Ryczałt ewidencjonowany – czym jest i kiedy się opłaca?

Przedsiębiorca jeszcze przed założeniem firmy powinien przeprowadzić analizę przewidywanych zysków i strat. Dzięki temu łatwiej będzie mu zdecydować jaki rodzaj opodatkowania podatkiem dochodowym wybrać. Może to być podatek progresywny, liniowy oraz tzw. ryczałt ewidencjonowany. Ten ostatni, w odróżnieniu od pozostałych systemów, płacony jest od przychodu, tj. nie ma możliwości pomniejszenia podatku przez zaliczenie kosztów uzyskania przychodu. Z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Kiedy ta forma opodatkowania się opłaca? O tym poniżej.
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Jednakże nie każdy może skorzystać z takiego rozwiązania. Co więcej, nie każdemu ryczałt będzie się opłacał.

Dlatego też, należy dokładnie zapoznać się z przepisami podatkowymi traktującymi o omawianej formie rozliczenia z fiskusem. Jedynie właściwa ocena swojej sytuacji finansowej pozwoli podjąć korzystną decyzję. 

Ryczałt ewidencjonowany – dla kogo?

Ryczałt ewidencjonowany reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym). Zgodnie z jej treścią z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym może skorzystać osoba fizyczna:

 • prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych; 
 • osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • będąca osobą duchowną.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym ustanawia dodatkowe ograniczenia – limity dla możliwości skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Wspomniane grupy podatników skorzystają z omawianej formy podatkowej pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub
 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Limit w roku 2021 wynosi 9.030.600 zł.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku działalności (chodzi o pierwszy rok podatkowy, nie kalendarzowy), w przypadku przekroczenia limitu, nie tracą prawa do rozliczania podatku dochodowego za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.

Ryczałt ewidencjonowany – kto nie skorzysta?

Mimo spełniania powyższych przesłanek, nie każdy skorzysta z ryczałtu. Opodatkowania w tej formie nie stosuje się wobec podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej;
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 • osiągających przychody z tytułu prowadzenia aptek;
 • osiągających przychody z tytułu działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • osiągających przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

Ryczałt ewidencjonowany nie dotyczy również podatników, którzy podejmują wykonywanie działalność w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem;
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;
 • samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka, o ile małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.

Dodatkowo jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, nie może skorzystać z ryczałtu – musi opłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Kiedy zgłosić oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?

Jeżeli przedsiębiorca wybrał tę formę opodatkowania dla swojej nowo powstałej firmy, powinien dokonać zgłoszenia w urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika). Oświadczenie o wyborze należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgłoszenia można dokonać już podczas składania wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z najmu lub dzierżawy nie musi składać oświadczenia. Dla niego jest to domyślna forma opodatkowania.

Z kolei, gdy podatnik zamierza przejść na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie do fiskusa musi złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Jeśli działalność ma być lub jest już prowadzona w formie spółki, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Każdy w urzędzie skarbowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Ryczałt ewidencjonowany – jakie są stawki podatku?

Zasada ogólna wskazuje, iż podatek zryczałtowany płaci się od przychodów z działalności gospodarczej. Jednakże stawka tego podatku jest zróżnicowana. Jej wysokość jest w pełni zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności. Ustawa wyróżnia stawki w wysokości: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15% i 17%.

Co istotne, możliwe jest opłacanie ryczałtu według kilku stawek, jeżeli wskazuje na to różnorodność rodzajów wykonywanej działalności.

Stawka 2%

Stawka 2% jest przeznaczona dla przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT), za które uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 1. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszy;
 2. jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e ustawy o PIT;
 3. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody (art. 20 ust. 1c ustawy o PIT).

Stawka 3%

Stawka 3% przeznaczona jest dla przychodów:

 1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 2. z działalności usługowej w zakresie handlu;
 3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0);
 4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o PIT;
 6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;
 7. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
  1. środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł;
  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka 5,5%

Stawka 5,5% jest przeznaczona dla przychodów:

 1. prowadzenia działalności wytwórczej;
 2. robót budowlanych lub z przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;
 3. odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. z prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży:
  1. jednorazowych biletów komunikacji miejskiej;
  2. znaczków do biletów miesięcznych;
  3. znaczków pocztowych;
  4. żetonów i kart magnetycznych do automatów.

Stawka 8,5%

Stawka 8,5% przeznaczona jest dla przychodów: 

 1. z działalności usługowej, w tym gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu (z wyjątkiem tych objętych stawką 3% lub 5,5%);
 2. z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego;
 3. z działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91);
 4. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu;
 5. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy;
 6. z usług świadczonych w przedmiocie zwalczania pożarów i zapobiegania im;
 7. z usług świadczonych w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 8. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

Stawka 8,5% i 12,5%

8,5% stawka ryczałtu dotyczy przychodów do kwoty 100.000 zł, natomiast powyżej tej kwoty obowiązuje stawka 12,5%. Liczona jest ona od przychodów:

 1. o których mowa w art. 6 ust. 1a;
 2. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym;
 3. ze świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55);
 4. ze świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1);
 5. z wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 6. ze świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 7. z wynajmu i dzierżawy:
  1. samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0);
  2. pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1);
  3. środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0);
  4. środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0);
  5. pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0);
  6. kontenerów (PKWiU 77.39.12.0);
  7. motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  8. własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).

Stawka 10%

Stawka 10% jest przeznaczona dla przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 5. składnikami majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Nie ma przy tym znaczenia okres nabycia powyższych praw lub nieruchomości – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Stawka 15%

15% stawka jest przeznaczona dla przychodów z działalności:

 1. świadczących usługi parkingowe;
 2. związane z zakwaterowaniem;
 3. w zakresie oprogramowania;
 4. świadczące usługi fotograficzne;
 5. zajmujących się reprodukcją komputerowych nośników informacji;
 6. zajmujących się doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego;
 7. zajmujących się obsługą centrali radio-taxi;
 8. pośredniczących w sprzedaży hurtowej;
 9. pośredniczących w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych oraz części i akcesoriów do nich;
 10. pośredniczących w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich.

Stawka 17%

17% stawka jest przeznaczona dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:

 1. lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii;
 2. techników dentystycznych;
 3. felczerów, położne, pielęgniarki;
 4. tłumaczy;
 5. nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Ryczałt ewidencjonowany – czy jest korzystny dla każdego?

Na wstępie można jednoznacznie stwierdzić, że ryczałt ewidencjonowany nie jest dla każdego przedsiębiorcy. Omawiana forma opodatkowania jest opłacalna jeżeli podatnik osiąga relatywnie wysokie przychody, przy bardzo niskich kosztach. Istotny jest także rodzaj działalności – od niej zależy stawka.

Przykłady:

Przykład 1: Pan Jan świadczy usługi z zakresu wynajmu i obsługi nieruchomości własnych. Jego miesięczny przychód wynosi 8 tys. zł, koszty to 2 tys. zł (Pan Jan w przeciągu roku nie przekroczy 100.000 zł przychodu i nie wejdzie na próg 12,5%).

Podatek jaki Pan Jan musi zapłacić w roku 2021 wyniesie:

 • na ryczałcie – 3.397,66 zł
 • na zasadach ogólnych – 5.934,21 zł
 • na podatku liniowym – 7.659,72 zł.

Przykład 2: Pani Elwira świadczy usługi fotograficzne. Pani Elwira cały czas doinwestowuje swój biznes poprzez zakup nowoczesnych sprzętów fotograficznych. Jej przychód wynosi 12 tys. zł miesięcznie, niestety koszty to aż 5 tys. zł.

Podatek jaki Pani Elwira musi zapłacić w roku 2021 wyniesie:

[reklama-ads]
 • na ryczałcie – 16.058,93 zł.
 • na zasadach ogólnych – 7.974,21 zł.
 • na podatku liniowym – 9.939,72 zł.

Jak widać, fakt że koszty nie obniżają podstawy opodatkowania, może mocno dotknąć portfel podatnika korzystającego z ryczałtu. Stąd też forma ta jest, co do zasady, przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy generują minimalne koszty uzyskania przychodu. Ryczałt będzie opłacalny dla osób na kontraktach B2B oraz podatników, których działalność łapie się do niższych stawek opodatkowania (2%, 3%, 5,5% oraz 8,5%).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905).
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426).
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Nievatowiec – kto i kiedy może zostać zwolniony z podatku VAT?

Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) daje przedsiębiorcom wybór - zostać czynnym podatnikiem VAT czy skorzystać ze zwolnienia. Oczywiście owe zwolnienie nie zawsze obowiązuje. [reklama-ads] Zasadą jest, iż każdy kto chce sprzedawać towar lub świadczyć usługi powinien odprowadzać do Skarbu Państwa stosowny podatek. Nievatowiec musi więc spełniać szereg wymogów, aby móc korzystać ze zwolnienia. Kto i kiedy może zostać zwolniony z podatku VAT? O tym w poniższym artykule. Czym jest podatek VAT i kto musi go płacić? Podatek VAT czyli podatek od towarów i usług, to danina płacona od wartości dodanej, zawarta w cenie zakupu produktu. Jest typem pośredniego i powszechnego podatku obrotowego, który obciąża ostatecznego nabywcę produktu. VAT wyróżnia to, iż jest podatkiem wielofazowym, czyli obciąża przyrost wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego. Podatek ten nakłada się na każdą transakcję sprzedaży w procesie produkcji i dystrybucji. [rada]Obecnie w Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. W przypadkach przewidzianych ustawowo stosuje się stawki obniżone, tj. 0%, 5% i 8%. [/rada] Opodatkowane VATem są: sprzedaż towarów i usług w Polsce; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.  [reklama-ads] Co do zasady, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Oznacza to, że vatowcami są wszystkie podmioty sprzedające towary lub świadczące usługi na rynku. Aby więc zostać zwolnionym z obowiązku rozliczania się z fiskusem, przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania. Ustawa o VAT zawiera szereg zwolnień podmiotowych związanych z limitem sprzedaży oraz przedmiotowych, które dotyczą wybranych towarów i usług (art. 43 ustawy o VAT). Nievatowiec – zwolnienie podmiotowe? Bycie podatnikiem VAT nie jest konieczne. Pierwszym i podstawowy warunkiem, aby nie musieć się rejestrować jako podatnik VAT, jest wartość rocznej sprzedaży. Dopóki wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższa 200.000 zł, przedsiębiorca może cieszyć się ze statusu nievatowca. Do samo dotyczy przedsiębiorcy w pierwszym roku działalności – dopiero przekroczenie powyższego limitu wiąże się z koniecznością rejestracji w Urzędzie Skarbowym. [rada]W wypadku kiedy przedsiębiorca zbliża się do przekroczenia limitu, powinien zarejestrować jako podatnik VAT czynny przed dokonaniem sprzedaży, która spowoduje przekroczenie limitu.[/rada] Kto nie ma szans na zwolnienie z VAT? [reklama-ads] Niestety niektórzy przedsiębiorcy nie skorzystają z omawianego zwolnienia. Ustawa o VAT nakłada na nich obowiązek podatkowy już w chwili pierwszej sprzedaży. Dotyczy to podatników, którzy zajmują się: 1. sprzedażą: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie); towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i alkoholowych; samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji; w niektórych przypadkach: budynków, budowli lub ich części; terenów budowlanych; nowych środków transportu; przez Internet towarów takich jak: preparaty kosmetyczne i toaletowe komputery, wyroby elektroniczne i optyczne urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane hurtowej i detalicznej części do: pojazdów samochodowych; motocykli. 2. świadczeniem usług: prawniczych; w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego); jubilerskich; w przedmiocie ściągania długów, w tym factoringu. [reklama-ads] [rada]Czynnym podatnikiem musi być także przedsiębiorca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.[/rada] Jak prawidłowo wyliczyć limit przychodu? Aby nie narazić się na sankcje podatkowe, przedsiębiorca nierejestrujący się jako czynni podatnicy VAT powinni umieć wyliczyć, kiedy przekroczy wskazany limit 200.000 zł obrotu rocznego. Do tej kwoty zalicza się cały przychód przedsiębiorcy, z wyłączeniem: kwoty podatku; wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; sprzedaży towarów i usług, zwolnionych od podatku na podstawie ustawy o VAT lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień; sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczony limit, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego. VAT zapłacony przy zakupach staje się kosztem, o ile pozwala na to wybrana forma opodatkowania. [uwaga]Czytaj też: Mały podatnik VAT – limit[/uwaga] Nievatowiec – zwolnienie przedmiotowe [reklama-ads] Zwolnienie to nie dotyczy osoby samego podatnika a przedmiotu sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Niezależnie od wysokości obrotów, przedsiębiorca będzie zwolniony z VAT, jeżeli zajmuje się obrotem towarów i usług wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Należy pamiętać, że zwolnienie przysługuje wyłącznie, gdy przedsiębiorca świadczy usługi wymienione w przepisie art. 43 ustawy o VAT. W każdym innym wypadku istnieje obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT.   Wśród zwolnień możemy wyróżnić m.in: usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna lub psycholog; usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – nauczyciel; usługi nauczania języków obcych; usługi finansowe, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Nievatowiec, który odlicza podatek VAT – czy to możliwe? Przedsiębiorca, który nie przekroczył limitu 200.000 zł, może zrezygnować ze zwolnienia w dowolnym momencie i zapłacić VAT dobrowolnie. Jest to opłacalne, jeżeli planowane są duże inwestycje. Wtedy odliczenie VAT może pomóc sporo zaoszczędzić. [reklama-ads] W takiej sytuacji przedsiębiorca musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem okresu (miesiąca albo kwartału), w którym chce zrezygnować ze zwolnienia. W przypadku zaś, gdy podatnik dopiero rozpoczyna działalność, musi złożyć zawiadomienie przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Powrót do zwolnienia z VAT może mieć miejsce nie wcześniej, niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik zrezygnował z prawa do zwolnienia. To samo dzieje się w przypadku, gdy podatnik przekroczył przedmiotowy limit (200 tys. zł). Nievatowiec – obowiązki na nim ciążące Zwolnienie z VAT oznacza, że na przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek składania deklaracji rozliczających VAT-7 lub VAT-7K oraz obowiązek przesyłania plików JPK. Podatnicy ci mają za to obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Ustawa o VAT nie określa, w jaki sposób nievatowiec powinien prowadzić rzeczoną ewidencję. Zaleca się jednak, aby rejestr zawierał co najmniej: liczbę porządkową; datę sprzedaży; wartość sprzedaży; wartość sprzedaży narastająco; uwagi. [reklama-ads] W przypadku braku ewidencji sprzedaży Urząd Skarbowy dokona oszacowania sprzedaży podatnika i na tej podstawie zostanie naliczony podatek. [rada]Dodatkowo, przedsiębiorca zwolniony z VAT, ma obowiązek wystawiania faktur ze stawką ”zw”, czyli zwolniony, na żądanie nabywcy.[/rada] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106).[/informacja] Podobne wzory pism: Rozłożenie na raty zaległości podatkowych wzór

Regulamin sklepu internetowego – jak skonstruować go prawidłowo?

Każdy przedsiębiorca działający w sieci ma obowiązek sporządzenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Wynika to wprost z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nazwa samego dokumentu nie jest istotna, ważna jest treść, a ta musi zawierać minimum informacji wymaganych przez przepisy. [reklama-ads] Regulamin sklepu internetowego stanowi niejako treść umowy zawieranej z klientem - jest wiążący dla obu stron. Aby więc wystrzec się nieporozumień na linii kupujący – sprzedawca oraz sankcji administracyjnych, regulamin należy konstruować w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin sklepu internetowego jako wzorzec umowny Przepis art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, stanowi, iż regulamin sklepu internetowego stanowi wzorzec umowy, zawieranej między przedsiębiorcą a klientem (zazwyczaj konsumentem). Oznacza to, że regulamin musi zostać ustanowiony jeszcze przed sprzedaniem pierwszego produktu. Ustawa wymaga również, aby regulamin został udostępniony w taki sposób, aby potencjalni klienci mieli do niego łatwy i ciągły dostęp, oraz aby mogli go pobrać lub wydrukować. Klient nie będzie związany postanowieniami regulaminu, jeżeli nie zostały mu one udostępnione w prawidłowy sposób. [paragraf]Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2013 roku, sygn. akt: VI ACa 1245/12: „Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności".[/paragraf] Jak zostało już wskazane, regulamin powinien znaleźć się na stronie internetowej jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług. Dobrym pomysłem jest także wysyłanie go kupującym w osobnym mailu, po dokonaniu transakcji. Przedsiębiorca jest zobowiązany również to udostępniania owego dokumentu na każde wezwanie użytkownika. [reklama-ads] Regulamin sklepu internetowego – elementy obligatoryjne Regulamin sklepu powinien określać w szczególności rodzaj i zakres usług, warunki ich świadczenia, tj. warunki zawierania i rozwiązywania umowy. Istotne są także zapisy dotyczące postępowania reklamacyjnego. Dodatkowo treść dokumentu powinna wskazywać na minimalne wymagania techniczne (sprzętowe) strony www, które gwarantują użytkownikowi bezpieczne i płynne korzystanie ze sklepu. Mimo iż nie wynika to bezpośrednio z ustawy, to orzecznictwo wypracowało stanowisko, zgodnie z którym, przed zawarciem umowy, usługodawca jest zobowiązany poinformować klienta o: czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczenia i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie. [rada]Przedsiębiorca ma obowiązek informowania usługobiorców o każdej zmianie treści regulaminu. W praktyce oznacza to, że sprzedawca winien zaadresować wiadomość z informacją o zmianach bezpośrednio do każdego klienta, z którym dokonał transakcji.[/rada] [reklama-ads] Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga, aby usługodawca internetowy posiadał regulamin swojej działalności. Nie wskazuje natomiast sposobu jego udostępniania. Mając jednak na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, ciężar udowodnienia, że usługobiorca został prawidłowo poinformowany o treści regulaminu, spoczywa na sprzedawcy. Przedsiębiorca powinien więc dołożyć wszelkiej staranności, aby regulamin sklepu znajdował się w widocznym miejscu, a także, aby każdorazowo przy dokonywaniu transakcji, kupujący miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Popularną praktyką jest ustawianie tzw. checkboxów, które wymagają od klientów oznaczenia oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem sklepu. [uwaga]Czytaj też: Umowa podczas zakupów w Internecie. Na co zwrócić uwagę?[/uwaga] Związanie stron transakcji regulaminem sklepu internetowego Użytkownik sklepu internetowego jest związany jedynie tymi postanowieniami, które zostały mu udostępnione w taki sposób, aby mógł się z nimi z łatwością zapoznać. Samo wypełnienie przez klienta formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej nie jest równoznaczne z przyjęciem przez niego oferty, jeżeli nie został mu doręczony, w sposób precyzyjny, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. [reklama-ads] [paragraf]Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2016 roku, sygn. akt: VIII GC 1872/15: „Dowodu na okoliczność zapoznania się z regulaminem nie może stanowić wydruk formularza rejestracyjnego, na którym brak jest "kwadratu", bądź też "odfajkowanego" pola, w którym potwierdzony został fakt zapoznania się z regulaminem korzystania z programu czy też z regulaminem promocji. Samo słowo "TAK" pod treścią "Akceptuję regulamin" nie świadczy, iż usługobiorca otrzymał i mógł zapoznać się z regulaminem”.[/paragraf] Regulamin sklepu internetowego w świetle RODO Prowadzenie działalności w sieci łączy się nieodzownie z RODO. Pozyskiwanie danych osobowych konsumentów drogą elektroniczną jest silnie narażone na wyciek owych informacji. Toteż użytkownicy strony internetowej muszą zostać poinformowani o swoich prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem ich danych, jak również o procedurze wdrażanej w przypadku wycieku danych. Należy pamiętać, iż każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO (chyba, że wyznaczy na to stanowisko inną osobę). Oznacza to, że jest on bezwzględnie zobowiązany do stosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych adekwatnych do stopnia ryzyka związanego z potencjalnym ich naruszeniem. Świadczenie usług drogą elektroniczną wymaga od sprzedającego wskazanie w regulaminie następujących informacji: dane przedsiębiorstwa; dane kontaktowe; cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania; informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeśli tacy istnieją; informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; okres, przez który dane osobowe będą przechowywane; informacje o prawie do żądania przez osoby, których dane są przetwarzane, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; w przypadku gdy dane zostają przetwarzane za zgodą użytkownika, informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. [reklama-ads] [rada]W praktyce, powyższe informacje znajdują się w tzw. Polityce prywatności. Jeżeli sprzedawca decyduje się na stworzenie drugiego dokumentu, musi pamiętać, że obowiązują go takie same wymagania jak wobec regulaminu.[/rada] Prawo konsumenckie a obowiązek informacyjny Jeżeli w transakcji biorą udział konsumenci,  przedsiębiorca jest zobowiązany do zachowania standardów wymaganych przez ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ta nakłada na sprzedawców dodatkowe obowiązki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy przedsiębiorca ma obowiązek najpóźniej w chwili złożenia przez konsumenta oświadczenia o przyjęciu oferty sklepu, poinformować go w sposób jasny i zrozumiały o: głównych cechach przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; swoich danych identyfikujących – nazwa firmy, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu; adresie, pod którym konsument może składać reklamacje; łącznej cenie usługi wraz ze wszelkimi podatkami, natomiast w przypadku, gdy końcowa cena nie jest znana z góry – sposobie obliczania jej wysokości; kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, o ile są one wyższe niż stawki standardowe; sposobie i terminie zapłaty; sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę; stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy; kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy; okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy; minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. [reklama-ads] Regulamin - istotny element każdej działalności w sieci Regulamin sklepu internetowego pełni funkcję wzorca umownego. Musi więc uwzględniać wszelkie prawa i obowiązki stron transakcji. Co więcej, jeżeli jedną ze stron jest konsument, musi brać pod uwagę także przywileje konsumenckie. Wejście w życie RODO postawiło przed przedsiębiorcami dodatkowe wymogi. Klient korzystający ze sklepu internetowego musi gwarancje, że jego dane są bezpieczne i nie zostaną wykorzystane w sposób sprzeczny z prawem. Co za tym idzie, musi zostać prawidłowo poinformowany o swoich prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Regulamin sklepu internetowego powinien być skonstruowany w sposób przejrzysty i nieskomplikowany, aby każdy użytkownik miał problemów z jego zrozumieniem. Co więcej dokument ten powinien znajdować się w widocznym miejscu na stronie internetowej. Potencjalny klient powinien mieć łatwy dostęp do zapisów regulujących przebieg transakcji. [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287). ustawa z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275). [/informacja] [reklama-ads] Podobne wzory pism: Aneks do regulaminu wzór Aneks do regulaminu pracy wzór Regulamin konkursu WZÓR i przykład