Tablice reklamowe – ograniczenia

Czy przedsiębiorca w każdym przypadku może zawiesić tablice reklamowe? Otóż nie. Zasady te reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poniżej wskazujemy  istotne informacje dla przedsiębiorcy, który zechciałby takie tablice umieścić. Jednak nie wie czy zrobi to zgodnie z obowiązującym prawem.

Według ustawy tablice reklamowe to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. O płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy. Z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenie reklamowe to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy, wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa. Z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Szyld to tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Kto ustala zasady?

Rada gminy ma prawo ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W uchwale takiej należy określić zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

Wyłączenia

Powyższe zasady nie dotyczą upowszechniania informacji wyłącznie:

  • trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
  • o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Kary

Jeśli przedsiębiorca umieści niezgodnie z prawem tablice reklamową musi się liczyć z tym, że poniesie karę pieniężną. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie osoby odpowiedzialnej za daną reklamę karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara naliczana jest od dnia, w którym wszczęto postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Telepraca

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Natomiast telepracownikiem nazywamy pracownika, który wykonuje pracę w określonych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Warunki stosowania telepracy Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, lub organizacjami winien określić z góry warunki telepracy. Pamiętajmy, że jeśli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca w regulaminie określa warunki pracy. Musi przy tym uwzględnić ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. Jeśli natomiast w przypadku danego pracodawcy zakładowe organizacje związkowe nie funkcjonują wówczas zasady wykonywania telepracy określone zostają w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Umowa o pracę a  telepraca Jeśli osoba zatrudniana jest na umowę o pracę w formie telepracy w umowie określa się warunki wykonywania pracy. Jeśli natomiast w trakcie zatrudnienia ma miejsce zmiana warunków wykonywania pracy, pracodawca powinien, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. Zaprzestanie stosowania telepracy Po 3 miesiącach wykonywania telepracy zarówno pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony po tym powinny ustalić termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, ma się to odbyć w terminie do 30 dni od momentu wpłynięcia porozumienia. Jeśli pracownik złoży wniosek upływie 3 miesięcy pracodawca powinien uwzględnić ten wniosek. Odmowa telepracy przez pracownika Jeśli pracownik odmówi wykonywania telepracy, nie może to stanowić przesłanki do wypowiedzenia mu umowy o pracę. Obowiązki pracodawcy W Kodeksie pracy określone są obowiązki pracodawcy, które ten musi spełnić wobec pracownika. Pracodawca powinien: dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego, ubezpieczyć sprzęt, pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie.   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.[/informacja]

Ułaskawienie

Prośbę o ułaskawienie może wnieść: sam skazany, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek, osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu. Prośbę taką można cofnąć. Jeśli taką prośbę złoży osoba nieuprawniona sąd takiej sprawy nie rozpatrzy. Gdzie i kiedy składać wniosek? Prośbę o ułaskawienie złożyć należy sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Jeśli zapadł wyrok przejęty do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej, prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który orzekł w pierwszej instancji o przejęciu wyroku do wykonania. Sad ma 2 miesiące na rozpatrzenie owego wniosku. Sąd rozpoznaje prośbę w takim samym składzie, w jakim orzekał. Co sąd bierze pod uwagę? Sąd rozpoznając sprawę bierze pod uwagę: zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Opinia pozytywna co dalej? Jeżeli orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wydał opinię pozytywną, sprawa zostaje przekazana Prokuratorowi Generalnemu, a w razie braku podstaw do wydania opinii pozytywnej - pozostawia prośbę bez dalszego biegu. Jeżeli natomiast w sprawie orzekał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji przesyła mu akta lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią. Sąd odwoławczy pozostawia prośbę bez dalszego biegu tylko wtedy, gdy wydaje opinię negatywną, a opinię taką wydał już sąd pierwszej instancji. W innych przypadkach sąd odwoławczy przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta wraz z opiniami. Sprawa dla Prezydenta W przypadku, gdy prośbę o ułaskawienie zaopiniował pozytywnie chociażby jeden sąd, Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie wraz z aktami sprawy i swoim wnioskiem. Prawo łaski przysługuje Prezydentowi RP, jednak nie jest on ograniczony żadnymi przepisami. Bez względu na okoliczności możliwe jest darowanie kary, zawieszenie jej wykonania, skrócenie czasu odbywania kary, zarządzenie zatarcia skazania itp. Pamiętajmy jednak prawo łaski nie obejmuje skutków o charakterze cywilnym.   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.[/informacja]