniało konkurs od loterii to kto lub co decyduje o wygranej. W konkursie o zwycięstwie uczestnika decyduje jego talent i umiejętności oraz ocena dokonana przez tzw. sąd konkursowy.

W przypadku loterii jest to wyłącznie ślepy traf, przypadek. Wynika to z faktu, że w konkursie mogą wziąć jedynie osoby, które spełnią szczegółowe wymogi określone przez organizatora, np. stworzą dane dzieło. W loterii udział może wziąć każdy, kto zgłosi chęć wystartowania w losowaniu lub kupi los (w zależności od ustalonych zasad).

Konkurs – prosty sposób na zabawę

Konkurs jest rodzajem przyrzeczenia publicznego, w którym nagroda oferowana jest za najlepszą czynność lub najlepszy rezultat (dzieło). Dodatkowo, zgodnie z art. 921 KC, regulamin konkursu musi oznaczać termin ubiegania się o nagrodę oraz określać warunki udziału w konkursie.

Konkurs w zasadzie jest to procedura oparta na mechanizmie rywalizacji o nagrodę, mająca na celu osiągnięcie najwyższego poziomu umiejętności lub jakości i dokonanie wyboru najlepszego rezultatu lub czynności.

W zamian za to laureat otrzymuje umówioną wcześniej nagrodę. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody zastrzeżono inaczej.

Konkurs nie został obwarowany zbyt wieloma wymogami. Na jego organizację nie potrzeba żadnych zezwoleń, nie trzeba go również zgłaszać do żadnych organów administracyjnych. Ogłaszając konkurs należy pamiętać jednak o sporządzeniu regulaminu. Należy określić w nim zasady zabawy.

W regulaminie należy podać co najmniej taki informacje jak:

  • nazwę organizatora;
  • czas trwania konkursu;
  • adresatów konkursu;
  • warunki stawiane przed uczestnikami konkursu – należy określić jakie czynności lub dzieło będą oceniane przez organizatora;
  • zasady wyłonienia zwycięzców;
  • nagrody oraz sposób ich odbioru prze laureatów;
  • sposób ogłaszania zwycięzców;
  • zasady reklamacji konkursu i rozwiązywania sporów.

Loteria promocyjna – z całą pewnością bardziej problematyczna

Loteria promocyjna stanowi grę losową. Tego typu zabawa stanowi już grę hazardową regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych. Wskazuje na to art. 2 ustawy, zgodnie z którym „grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku”.

W związku z tym, że loteria traktowana jest jako gra hazardowa przed jej organizatorami postawiony jest szereg wymogów. Przede wszystkim niezbędne jest uzyskanie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. DIAS do którego trafia wniosek ma na jego rozpatrzenie 2 miesiące. Należy zatem pamiętać, aby wniosek złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii jest silnie sformalizowany. Musi posiadać wszystkie informację wymagane przez ustawodawcę. Dane te zostały uregulowane w art. 39 ustawy o grach hazardowych.

Art. 39

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej zawiera:

1. (uchylony)

2. nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;

3. dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4. określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5. określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6. bankowe gwarancje wypłat nagród;

7. projekt regulaminu loterii;

8. dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Warto przy tym pamiętać, że loteria promocyjna nie jest grą darmową. Organizator jest obowiązany do wniesienia opłaty. Wynosi ona 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Kwota bazowa w 2022 r. wynosi 5774,13 zł.

Organizator ma obowiązek zapewnić nadzór nad grami hazardowymi. Nadzorca gier hazardowych musi legitymować się obyciem specjalnego szkolenia.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Konkurs w mediach społecznościowych a stan prawny

Mając na uwadze art. 921 KC konkurs stanowi szczególną formę przyrzeczenia publicznego. Nie ma znaczenia czy będzie to mały konkurs w mediach społecznościowych czy ogromne przedsięwzięcie organizowane przez renomowaną organizację. W ramach tego rodzaju przyrzeczenia nagrodzony ma zostać podmiot, który najlepiej – w ocenie sądu konkursowego - wykonał oznaczoną czynność. Cel konkursu może być różny, od tego związanego z wygraną atrakcyjnej nagrody, przez możliwość nawiązania współpracy z organizatorem, po uzyskanie prestiżu i popularności. [reklama-ads] Jak podkreśla się w piśmiennictwie, konkurs nastawiony jest na kryterium jakościowe, a nie ilościowe (na kryterium ilościowe nastawione są zawody, np. w największej ilości zjedzonych pierogów na czas).   [rada]Od konkursu uregulowanego w art. 921 KC należy odróżnić konkurs przeprowadzany w ramach zamówień publicznych.[/rada] Co konkurs powinien posiadać? Konkurs jako przyrzecznie publiczne musi być prowadzone zgodnie z określonymi zasadami, określonymi w treści przyrzeczenia. Zwyczajowo przyjmuje się, że taka treść przyrzeczenia konkursowego nazywana jest regulaminem konkursowym. Regulamin ten nie musi być nadto rozbudowany, musi natomiast posiadać wszystkie warunki wskazane w ustawie. Przyrzeczenie konkursowe musi określać co najmniej: rodzaj wymaganego dzieła lub czynności; termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę; podmiot, który rozstrzyga o dopuszczeniu do konkursu oraz o przyznaniu nagrody konkursowej – nazywany jest sądem konkursowym; warunki nabycia przez przyrzekającego własności nagrodzonego – o ile celem konkursu jest uzyskanie przez organizatora określonego dzieła. [rada]Regulamin konkursowy, aby był wiążący dla przyrzekającego i uczestników konkursu, musi być wyraźnie oznaczony w ogłoszeniu danego konkursu.[/rada] [reklama-ads] Nagroda w konkursie Konkurs musi przewidywać nagrodę. Zazwyczaj jest to rodzaj korzyści majątkowej, chociaż bywają również tzw. nagrody honorowe, np. dyplomom. Jeżeli regulamin nie określa dokładnie rodzaju i charakteru nagrody, przyjmuje się, że chodzi o zapłatę kwoty pieniężnej. Ustalenie nagrody stanowi jednostronną czynność prawną. Oznacza to również, że konkurs może być zorganizowany jedynie przez podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych. W razie braku takiej zdolności podmiot może działać przez przedstawiciela ustawowego. [uwaga]Czytaj też: Konkurs i loteria – co wybrać do promocji[/uwaga] Czy ustalenie terminu jest ważne? [reklama-ads] Obowiązek zastrzeżenia terminu jest jedną z najistotniejszych przesłanek ważności konkursu. Konieczność ustalenia terminu rozstrzygnięcia konkursu jest wprowadzone po to, aby nie dochodziło do sytuacji, gdy przyrzekający nie wydaje nagrody, z uwagi na „cały czas trwający i nierozstrzygnięty konkurs”, twierdząc np. że wykonanie czynności konkursowej nie jest jeszcze tak dobre, jak tego wymaga. Takie zachowanie organizatora naruszałoby interesy uczestników, którzy poświęcając swój czas i inne środki na wykonanie oznaczonej przez przyrzekającego czynności, ponieśliby sposób oczywisty straty. Termin jest prawnym warunkiem skuteczności konkursu. Uznaje się zatem, że brak określenia terminu powoduje nieważność przyrzeczenia konkursowego. Nie tylko nieustalenie terminu może powodować nieważność konkursu, ale również termin nadmiernie długi ze względu na charakter oznaczonej czynności. Niemożliwa jest także zmiana terminu ogłoszonego już konkursu. Wyjątek stanowi wyłącznie sytuacja, w której organizator zastrzegł sobie taką możliwość w regulaminie przyrzeczenia, określając przy tym przesłanki upoważniające do dokonania takiej zmiany. [reklama-ads] Ustawa odnosi się jedynie do terminu, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. Nie wskazała jednak o konieczności określenia terminu na wybór najlepszego dzieła lub czynności. Określenie terminu, w którym można ubiegać się o nagrodę nie jest bowiem tożsame z terminem, w którym organizator dokona wyboru i przyzna nagrodę. Jeśli termin taki nie został oznaczony w regulaminie przyjmuje się, że termin ten powinien być adekwatny do rodzaju przedmiotu konkursu oraz liczby uczestników biorących udział w konkursie, tj. sąd powinien mieć tyle czasu, aby móc ocenić wszystkie prace czy czynności oraz dokonać wyboru „na spokojnie”. Sąd konkursowy Do ustalenia prac odpowiadających warunkom konkursu oraz wybór pracy zwycięskiej zostaje powoływany sąd konkursowy. Uznaje się, iż decyzja sądu jest ostateczna. Nie ma od jego decyzji odwołania, również do sądów powszechnych. Jedynie wyjątkowo dopuszcza się kontrolę formalną, dotyczącą trybu postępowania konkursowego. Ma to jednak miejsce jedynie w zakresie, w jakim konkurs dotyczy zdarzeń obiektywnych. [reklama-ads] Za rozstrzygnięcie konkursu odpowiedzialność ponosi organizator. Jeżeli zatem sąd konkursowy nie dokona wyboru, uczestnicy mogą dochodzić od organizatora zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z ubieganiem się o nagrodę. Podkreślenia wymaga również, że to organizator konkursu jest odpowiedzialny za wypłatę nagrody, nawet jeżeli sąd jest organem odrębnym od przyrzekającego. Konkurs a nabycie praw do przedmiotów własności intelektualnej Co do zasady prawa do własności intelektualnej stanowiącej prace konkursowe, nie przechodzą na organizatora jako skutek nagrodzenia dzieła. Aby do tego doszło musi być to zastrzeżone w przyrzeczeniu. Przy czym skuteczność takiego zapisu dotyczy wyłącznie praw majątkowych. Prawa osobiste do przedmiotów własności intelektualnej są niezbywalne. Nabycie konkursowe może dotyczyć również praw pokrewnych, np. artystycznych, wykonań itp. [rada]Chwilą przejścia praw autorskich jest chwila wypłaty nagrody. Przejście praw nie wymaga dodatkowych czynności formalnych.[/rada] [reklama-ads]

Ban od Google – za co i jak go anulować?

Warto pamiętać, że samo stworzenie strony nie jest przepisem na sukces. W Internecie aktualnie znajduje się tak dużo treści, że znalezienie akurat tego jednego serwisu danego przedsiębiorcy w gąszczu innych ofert może być naprawdę trudne – a wręcz niemożliwe. Tutaj z pomocą przychodzi usługa pozycjonowania. Dzięki niej właściciel strony może zapewnić sobie miejsce na pierwszych stornach wyszukiwarki, co z całą pewnością przełoży się na wzrost zysków firmy. [reklama-ads] Należy jednak uważać, gdyż zbyt agresywne działania na polu SEO mogą doprowadzić do zdecydowanej reakcji ze strony Googla. A jak wskazano na wstępie ban od Google jest jednoznaczny ze zniknięciem z sieci. Ban od Google – czym jest? Ban od Google stanowi najwyższą formę kary, jaką ta wyszukiwarka może nałożyć na dany serwis internetowy. Zbanowanie strony może mieć różnorakie przyczyny. Może być następstwem między innymi łamania wytycznych Google dla webmasterów czy używania strony niezgodnie z prawem. Zbanowana strona internetowa całkowicie znika z indeksu wyszukiwarki. W praktyce oznacza to, że ani strona, ani jej podstrony czy subdomeny nie będą się pokazywać w wynikach wyszukiwania Googla. Skutkiem tego jest kompletny zanik ruchu organicznego w serwisie. [uwaga]Czytaj też: Pozycjonowanie – co powinna zawierać umowa SEO[/uwaga] [reklama-ads] Za co można otrzymać bana? Ban od Google całkowicie uniemożliwia wyszukanie danej domeny w wyszukiwarce. Sprawia również, że prace SEO stają się bez przedmiotowe. To ironiczne, gdyż najczęściej to właśnie źle prowadzona aktywność pozycjonerska prowadzi do zbanowania serwisu. Jest to tzw. Black Hat SEO, czyli nieetyczne strategie SEO, nastawione na szybkie pozyskiwanie ruchu poprzez oszukiwanie algorytm i manipulowanie rankingiem wyników wyszukiwania. Do działań, które najczęściej kończą się banem możemy zaliczyć: duplikacja treści – chodzi o powielenie treści pod więcej niż jednym URL w obrębie jednej witryny lub w obrębie różnych serwisów; ukrywanie treści – polega między innymi na ukrywaniu treści składającej się jedynie z słów kluczowych wymaganych do pozycjonowania, nie mającej większego znaczenia merytorycznego, a także na ukrywaniu linków na stronie. Ukrywanie dzieje się najczęściej poprzez wybór identycznego koloru czcionki teksu i tła – np. białą czcionka na białym tle; cloaking – polega na przedstawianiu robotom Google treści strony internetowej innej niż użytkownikom. dorway pages – polega na tworzeniu stron internetowych i wypozycjonowanie ich na wybrane słowa kluczowe, które mają za zadanie przekierować użytkownika na stronę docelową; wyłudzanie pieniędzy (MFA – Made For AdSense) – chodzi tu o serwisy tworzone wyłącznie pod wyświetlanie reklam. Zawierają one małą ilość treści lub treść ta jest skopiowana z innego miejsca, natomiast ich użytkowników zalewa wręcz zawrotna ilość wyskakujących okienek z reklamami, które ciężko wyłączyć.  [reklama-ads] Ban o Google – czy można się go pozbyć? Ban od Google co do zasady nie jest permanentny i może go wycofać. Aby tego dokonać i przywrócić stronę do indeksu wyszukiwarki należy w pierwszej kolejności zidentyfikować przyczynę, następnie ją zlikwidować i wysłać prośbę do Google o zdjęcie bana. Jeżeli pracownicy Google uznają, że strona nie stanowi już zagrożenia dla użytkowników, prawdopodobnie ban zostanie zdjęty. Niestety cała procedura trwa od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. Lepiej zatem nie narażać się wyszukiwarce i prowadzić pozycjonowanie zgodnie z zasadami SEO. [reklama-ads]