Dokumenty potrzebne do rozwodu – lista

Tak zwane papiery rozwodowe, czyli dokumenty niezbędne do zakończenia małżeństwa w sądzie, to nie tylko odpowiednio przygotowany pozew o rozwód. Im bardziej skomplikowana sprawa rozwodowa, tym więcej pism skompletować muszą strony postępowania. Jakie dokumenty potrzebne do rozwodu są niezbędne, a które mogą okazać się przydatne?

Rozwód – jakie papiery?

Papiery rozwodowe to przede wszystkim – choć nie tylko – pozew rozwodowy z załącznikami. W pozwie rozwodowym powinno znaleźć się uzasadnienie wniosku, czyli opis historii małżeństwa z podaniem przyczyny rozwodu.

Sąd orzeknie rozwód, jeśli ustali, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, dlatego to właśnie na ten fakt powinien wskazywać pozew rozwodowy. 

Pozew jest pismem procesowym. Ma ściśle określoną formę i elementy, które muszą w nim wystąpić. Pozew rozwodowy inicjuje postępowanie rozwodowe. Dalszy przebieg sprawy rozwodowej zależy w głównej mierze od tego, co znajdzie się w jego uzasadnieniu.

Natomiast treść pozwu będzie różna w zależności od tego, czy jest to pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie.

Pozew rozwodowy powinien uwzględniać następujące elementy:

Wśród załączników niezbędnych przy każdym pozwie rozwodowym wylicza się między innymi:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł).

Niektóre osoby do pozwu będą dołączały także:

 • ugodę majątkową (odpis),
 • odpis aktu urodzenia dziecka (aktów urodzenia dzieci),
 • wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej (jeśli powód jest do tego uprawniony).

Dokumenty potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Nic więc dziwnego, że powód nie musi przygotowywać w takim przypadku zbyt wielu dokumentów. To, co potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie, to jedynie:

 • pozew rozwodowy,
 • odpis aktu małżeństwa. 

Opcjonalnie – jeśli małżonkowie takową zawarli – do pozwu rozwodowego powinni dołączyć odpis małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy). 

W procesie rozwodowym bez orzekania o winie jedna strona ma status powoda, a druga pozwanego, ale nie ma to żadnego znaczenia, a wynika jedynie z kwestii proceduralnych.

Żaden z małżonków nie zostaje uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, a postępowanie kończy się zazwyczaj po pierwszej rozprawie.

Dokumenty potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest bardziej skomplikowany. Ma też inny charakter, ponieważ poza wskazaniem, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, wykazuje też, że winę za ten stan rzeczy ponosi drugi małżonek.

To, co potrzebne do rozwodu z orzeczeniem o winie, to zatem nie tylko odpis aktu małżeństwa, ale również cały materiał dowodowy, który potwierdza winę drugiego małżonka. Takim materiałem dowodowym mogą być:

 • bilingi telefoniczne,
 • wydruki rozmów,
 • zdjęcia,
 • dokumenty medyczne i tak dalej. 

Poza tym rozwód z orzekaniem o winie może wiązać się też z wnioskowaniem o alimenty (pozew o alimenty na żonę). Warunkiem ich uzyskania jest pogorszenie się sytuacji finansowej powoda po rozwodzie. 

Dokumenty rozwodowe w przypadku małżeństwa z dziećmi

Jakie dokumenty do rozwodu są potrzebne, kiedy małżeństwo ma małoletnie dzieci? W tym przypadku sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ strony muszą ustalić między sobą wszystkie kwestie związane z ich wychowaniem.

Do pozwu rozwodowego dołącza się odpisy aktów urodzenia dzieci, a także dokument zawierający ustalenia związane ze sprawowaniem nad nimi opieki.
 

Co ważne, kwestie te można rozstrzygnąć przed sądem lub pozasądowo, a ustalenia opisać w pozwie rozwodowym. Wśród tych ustaleń najważniejsze jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 • który z rodziców będzie wykonywał władzę rodzicielską,
 • z kim (gdzie) będą mieszkały dzieci po rozwodzie,
 • jak będą wyglądały kontakty dzieci z rodzicami po rozwodzie,
 • jaką kwotę alimentów rodzice ustalili na wychowanie dzieci. 

Ustalenia te można zawrzeć w dokumencie określanym jako porozumienie rodzicielskie. Taką umowę zawiera się pozasądowo, co pozwala w pełni samodzielnie podjąć wszystkie istotne decyzje związane wychowaniem wspólnych dzieci. 

Jeśli jednak rodzice nie są zgodni co do tych kwestii, do pozwu o rozwód dołączać będą między innymi wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej czy żądanie zasądzenia alimentów wraz z dokumentacją, która potwierdza wysokość kosztów utrzymania dziecka. 

Skąd wziąć papiery rozwodowe?

Podstawowe dokumenty rozwodowe to pozew rozwodowy, który powód – jeden z małżonków – przygotowuje samodzielnie lub z pomocą prawników, a także odpis aktu małżeństwa, który można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

USC rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, dlatego, jeśli wśród niezbędnych papierów rozwodowych jest też odpis aktu urodzenia dziecka, to warto wnioskować o jego wydanie w tym samym czasie.

Wnioski o odpis aktu stanu cywilnego dostępne są na miejscu w USC. W treści wniosku zainteresowany zaznacza, czy chce odebrać odpis osobiście w formie papierowej, pocztą czy w formie elektronicznej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli z wnioskiem występuje inna osoba niż ta, której dotyczy dany akt stanu cywilnego, to obowiązkowe jest dołączenie do niego dokumentu, który potwierdza interes prawny zainteresowanego w otrzymaniu takiego odpisu. Dodatkowe pisma nie są potrzebne, jeśli akt dotyczy zainteresowanego, jego małżonka, rodzeństwa, wstępnych lub zstępnych. 

Opłaty za wydanie aktu stanu cywilnego wynoszą:

 • 22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
 • 33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Na wydanie odpisu czeka się do 7 dni, jeśli jest on już w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego.

Jak złożyć papiery rozwodowe

Dokumenty wymagane do rozwodu składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile jeden z nich nadal mieszka w danym okręgu.

W przeciwnym razie dokumenty należy złożyć w sądzie odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Gdyby zaś nie dało się takiego miejsca ustalić, powód powinien złożyć komplet dokumentów rozwodowych w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. 

Pozew rozwodowy wraz z całą potrzebną dokumentacją można złożyć:

 • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego,
 • listem poleconym za potwierdzeniem nadania.

Jeden dodatkowy egzemplarz, czyli odpis pozwu rozwodowego i wszystkich niezbędnych załączników warto zostawić też dla siebie.

Należy pamiętać, że powód nie ma obowiązku doręczania pozwu drugiemu małżonkowi. Papiery rozwodowe wnosi się do sądu – sąd sam wysyła odpowiednie pismo do pozwanego, czyli drugiego z małżonków.

Po złożeniu pozwu druga strona ma 14 dni na ustosunkowanie się do pozwu, czyli udzielenie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Przed upływem tego terminu sąd nie ogłosi daty pierwszej rozprawy.

Kilka słów na koniec

Chcąc złożyć pozew rozwodowy, powód (czyli osoba inicjująca sprawę rozwodową) musi złożyć sam pozew rozwodowy oraz odpis pozwu rozwodowego razem z załącznikami, ponieważ sąd musi wysłać przedmiotowy odpis pozwu rozwodowego do drugiego małżonka, by ten mógł ustosunkować się do pozwu.

Co więcej, przy składaniu pozwu o rozwód (bez względu na to, czy jest to pozew o rozwód z orzeczeniem o winie bądź pozew o rozwód bez orzekania o winie), należy wnieść opłatę sądową w kwocie 600 zł. Opłata sądowa powinna być uiszczona osobiście w kasie sądu lub przelana na konto bankowe sądu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika – Uzasadnienie

Możliwe jest również ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika. Jak przygotować skuteczne pismo dotyczące zmiany godzin pracy? poniżej znajdziesz gotowe do wypełnienia wzory pism: Podanie o zmianę godzin pracy (wzór ogólny) Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd Zmiana godzin pracy z woli pracownika Pracownik może złożyć wniosek o zmianę godzin pracy, czyli prośbę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, powinien przygotować w tym celu formalne podanie, czyli wniosek w formie pisemnej. Zmiana rozkładu czasu pracy jest dopuszczalna, o ile nowy rozkład ustalony dla pracownika pozostanie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy. Zatem pracodawca może przystać na prośbę pracownika i zmienić jego rozkład czasu pracy, o ile wyraża taką wolę i ma taką możliwość [paragraf]Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika polega najczęściej na przesunięciu godziny rozpoczynania pracy i jej kończenia. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy można przesunąć zarówno na wcześniejsze, jak i na późniejsze.[/paragraf] Niekiedy dla pracownika ustala się także tak zwany ruchomy czas pracy, czyli przedział godzinowy, w którym pracownik może rozpocząć pracę. Wniosek o zmianę rozkładu czasu pracy może dotyczyć też zmiany dni świadczenia pracy, o ile jest to rozwiązanie dopuszczalne w danym zakładzie pracy i pracodawca wyrazi na to zgodę.  Czy pracodawca musi zgodzić się na prośbę pracownika? Prośba o zmianę godzin pracy nie jest dla pracodawcy wiążąca. Nie ma on obowiązku akceptowania takiej prośby - to od jego woli zależy, czy wyrazi zgodę na zmianę rozkładu czasu pracy. Taka decyzja zawsze powinna być dobrze przemyślana. W końcu to obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o to, by zakład pracy dobrze funkcjonował, a także, aby pracownik wykonywał swoje zadania tak, jak należy. Z tego względu przed wydaniem zgody na zmianę rozkładu czasu pracy przełożony bierze pod uwagę wszystkie te czynniki.  [rada]Zasadniczo, wniosek pracownika nie zobowiązuje pracodawcy do zmiany jego rozkładu czasu pracy, jednak w przypadku rodzica dziecka niepełnosprawnego (np. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) sprawa ta wygląda nieco inaczej.[/rada] Jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone w przepisach kodeksu pracy,  jego prośba o zmianę godzin czasu pracy jest dla pracodawcy wiążąca. Może on odrzucić ją tylko w uzasadnionych przypadkach i powinien wyjaśnić swoją decyzję pracownikowi. Co więcej, przepisy wyliczają, jakie przyczyny pozwalają pracodawcy odrzucić wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko niepełnosprawne. Są to wyłącznie argumenty powiązane: z rodzajem wykonywanej pracy, z organizacją pracy w zakładzie. Zmiana godzin pracy ze względu na dziecko Jak zostało wspomniane, w szczególnej sytuacji są ci pracownicy wnioskujący o zmianę rozkładu czasu pracy, którzy swoją prośbę uzasadniają koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem, wymagającym takiej opieki ze względu na swój stan zdrowia. Takim pracownikom przysługuje możliwość wnioskowania o zmianę organizacji czasu pracy, a także: zmiany formy świadczenia pracy z pracy na miejscu na telepracę, czyli pracę z domu, ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, ustalenia ruchomego czasu pracy, ustalenia przerywanego czasu pracy, przy czym przerwa w świadczeniu pracy nie może przekraczać 5 godzin na dobę (czas tej przerwy nie wlicza się do czasu pracy, ale uprawnia do wynagrodzenia należnego za czas przestoju). Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy? Zmiana godzin czasu pracy może zostać wprowadzona tylko na pisemny wniosek pracownika. Pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane pracownika oraz opis interesującego go rozwiązania - wskazanie, w jakich godzinach chciałby pracować. [pomoc]Najważniejsze jest jednak uzasadnienie zmiany godzin pracy na wniosek pracownika, ponieważ to od użytych argumentów zależy w dużej mierze to, czy pracodawca wniosek zaakceptuje.[/pomoc] Najczęściej pracownicy przygotowują wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem (odbieranie dziecka z przedszkola) czy stan zdrowia. Zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy może rozwiązywać problem kiepskiego połączenia komunikacyjnego, umożliwiać rodzicowi odwożenie i odbieranie dziecka ze szkoły czy przedszkola, a także przyjmowanie leków czy posiłków o zaleconych przez lekarza porach.  Przygotowując uzasadnienie wniosku o zmianę rozkładu czasu pracy, należy pamiętać, aby ująć w swoim piśmie przyczyny obiektywnie ważne - takie, które faktycznie mogą przekonać pracodawcę do tego, że zmiana godzin świadczenia pracy będzie dla pracownika dużym ułatwieniem i nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanej przez niego pracy.  Jak ustala się indywidualny rozkład czasu pracy? Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się wyłącznie na wniosek pracownika, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem pracownik może rozpoczynać i kończyć pracę w innych godzinach czy w innych dniach tygodnia, o ile zmiany te mieszczą się w ramach obowiązującego systemu czasu pracy. [informacja]Nowy rozkład godzin nie może kolidować z przepisami dotyczącymi norm czasu pracy czy minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych.[/informacja] Niedopuszczalne jest również dokonanie zmian, które naruszałyby przepisy związane z ograniczeniami czasu pracy względem danej kategorii pracowników, na przykład kobiet w ciąży, które nie mogą pracować w porze nocnej. [rada]Jeśli pracodawca wyraża zgodę na zmianę godzin pracy, ustala z pracownikiem nowy grafik na czas określony lub nieokreślony.[/rada] Zmiany przełożony może wprowadzić do obowiązującego regulaminu pracy, przy czym wtedy wejdą one w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Postanowień dotyczących nowego rozkładu czasu pracy nie wprowadza się do umowy o pracę - wystarczający jest wniosek pracownika i zgoda pracodawcy. Podsumowanie Zgodnie z art. 142. - Indywidualny rozkład czasu pracy - Kodeksu pracy: [paragraf]Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.[/paragraf] Pracodawca ma prawo, by odmówić uwzględnienia wniosku pracownika, jeśli indywidualny czas pracy kolidować będzie z organizacją pracy w zakładzie pracy bądź z rodzajem pracy wykonywanej przez tego pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja rodzica dziecka niepełnosprawnego, gdzie godziny pracy dostosować można do wymagań i potrzeb dziecka. Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy, aby wywołał oczekiwane skutki, powinien być sporządzony prawidłowo i powinien zawierać szereg niezbędnych informacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku, który znajdziesz na samej górze. Inne przepisy, które warto znać: [paragraf]Art. 150. - Ustalenie systemu i rozkładu czasu pracy - Kodeks pracy. § 1.Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2-5 oraz art. 139 § 3 i 4.[/paragraf]

Jak napisać uzasadnienie rozpadu małżeństwa?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opisu historii małżeństwa do rozwodu <-- który pobierzesz tutaj. Przesłanki do rozwodu Aby doszło do rozwodu, powód musi w uzasadnieniu pozwu rozwodowego przedstawić historię małżeństwa w taki sposób, by wyszczególnić w niej przesłanki, które wskazują na zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Chodzi o utratę więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych (ekonomicznych). Opis codziennych, wzajemnych relacji między małżonkami powinien wskazywać więc na to, że nie są oni związani ani psychicznie, ani fizycznie, ani ekonomicznie. [rada]Należy podkreślić jednak, że nie zawsze wymaga się spełnienia wszystkich tych przesłanek jednocześnie w równym stopniu. Niekiedy okoliczności zmuszają małżonków na przykład do dzielenia jednego mieszkania (więź gospodarcza istnieje), mimo że ustały między nimi więzi duchowe i fizyczne.[/rada] Jak zostało wspomniane, przesłanki muszą wskazywać nie tylko na zupełny, ale również na trwały rozkład pożycia. O jego trwałości mówi się wtedy, kiedy nic nie wskazuje na to, że małżonkowie mogliby kiedyś do siebie wrócić. Taką opinię sąd wydaje na podstawie ich cech charakterów i życiowego doświadczenia. Warto wiedzieć również, że obok przesłanek pozytywnych, istnieją też przesłanki negatywne, czyli takie, które nie pozwalają na orzeczenie rozwodu. Mowa tu między innymi o sytuacjach, kiedy formalne zakończenie małżeństwa ma negatywne skutki dla wspólnych dzieci małżonków. Ogólnie rzecz ujmując, przesłanki negatywne do rozwodu to wszystkie powody rozwodu, które nie są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Przykładowo będzie to chęć wzięcia rozwodu z chorym małżonkiem wyłącznie ze względu na jego/jej chorobę. Uzasadnienie pozwu bez orzekania o winie Osoby, które zastanawiają się, jak napisać uzasadnienie rozpadu małżeństwa do pozwu bez orzekania o winie, powinny zadbać o przygotowanie zwięzłego opisu przyczyn, z powodu których strony postanowiły zakończyć swój związek. Opis nie powinien zawierać wszystkich szczegółów ze wspólnego życia małżonków, a jedynie fakty istotne dla sprawy. W treści uzasadnienia może pojawić się wzmianka: o relacjach małżonków w początkowym okresie trwania małżeństwa, o umowach majątkowych, o wspólnych dzieciach, o przyczynach kryzysu małżeńskiego, o ostateczności podjętej decyzji o rozwodzie. Powód może napisać, kiedy jego relacje z partnerem pogorszyły się, czyli jak długo trwa rozkład pożycia małżeńskiego. Konieczne jest też krótkie wyjaśnienie przyczyn pogorszenia tych relacji oraz zdarzeń, które doprowadziły do podjęcia decyzji o rozwodzie.  Aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, przed złożeniem pozwu warto podjąć próbę zawarcia porozumienia, czyli zdecydować się na mediację lub terapię dla par. Później w uzasadnieniu pozwu rozwodowego należy wspomnieć o podjętej próbie ratowania małżeństwa. [informacja]Jeśli małżonkowie nie zdecydują się na mediacje, warto wskazać, że strony porozumiały się bez mediacji i nie zmieniły zdania - nadal chcą rozwodu.[/informacja] Uzasadnienie pozwu z orzekaniem o winie Odpowiedź na pytanie „jak napisać historię małżeństwa do rozwodu?” jest zupełnie inna w przypadku pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. W takich okolicznościach opis małżeństwa nie wskazuje jedynie na istnienie przesłanek trwałego, zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale również na winę drugiego małżonka. Pismo powinno zawierać więc opis konkretnych sytuacji, cech czy popełnionych przez drugą stronę błędów, które udowadniają, że to ona ponosi winę za rozpad małżeństwa.  Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie może wskazywać na: uzależnienie małżonka od alkoholu, dopuszczanie się zdrady, znęcanie psychiczne czy fizyczne, zaniedbywanie rodziny, trwonienie wspólnego majątku i tak dalej. [rada]W zależności od okoliczności danej sytuacji, w uzasadnieniu pozwu poza opisem małżeństwa z wyszczególnieniem „przewinień” drugiego małżonka powinien pojawić się też wykaz dowodów na jego winę.[/rada] Materiałem dowodowym mogą być natomiast: zdjęcia, bilingi telefoniczne, korespondencja, obdukcje, zeznania świadków, faktury, rachunki. Jak opisać zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Osoby składające pozew rozwodowy często zastanawiają się, jak udowodnić brak pożycia małżeńskiego, czyli istnienie przesłanek do orzeczenia rozwodu. Jak zostało wspomniane, o braku pożycia małżeńskiego mówi się wtedy, kiedy między małżonkami nie istnieją więzi: duchowe, fizyczne, gospodarcze. Co to oznacza? Najważniejsza z tych więzi w kontekście rozwodu jest więź duchowa, czyli psychiczna relacja między małżonkami, której charakter powinien być typowy dla małżeństwa (strony mogą dogadywać się dla dobra dzieci, ale nie jest to więź duchowa charakterystyczna dla małżeństwa). [paragraf]Mowa tu o takich uczuciach jak miłość, przyjaźń czy tęsknota. Jeśli między małżonkami pojawia się niechęć czy wrogość, można mówić o ustaniu więzi duchowych.[/paragraf] Więź fizyczna między małżonkami to przede wszystkim fizyczne pożycie małżeńskie, choć nie tylko. Jeśli małżonkowie nie utrzymują takich kontaktów fizycznych na przykład ze względu na poważną chorobę jednego z nich, sąd nie uzna tego za przyczynę rozpadu małżeństwa. Natomiast więź gospodarcza sprowadza się do wspólnego gospodarowania majątkiem. Małżonkowie mogą mieszkać razem, ale i tak nie będzie to dowodem na istnienie między nimi więzi gospodarczej, inaczej ekonomicznej. Nie wystarczy, aby między małżonkami ustała jedna z tych więzi, choć w uzasadnionych przypadkach sąd może orzec rozwód na podstawie ustania dwóch z trzech rodzajów więzi małżeńskich. Najczęściej, gdy podtrzymywanie ostatniej z nich jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od woli małżonków. [pomoc]Warto pamiętać też, że rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwały. Jego trwałość oznacza, że powrót do małżeństwa jest niemożliwy. Im dłuższy staż małżeństwa, tym dłużej powinien trwać stan zaniku więzi między małżonkami, aby sąd uznał rozkład pożycia za nieodwracalny.[/pomoc] Uzasadnienie rozwodu - podsumowanie W przypadku konieczności uzasadnienie pozwu rozwodowego kluczowe jest to, aby uzasadnienie opierało się na faktach, które jest się w stanie udowodnić (mogą to być faktury, zaświadczenia, obdukcje, zeznania świadków - sąd ich przesłucha itd.). Co jeszcze bardzo ważne, uzasadnienie rozwodu musi być konkretne i rzeczowe. Warto w uzasadnieniu przytoczyć konkretne i kluczowe zdarzenia, które wskażą przed sądem, że małżeństwo nie powinno trwać dłużej. [pomoc]Zatem uzasadnienie pozwu o rozwód trzeba napisać w ten sposób, aby przekonać sąd do orzeczenia rozwodu.[/pomoc] Napisanie uzasadnienia pozwu rozwodowego w sprawie rozwodowej jest niezmiernie ważne, sąd w przypadku rozwodu największą właśnie uwagę zwraca na treść uzasadnienia i zamieszczoną w nim historię małżeństwa. [paragraf]W Polsce najczęstszym powodem rozwodów jest zdrada i kwestie niezgodności charakterów, to właśnie te dwa argumenty Polacy najczęściej przytaczają w sprawach rozwodowych.[/paragraf]