Przedwstępna umowa o pracę

Umowa przedwstępna zobowiązuje zarówno pracownika, jak i pracodawcę do późniejszego podpisania umowy o pracę. Co powinna zawierać przedwstępna umowa o pracę, żeby była ważna?

Kodeks pracy nie reguluje całościowo kwestii przedwstępnej umowy o prace. Art.  300.  kodeksu pracy stanowi, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Kodeks cywilny stanowi natomiast, w art.  389, że u  1.  Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Terminy a przedwstępna umowa o pracę

W umowie takiej nie musi być wskazany termin jej wykonania. Jedynie od woli obydwu stron zależy czy zostanie ona wskazana. Jeśli nie został on w umowie przedwstępnej wskazany, to umowa o pracę powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia. W przypadku, gdy obie strony mają takie uprawnienie, a ponadto inne wyznaczyły inny termin, terminem obligatoryjnym jest termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złoży stosowne oświadczenie. Co istotne zawarcia takiej umowy nie może żądać żadna ze stron, gdy minął rok od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, a terminu zawarcia umowy właściwej w tym czasie nie wyznaczył ani pracownik, ani pracodawca.

Zapisy w umowie przestępnej

Umowa przedwstępna może mieć formę ustna lub pisemną. Warto jednak, by dla celów dowodowych ją spisać. Wówczas posiadali będziemy dowody w przypadku postępowania sądowego gdyby któraś ze stron nie dotrzymała umowy.

W umowie musza być określone podstawowe postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli przyszłej umowy o pracę.

Powinny być podane dane takie jak:

  • rodzaj umowy,
  • warunki pracy,
  • warunki płacy,
  • stanowisko, które będzie zajmował pracownik,
  • rodzaj pracy, który będzie wykonywał,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar godzinowy pracy.

Dodatkowe zabezpieczenia

Warto w umowie wskazać elementy takie jak dodatkowe zabezpieczenia, zapisy kary umownej w przypadku niedotrzymania umowy. Jeśli doszło do niedotrzymania umowy przyrzeczonej strona poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie. Pracownik, a w niektórych przypadkach tez pracodawca powinien zapłacić zadośćuczynienie za szkody, jakie poniosła druga strona.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy.
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  może nastąpić z winy pracownika. Może się tak stać w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. A także jeśli pracownik w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, przestępstwo takie powinno być oczywiste lub, gdy zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Trzecim przypadkiem jest sytuacja, gdy pracownik zawinił i utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kiedy to możliwe? Kodeks pracy wskazuje, że rozwiązanie takiej umowy z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ponadto pracodawca podejmuje taka decyzję po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. Organizacja ma 3 dni na ustosunkowanie się do takich informacji. Bez winy pracownika Są również przewidziane przez prawo sytuacje, gdy pracownik może zostać zwolniony przez pracodawcę bez winy pracownika. Może mieć to miejsce w przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek. Gdy choroba trwa dłużej niż 3 miesiące . Gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Ponadto zwolnienie może mieć miejsce, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn wyżej nie wymienionych, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. W razie nieobecności pracownika Zwolnienie takie nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Innym przypadkiem kiedy umowa nie może zostać rozwiązana, gdy pracownik stawił się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Przez pracownika Pracownik również może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, z wyłączeniem sytuacji gdy pracodawca przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy. Dodatkowo pracownik może rozwiązać umowę o pracę, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. [uwaga]O zwolnieniach pracownika niezgodnych z  prawem przeczytasz tutaj[/uwaga]   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.[/informacja]

Prawa autorskie – rozpowszechniania utworu

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizację radiową lub telewizyjną i na jej odpowiedzialność, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi przekazu prowadzącej do satelity i z powrotem na Ziemię. A co poza Unią? Jeżeli utwór rozpowszechniany jest w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, które nie zapewnia poziomu ochrony rozpowszechnianiem, nazywa się sytuację, gdy: Sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium Polski. Sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa się na zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz główne przedsiębiorstwo na terytorium Polski. Sygnał kodowany Ponadto sytuacja ma miejsce, gdy sygnał przekazujący utwór jest kodowany w sposób uniemożliwiający jego powszechny i nieograniczony odbiór, jednak rozpowszechnianie ma miejsce pod warunkiem równoczesnego udostępnienia przez organizację radiową lub telewizyjną, lub za jej zgodą, środków do odbioru tego sygnału. Dodatkowa ochrona W przypadku, gdy umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną, przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Polski lub równocześnie na terytorium Polski, albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim - stosuje się postanowienia umów międzynarodowych. [informacja]Podstawa prawna:  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.[/informacja] Polecane wzory pism: Umowa wydawnicza wzór Umowa licencyjna o rozpowszechnianie filmu wzór Umowa licencji na znak towarowy i know-how Umowa licencyjna wzór Umowa sublicencyjna wzór Umowa o wykonanie strony Internetowej wzór