Pozew o alimenty na żonę – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać pozew o alimenty na żonę? Kwestię alimentów na małżonka reguluje art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówi o tym, że małżonek rozwiedziony, nieuznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajdujący się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania.

Co ważne: alimentów od małżonka można domagać się na każdym etapie postępowania oraz po orzeczeniu rozwodu. Jak napisać pozew o alimenty na żonę?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu alimentacyjnego, który pobierzesz powyżej.

Kiedy przysługują alimenty na małżonka?

Pozew o alimenty od byłego małżonka składa się na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią art. 60 KRO:

§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Zatem wniosek o alimenty na żonę może złożyć kobieta w sytuacji gdy:

 • nie została uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego i znajduje się w niedostatku,
 • jeden z małżonków (mąż) został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia oraz gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (żony), nawet gdy nie znajduje się w niedostatku.

Można mówić zatem, że w odniesieniu do alimentów na małżonka istnieją dwa rodzaje obowiązku alimentacyjnego – podstawowy oraz rozszerzony.

Podstawowy obowiązek alimentacyjny rodzi się w przypadku powstania stanu niedostatku. Stan ten nie musi istnieć w momencie orzekania rozwodu. Niedostatek oznacza, że jeden z małżonków nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, na przykład wskutek choroby.

Natomiast przesłanką dla zaistnienia rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego jest ustalenie, że rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Takiej oceny można dokonać poprzez porównanie sytuacji, w jakiej niewinny małżonek znalazł się wskutek orzeczenia rozwodu z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby rozwodu nie było.

Kiedy można otrzymać alimenty na żonę?

Pozew o alimenty na byłą żonę można wnieść niezależnie od tego, czy małżonkowie złożyli uprzednio pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie.

W praktyce, alimenty na małżonka zasądzane są najczęściej w przypadku rozwodu z winy męża, jednak obowiązek alimentacyjny jest ustalany indywidualnie, niezależnie od sprawy rozwodowej.

Alimenty mogą zostać przyznane w wyroku rozwodowym, a także w postanowieniu wydanym w trybie zabezpieczenia w sprawie o rozwód bądź separację. Aby uzyskać alimenty, była żona musi:

 • wykazać niedostatek lub
 • wykazać istotne pogorszenie swojej stopy życiowej.

Rozpatrując pozew o alimenty, sąd weźmie pod uwagę także możliwości majątkowe i zarobkowe byłego małżonka.

Jak napisać pozew o alimenty na małżonka?

Jak napisać pozew o alimenty na siebie? Należy wiedzieć, że wniosek o alimenty można złożyć po orzeczeniu rozwodu lub separacji, a także przed orzeczeniem rozwodu, w trakcie procesu czy w odpowiedzi na pozew.

Taki dokument powinien uwzględniać opis okoliczności faktycznych i prawnych, czyli:

 • opis stanu faktycznego,
 • rozliczenie kosztów utrzymania małżonka (wnioskodawcy),
 • przedstawienie stopy życiowej,
 • opis możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji małżonka.
Pozew o alimenty może zawierać też wniosek o udzielenie zabezpieczenia, czyli wniosek o zasądzenie tymczasowych alimentów na czas trwania postępowania, które zwykle przeciąga się miesiącami.

Jak długo płaci się alimenty na małżonka?

Wiele kobiet zastanawia się, czy istnieje coś takiego jak dożywotnie alimenty na żonę. Należy wiedzieć więc, że zgodnie z treścią wspomnianego już art. 60 KRO, obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa przede wszystkim w sytuacji zawarcia przez niego nowego małżeństwa.

Poza tym obowiązek płacenia alimentów na byłego małżonka wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu – zasada dotyczy orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie. Można jednak wnioskować o przedłużenie tego okresu ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Jeżeli zaś rozwód był orzeczony z orzekaniem o winie, to obowiązek alimentacyjny wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przez byłą żonę lub z chwilą jej śmierci – czyli alimenty są dożywotnie.

Ile wynoszą alimenty na małżonka?

Wysokość alimentów na małżonka zawsze jest inna, ponieważ nie ma takich samych małżeństw, rozwodów i obowiązków alimentacyjnych. Alimenty ustala się indywidualnie na sali sądowej.

Ich wysokość jest uzależniona od:

 • możliwości majątkowych i zarobkowych byłej żony,
 • możliwości majątkowych i zarobkowych byłego męża,
 • ponoszonej winy w rozpadzie związku małżeńskiego,
 • faktu, czy jedna ze stron pozostaje w niedostatku.

Przepisy nie przewidują minimalnych ani maksymalnych kwot alimentów, a nawet przybliżonych widełek w tym zakresie. Alimenty mogą wynosić więc kilkaset lub kilka tysięcy złotych. Warto wspomnieć przy tym, że alimenty na małżonka mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu.

Zwolnienie z opodatkowania alimentów następuje, gdy alimenty zostały otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, a ich miesięczna kwota nie przekracza 700 zł.

Zmiana lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Alimenty na byłego małżonka mogą zostać podwyższone, obniżone, a także zniesione na wniosek jednej ze stron, na podstawie art. 138 KRO, który mówi o tym, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli więc sytuacja jednego z małżonków ulegnie pogorszeniu lub polepszeniu, możliwe będzie wnioskowanie o podwyższenie/obniżenie kwoty zasądzonych alimentów lub zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Kilka słów na koniec

Jeśli próba ugodowa, mediacje między małżonkami lub zawarcie ugody alimentacyjnej nie było możliwe, żonie, która domaga się świadczeń alimentacyjnych, pozostaje tylko jedno wyjście, jakim jest złożenie pozwu alimentacyjnego.

Pozew powinien zawierać wszystkie niezbędne i wymagane informacje, aby został zaakceptowany przez sędziego sądu rodzinnego, w pozwie powinny znaleźć co najmniej następujące informacje:

 • wskazanie stron,
 • wartość przedmiotu sporu (WPS),
 • wniosek o zasądzenie alimentów od męża,
 • można też złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów – czyli zapłaty alimentów na czas trwania sprawy,
 • wyliczenie dokładnej kwoty alimentów, jakie żona chciałaby otrzymywać,
 • informacje o swoich dochodach,
 • podpis powódki,
 • ewentualne załączniki do pozwu (np. zeznania świadków).
Wniesienie pozwu alimentacyjnego najlepiej poprzedzić próbą ugodowego załatwienia sporu z mężem, poprzez np. wysłanie do sądu zawezwania do próby ugodowej.

Bez względu na fakt, czy żona wnioskuje o alimenty w pozwie rozwodowym, czy przez wytoczenie osobnego powództwa, strony (zobowiązany oraz uprawniona) będą miały możliwość wnioskować o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Natomiast o finalnie o wysokości alimentów na żonę zdecyduje sąd.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dochodzenie roszczeń alimentacyjnych jest całkowicie zwolnione od opłat.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o alimenty na żonę – wzór