Wymeldowanie

Ustawa o ewidencji ludności przewiduje formę oraz tryb w jakim powinno nastąpić wymeldowanie. 

Jeśli miejsce pobytu stałego, lub czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu opuszczamy jesteśmy zobowiązani się wymeldować.

Wymeldowanie powinno się odbyć na poniższych warunkach:

 • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
 • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Treść formularza wymeldowania

W przypadku w formularza pobytu stałego powinien on zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer PESEL, o ile został nadany,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego,
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony,
 • adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

W przypadku w formularza pobytu czasowego powinien on zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer PESEL, o ile został nadany,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres miejsca pobytu stałego,
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego,
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony,
 • adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

Decyzja w sprawie wymeldowania

Decyzję o wymeldowaniu wydaje organ gminy, z urzędu lub na wniosek właściciela lub odpowiedniego podmiotu.

Wymeldowanie osoby zmarłej

Wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego następuje z chwilą zgłoszenia zgonu dokonanego w urzędzie stanu cywilnego

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Żaneta Pilarska
Żaneta Pilarska
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.