Alimenty od małżonka – kiedy przysługują?

Jak wskazują ostatnie badania oraz informacje dostarczane przez GUS, rocznie w Polsce orzekanych jest średnio około 65 tysięcy rozwodów, a liczba ta rośnie z roku na rok - zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19 i ograniczeń w przemieszczaniu się większości osób.

Wspomniana sytuacja prowadzi do coraz większej liczby spraw sądowych nie tylko w zakresie rozwodów, ale także związanych z nimi alimentów. Jednakże alimenty przysługują nie tylko od rodziców na rzecz dzieci. Alimenty od małżonka na małżonka są również nierzadką sytuacją.
Alimenty od małżonka

Alimenty od małżonka należą się partnerowi, który nie jest wyłącznie winny rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. Co do zasady, termin świadczenia alimentacyjnego wynosi maksymalnie pięć lat, jednakże ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, może przedłużyć ów termin.

Wysokość alimentów oraz termin świadczenia zależny jest od sytuacji materialnej obu małżonków, ich możliwości zarobkowych, zdrowia, przebytych chorób, a także stopnia zawinienia w rozkładzie pożycia.

Wina przy rozwodzie a alimenty

Warto bowiem pamiętać o tym, że alimenty nie przysługują tylko w stosunku pomiędzy rodzicami a dziećmi (chociaż to właśnie w tym zakresie najczęściej dochodzi do sporu na drodze sądowej). Alimenty mogą zostać przyznane także pomiędzy małżonkami. Alimenty nie są orzekane przez sąd z urzędu, a jedynie na wniosek strony.

Warunki otrzymania alimentów na małżonka są jednak inne niż w przypadku tego, jakie przesłanki trzeba spełnić przy uzyskaniu alimentów np. od rodziców na rzecz dzieci.

Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma to, z czyjej winy w ocenie Sądu zostanie orzeczony rozwód. Może być on orzeczony z winy męża, z winy żony, z winy obojga małżonków albo bez orzekania o winie (jeżeli wnoszą o to zgodnie obie strony).

Ogólną zasadą jest, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego (art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Oznacza to, że uzyskanie alimentów po rozwodzie jest możliwe w dwóch przypadkach – jeśli żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia (albo Sąd zaniechał orzekania o winie) albo obaj małżonkowie zostali uznani za winnych w tym zakresie.

Warunki uzyskania alimentów przez małżonka

Podstawowym warunkiem w przypadku alimentów na małżonka jest wystąpienie sytuacji, w której jeden z małżonków pozostaje w niedostatku, a drugi z małżonków posiada odpowiednie możliwości zarobkowe i majątkowe, by łożyć alimenty na rzecz drugiego małżonka.

Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie – w innym wypadku (np. jeżeli jeden z małżonków nie znajduje się w niedostatku albo drugi z nich nie posiada żadnego majątku ani zarobków) Sąd nie orzeknie alimentów na rzecz drugiego małżonka.

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2020 roku, sygn. akt I UK 10/19

,,Pod pojęciem niedostatku rozumie się sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Nie ulega też wątpliwości, że małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb”.

Niedostatek oznacza zatem sytuację, w której jeden z małżonków (mimo starań o uzyskiwanie dochodów) nie posiada odpowiednich środków pieniężnych, które pozwalałby mu na zaspokajanie wydatków związanych np. z jedzeniem, miejscem zamieszkania, zakupem odzieży, obuwia itd.

W kwestii wysokości orzekanych alimentów znaczenie mają zarobki (wynagrodzenie) drugiego z małżonków oraz jego majątek (np. posiadane nieruchomości czy też odziedziczony majątek).

Alimenty od małżonka wyłącznie winnego

W drugim w rozpatrywanych przypadków, jeżeli małżeństwo zostanie rozwiązane z winy jednego z małżonków, sprawa może okazać się o wiele prostsza. W tym wypadku nie jest już konieczna przesłanka „pozostawania w niedostatku” i pozew o alimenty od byłego małżonka dużo łatwiej jest uzyskać.

Wówczas niewinny małżonek powinien jednak udowodnić, że w związku z rozwodem doszło do znacznego pogorszenia jego sytuacji materialnej (porównywany jest poziom życia małżonka w trakcie rozwodu oraz po jego orzeczeniu).

Często do tego typu sytuacji dochodzi, kiedy z jeden z małżonków w trakcie małżeństwa zajmował się pracą oraz zarabianiem pieniędzy celem utrzymania rodziny, a drugi z małżonków zajmował się domem oraz dziećmi.

Wówczas przy rozwodzie często dochodzi do dużej zmiany sytuacji materialnej jednego z małżonków, co może stanowić przesłankę do orzeczenia alimentów na małżonka. Alimentów nie może jednak żądać małżonek winny rozkładu pożycia od małżonka niewinnego.

Zmiana wysokości alimentów i zakończenie świadczenia

Oczywiście, wraz z biegiem czasu może dojść także do zmiany w zakresie wysokości orzeczonych alimentów. Każdy z małżonków może wnieść do sądu o zmianę wysokości alimentów, jeśli zajdą ku temu odpowiednie powody – tj. może dojść np. do zwiększenia potrzeb małżonka, który otrzymuje alimenty (np. zwiększyły się znacznie jego konieczne wydatki np. w zakresie leczenia) albo do zmiany sytuacji majątkowej małżonka, który do tej pory płacił alimenty (np. utracił on pracę albo uległ ciężkiemu wypadkowi).

Oprócz tego, alimenty na małżonka nie są także oczywiście nieograniczone w czasie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania byłemu małżonkowi nie ma bowiem charakteru dożywotniego (choć w praktyce może dojść do takiej sytuacji, że alimenty będą płacone przez jednego z małżonków przez wiele lat albo dożywotnio).

Przede wszystkim, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

Jeśli jednak alimenty płaci małżonek rozwiedziony, który nie był winny rozkładowi pożycia, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa także w okresie pięciu lat od dnia orzeczenia rozwodu między stronami (uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

Tylko sąd z uwagi na wyjątkowe okoliczności oraz na wniosek strony otrzymującej alimenty może przedłużyć wskazany pięcioletni termin (np. z uwagi na wypadek czy też ciężką chorobę małżonka, który pozostaje bez środków do życia).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2020 roku, sygn. akt I UK 10/19.
  • https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2020,3,14.html (dostęp online 03.02.2021).
Alimenty od małżonka
Adrian Szydlik
Aplikant radcowski w OIRP w Gdańsku

więcej porad

Fundusz alimentacyjny – kto ma prawo skorzystać?

W sytuacji, gdy uprawniony do alimentów świadczy niedostatek, z powodu braku uzyskiwania należnego mu świadczenia, przysługuje mu pomoc finansowa wypłacana przez Państwo. Fundusz alimentacyjny nie ma na celu jednak wyręczanie zobowiązanego. Stanowi swoisty instrument „kredytowy” – wypłaca alimenty osobie uprawnionej, jednocześnie egzekwując owe świadczenie od zobowiązanego. [reklama-ads] Fundusz alimentacyjny - kto ma prawo do świadczenia? Beneficjentów funduszu alimentacyjnego określa art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z tym przepisem, świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do alimentów: do ukończenia przez nią 18. roku życia; do ukończenia przez nią 25. roku życia, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej; bezterminowo, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pierwsza kategoria osób uprawnionych nie wymaga analizy – do dnia, w którym uprawniony nie ukończy 18 lat, należy mu się świadczenie. Bardziej skomplikowana jest sytuacja osób z drugiej grupy - pełnoletniej - uczącej się. Tutaj prawo do świadczeń obowiązuje również przez okres kształcenia na studiach wyższych w ramach studiów I stopnia, studiów II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez daną osobę 25. roku życia. Prawo to wygasa z chwilą ostatecznej decyzji o skreśleniu z listy uczniów szkoły lub z listy studentów. W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów, prawo do świadczenia przysługuje aż do zakończenia tego roku studiów zgodnie z organizacją roku akademickiego. Występuje tu zasada ciągłości świadczeń – świadczenia wypłacane są również w okresie między studiami I i II stopnia. [reklama-ads] Trzecią kategorię osób uprawnionych do świadczeń są osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie muszą wykazywać żadnych dodatkowych warunków. Warto jednak pamiętać, że jeżeli osoba niepełnosprawna nie osiągnęła pełnoletności lub uczy się (do 25. roku życia) - powinna wnioskować o świadczenia na podstawie dwóch pierwszych przesłanek. Dopiero gdy utraci prawo do świadczenia na bazie wspomnianych warunków, ma prawo oprzeć wniosek na przesłance niepełnosprawności. [rada]Dowodem stwierdzającym niepełnosprawność w stopniu znacznym jest ostateczne orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo prawomocny wyrok sądu powszechnego.[/rada] Osoby niepełnosprawne otrzymują uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezterminowo. Może to oznaczać dożywotnio, lecz nie zawsze. Jeżeli zmieni się okoliczność posiadania znacznego stopnia niepełnosprawności, zostanie uchylone również prawo do świadczeń. Fundusz alimentacyjny - komu prawo nie przysługuje? Zdarzają się wypadki, że pomimo spełniania przesłanek pozytywnych prawa do świadczeń, występują okoliczności, które je niwelują i skutkują utratą tego prawa. Osoba niepełnoletnia, ucząca się lub posiadając zaświadczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie będzie mogła starać się o świadczenia z funduszu, jeżeli zostanie umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, bądź też zawarła związek małżeński. [reklama-ads] [rada]Kobieta, która za zezwoleniem sądu rodzinnego, w wieku co najmniej 16 lat zawarła małżeństwo również traci prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.[/rada] Niedostatek a kryterium dochodowe Na wstępie zostało wspomniane, iż uprawniony musi być osobą cierpiącą niedostatek. Jednakże „niedostatek” jest pojęciem nieostrym. Toteż ustawodawca zdecydował się wprowadzić próg dochodowy. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest prawem uzależnionym od spełnienia kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, aby pobierać świadczenia, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie może przekraczać kwoty 900 zł. Przy czym przekroczenie tej kwoty nie stanowi automatycznej przesłanki negatywnej do otrzymywania świadczeń – obowiązuje tu tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia progu dochodowego, świadczenie z funduszu przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Kwota przekroczenia nie może być jednak wyższa niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego. [rada]Jeżeli ustalona wysokość świadczenia z funduszu jest niższa niż 100 zł, świadczenie nie przysługuje.[/rada] [reklama-ads] W sytuacji, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w takiej instytucji. Dochód wypracowany przez rodzinę, który powinien przypadać na utrzymanie pensjonariusza, podlega podziałowi na równe części pomiędzy pozostałych członków rodziny, przebywających stale w gospodarstwie domowym. [rada]Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.[/rada] Dochód z gospodarstwa rolnego Ustalanie dochodu przy osiąganiu go z umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych nie powinno nastręczać problemów. Co jednak, gdy rodzina lub jej pojedynczy członkowie są rolnikami? Zasady ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego normują przepisy art. 9 ust. 7 i ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W tym wypadku przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 przeciętnego dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS. Aktualnie kwota ta wynosi 3.244 zł. Powyższe oznacza, iż ustawodawca nie uzależnił sposobu obliczenia dochodu rolników wyłącznie od faktycznie osiąganych zysków w gospodarstwie. Dochód jest więc uzależniony od zarobku z roli, jak również od posiadanego areału. [reklama-ads] [paragraf]W. Maciejko, Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz, s. 231 „Dochody z gospodarstwa rolnego są równocześnie dochodami faktycznie osiąganymi poprzez uprawę gruntów, jak również dochodami, które potencjalnie mogą być uzyskiwane, ale rolnik decyzją własnej woli zaniechał faktycznego wykonywania czynności gospodarskich upatrując w innym źródle dochodów lepiej zabezpieczających byt jego rodziny (rolnik nie prowadzący działalności rolniczej). Skutek pominięcia gospodarstwa w rachunku służącym ustaleniu dochodu może być osiągnięty tylko poprzez jego wyzbycie się, tzn. zbycie prawa rzeczowego do nieruchomości rolnej, a w przypadku braku takiego prawa – ustanie faktycznego władztwa (np. posiadania) nad tym gospodarstwem.”[/paragraf] Skutki zmiany osiąganego dochodu Dochód jest kategorią zmienną, raz, że w każdej chwili może zostać zmieniony ustawowo, dwa, że uprawniony (lub jego opiekun) może go osiągać w kwocie wyższej lub niższej niże ta pierwotnie deklarowana. W przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Oznacza to, że w przypadku utraty przez członka rodziny dochodu w trakcie roku, w wyliczanie dochodu na potrzeby uzyskania (lub utrzymania) prawa do świadczeń z funduszu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. [reklama-ads] [rada]Utrata lub obniżenie wynagrodzenia z tytułu pracy zarobkowej, lub pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu obecnego stanu pandemicznego, stanowi utratę dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Tak więc jest ono uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń.[/rada] W sytuacji zaś, gdy dochód zwiększy się, osoba uprawniona nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu. Tutaj organ działa z urzędu. Jego obowiązkiem jest czuwanie nad sytuacją dochodową rodziny. Wynika to z faktu, że to na organie ciąży obowiązek udowodnienia uprawnionemu, iż jego sytuacja materialna uległa poprawie w stopniu wyłączającym prawo do świadczeń.  Mimo powyższego, zmiany w dochodzie mogące mieć wypływ na uzyskanie lub utratę prawa do świadczeń z funduszu, powinny być każdorazowo zgłaszane. Jeżeli organ wykaże, iż beneficjent nie miał prawa do pomocy, nakaże mu dokonać zwrotu równowartości nienależnie pobranych świadczeń, doliczając odsetki. Wysokość świadczeń z funduszu Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Świadczenia te wypłacane są w okresach miesięcznych. Z kolei to, w jakim terminie organ ustali prawo do świadczeń i dokona ich wypłaty, uzależnione jest od daty złożenia wniosku. [informacja]Podstawa prawna: [reklama-ads] ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808). ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).[/informacja] Polecane wzory pism: Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów Pozew o podwyższenie alimentów Oświadczenie o rezygnacji z alimentów Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko Wniosek o zniesienie alimentów

Obowiązek alimentacyjny – czynniki wpływające na jego wysokość

Alimenty należy rozumieć jako środki utrzymania, a w stosunku do dzieci także wychowania. Maja one na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb uprawnionego związanych m.in. z wyżywieniem, leczeniem, mieszkaniem, czy rozrywką i kulturą.   [reklama-ads] Sam obowiązek alimentacyjny, jego podstawa, oraz podmioty uprawnione do alimentów są w miarę precyzyjnie określone w KRO. Jednakże wysokość świadczenia jest w pełni uzależniona od decyzyjności sądu oraz szeregu różnych okoliczności indywidualnie badanych w danej sprawie. Obowiązek alimentacyjny – definicja pojęcia Zgodnie z art. 128 KRO obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W niniejszym artykule autor skupił się na obowiązku alimentacyjnym w stosunku do dziecka. Sposób wykonywania powyższego obowiązku nie został ściśle określony. W przypadku wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest to zależne od porozumienia pomiędzy rodzicami. Co do zasady jest on wykonywany przez ojca w zakresie określonej kwotowo sumy pieniędzy. Jednak niewykluczone jest wykonywanie niniejszego obowiązku przez: dostarczanie żywności, użyczenia transportu do szkoły lub innych niezbędnych potrzeb, dostarczanie odzieży, ogólnego wpływu na wychowanie uprawnionego. Obowiązek alimentacyjny – jakie są przesłanki powstania obowiązku? [reklama-ads] W przypadku stosunku alimentacyjnego przesłankami mogą być: brak możliwości samodzielnego utrzymania się uprawnionego dziecka - jeżeli uprawniona to np. bezrobotna licealistka, występowanie u uprawnionego usprawiedliwionych potrzeb – takich jak spełnianie obowiązku edukacyjnego czy kulturalnego, pozostawanie uprawnionego w niedostatku – poprzez niemożność dostarczenia okoliczność, że były małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego – jeżeli osoba zobowiązana do wykonywania niniejszego obowiązku również była odpowiedzialna za rozpad małżeństwa np. wzajemna zdrada; okoliczność, że były małżonek nie jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego –  zobowiązany ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa np. zdradził; istotne pogorszenie sytuacji materialnej byłego małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego; dysponowanie przez zobowiązanego wysokimi możliwościami zarobkowymi – jeżeli matka otrzymuje wynagrodzenie 2800 brutto, a ojciec jako zobowiązany otrzymuje wynagrodzenie 10.000 brutto to możliwości zobowiązanego są zdecydowanie wyższe aniżeli matki, dokładanie przez dziecko pełnoletnie starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się; brak sprzeczności żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego – jeżeli dziecko w złej wierze albo za namową drugiego rodzica żąda sumy pieniężnej nienależnie wyższej niż jest niezbędnej do pokrycia najpilniejszych potrzeb. [uwaga]Czytaj też: Pozew o alimenty wraz z zabezpieczeniem roszczenia[/uwaga] Orzecznictwo – praktyka ustalania wysokości obowiązku alimentacyjnego Obowiązek alimentacyjny obok realizacji celu ekonomicznego, jakim jest zapewnienie uprawnionemu niezbędnych środków materialnych pozwalających zaspokoić jego potrzeby, służy kształtowaniu właściwych, z punktu widzenia powszechnie akceptowanych w społeczeństwie wzorców, zasad postępowania w rodzinie, wpływa na umocnienie łączących rodzinę więzi i kształtuje wzajemne relacje między jej członkami. Realizacja tych celów jest możliwa jedynie w relacji między osobami, z kręgu uprawnionych i zobowiązanych do alimentacji, które określają przepisy Kodeksu rodzinnego opiekuńczego. [reklama-ads] Przeniesieniu wierzytelności alimentacyjnej na osobę trzecią drodze przelewu - ze względu na przesłankę właściwości zobowiązania - poza wskazanym ściśle osobistym charakterem zobowiązania alimentacyjnego sprzeciwia się także właściwy dla niego przedmiot, którego nie stanowi zapłata, lecz zaspokojenie potrzeb życiowych uprawnionego. [paragraf]Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 134/10 "Wierzytelność o zapłatę wymagalnych świadczeń alimentacyjnych nie może być przedmiotem przelewu (art. 509 § 1 KC)." [/paragraf] [paragraf]Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie  o sygn. akt II GZ 492/14 "Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się, a także art. 128 KRO, zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jednakże brak podstaw, by przyjąć, że na ojcu spoczywa obowiązek regulowania publicznoprawnych zobowiązań syna. W tym stanie rzeczy fakt, że ojciec - utrzymując siebie i syna z emerytury - posiada na rachunku bankowym środki pieniężne nie znaczy, że syn ma dostateczne środki na opłacenie wpisu od skargi." [/paragraf] [informacja]Podstawa prawna: H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Obowiązek alimentacyjny. Komentarz do art. 128–1441 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC, Warszawa 2020. ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 60). postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie  o sygn. akt II GZ 492/14; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 134/10.[/informacja] [reklama-ads] Podobne wzory pism: Pozew o alimenty na żonę Wniosek o wydanie odpisu wyroku o alimenty Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów Wniosek o rozłożenie na raty długu alimentacyjnego Wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego Pozew o podwyższenie alimentów Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów