Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela – wzór

Kategorie: , , Tag:
(3 opinie klienta)

16.00 

Jak powinien wyglądać przykładowy opis oceny pracy nauczyciela? Ocena pracy nauczyciela opiera się na przepisach ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz na treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Zgodnie z zapisami tych aktów prawnych, ocenie podlega każdy nauczyciel, bez względu na wymiar zatrudnienia. Ocena dotyczy natomiast realizacji obowiązków, wyliczonych w przepisach Karty Nauczyciela i przepisach Prawa oświatowego. Jak wygląda przykładowa ocena pracy nauczyciela?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiej oceny i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy przykład oceny pracy nauczyciela, który pobierzesz powyżej.

Kiedy wystawia się ocenę pracy nauczyciela?

Ocena pracy nauczyciela może zostać dokonana w każdym czasie, ale nie przed upływem roku od daty poprzedniej oceny. Oceny dokonuje się z inicjatywy dyrektora lub na wniosek. Z wnioskiem o wystawienie takiej opinii może wystąpić:

 • nauczyciel,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • organ prowadzący szkołę,
 • rada szkoły,
 • rada rodziców.

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor. Ma on na to maksymalnie 3 miesiące, licząc od daty złożenia wniosku.

W przypadku dokonywania oceny z własnej inicjatywy, dyrektora obowiązuje termin 3 miesięcy liczonych od dnia odebrania przez nauczyciela zawiadomienia o rozpoczęciu dokonywania oceny.

…i co ważne:

Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie

A więc nauczyciel stażysta nie może być oceniany za swoją pracę!

Jak wygląda procedura przygotowywania opinii o nauczycielu?

Przed przygotowaniem oceny pracy nauczyciela, dyrektor ma obowiązek zawiadomić go o rozpoczęciu dokonywania oceny. Konieczne jest także zasięgnięcie opinii:

 • rady rodziców (obowiązkowo),
 • mentora – jeśli ocena dotyczy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu,
 • samorządu uczniowskiego (nieobowiązkowo),
 • doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego.

Rada rodziców i mentor powinni przedstawić swoją pisemną opinię w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli tego nie zrobią, nie wstrzymuje to procedury dokonania oceny. 

Co zawiera ocena pracy nauczyciela?

Jak wygląda przykładowa ocena pracy nauczyciela mianowanego? Zgodnie z przepisami, ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy. Dyrektor musi ująć w niej następujące kryteria:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, ich realizacja, a także kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie, z poszanowaniem godności osobistej
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw, postawy obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym także przez własny przykład,
 • współpraca z innymi nauczycielami;
 • przestrzeganie przepisów prawa oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole,
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, 
 • współpraca z rodzicami.

Wzór oceny pracy nauczyciela odnosi się też do kryteriów dodatkowych.

Jedno z nich wybiera dyrektor dokonujący oceny, drugie sam oceniany nauczyciel. Wśród kryteriów dodatkowych wylicza się:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć,
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia,
 • indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy,
 • doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego,
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w procesie doskonalenia zawodowego,
 • udział w przeprowadzaniu egzaminów, 
 • prowadzenie konsultacji, 
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym,
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli/rodziców,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, 
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną.

Przykładowa opinia o nauczycielu musi zostać zakończona stwierdzeniem uogólniającym. Jest to ocena:

 • wyróżniająca,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • negatywna,

wystawiona na podstawie zgromadzonych przez nauczyciela “punktów” oceny.

Co powinna zawierać karta oceny pracy nauczyciela?

Obecnie nie istnieje jeden obowiązujący wzór karty oceny pracy nauczyciela. Przepisy mówią jedynie o tym, jakie elementy powinny znaleźć się na karcie oceny pracy nauczyciela. Są to następujące dane na temat nauczyciela:

 • imię,
 • nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • miejsce zatrudnienia,
 • zajmowane stanowisko,
 • staż pracy pedagogicznej,
 • stopień awansu zawodowego,
 • wykształcenie.

Pozostałe elementy karty oceny to:

 • data ostatniej oceny pracy,
 • stwierdzenie uogólniające, 
 • uzasadnienie oceny pracy,
 • data dokonania oceny pracy,
 • podpis dokonującego oceny pracy,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny.

Jak napisać opinię o nauczycielu?

Ocenę pracy nauczyciela najłatwiej przygotować w oparciu o nasz gotowy wzór lub na podstawie przykładu. Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela dzieli się na wymienione wyżej elementy, a w sekcji uzasadnienie zawiera stwierdzenia dotyczące nauczyciela, na podstawie których dyrektor wystawił ocenę. 

Przykład opinii o nauczycielu pozwala zadbać o właściwą kolejność informacji w dokumencie, a także o jego czytelność i uniknięcie braków formalnych. W części opisowej oceny mogą pojawić się różne sformułowania.

Jeśli chodzi o uzasadnienie oceny pracy nauczyciela przykład opinii odnosi się do kryteriów oceny, w następujący sposób:

 • nauczyciel terminowo planuje i realizuje przyjęty program pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej
 • nauczyciel realizuje podstawę programową zgodnie z warunkami i zaleceniami dla danych zajęć edukacyjnych,
 • nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniami,
 • nauczyciel pobudza uczniów do aktywności na zajęciach,
 • nauczyciel stosuje różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
 • nauczyciel zwraca terminowo prace pisemne i uzasadnia ich ocenę,
 • nauczyciel stosuje ciekawe środki dydaktyczne,
 • nauczyciel zna i przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
 • nauczyciel stosuje obowiązujące w szkole procedury bezpieczeństwa,
 • nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów i uzupełnia dziennik lekcyjny,
 • nauczyciel zna i respektuje prawa dziecka,
 • nauczyciel udziela pomocy uczniom w przypadku łamania ich praw,
 • nauczyciel poprawnie reaguje w sytuacjach agresji, przemocy, uzależnienia,
 • nauczyciel promuje zdrowy styl życia.

Nauczyciel może odwołać się od oceny

Dyrektor szkoły powinien przedstawić nauczycielowi projekt oceny pracy, gdzie karta oceny pracy nauczyciela zawiera następujące elementy:

 1. Kartę oceny pracy nauczyciela
 2. Ocenę ogólną wraz z uzasadnieniem
 3. Pouczenie o możliwości złożenia odwołania.

Nauczyciel może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy na piśmie w terminie 5 dni. Poza tym, w ciągu 14 dni nauczyciel może wnieść odwołanie od ustalonej oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

Odwołanie od oceny pracy nauczyciela dyrektor przekazuje w terminie 5 dni do kuratorium oświaty.

Do odwołania dołącza również pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu. Później pismo nauczyciela rozpatruje zespół oceniający powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a ocena pracy ustalona przez ten organ jest ostateczna.

Warto dodać, że na wniosek ocenianego nauczyciela, obecny może być przedstawiciel ze wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

Przepisy, które warto znać:

Art. 6a. – [Ocena pracy nauczyciela] – Karta Nauczyciela.

1.Praca nauczyciela podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1)nauczyciela;

2)organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty;

3)organu prowadzącego szkołę;

4)rady szkoły;

5)rady rodziców.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (3)

3 komentarze

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela – wzór
 1. Szybka wysyłka, dokument ok.

 2. Pomocny wzór. Dziękuję.

 3. Wszystko OK.