Zwolnienie pracownika niezgodne z prawem

Zostaliśmy zwolnieni, ale w sposób niezgodny z prawem. Jak rozpoznać taką sytuację? Jak temu przeciwdziałać? Jakie uprawnienia ma pracownik w razie nieuzasadnionego, lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Jakie znamiona ma zwolnienie pracownika niezgodne z prawem?

Oddział  6 ustawy – Kodeksu pracy porusza temat Uprawnień pracownika w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pierwszym i najważniejszym prawem jakie przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji jest możliwość wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

Orzeczenia sądu pracy a zwolnienie pracownika

Jeśli sąd pracy uzna, że wypowiedzenie, które otrzymaliśmy w przypadku posiadania umowy na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a w przypadku gdy umowa uległa już rozwiązaniu zarządza przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach, dodatkowo możemy otrzymać odszkodowanie. Sąd może także ustalić, że przywrócenie do pracy pracownika jest bezcelowe, wówczas ten otrzyma jedynie odszkodowanie. Oczywiście sąd pracy może nie uwzględnić takiego żądania i uznać, że jest ono bezzasadne.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Sąd pracy idzie na rękę w przypadku, gdy pracownik miał rację wnosząc zażalenie. Pracodawca po zwolnieniu pracownika jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Ponadto jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Takie wynagrodzenie otrzyma również osoba będąca pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Odmowa zatrudnienia

Pracodawca ma prawo odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. Za wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyny są niezależne od pracownika. Może się również okazać, że pracownik zdążył już podjąć inną prace, u innego pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy.

Skrócony okres wypowiedzenia

Jeśli natomiast pracodawca zaproponował nam okres wypowiedzenia krótszy niż wynika to z ustawy, ma on obowiązek zapłacić za różnicę pomiędzy liczbą dni przyznanych, a tych które według prawa powinny być przyznane.

Odszkodowanie a zwolnienie pracownika niezgodne z prawem

Jeśli przy wypowiedzeniu umowy na okres próbny miało miejsce naruszenie prawa pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać zatrudnienie.

Podobnie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. W tym przypadku przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

 

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.