Faktura korygująca a nota korygująca – kiedy która?

Pomylić się, rzecz ludzka. Nie inaczej jest z dokumentacją księgową. Omyłki popełnione w treści faktury nie są rzadkością. Jednakże faktury takich błędów mieć nie powinny, nie mogą nosić również jakichkolwiek poprawek. Jeżeli przedsiębiorca zauważy błąd przed przekazaniem dokumentu kontrahentowi, powinien fakturę zniszczyć i wystawić nową – wolną od pomyłek. Jeżeli jednak jest on już poza jego zasięgiem, pozostaje faktura korygująca lub nota korygująca. Czym są te dokumenty i co je odróżnia? O tym poniżej.
Faktura korygująca

Nie należy mylić obu powyższych instytucji. Mimo podobieństwa w nazwie faktura oraz nota korygująca moją różne przeznaczenia. Faktura korygująca jest wystawiana wyłącznie przez sprzedawcę i dotyczy wszelkich omyłek wystawcy. Z kolei notę korygującą w określonych okolicznościach może wystawiać nabywca faktury zawierającej jedynie mało istotne błąd.

Faktura korygująca

Faktur korygująca została uregulowana w art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Przepis ten umożliwia dokonanie korekty faktury w przypadku, gdy po wykonaniu usługi lub dostawy towaru i po wystawieniu rachunku doszło do zmiany kwoty należnej, lub kwoty podatku. Fakturę korygującą może wystawić wyłącznie sprzedawca. Ustawa wyróżnia dwa typy faktur korygujących:

 • faktura korygująca dane formalne – sprzedawca wystawia ją w przypadku popełnienia błędów formalnych (m.in. błąd w NIP, adresie, nazwie). Faktur ta nie jest księgowana, a jedynie podpinana do faktury pierwotnej;
 • faktura korygująca pozycje faktury – sprzedawca wystawia w przypadku błędów w pozycjach (m.in. błąd w stawce VAT, cenie). Faktura podlega księgowaniu.

Omawiany rodzaj dokumentu wystawia się w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu;
 • udzielono opustów i obniżek cen;
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty;
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Ustawa daje możliwość przedsiębiorcy do wystawiania faktur korygujących w stosunku do wszystkich dostaw dokonanych przez podatnika w danym okresie, tzw. faktury zbiorcze.

Faktura korygująca – elementy obligatoryjne

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT przedmiotowa faktura powinna zawierać następujące elementy:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  – przyczynę korekty;
  – jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego;
  – w pozostałych przypadkach – prawidłową treść korygowanych pozycji. 

Czy konieczne jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej?

W niektórych wypadkach przedsiębiorca musi zadbać o to, aby otrzymać potwierdzenie odbioru przesłanej faktury korygującej. Uzależnione od posiadania potwierdzenia jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania oraz samego podatku.

Potwierdzenie to przedsiębiorca powinien uzyskać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, tj. deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał), w którym kontrahent otrzymał fakturę korygującą. 

Jeżeli przedsiębiorca potwierdzenie uzyska w późniejszym terminie, ową fakturę korygującą będzie mógł uwzględnić dopiero w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał rzeczone potwierdzenie.

Jeśli sprzedawca jest zobowiązany do podwyższenia podatku VAT – korekta podatku należnego musi nastąpić bez względu na to, czy otrzymał on potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Dodatkowo zgodnie z art. 29 ust. 15 ustawy o VAT, potwierdzenia odbioru korekty faktury nie jest potrzebne jeżeli dotyczy:

 • eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • sytuacji gdy nie posiadasz potwierdzenia odbioru faktury korygującej umniejszającej wartość podatku, ale z innej dokumentacji wynika, że twój kontrahent wie, iż transakcja powinna być inaczej opodatkowana.

Nota korygująca

Nota korygująca została unormowana przepisem art. 106k ustawy o VAT. Zgodnie z nim wystawienie noty należy do kompetencji nabywcy towaru lub usługi. Sprzedawca nie ma prawa do jej wystawienia.

Nota korygująca ma zastosowanie, kiedy odbiorca faktury stwierdzi, że doszło do pomyłki w dostarczonym mu dokumencie. Nota korygująca nie może jednak zmieniać danych wpływających na wyliczenie podatku, tj. dotyczyć zmiany ceny, korekty stawki lub kwoty podatku.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Ustawa nie określa jednak, w jaki sposób ta akceptacja miałaby zostać dokonana. Oznacza to, że może zostać wyrażona w dowolny sposób. Rekomenduje się jednak uzyskanie podpisu wystawcy faktury – dla celów dowodowych.

Nota korygująca nie pełni w obrocie gospodarczym żadnej istotniejszej funkcji. Poprawia ona wyłącznie drobne pomyłki, które nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego (poza błędami dotyczącymi tożsamości odbiorcy). Co więcej, pomyłki, które koryguje się notą, można równie dobrze naprawić przy zastosowaniu faktury korygującej.

Nota korygująca – elementy obligatoryjne

Nota korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca może też być wystawiona również w formie elektronicznej.

Faktura korygująca a nota korygująca – kiedy która?

Mniej istotne omyłki na fakturze mogą zostać poprawione zarówno za pomocą faktury korygującej wystawionej przez sprzedawcę, jak i również noty korygującej wystawionej przez nabywcę. W przypadku noty należy pamiętać, że nie można nią zmienić nabywcy na inny podmiot. Takie prawo daje jedynie faktura korygująca.

Odnośnie poważniejszych błędów, które będą miały wpływ na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, konieczne jest skorzystanie z instytucji faktury korygującej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).

Polecane wzory pism:

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

więcej porad

Split payment – czym jest i kiedy obowiązuje?

Ustawodawca nie nałożył omawianego obowiązku na wszystkich podatników VAT. Split payment jest obowiązkowy jedynie przy fakturach na niektóre towary, i to powyżej 15.000 zł. [reklama-ads] W innych wypadkach możliwość skorzystania z podzielnej płatności pozostawiono do wyboru nabywcy towarów lub usług. Nabywca może więc zapłacić sprzedawcy cenę brutto lub podzielić ją na dwie kwoty i przelać na dwa rachunku - rachunek bieżący oraz rachunek VAT. Czym właściwie jest split payment? Split payment został wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako Ustawa o VAT). Mechanizm podzielnej płatności uregulowano w art. 108a–108d ustawy. Zgodnie z projektem nowelizacji, celem wprowadzonej instytucji jest walka z nadużyciami i oszustwami w podatku VAT w transakcjach wewnątrzkrajowych. Zgodnie ze wspomnianymi przepisami, nabywca faktury będący podatnikiem VAT, ma możliwość zapłaty sprzedawcy ceny w dwóch częściach: kwoty netto – wpłacając ją na rachunek bankowy bieżący przedsiębiorcy; kwoty podatku VAT – wpłacając ją na wydzielone subkonto przedsiębiorcy, tzw. rachunek VAT. [reklama-ads] Nabywca, korzystając ze split payment, nie musi rozdzielać płatności. Dokonuje jednego przelewu przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu wskazując numer faktury, numer NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę VAT. System sam rozdziela przelew na dwa rachunki. [rada]Split payment ma zastosowanie również do zapłaty dokonywanej przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, pod warunkiem otrzymania przez  nabywcę faktury na taką płatność.[/rada] Rachunek VAT – czym jest? Rachunek VAT stanowi szczególny rodzaj rachunku podatnika. Zadaniem owego rachunku jest gromadzenie kwot podatku należnego. Mimo iż kwoty te – do chwili wpłacenia ich Urzędowi Skarbowemu - stanowią własność przedsiębiorcy, to nie może on swobodnie nimi dysponować. Zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, podatnik ma ograniczoną możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na specjalnym rachunku VAT. Może je wykorzystać na zapłatę podatku VAT bądź wpłacić na analogiczny rachunek VAT swojego kontrahenta w ramach opłacenia faktury. [rada]Istnieje możliwość swobodnego dysponowania kwotami zgromadzonymi na rachunku VAT. Jednakże aby móc tego dokonać wymagana jest zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. [/rada] Powyższe oznacza, że kwota podatku należnego pozostaje zablokowana na wydzielonym rachunku VAT. Podatnik może z niej skorzystać wyłącznie w oznaczonych przez prawo wypadkach. [reklama-ads] Niestety jest to mechanizm nieidealny, gdyż zgromadzenie nadmiernej ilości środków pieniężnych na rachunku VAT, bez możliwości dysponowania nimi, może doprowadzić do problemów z płynnością finansową przedsiębiorcy. [uwaga]Czytaj też: Nievatowiec – kto i kiedy może zostać zwolniony z podatku VAT?[/uwaga] Split payment – dla kogo jest obowiązkowy? Split payment może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych czynnych podatników VAT i wyłącznie w związku z zapłatą za fakturę. Obowiązek zastosowania podzielnej płatności nie obejmuje wszystkich podatników. W większości wypadków to od płatnika faktury zależy czy wykorzystany będzie specjalny rachunek VAT. Ustawa o VAT ustanawia jednak wypadki, kiedy rozliczenie między przedsiębiorcami musi odbyć się przy zastosowaniu split payment. Do powstania tego obowiązku konieczne jest spełnia się łącznie trzech przesłanek, tj.: sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT; wartość brutto całej faktury przekracza 15.000 zł; przynajmniej jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych – określa je załącznik nr 15 do ustawy o VAT – w przypadku, gdy faktura zawiera pozycje również spoza załącznika nr 15 ustawy o VAT, split payment odnosi się tylko do ceny za towar lub usługę wrażliwą (pozycji z załącznika). [reklama-ads] Omówiony obowiązek powstaje również w sytuacji nabywca będący podatnikiem VAT otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Wówczas ma on obowiązek zapłacić wynikającą z niej należność w systemie split payment. Przy korzystaniu z mechanizmu podzielnej płatności, nabywca opłacając fakturę musi wskazać: NIP dostawcy; kwotę podatku VAT (lub część kwoty); kwotę sprzedaży brutto (lub część kwoty); numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. [rada]W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 KC, split payment nie ma zastosowania w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.[/rada] Split payment – jakie są korzyści? [reklama-ads] Jak zostało wskazane wyżej, mechanizm podzielnej płatności negatywnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorcy. Jednakże posiada także te pozytywne korzyści, jak chociażby: przyspiesza zwrot VAT – Urząd Skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu nadwyżki podatku VAT w ciągu 25 dni, bez możliwości przedłużenia terminu; wyłącza podwyższone odsetki od zaległości w podatku VAT – ustawodawca wyłączył wobec stosujących split payment podwyższone odsetki za zaległości w podatku powstałe za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, zapłaconych z zastosowaniem podzielonej płatności. Wyjątkiem są wypadki, gdy zaległość podatkowa przekracza dwukrotność podatku naliczonego; "obniża" kwotę podatku – w sytuacji, gdy podatnik skorzysta z wcześniejszej zapłaty podatku z rachunku VAT, kwota zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane. Sankcje za nie wywiązywania się z obowiązku podziału płatności [reklama-ads] W przypadku niezastosowania podzielnej płatności mimo ustawowego obowiązku, płatnik faktury narażony jest na wysokie sankcje podatkowe oraz karno-skarbowe. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 108a ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem obowiązku split payment, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. Przy czym w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Kolejno trzeba wskazać Kodeks karny skarbowy (dalej jako KKS). Zgodnie z w art. 57c §1 KKS podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Powyższe odpowiedzialność spoczywa także na podatniku, który wystawił fakturę bez oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, mimo spełnienia przesłanek art. 108a ustawy o VAT. Odpowiedzialność tę reguluje art. 62 §1 KKS. Sprawcy grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obie te kary łącznie. [reklama-ads] [rada]Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o VAT oraz karnoskarbowa z KKS nie kumuluje się. Regulacji o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym nie stosuje się bowiem do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której podatnik nie będący osobą fizyczną, zostanie obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym, natomiast odrębnie osoba fizyczna, która ponosi winę za to, że dany podatnik nie wypełnił swoich obowiązków, poniesie odpowiedzialność karnoskarbową.[/rada] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896). ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408).[/informacja] [reklama-ads]

Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą

Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą jest niejako skrótem myślowym, gdyż po wystąpieniu wspólników ze spółki cywilnej, wspólnicy ci powinni zastosować reguły likwidacji określone w umowie spółki lub w Kodeksie cywilnym. [reklama-ads] Można więc uznać, że bardziej w tym wypadku pasuje nazwa - przeniesienie majątku spółki cywilnej do działalności jednoosobowej. W każdym razie, istnieje możliwość kontynuowania działalności spółki przez jednego z jej wspólników. Jak te możliwości się przedstawiają w praktyce? O tym poniżej Przekształcenie spółki cywilnej a likwidacja spółki Spółka cywilna może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Spółkę rozwiązuje się w przypadku: decyzji wszystkich jej wspólników; zdarzenia przewidzianego w umowie spółki, zgodnie z którą ulega ona w takim przypadku rozwiązaniu; wystąpienia z niej lub śmierci wspólnika, gdy spółka jest dwuosobowa; gdy zawarto ją na czas określony – po upływie czasu, na który ją zawarto; ważnych powodów – po ogłoszeniu przez sąd; ogłoszenia upadłości wspólnika. Zaistnienie jednej z powyższych przypadków skutkuje tym, że spółka cywilna ulega rozwiązaniu, zaś majątek firmy zostaje zlikwidowany. Likwidacja majątku spółki powinna zostać przeprowadzona zgodnie z regułami określonymi w umowie spółki. [reklama-ads] Jeżeli kwestia ta nie została unormowana, wówczas stosuje się art. 875 KC. Aby przeprowadzić likwidację należy sporządzić spis z natury na dzień likwidacji, dla ustalenia dochodu wspólników uzyskanego do dnia rozwiązania spółki, z uwzględnieniem różnic remanentowych. Spis ten obejmuje towary handlowe, materiały podstawowe oraz pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki. Majątek spółki przeznacza się na spłacenie zobowiązań spółki. Z majątku pozostałego zwraca się wspólnikom ich wkłady, natomiast pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki. Wystąpienie wspólników ze spółki a kontynuowanie działalności spółki Kontynuowanie działalność spółki jest możliwe w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy prócz jednego, zdecydowali się na wystąpienie z firmy. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy spółka jest prowadzona przez dwóch wspólników, a jeden z nich występuje z firmy. Kontynuacja interesów spółki cywilnej przez jednego z jej wspólników może odbyć się na dwa sposoby, tj. przez: rozwiązanie spółki i następne zbycie lub wprowadzenie składników majątku pozostałego po rozwiązanej spółce do nowej działalności zarejestrowanej przez jednego ze wspólników; zarejestrowanie działalności jednoosobowej przez jednego ze wspólników, sprzedaż majątku spółki do nowo zarejestrowanej działalności, a dopiero następnie rozwiązanie spółki. Jak widać, żadna z powyżej opisanych procedur nie pokrywa się z procedurami określonymi przez KSH w materii przekształcenia spółek. Omawiane przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą jest niczym innym jak przejęciem/wykupieniem majątku spółki przez jednego z jej wspólników. [reklama-ads] Mimo to, konsekwencje takiego przekształcenia wiąże się z obowiązkiem uregulowania kwestii dotyczących podatku dochodowego oraz podatku VAT. [uwaga]Czytaj też: Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej[/uwaga] Kontynuowanie działalności spółki - obowiązki wspólników Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą niesie za sobą minimum formalności. Wspólnicy występujący ze spółki mają obowiązek złożyć zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG. Natomiast wspólnik kontynuujący działalność spółki, musi złożyć zgłoszenie dotyczące zmian danych spółki. Zmiany będą dotyczą co najmniej nazwy przedsiębiorcy - wpis w CEIDG nie może już informować o prowadzeniu spółki cywilnej, a o działalności jednoosobowej. Reszta zmian (np. zmiana siedziby, PKD, dane kontaktowe) zależy już od sytuacji faktycznej wspólnika.   [rada]Wspólnik kontynuujący działalność gospodarczą spółki nie ma możliwości działania na pierwotnych umowach gospodarczych z kontrahentami. Nie dochodzi tu do sukcesji praw spółki cywilnej. W związku z tym konieczne jest wypowiedzenie przez spółkę wszelkich umów i w ich miejsce zawarcie nowych umów przez przedsiębiorcę. [/rada] Przekształcenie spółki cywilnej a podatek VAT [reklama-ads] Konsekwencje w kwestii VAT będą różne w zależności od wybranego sposobu przekształcenia spółki cywilnej. W przypadku wyboru pierwszej z wyżej opisywanych opcji podatek trzeba odprowadzić, jeżeli po likwidacji spółki pozostaną towary opodatkowane podatkiem VAT. Owe towary to m.in. rzeczy oraz ich części, wszelkie postacie energii oraz środki trwałe, np. budynki i grunty. Towary te należy ująć w spisie z natury, sporządzonym na dzień likwidacji. Spis z natury może obejmować wyłącznie towary, w stosunku do których spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spółka ma zatem obowiązek uiścić podatek należny od spisu wycenionego według cen nabycia, a nie rzeczywistej wartości składników majątku na dzień likwidacji. [rada] Wspólnicy mogą zbywać składniki majątku likwidowanej spółki przez 12 miesięcy od dnia likwidacji, nie płacąc podatku. [/rada] W przypadku drugiej metody spis z natury zawsze wykaże zerowy majątek. Wynika to z faktu, że spółka cywilna upłynnia swój majątek jeszcze przed dniem likwidacji. Podatek VAT od sprzedaży do zapłacenia zostanie obliczony od ceny transakcji, która zasadniczo będzie niższa niż cena nabycia. [reklama-ads] Przekształcenie spółki cywilnej a podatek dochodowy Wybierając metodę pierwszą, tj. zbycie majątku spółki na rzecz jednego ze wspólników, za przychód z działalności gospodarczej należy uznać przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, chyba że zbycie to nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki, i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Do owych przychodów nie zalicza się jednak środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji spółki cywilnej. Oznacza to, że otrzymanie przez wspólników środków pieniężnych stanowiących nadwyżkę ponad uzyskany dochód nie będzie podlegało opodatkowaniu. Jednakże w przypadku gdy przy likwidacji spółki jeden ze wspólników dokona odpłatnego zbycia składników majątku na rzecz wspólnika, który zamierza kontynuować działalność spółki, dla wspólnika zbywającego majątek, będzie to stanowiło przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas przychód ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Druga opcja wydaje się mniej skomplikowana podatkowo. Jeżeli majątek spółki zostanie odsprzedany wspólnikowi, który rozpocznie swoją działalność przed likwidacją spółki cywilnej, wtedy w spółce dojdzie do powstania dodatkowego przychodu oraz dochodu ze sprzedaży. W spółce powstaną przychody do rozliczenia, a u wspólnika kontynuującego działalność spółki powstaną koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu podatek dochodowy się niweluje i wynosi zero. [reklama-ads] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 września 2000 r. z Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526). ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426). [/informacja] Polecane wzory pism: Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana udziałów Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana nazwy Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana adresu Aneks do umowy spółki cywilnej Wystąpienie wspólnika