Opinia o pracy dyrektora szkoły – przykład

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Jak wygląda przykładowa opinia o pracy dyrektora szkoły? Pracę dyrektora szkoły ocenia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych, które działają w danej placówce.

Jeśli w szkole nie działa rada szkoły, opinię o pracy dyrektora wyraża rada pedagogiczna. Taka opinia powinna przyjmować formę pisemną i musi zostać przygotowana w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy dyrektora.

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy jego konstruowaniu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii o pracy dyrektora szkoły, którą pobierzesz powyżej.

Zasady oceniania pracy dyrektora szkoły

Ocenę pracy nauczycieli i ocenę pracy dyrektora sporządza się na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Akt prawny określa nie tylko kryteria oceny pracy pedagogów i kierujących placówkami oświatowymi, ale również wyznacza punktację, na podstawie której wystawiana jest ocena ostateczna.

Zgodnie z przepisami, cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:

  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub kurator oświaty w przypadku dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli,
  • organ prowadzący szkołę,
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Opinie o pracy dyrektora sporządzane są w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia powinna zawierać uzasadnienie.

Warto wiedzieć również, że oceny pracy dyrektora szkoły można dokonać na dwa sposoby. Wszystko zależy od tego, czy dyrektor realizuje jednocześnie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, czy jedynie kieruje placówką.

Jeśli dyrektor realizuje takie zajęcia, na jego ocenę pracy składają się również kryteria stosowane w przypadku nauczycieli. Jeżeli zaś dyrektor nie realizuje takich zajęć, jego ocenę pracy ustala się jedynie na podstawie kryteriów oceny pracy dyrektora.

Kryteria oceny pracy dyrektora szkoły

Opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły, podobnie jak ocena pracy dyrektora szkoły, powinna odnosić się do kryteriów, które wymienia rozporządzenie. Wylicza je art. 9 tego aktu prawnego, w brzmieniu:

§ 9. 1. Obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły obejmują:

1) organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa;

2) planowanie i organizowanie pracy rady pedagogicznej, realizowanie zadań zgodnie z uchwałami stanowiącymi rady pedagogicznej i rady szkoły, o ile organy te działają, a także zgodnie z rozstrzygnięciami organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę;

3) współdziałanie z innymi organami szkoły oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;

4) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub innej dokumentacji dotyczącej realizowania zadań statutowych szkoły;

5) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

7) wdrażanie działań zapewniających podnoszenie jakości pracy szkoły;

8) organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz tworzenie warunków do działań prozdrowotnych;

10) tworzenie warunków do respektowania praw dziecka i praw ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego, oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

11) podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i środowiska pozaszkolnego;

12) wspieranie nauczycieli w rozwoju i doskonaleniu zawodowym;

13) doskonalenie własnych kompetencji kierowniczych;

14) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku szkoły;

15) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł;

16) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników szkoły, w tym dokonywania oceny ich pracy.

Są to podstawowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły, do których powinien odnosić się każdy przykład opinii o pracy dyrektora szkoły w części zawierającej uzasadnienie. Nie są to jednak jedyne kryteria, jakie stosuje się przy ocenie pracy dyrektora szkoły.

Zgodnie z przepisami, jeśli dyrektor realizuje w szkole zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, do oceny jego pracy stosuje się:

  • obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora,
  • obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela,
  • jedno dodatkowe kryterium oceny pracy, które dyrektor szkoły wskazuje przed dokonaniem oceny pracy, wybierając je spośród dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela (art. 2 ust. 4).

Kiedy zaś dyrektor nie realizuje zajęć pedagogicznych, do oceny jego pracy stosuje się:

  • obowiązkowe kryteria oceny pracy dyrektora szkoły,
  • kryteria oceny pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 5, w brzmieniu:
3) znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. […], ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej

5) kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela.

Jak przygotować opinię o pracy dyrektora szkoły?

Opinia rady pedagogicznej na temat pracy dyrektora szkoły ma charakter opisowy. Obowiązkowo powinna przyjmować formę pisemną i zawierać uzasadnienie (warto wykorzystać tu przygotowany przez nas wzór opinii).

Do przygotowania opinii nie stosuje się punktacji – dotyczy ona oceny pracy dyrektora i spełniania kryteriów określonych w rozporządzeniu.

Opinia o dyrektorze przedszkola czy szkoły jest natomiast oceną cząstkową. Powinna jednak odnosić się do takich samych kryteriów, oceniając poziom ich realizacji z innej perspektywy.

Przykładowa opinia rady pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły powinna oceniać dyrektora w roli kierującego placówką, pracodawcy oraz pedagoga, jeśli realizuje on takie zajęcia z uczniami.

Rozporządzenie nie mówi nic na temat tego, czy do oceny pracy dyrektora wymagana jest opinia rady rodziców o pracy dyrektora szkoły. Takiej opinii zasięga się jednak w przypadku oceny pracy nauczyciela.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.