Podatek od czynności prawnych od umów kupna-sprzedaży rzeczy używanych

Jeżeli kupujemy rzecz używaną o wartości rynkowej powyżej 1000 zł, jesteśmy zobowiązani zapłacić do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkanie kupującego tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości zakupionej rzeczy.

Powyższy obowiązek nakłada na nas ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawa o PCC). Należy to zrobić w ciągu 2 tygodni od daty zakupu – inaczej mogą spotkać nas przykre konsekwencję.

Podatek od umów kupna-sprzedaży rzeczy używanych – wyjątki

Od powyższej zasady istnieją wyjątki, mianowicie podatkowi od umów cywilnoprawnych nie podlegają strony umów cywilno-prawnych:

  • W postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.
  • Jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy jest opodatkowana podatkiem VAT bądź jest zwolniona z VAT-u, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary.
    a) Wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.
    b) Objęte procedurą składu celnego.
  • Osoby niepełnosprawne, nabywające na potrzeby własne m.in. sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

Powyższe szczegółowo reguluje art. 8 pkt 6 ustawy o PCC.

Jakie uniknąć kary?

Przekroczenie ustawowego terminu na zapłatę PCC, tj. 14 dni, jest wykroczeniem skarbowym i wiąże się z obowiązkiem zapłacenia odsetek za każdy dzień zwłoki oraz z karą. Możemy uniknięcia kary jeżeli w stosownym czasie wyrazimy tzw. „czynny żal”.

Instytucja czynnego żalu to nic innego jak zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu przez podatnika wykroczenia skarbowego i wskazanie wszelkich okoliczności, które wpłynęły na nasze zachowanie. Należy pamiętać, że z dobrodziejstwa czynnego żalu skorzystać możemy, o ile nie uprzedzi nas urząd skarbowy i nie wezwie do zapłacenia należnego podatku.

Wysokość kary

Kara za opisywane wykroczenie skarbowe jest kara grzywna, która minimalnie może wynieść od 168,00 zł do 33.600,00 zł. Natomiast długotrwałe unikanie opłacenia PCC może być uznane na przestępstwo skarbowe i zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego, może skutkować karą grzywny do 720 stawek dziennych (od 560,00 zł do 16.128.000,00 zł) albo karze pozbawienia wolności.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  • ustawa z dnia 10 września 1999 roku – kodeks karny skarbowy.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Podatek belki – czy wszystkie zyski są opodatkowane?

Podatek belki regulują przepisy art. 30a i 30b ustawy o podatku od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Przepisy te wskazują, iż od określonych zysków kapitałowych należy zapłacić zryczałtowany (stały) podatek. [reklama-ads] Oznacza to, że od każdej zarobionej na inwestycji kwoty, podatnik zapłaci 19% jej wartości. Podatek jest pobierany od uzyskanego zysku, nie od całego posiadanego kapitału Podatek belki – co obejmuje? Aby dowiedzieć się jakie zyski zostały opodatkowane, należy sięgnąć do art. 17 ustawy o PIT. Zgodnie z owym przepisem przychodami kapitałowymi są: odsetki od pożyczek; odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania; odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału; przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego;  przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających; przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; [reklama-ads] dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; kwoty wypłacane po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby uprawnionej do dożywotniej emerytury kapitałowej; dochody z tytułu przeniesienia akcji z rachunku ilościowego do pracowniczego funduszu emerytalnego; przychody z tytułu zbycia prawa poboru akcji przez pracowniczy fundusz emerytalny; dochody z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym; dochody z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego; dochody z tytułu umów ubezpieczenia na życie lub dożycie; podatki odliczone zapłacone za granicą; podatki od niektórych przychodów (dochodów) przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych. [rada]Zysków uzyskanych ze źródeł uregulowanych w art. 17 ustawy o PIT nie należy łączyć się z dochodami opodatkowanymi ogólnym podatkiem dochodowym.[/rada] Nieopodatkowane przychody z kapitałów pieniężnych [reklama-ads] Istnieją wyjątki od zasady opodatkowania. Od podatku od zysków kapitałowych zwolnione zostały przychody: z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na terminowych lokatach bankowych, o ile lokaty te zostały założone przed dniem 1 grudnia 2001 roku oraz umowy na ich założenie nie były zmieniane, przedłużane lub odnawiane po tym dniu, a także nie zostały one rozwiązane oraz nie został z nich wypłacony kapitał przed upływem okresu, na który zostały zawarte; z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego, o ile papiery wartościowe zostały nabyte przed dniem 1 grudnia 2001 roku; z odsetek od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta; oraz dochody: z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 roku obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 roku oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 roku; z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 roku; z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli jednostki uczestnictwa zostały nabyte przed dniem 1 grudnia 2001 roku. [reklama-ads] Podatek belki – ile wynosi? Omawiany podatek jest formą zryczałtowanego podatku i wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podstawą co do zasady jest przychód, który nie zostaje pomniejszony o koszty jego uzyskania. Koszty uzyskania przychodów są uwzględniane jedynie przy: przychodzie z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; przychodzie z tytułu umów ubezpieczenia. Dochód stanowi różnica między wypłaconą kwotą świadczenia, a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń; przychodzie członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów funduszu. Dochód stanowi różnicę między wartością akcji w dniu przeniesienia, a kosztem nabycia akcji; przychodzie uzyskanego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie oraz dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach tego programu; kwotach jednorazowo wypłacanych przez ZUS z subkonta w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego. Koszty uzyskania przychodu są brane pod uwagę również przy wyliczaniu dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych, takich jak dochód z umorzenia udziałów lub akcji, dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego lub wystąpienia wspólnika z polskiej spółki komandytowo-akcyjnej oraz dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego. [reklama-ads] [pomoc]Przykład: Pan Kazimierz założył roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 3% w skali roku. Wpłacił na nią 10.000 zł. Odsetki po roku wyniosły 300 złotych. Pan Kazimierz musi zapłacić podatek belki w wysokości 57 zł. Wynika to z fakt, że 19% podatek wyliczany jest jedynie zysku, tj. od kwoty 300 zł. Ostatecznie po roku od uruchomienia lokaty Pan Kazimierz otrzyma 10.243 zł.[/pomoc] Jaki jest zakres opodatkowania? Podatek belki obejmuje przychody kapitałowe osiągane przez podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz przez podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Oznacza to, że podatek zapłacą wszystkie osoby fizyczne osiągające zyski kapitałowe na terytorium Polski oraz osoby uzyskujące zyski poza granicą Polski, o ile dotyczy ich nieograniczony obowiązek podatkowy. [rada]Wyjątkiem od powyższego są sytuacje, kiedy zastosowanie mają odpowiednie umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania.[/rada] [reklama-ads] Podatek belki a przychód i dochód kapitałowy Kwestie podatku od przychodów i dochodów kapitałowych – zasadniczo - odróżnia to, kto owy podatek opłaca. Przy przychodach obliczenie i pobranie podatku należy do instytucji finansowej. Dla przykładu, podatek z tytułu naliczonych odsetek z lokaty terminowej bądź konta oszczędnościowego pobiera bank. Przy funduszach inwestycyjnych zaś to fundusz inwestycyjny oblicza i odprowadza daninę dla państwa. W praktyce klient nie musi się o nic martwić, otrzymuje on po prostu przychód pomniejszony o kwotę należnego podatku. Przy dochodach, niestety obowiązek obliczenia i zapłaty podatku należy do podatnika. I tak przy dochodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o., to podatnik ma obowiązek wykazać zysk i złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38 do 30 kwietnia danego roku. [rada]Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziału w spółce powstaje w chwili przeniesienia na kupującego własności papierów wartościowych lub udziałów. Przychód stanowi kwotę należną, nie ma znaczenia czy została ona faktycznie opłacona. [/rada] [reklama-ads] [uwaga]Czytaj też: Podatek od dochodu uzyskanego za granicą[/uwaga] Podatek belki - czy można otrzymać zysk i go nie zapłacić? Po ostatnich próbach uszczelnienia prawa podatkowego, podatnikom nie zostało zbyt wielu instrumentów finansowych, które nie podlegałyby pod podatek od zysków kapitałowych. Mimo to, w dalszym ciągu możemy znaleźć taki rodzaj przychodów lub dochodów na których fiskus swoich łap nie położy. Rachunki IKE lub IKZE Najłatwiejszym sposobem ominięcia podatku belki jest założenie jednego z kont emerytalnych - Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Posiadacz jednego z tego typu rachunków może deponować na nim swoje pieniądze bez lęku, że urząd skarbowy odbierze mu jego 19%. [reklama-ads] Oczywiście byłoby zbyt pięknie, gdyby podatnik dla przykładu uzyskiwał 3% oprocentowanie w skali roku i nie musiał nic oddawać fiskusowi. Aby ominąć daniny, podatnik musi trzymać ulokowane środki minimum do 55. (dla IKE) lub 65. roku życia (dla IKZE). Przy wcześniejszych wypłatach podatek belki jest obowiązkowy. Ograniczony jest także limit wpłat. W skali roku (na rok 2020) posiadacz rachunku: IKZE może wpłacić 6 272,40 zł: IKE może zaś wpłacić 15 621,00 zł. Inwestycja w złoto Dla osób bardziej obrotnych, dobrym pomysłem okazać się może złoto. W myśl przepisów podatkowych złoto traktowane jest jako rzecz, nie zaś instrument finansowy. Tak więc możliwy jest obrót owym kruszcem (z zyskiem) bez obowiązku zapłaty podatku belki. [reklama-ads] Niestety powyższe działa wyłącznie w przypadku złota w postaci fizycznej. Różnego rodzaju certyfikaty depozytowe czy też kontrakty terminowe stanowią już rodzaj papierów wartościowych, które oczywiście są obłożone 19% podatkiem. Co istotne, zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, zysk z obrotu złotem nie jest opodatkowany również podatkiem dochodowym PIT. [rada]Aby nie zapłacić omawianego podatku, między datą zakupu a sprzedaży złota musi minąć przynajmniej 6 miesięcy.[/rada] Kryptowaluty – czy ominiemy podatek? Kryptowaluty nie podpadają pod podatek od zysków kapitałowych. Podlegają jednakże pod ogólny podatek dochodowy. W praktyce więc osoba obracająca walutą wirtualną zapłaci 17% (lub 32%) podatku PIT, zamiast 19% podatku belki. A może obrót nieruchomościami? [reklama-ads] Zakup i sprzedaż nieruchomości jako osoba fizyczna może uchronić przed omawianą daniną. Sprzedaż z zyskiem mieszkania lub domu zasadniczo jest zwolniona z podatku. „Zasadniczo” gdyż, aby podatku nie zapłacić, między kupnem a sprzedażą minąć musi co najmniej pięć lat. Podatku belki nie zapłaci przedsiębiorca Podatek belki jest przeznaczony jedynie dla osób fizycznych. Wystarczy więc założyć działalność gospodarczą lub spółkę kapitałową, aby zostać wyłączonym spod podatku od zysków kapitałowych. Haczyk tego rozwiązania jest taki, że dla przedsiębiorcy zyski kapitałowe są dochodem firmy i obciążone zostają podatkiem dochodowym PIT (od osób fizycznych) lub CIT (od osób prawnych). Należy mieć jednak na uwadze fakt, że w przypadku przedsiębiorców zobowiązania podatkowe są pomniejszane przez koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Osoby fizyczne takiego przywileju nie mają. [pomoc]Przykład: Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności  założył lokatę, z której po roku uzyskał zysk w wysokości 10.000 zł. W tym samym roku Pan Jan wykazał 8.000 zł kosztów. W związku z powyższym, Pan Jan będzie musiał zapłacić podatek dochodowy PIT jedynie od kwoty 2.000 zł zysku (10tys. zł przychodu – 8tys. zł kosztów = 2tys. zł dochodu).[/pomoc] [reklama-ads] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). [/informacja]

Przestępstwo nie-alimentacji, czyli uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów

Art. 209 [reklama-ads] W kodeksie karnym. W art. 209 § 1, mamy wyraźnie napisane, że: „Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej, lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Zatem, uchylanie się od płacenia alimentów jest karalne. Sprawami, które dotyczą przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, zajmuje się adwokat w Płocku. To tam możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, także odnośnie do spraw alimentacyjnych. Doświadczona osoba doskonale wie, jak poruszać się po przepisach prawa, aby te nie przyprawiały o zawroty głowy. [reklama-ads] Adwokat w Płocku – kiedy nie występuje obowiązek płacenia alimentów? Osoba, która nie płaci alimentów, może być pociągnięta do odpowiedzialności dopiero wtedy, gdy wykaże się, że miała ona taki obowiązek względem danej osoby. Taki obowiązek może wynikać z orzeczenia (sądu), umowy, czy też ugody. Przestępstwo nie-alimentacji powstaje wtedy, gdy osoba, która ma realne możliwości do płacenia alimentów, wcale tego nie robi i uchyla się od ciążącego na nim obowiązku. Adwokat w Płocku podkreśla również, że pewne okoliczności zwalniają sprawcę od płacenia alimentów. Niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego nie musi zaraz oznaczać tego, że dana osoba miga się od płacenia alimentów. Co więc zwalnia i usprawiedliwia sprawcę? Sąd Najwyższy wyróżnia następujące sytuacje: kiedy dziecko jest w stanie w 100% samo zaspokoić swoje potrzeby materialne, wykonując pracę. Natomiast kiedy dziecko sobie dorabia, to ten obowiązek nadal istnieje, ale można wnioskować o zmniejszenie kwoty alimentacyjnej. [reklama-ads] kiedy obowiązek alimentacyjny powoduje znaczny uszczerbek na portfelu rodzica, który został objęty tym obowiązkiem. Rodzic poprzez uiszczanie opłat alimentacyjnych może popaść w niedostatek – wynika to z przyczyn niezależnych od niego. kiedy dziecko osiąga pełnoletność. Wniosek o uchylenie się od płacenia alimentów może wystąpić, kiedy dziecko nie uczęszcza już do żadnej szkoły i jest w stanie całkowicie zaspokoić swoje potrzeby samo. kiedy dziecko nie dokłada starań do usamodzielnienia się i, tak jakby, wykorzystuje swoją sytuację do tego, aby ściągać z rodzica alimenty. kiedy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów znajduje się w więzieniu. W takim przypadku sąd może zdecydować o całkowitej kwocie miesięcznego zobowiązania lub o całkowitym zniesieniu tego obowiązku. Nie zawsze występuje obowiązek płacenia alimentów, ale jeżeli już zajdzie taka ewentualność, to aby zakończyć ten obowiązek płacenia, warto skierować się po pomoc do doświadczonych doradców. Ostateczną drogą do zamknięcia całej sprawy, jest sąd, ale wcześniej warto udać się do adwokata w Płocku. Podobne wzory pism: [reklama-ads] Pozew o podwyższenie alimentów wzór Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko wzór Ugoda alimentacyjna wzór Ugoda w sprawie alimentów wzór Wniosek o zniesienie alimentów wzór Artykuł partnera