Przykładowe UZASADNIENIE wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

Kategoria: Tag:

16.00 

Zasady przyznawania nagród nauczycielom określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

O przyznanie nagrody dla nauczyciela – za szczególne osiągnięcia – wnioskuje dyrektor szkoły, a w przypadku dyrektora – organ prowadzący szkołę. Wniosek w takiej sprawie musi zostać starannie uzasadniony.

Jak powinno wyglądać przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora oświaty? aby ułatwić Ci prawidłowe sporządzenie takiego uzasadnienia, przygotowaliśmy gotowy wzór, na którym możesz się wzorować.

Zasady składania wniosków o nagrodę dla nauczyciela

Wniosek o nagrodę kuratora oświaty lub o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania składa się do Kuratorium Oświaty lub odpowiednio właściwej delegatury w terminie do dnia 15. maja każdego roku. Pismo wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zarówno w przypadku nagrody kuratora oświaty, jak i w przypadku nagrody ministra wniosek składa:

 • dyrektor szkoły, jeśli nagroda ma zostać przyznana nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole,
 • organ prowadzący szkołę, jeśli nagroda ma zostać przyznana dyrektorowi.

Wniosek o przyznanie nagrody ministra jeden z tych organów wnosi za pośrednictwem kuratora oświaty. Do pisma należy dołączyć:

 • opinię rady pedagogicznej w przypadku wniosku dotyczącego nauczyciela,
 • klauzulę zgody kandydata (nauczyciela) na przetwarzanie danych osobowych.

Jaki nauczyciel może otrzymać nagrodę kuratora lub ministra?

Warunkiem otrzymania nagrody kuratora lub ministra jest dla nauczyciela:

 • fakt przepracowania w danej szkole co najmniej okresu 2 lat,
 • posiadanie wyróżniającej oceny pracy.
Poza tym należy pamiętać, że nagrody tego typu przyznawane są za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej.

Wniosek może dotyczyć kandydata o wybitnych osiągnięciach, jeśli chodzi o realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także realizacji innych zadań statutowych wyliczonych w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Są to między innymi takie zadania jak:

 • praca organizacyjna na rzecz szkoły,
 • współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,
 • kształtowanie umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej,
 • rozwiązywanie problemów o charakterze socjalnym i wychowawczym,
 • działania innowacyjne,
 • działania na rzecz oświaty w wymiarze (co najmniej) regionalnym.

Jak uzasadnić wniosek o nagrodę dla nauczyciela?

Wyszukując w sieci hasło “wniosek o nagrodę kuratora przykład”, łatwo natknąć się na błąd polegający na tym, iż w uzasadnieniu takiego wniosku pojawia się informacja o opinii rady pedagogicznej. Takie zasady panowały w latach poprzednich. Obecnie, opinia stanowi osobny dokument i powinna zostać dołączona do wniosku jako załącznik.

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla nauczyciela ma przedstawiać natomiast osiągnięcia nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, określone w czasie.

Zaleca się, aby takie uzasadnienie nie miało charakteru ogólnego, lecz prezentowało konkretne wybitne dokonania kandydata mające miejsce w okresie następującym po otrzymaniu ostatniej nagrody.

W uzasadnieniu wniosku nie należy umieszczać:

 • życiorysu kandydata,
 • opisu przebiegu pracy zawodowej kandydata,
 • opisu ukończonych form doskonalenia lub dokształcania kandydata.

Opinia do wniosku o nagrodę dla nauczyciela

Opinia rady pedagogicznej w sprawie przyznania nagrody kuratora to niezbędny załącznik do wniosku o nagrodę kuratora oświaty. Istotne jest, aby taką opinię dołączyć do wniosku jako osobny dokument, który musi być aktualny – z danego roku szkolnego.

Zgodnie z treścią art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, rada pedagogiczna opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

Brak takiej opinii jest uchybieniem formalnym, prowadzącym do odrzucenia wniosku. Jest to także działanie niezgodne z ustawą i naruszające kompetencje rady pedagogicznej.

Jak powinna wyglądać opinia o nauczycielu do nagrody?

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody z oczywistych względów będzie opinią pozytywną. Gdyby okazało się, że opinia nie jest pozytywna, należy pamiętać, że opinie nie mają charakteru postanowienia lub decyzji w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – zatem nie przysługuje od nich odwołanie.

Opinia musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak data posiedzenia rady pedagogicznej, dane nauczyciela czy oznaczenie okresu, którego opinia dotyczy.

Należy wiedzieć, że opinia o nauczycielu wydawana przez radę pedagogiczną wyrażana jest w formie uchwały. Natomiast ujęte w niej sformułowania powinny opierać się na kryteriach oceny pracy nauczyciela, wyliczonych w treści ustawy Karta nauczyciela.

Pozytywna opinia o nauczycielu może wskazywać zatem między innymi na to, że pedagog:

 • stosuje aktywne i aktywizujące metody nauczania,
 • stosuje nowe systemy oceniania,
 • prowadzi nauczanie z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych,
 • może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w wychowaniu i dydaktyce,
 • prowadzi zajęcia pozalekcyjne
 • opracowuje i realizuje własne programy nauczania,
 • wdraża innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
 • organizuje przedsięwzięcia czy uroczystości szkolne,
 • osiąga efekty w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, np. poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym.
Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody kuratora może bazować na takich dokumentach, jak:
 • scenariusze zrealizowanych apeli, konkursów, zawodów,
 • notatki służbowe z realizacji ważnego przedsięwzięcia, na przykład spotkania, wycieczki, działań promujących szkołę,
 • nagrody listy pochwalne,
 • arkusze obserwacji zajęć dokonywanych przez dyrektora szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • sprawozdania z realizacji wyznaczonych nauczycielowi zadań statutowych,
 • sprawozdania nauczycieli z osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • zaświadczenia, świadectwa i dyplomy dotyczące zrealizowanych różnych form doskonalenia zawodowego,
 • programy autorskie,
 • publikacje,
 • wprowadzone innowacje pedagogiczne.

Kilka słów na koniec

Jeśli nauczycielowi została przyznana nagroda Ministra Edukacji lub Kuratora Oświaty, nauczyciel otrzyma dyplom na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pod względem formalnym nagrodę otrzyma nauczyciel który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy;
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.