Składniki majątku firmy

Czym są składniki majątku firmy? I jak liczyć ich wartość? O tym poniżej.

Składniki majątku przedsiębiorcy (firmy) możemy wstępnie podzielić na:

  • przekraczające kwotę 3 500 zł;
  • o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł nie niższej niż 1 500 zł;
  • wartości nieprzekraczającej 1 500 zł

Składniki majątku firmy a środki trwałe

  • Składniki majątku o wartości przekraczającej 3 500 zł przy przewidywanym okresie ich używania przekraczającym rok podatnik musi zaliczyć do środków trwałych.
  • Rzeczy o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł nie niższej niż 1 500 zł jeżeli spełniają kryteria środka trwałego, mogą zostać zaliczone do środków trwałych, jednakże wola podatnika jest inna, należy je włączyć do ewidencji wyposażenia firmy.
  • Składniki majątku, których wartość nie przekracza kwoty 1 500 zł nie podlegają wykazaniu w ewidencji środków trwałych ani wyposażenia.

Amortyzacja składników majątku firmy

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowe kryterium stanowi przewidywany okres ich używania na potrzeby prowadzenia firmy, który musi być dłuższy niż rok.

Co do zasady środki trwałe podlegają amortyzacji jeżeli ich wartość przekracza 3 500  zł. Przy czym jeżeli wartość ta jest równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy mogą dokonywać takich odpisów amortyzacyjnych metodą liniową bądź jednorazowo. W myśl art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą również nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość nie przekracza 3500 zł, wtedy wydatki poniesione na ich nabycie będą stanowić koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.
Kolejno, ewidencja wyposażenia obejmuje składniki majątku, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł i jest mniejsza bądź równa 3500 zł. Do ewidencji wyposażenia zaliczamy jedynie te składniki majątku których nie włączyliśmy do środków trwałych.
Natomiast składniki majątku, których wartość nie przekracza kwoty 1500 zł nie podlegają wykazaniu w ewidencji środków trwałych ani w ewidencji wyposażenia.

Składnik włączony do majątku jest droższy niż 3500

Reasumując, jeżeli składnik włączony do majątku jest droższy niż 3500 zł musimy wliczyć go do środków trwałych. Następnie, składnik majątku, którego wartość mieści się w przedziale od 1500 zł do 3500 zł, może zostać zaliczony do środków trwałych, lecz także może zostać włączony do ewidencji wyposażenie. Rzeczy ruchome warte mniej niż 1500 zł nie muszą być ujmowane ani w ewidencji środków trwałych ani w ewidencji wyposażenia. Przy czym wydatki poniesione na nabycie wyposażenia mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania.

 

Podstawa prawna:

  • ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.