Komu można przekazać 1 proc.?

1 proc.

Co roku, w okresie rozliczeń podatkowych wielu z nas ma dylemat na jaki cel przekazać swój 1 proc. Podatku od uzyskanych dochodów. Jak wybrać taką organizację?

Każdego roku rozliczając swój PIT możemy przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Odbywa się to zawsze na wniosek podatnika. Jedyne co musimy w takiej sytuacji zrobić to wpisać we wniosku numer KRS wybranej organizacji.

Regulacje, a 1 proc.

Przekazywanie 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego regulują przepisy: art. 27 i art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 45c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz art. 21b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 86, poz. 474).

Jaka kwota?

Kwota, którą chcemy przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota, którą otrzyma odbiorca jest pomniejszana o koszt przelewu bankowego. Podatnik nie musi podawać numeru w oświadczeniu. Ponieważ przekazania wskazanych kwot dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowości dla złożenia zeznania. Przekazanie środków następuje na konto podane przez OPP. Podatnik nie musi podawać go w oświadczeniu.

Komu przekazać 1 proc.?

W jednym zeznaniu można wskazać jedną organizację pożytku publicznego. Jeśli podatnik składa kilka zeznań podatkowych, może wskazać jedną organizację w każdym z wniosków. Składający zeznanie może, ale nie musi wskazać konkretny cel szczegółowy, na który przekazuje się 1 proc. Wykaz OPP znajdziemy na stronie prowadzi M ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.