Podział majątku w Warszawie – z adwokatem czy bez?

Sprawy rozwodowe nierozerwalnie wiążą się także z podziałem majątku. Adwokat bierze udział w tych ustaleniach, zarówno wtedy gdy, odbywają się one w ramach jednego postępowania, jak również po rozwodzie, gdy tego porozumienia nie udało się osiągnąć. Kwestie finansowe często bywają zawiłe i skomplikowane i niemal zawsze wzbudzają sporo emocji. Dlatego warto skorzystać z fachowego wsparcia.

Adwokat do podziału majątku – Warszawa

Niektórzy małżonkowie sami ustalają podział majątku jeszcze zanim dojdzie do sprawy rozwodowej. Ale nawet w sytuacji polubownego porozumienia, warto zasięgnąć specjalistycznej porady.

Do znalezienia prawnika wiele osób wykorzystuje internetowe wyszukiwarki, wpisując w nie hasło „adwokat podział majątku Warszawa”. Znajdziesz w ten sposób prawnika, który specjalizuje się w tematyce rodzinnej, rozwodowej.

Każda taka sprawa wymaga bowiem gruntownej analizy i ustalenia, co w świetle prawa stanowi wspólny majątek małżonków,  A co natomiast zalicza się do ich majątków osobistych. Nie zawsze jest to tak oczywiste, jak wydaje się osobom, które postanowiły zakończyć oficjalnie swój związek.

Wsparcie adwokata okazuje się nieodzowne także wtedy, gdy podział majątku jest skomplikowany i nie przebiega w polubowny sposób. Finał sprawy zależy w dużej mierze od tego, czy para przed ślubem podpisała intercyzę, czy miała rozdzielność, czy też wspólnotę majątkową.

Zdarza się to najczęściej w sytuacji, gdy jedna z osób prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki i chce zabezpieczyć majątek rodziny na wypadek niepowodzenia. O tych i innych formach podziału majątku porozmawiasz z zaufanych adwokatem z Warszawy.

Majątek wspólny i osobisty – podział majątku z adwokatem

W przypadku rozpadu związku ważne jest ustalenie, jaką część stanowi u każdego z nich majątek osobisty (zgromadzony jeszcze przed ślubem), a jaką część majątek wspólny (zgromadzony po ślubie). Podział majątku z adwokatem można przeprowadzić:

W czasie lub po zakończeniu sprawy rozwodowej. W sytuacji, gdy postanowisz razem z partnerem o rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa.

Każdorazowo, chodzi o wyjście ze stanu współwłasności, które utworzyło się automatycznie, gdy razem zarabiali i inwestowali w ruchomości i nieruchomości. Nietrudno się domyślić, że proces bywa dość skomplikowany, szczegółowy i emocjonalny.

Adwokat może zasugerować rozdzielenie majątku na kilka sposobów . Przyporządkowanie każdemu tego, co do niego należało. Przyznanie rzeczy jednej osobie, pod warunkiem że spłaci ona współmałżonka. Czy wreszcie sprzedaż całego majątku wspólnego i podział zarobionej w ten sposób gotówki w ustalonych częściach.

Ważnym elementem postępowania o podział majątku jest stworzenie poprawnej umowy podziałowej, w czym również pomaga wyspecjalizowany w zagadnieniu adwokat.

Artykuł partnera

Admin
Admin

więcej porad

Egzekucja komornicza – co może zabrać komornik?

Egzekucja komornicza ma za zadanie uzyskanie od dłużnika środków niezbędnych do zaspokojenia wierzyciela. Mimo tego, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym i działa na podstawie decyzji sądu to koszty podejmowanych przez niego czynności obciążają również dłużnika, a koszty te nie należą do najniższych. [reklama-ads] Przed dokonaniem zajęcia majątku dłużnika, komornik przesyła drogą listową dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Jest to ostatni dzwonek dla dłużnika, gdyż na pierwszym etapie egzekucji koszty nie są jeszcze wysokie. Egzekucja komornicza – co może zabrać komornik? Komornik w pierwszej kolejności zabezpieczy środki na rachunku bankowym dłużnika oraz zajmie wynagrodzenie (o czym w poniższym akapicie). Środki pieniężne to nie wszystkie składniki majątku jakie zająć może komornik. Egzekucji komorniczej podlegają nieruchomości, mieszkania, domy, nieruchomości gruntowe. Poza wynagrodzeniem i nieruchomościami zajęciu podlegają również wszelkiego rodzaju ruchomości reprezentujące wyższą wartość i mogące zostać spieniężone. Będzie to przede wszystkim samochód, motocykl, sprzęt AGD, RTV, komputery i ich akcesoria. Co istotne komornik ma prawo do egzekwowania z ruchomości będących w posiadaniu dłużnika. Posiadacz nie zawsze natomiast jest właścicielem, toteż zajęte mogą zostać przedmioty będące własnością osób trzecich. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie pozwu o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji (więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Egzekucja z wynagrodzenia [reklama-ads] Komornik ma prawo zająć wynagrodzenie dłużnika. Jednakże w przypadku pracownika zatrudnionego na umowie o pracę, ustawodawca zdecydował się ustanowić pewne ograniczenia. Co do zasady, zajęta nie może być kwota stanowiąca równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku kwota ta wynosi 2800 zł brutto, czyli około 2062 zł netto. Oznacza to, że pod odliczeniu od wynagrodzenia pracownika składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, pracownikowi należy pozostawić kwotę minimalnego wynagrodzenie netto. W  przypadku zatrudnienia pracownika na pracę w niepełnym wymiarze, pracownik jest chroniony przed egzekucją wynagrodzenia w stopniu proporcjonalnym do wysokości swojego etatu. W przypadku 1/2 etatu kwota niepodlegająca zajęciu będzie wynosiła połowę minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo ustalony został limit zajęcia wynagrodzenia, rozróżniając tu dłużników alimentacyjnych od pozostałych dłużników. Potrącenia mogą być dokonywane do wysokości: [reklama-ads] 60% wynagrodzenia przy egzekucji z tytułu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych; 50% wynagrodzenia przy egzekucji z tytułu zaspokojenia świadczeń innych niż świadczenia alimentacyjne. [rada]Nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji w 100% na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.[/rada] Egzekucja komornicza a wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych Inaczej rzecz wygląda w przypadku umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie z umów zlecenia czy o dzieło nie podlegają pod przepisy ustawy pracowniczej, a co za to idzie wyżej wskazane ograniczenia go nie obejmuje. W takim wypadku komornik ma prawo zająć całość wynagrodzenia. Jeżeli jednak dochód uzyskiwany z danej umowy cywilnoprawnej stanowi jedyne źródło utrzymania pracownika, komornik może wydać zezwolenie na potrącanie maksymalnie 50% wypłaty. [uwaga]Czytaj też: Wniosek o wszczęcie egzekucji wzór[/uwaga] [reklama-ads] Czego komornik nie zajmie? Mimo iż komornik ma szerokie uprawnienia, to nie każdy składnik majątku może zostać przez niego włączony pod egzekucje. Zasadą jest, iż dłużnik musi mieć zagwarantowane minimum niezbędne do przeżycia. Dotyczy to również przedmiotów życia codziennego. Zgodnie z art. 829 KPC od zajęcia są wolne: przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju; pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów; narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych; u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie; przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową; produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne  niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych; przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny. [reklama-ads] Na podstawie innych ustaw szczególnych komornik nie może zająć również: świadczeń alimentacyjnych; 13 i 14 emerytury; zasiłku z programu 500+. Koszty komornicze Dłużnik musi zdawać sobie sprawę, iż postępowanie egzekucyjne obarczone jest kosztami, które będzie musiał ponieść. Część zajętych środków pieniężnych oraz innych składników majątku, zamiast na poczet długu, przeznaczana jest na koszty egzekucyjne ponoszone przez komornika. Zgodnie z ustawą o kosztach komorniczych, komornik ma prawo do naliczenia m.in.: [reklama-ads] 10% wartości uzyskanych środków przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych lub innych świadczeń; 10% przy egzekucji z nieruchomości lub ruchomości. 1500 zł za wykonanie wniosku o opróżnienie lokalu; 3% - nie mniej niż 150 zł - kwoty wpłaconej przez dłużnika na rachunek komornika w ciągu miesiąca po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. 5% pozostałego do spłaty zadłużenia, jeżeli egzekucja komornicza zostanie umorzona na wniosek wierzyciela. W takiej sytuacji jednak to wierzyciel zostaje zobowiązany do opłacenia kosztów komorniczych, chyba że umorzenie będzie wynikało z uregulowania przez dłużnika należności albo dojścia do porozumienia w ciągu 30 dni od wszczęcia postępowania. [reklama-ads] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30). ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 210).[/informacja]

Sprawdzanie umowy deweloperskiej – dlaczego jest zalecane?

Przed czym ustrzeże nabywcę sprawdzanie umowy deweloperskiej Niewiedza kupujących niestety często jest wykorzystana przez nieuczciwych deweloperów. Z tego powodu powstała ustawa deweloperska, która ma za zadanie chronić prawa nabywców nieruchomości. [reklama-ads] Wraz z wejściem w życie ustawy, wprowadzono m.in. obowiązek zawierania umowy deweloperskiej. Wcześniej, transakcja kupna nieruchomości mogła być sformalizowana zawarciem zwykłej umowy. Odpowiadając na pytanie - przed czym może ustrzec sprawdzanie umowy deweloperskiej - nie sposób pominąć głośne sprawy nadużyć deweloperskich. Niestety, media regularnie donoszą o wyłudzeniach i oszustwach, których dopuszczają się nieuczciwi deweloperzy. Przykładem mogą być, chociażby głośne sprawy osiedli w Gdańsku, czy Kaliszu. Nabywcy, którzy podpisali umowę z nieuczciwymi deweloperami spłacają długoletnie kredyty, bez możliwości zamieszkania w swoim mieszkaniu. W tych przypadkach deweloperzy przyjęli wpłacone pieniądze, jednak nie dokończyli budowy osiedli. Prawnik analizujący umowę deweloperską wskaże zapisy, które godzą w Twoje interesy lub są wręcz niezgodne z obowiązującym prawem. Aby ustrzec się przed pochopną decyzją, która może być brzemienna w skutki, warto zatem skorzystać z wiedzy doświadczonego eksperta. [reklama-ads] Umowa deweloperska - na co zwrócić uwagę Szczegółowe sprawdzanie umowy deweloperskiej przez prawnika nie potrwa długo. Także wydatek, jakim jest zapłata za taką usługę, jest nieporównywalny z tym, jak duże kwoty pieniężne może zaoszczędzić nabywca, w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Specjalista prawnik będzie w stanie już na pierwszy rzut oka wykryć szkodliwe zapisy, które na ogół nie wzbudzają podejrzeń laika. Sprawdzając umowę deweloperską, należy zwrócić szczególną uwagę na: samego dewelopera (trzeba bardzo dokładnie sprawdzić inwestora i to, czy nie ma już na swoim koncie nieuczciwych działań), dane działki (jej nr, powierzchnia oraz stan prawny), ewentualne kary za nieregulowanie zobowiązań z tytułu nabycia nieruchomości, datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, datę przeniesienia praw własności lokalu na nabywcę, ewentualne klauzule abuzywne - np. zakaz zgłaszania roszczeń wobec dewelopera w przyszłości, i wiele innych. [reklama-ads] Kupując dom lub mieszkanie, od dewelopera pamiętaj, że w Twoim najlepszym interesie jest poznać szczegółowo absolutnie każdy zapis umowy deweloperskiej. Jak wiadomo, deweloper nastawiony jest na własny zysk, dlatego to Ty powinieneś dołożyć wszelkich starań, by zabezpieczyć się odpowiednio od strony prawnej. W wielu przypadkach, mimo że z pozoru wszystko wyglądało poprawnie, interwencja prawnika uchroniła kupującego przed podpisaniem umowy tragicznej w skutkach. Sprawdzanie umowy deweloperskiej na pewno zatem nie zaszkodzi, a w wielu przypadkach może bardzo pomóc nabywcom nieruchomości. [reklama-ads] Polecane wzory pism: Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej Pismo do dewelopera o odsetki wzór Pismo do dewelopera o odszkodowanie wzór Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera wzór Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór