Odroczenie terminu do złożenia zeznania PIT-36

Deklaracja PIT-36 jest jednym z najpopularniejszych zeznań podatkowych. Istnieje obowiązek złożenia go do końca kwietnia następującego po roku podatkowym. Czy istnieje jednak możliwość odroczenia terminu złożenia deklaracji? A jeśli tak to w jaki sposób taką deklarację należy złożyć?

Przepis art. 48 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Już na podstawie tego artykułu możemy stwierdzić, że w niektórych przypadkach podatnik może odroczyć termin złożenia zeznania podatkowego w danym roku.

Kto może odroczyć termin złożenia PIT?

Odroczenie terminu złożenia PIT-36 może nastąpić jedynie na wniosek podatnika. Nigdy nie następuje ono z urzędu. Zainteresowany musi je uzasadnić ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze organ podatkowy przychyli się do takiego wniosku podatnika.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek musi być złożony przed upływem danego terminu. Musi on też spełniać wszystkie wymogi formalne dotyczące pism kierowanych do organów podatkowych.

Wniosek musi zawierać:

  • dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności oraz NIP),
  • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
  • wskazanie organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek,
  • informacja jakiego zeznania podatkowego dotyczy jego wniosek,
  • propozycja nowego terminu złożenia deklaracji.

Jak wygląda procedura?

Po złożeniu wniosku następuje wszczęcie postępowania podatkowego. Organ podatkowy może przychylić się do propozycji podatnika odnośnie nowego terminu, wyznaczyć własny termin lub też odmówić odroczenia terminu. Termin odroczyć może org

Wniosek o odroczenie należy uzasadnić ważnym interesem podatnika. Jest to jednak pojęcie nieostre, niezdefiniowane w przepisach prawa podatkowego. Odnosi się ono przede wszystkim do wyjątkowego położenia, w jakim się znalazł podatnik i które zostało spowodowane wystąpieniem okoliczności od niego niezależnych. Dużą szansę na odpowiedź pozytywną ma osoba, którą spotkało pewne zdarzenie losowe skutkujące np. utratą dokumentacji podatkowej i uniemożliwiające sporządzenie, a następnie złożenie deklaracji/zeznania w ustawowym terminie.

Wniosek można również uzasadnić interesem publicznym. W wyroku z 8 października 2002 r. (sygn. akt I SA/Wr 1458/01) Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu wskazał, że nieuprawnione jest dawanie automatycznego pierwszeństwa interesowi publicznemu nad ważnym interesem strony. O istnieniu interesu nie decyduje, więc subiektywne przeświadczenie. Konieczne jest branie pod uwagę obiektywnych okoliczności.

Nowy termin płatności podatku

W przypadku wyznaczenia nowego terminu płatności wyznaczony zostaje dzień, w którym, zgodnie z decyzją, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej. Zwykle zostają doliczone odsetkami za zwłokę.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art.  48.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.