Tablice reklamowe – ograniczenia

Czy przedsiębiorca w każdym przypadku może zawiesić tablice reklamowe? Otóż nie. Zasady te reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poniżej wskazujemy  istotne informacje dla przedsiębiorcy, który zechciałby takie tablice umieścić. Jednak nie wie czy zrobi to zgodnie z obowiązującym prawem.

Według ustawy tablice reklamowe to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. O płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy. Z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urządzenie reklamowe to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy, wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa. Z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Szyld to tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Kto ustala zasady?

Rada gminy ma prawo ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W uchwale takiej należy określić zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

Wyłączenia

Powyższe zasady nie dotyczą upowszechniania informacji wyłącznie:

  • trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
  • o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Kary

Jeśli przedsiębiorca umieści niezgodnie z prawem tablice reklamową musi się liczyć z tym, że poniesie karę pieniężną. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie osoby odpowiedzialnej za daną reklamę karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara naliczana jest od dnia, w którym wszczęto postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.