Mieszkanie dla samotnej matki – jak napisać skuteczne podanie?

Samotna matka może liczyć na otrzymanie od gminy mieszkania komunalnego lub socjalnego. Takie lokale przeznaczone są bowiem dla osób najbardziej potrzebujących. Należy pamiętać jednak, że ilość tego typu mieszkań jest ograniczona, dlatego konieczne jest spełnienie określonych warunków przyznania lokalu socjalnego lub komunalnego.

Warunki te wskazują przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie podania o mieszkanie dla samotnej matki – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Gdzie może zamieszkać samotna matka?

Matki samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z pomocy tak zwanych domów samotnej matki, jednak do zamieszkania w nich potrzebne jest skierowanie, a sam pobyt nie może trwać dłużej niż jeden rok. Jeśli kobieta szuka rozwiązania na dłużej, powinna zainteresować się lokalami komunalnymi i socjalnymi.

Takie tanie mieszkanie dla samotnej matki należy do zasobów gminy, a czynsz w nim jest znacznie niższy niż ten naliczany przez właścicieli prywatnych. Należy podkreślić przy tym, że choć oba rodzaje mieszkań przeznaczone są dla osób potrzebujących, to nie są to takie same lokale – mieszkania socjalne są najtańsze, ale często mają niższy standard niż mieszkania komunalne.

Mieszkania komunalne i socjalne przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na przykład dla niepełnosprawnych czy bezdomnych.  Lokale tego typu mogą stanowić też mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem, jeśli spełnia ona określone kryteria.

Każda gmina dysponuje inną ilością takich mieszkań i stawia swoim najemcom inne wymagania. Najczęściej podstawowym kryterium przyznania lokalu komunalnego lub socjalnego jest kryterium dochodowe.

To bywa różne w zależności od miejscowości, ale określane jest zwykle jako stosunek procentowy w odniesieniu do najniższej emerytury, na przykład 200%. Zatem samotna matka, która zarabia więcej, niż wskazana kwota – nie może już liczyć na taką formę pomocy.

Podsumowując, nie ma czegoś takiego, jak mieszkanie z urzędu dla samotnej matki – aby móc wynajmować tanie mieszkanie socjalne czy komunalne, kobieta musi złożyć wniosek w tej sprawie i przedstawić wymagane dokumenty

Jak otrzymać mieszkanie komunalne lub socjalne?

Wniosek o mieszkanie dla samotnej matki, czyli wniosek o mieszkanie socjalne lub komunalne, kobieta powinna złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta. Samotne wychowywanie dziecka nie wystarczy jednak, aby otrzymać taki lokal. Wnioskodawca musi spełniać określone kryteria, przede wszystkim dochodowe.

Jeśli ma to miejsce, wypełniony wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki kobieta wnosi do odpowiedniego organu wraz z następującymi załącznikami:

 • oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka wchodzącego w gospodarstwo domowego,
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, samotna matka trafia na listę osób starających się o przydział mieszkania komunalnego. Kiedy jeden z lokali się zwolni, gmina proponuje kobiecie mieszkanie komunalne. Jeśli wolnych lokali jest więcej, wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 3 propozycje różnych mieszkań. Gdy kobieta zdecyduje się na wynajem, podpisuje umowę.

Należy wiedzieć, że wpisana na listę oczekujących samotna matka wcale nie musi otrzymać ostatecznie mieszkania komunalnego, ponieważ jeśli w trakcie oczekiwania przestanie spełniać kryteria, zostanie z takiej listy wykreślona.

Wykreśleniu podlegają również ci wnioskodawcy, którzy odrzucą wszystkie trzy propozycje mieszkań na wynajem. Największe szanse na otrzymanie mieszkania komunalnego ma matka wychowująca samotnie dziecko niepełnosprawne.

Jeśli samotnej matce nie uda się otrzymać mieszkania komunalnego, może wypełnić wzór podania o mieszkanie socjalne dla samotnej matki. Lokal socjalny przyznawany jest osobom w najtrudniejszej sytuacji majątkowej. Kryterium dochodowe jest w tym przypadku bardzo niskie – wynosi zwykle nie więcej niż 1300 zł. Wniosek o takie mieszkanie składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Należy pamiętać jednak, że socjalne mieszkania dla samotnych matek mają gorsze warunki mieszkaniowe niż lokale komunalne. Często są położone na obrzeżach miasta. Może brakować w nich ciepłej wody czy ogrzewania.

Poza tym przyznawane są głównie osobom, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru czy powodzi, a także osobom po wyrokach eksmisyjnych czy wychowankom domów dziecka.

Pomoc socjalna dla samotnej matki z dzieckiem

Jeśli kobieta samotnie wychowująca dziecko nie spełnia kryteriów otrzymania mieszkania socjalnego lub komunalnego, powinna postarać się o zasiłki socjalne, które pozwolą jej samodzielnie utrzymać siebie i dziecko. Takimi dodatkami są w naszym kraju między innymi takie świadczenia jak „500+” czy zasiłek rodzinny.

Samotna matka może otrzymać zasiłek rodzinny tylko wtedy, gdy:

 • posiada zasądzony zasiłek alimentacyjny (chyba, że ojciec dziecka nie żyje, jest nieznany lub sąd odrzucił wniosek o ustalenie świadczenia alimentacyjnego),
 • nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny.

Zasiłek rodzinny do 5. roku życia dziecka wynosi 95 zł miesięcznie, a w okresie od 5. do 18. roku życia 135 zł miesięcznie.

Inne dodatki dla samotnej matki to:

 • dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko,
 • dodatek za urodzenie dziecka jednorazowo 1000 zł,
 • dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
 • dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne,
 • dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego  – jednorazowo,
 • dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania.

Po pomoc w formie dodatkowych zasiłków samotna matka powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z odpowiednimi dokumentami, takimi jak:

 • kopia wyroku rozwodowego,
 • odpis aktu zgonu małżonka,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis wyroku, który odrzuca powództwo o ustalenie alimentów.

Słowem podsumowanie

Niestety samotne matki, czyli kobiety samotnie wychowujące dziecko/dzieci mogą w społeczeństwie stanowić nawet 30% wszystkich rodzin.

Na szczęście matka samotnie wychowująca dziecko może liczyć na pomoc Państwa w wychowaniu dziecka, poprzez różne świadczenia czy status priorytetu w staraniach o mieszkanie komunalne bądź jedno z mieszkań socjalnych.

Niestety wynajem mieszkania w obecnych czasach to ogromny wydatek pieniężny, szczególnie biorąc pod uwagę pędzącą inflację, która pośrednio wpływa na koszty wynajmu mieszkania.

W obliczu powyższego oraz słabej sytuacji finansowej matki samotnie wychowującej dziecko warto naprawdę postarać się o mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Harmonogram dozoru elektronicznego – jak zmienić?

Do wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazany dołącza harmonogram dozoru, czyli plan dnia dozoru elektronicznego. Może jednak później zmienić go, jeśli zaistnieje ku temu uzasadniona potrzeba - składając stosowny wniosek, którego wzór pobierzesz niżej. Co to jest harmonogram dozoru elektronicznego? Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w określonym czasie w określonym miejscu (zwykle w domu) i może opuszczać to miejsce (oddalić się od miejsca odbywania kary) tylko w konkretnym celu, w ustalonych dniach i godzinach. Kiedy skazany opuszcza stałe miejsce pobytu, nadal ma na sobie bransoletę, zatem pozostaje pod kontrolą podmiotu dozorującego. Występując z wnioskiem o dozór elektroniczny, skazany przedkłada swój plan dnia lub plan tygodnia na przykład w formie tabeli. Każdy dzień opisywany przez skazanego musi zawierać wyszczególnienie jego zajęć. W harmonogramie skazany pisze, co i w jakich godzinach będzie robił, pamiętając, że jego czas przebywania poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 12 godzin na dobę. Biorąc pod uwagę plan dnia sporządzony przez skazanego, sąd penitencjarny określa przedziały czasowe, w których skazany może opuścić stałe miejsce pobytu, dla każdego dnia w tygodniu. Wyjścia te mogą dotyczyć: wykonywania pracy zarobkowej, wykonywania praktyk religijnych, korzystania z zajęć sportowych lub kulturalno-oświatowych, kształcenia, samokształcenia, sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub chorą, dokonywania zakupów, korzystania z opieki medycznej, udziału w terapii, utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi, komunikowania się z obrońcą czy pełnomocnikiem. Należy pamiętać, że harmonogram dozoru elektronicznego przygotowany przez skazanego nie musi zostać zaakceptowany przez sąd. Ten uwzględni w planie dnia skazanego przede wszystkim te czynności, które będą oddziaływać na niego resocjalizująco, na przykład pracę, naukę czy opiekę nad członkami rodziny. Niewykluczone jednak, że sąd umożliwi skazanemu na przykład korzystanie z zajęć sportowych czy spędzanie czasu z rodziną. Składając harmonogram dozoru elektronicznego, skazany powinien dołączyć do niego dokumenty, które wykażą, że faktycznie będzie on wykonywał w tym czasie określone czynności. Takimi dowodami mogą być między innymi: grafik z zakładu pracy, terminy rehabilitacji czy plan lekcji dziecka. Planu dnia nie można wypełnić jednak w 100% zajęciami poza domem, ponieważ sąd może uznać, że takie odbywanie kary pozbawienia wolności nie spełnia jej celów. Zmiana harmonogramu dozoru elektronicznego Raz zatwierdzony przez sąd harmonogram dozoru elektronicznego nie musi towarzyszyć skazanemu przez cały okres odbywania kary pozbawienia wolności. Zmiana harmonogramu dozoru elektronicznego jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach. Zmiany te mogą dotyczyć rozkładu dnia w ciągu doby lub planów na poszczególne dni tygodnia. Przyczyną takiej zmiany będzie na przykład zmiana planu zajęć na uczelni czy zmiana grafiku w zakładzie pracy. W przypadku tego typu obiektywnych argumentów sąd powinien zgodzić się na zmianę harmonogramu, o ile nie doprowadzi ona do przekroczenia limitu 12 godzin przebywania poza miejscem stałego pobytu w ciągu dnia. Możliwa jest także zmiana godzin harmonogramu w systemie dozoru elektronicznego w związku z nagłymi zdarzeniami losowymi. Jeśli konieczne jest wprowadzenie szybkich zmian przedziałów czasu w ciągu doby, należy zgłosić je do sądowego kuratora zawodowego. Ten poinformuje sąd o zmianach i wprowadzi je do systemu monitorującego. Później sąd może takie zmiany uchylić lub zmodyfikować. Szybkie zmiany w harmonogramie dozoru elektronicznego mogą być uzasadnione na przykład hospitalizacją czy pogrzebem osoby bliskiej skazanego. Jak wprowadzić zmiany do harmonogramu dozoru elektronicznego? Jak zmienić harmonogram dozoru elektronicznego? Zmiany do harmonogramu wprowadza się na pisemny wniosek skazanego. W takim piśmie należy wyjaśnić sądowi sytuację i napisać, dlaczego potrzebna jest zmiana harmonogramu. Wniosek o zmianę harmonogramu dozoru elektronicznego musi uwzględniać: dane wnioskodawcy, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, opis okoliczności, które uległy zmianie, listę załączników, czyli dokumentów, które potwierdzają konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie. Przepisy nie mówią o tym, jak dokładnie powinien wyglądać wniosek o zmianę godzin dozoru elektronicznego (wniosek o zmianę harmonogramu), jednak wiadome jest, że poza wymienionymi wyżej elementami taki dokument ma przede wszystkim informować o zaistniałych zmianach i stanowić prośbę o zmodyfikowanie harmonogramu dozoru elektronicznego zgodnie z aktualnymi potrzebami. [pomoc]Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianę godzin dozoru elektronicznego, który pobierzesz poniżej:[/pomoc] [product id="26266"] Z kolei w przypadku pilnej potrzeby wprowadzenia - zwykle jednorazowej - zmiany w harmonogramie, skazany powinien skontaktować się niezwłocznie ze swoim kuratorem sądowym, czego może dokonać telefonicznie lub osobiście. Jak napisać harmonogram dozoru elektronicznego? Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest na wniosek skazanego, tak samo jak zmiana harmonogramu dozoru - sąd nie orzeka takiej zmiany z urzędu. Do wniosku o SDE skazany dołącza harmonogram dozoru, dla którego nie stworzono żadnego ogólnie obowiązującego wzoru. Harmonogram musi zawierać jednak informacje na temat przedziałów czasowych, w których skazany w trakcie odbywania kary będzie wykonywał pracę, czy odbierał dziecko ze szkoły. Przygotowując harmonogram dozoru elektronicznego, należy pamiętać o uwzględnieniu w nim czasu na dotarcie (dojście, dojazd) do określonych miejsc oraz czasu na powrót. Łączna liczba godzin spędzanych poza miejscem odbywania kary pozbawienia wolności nigdy nie może przekroczyć 12 godzin na dobę. Najprościej jest przygotować taki harmonogram podobnie do planu lekcji, czyli w formie tabelki. Plan powinien uwzględniać również soboty i niedziele. Należy liczyć się z tym, że sąd może nie zaaprobować wszystkich ujętych w nim czynności - będzie brał pod uwagę to, jak wpłyną one na postawę skazanego. Podsumowując System dozoru elektronicznego umożliwia skazanemu odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, a więc w mieszkaniu, bądź jego domu, a nawet przebywając u najbliższych lub krewnych i członków rodziny. Sąd penitencjarny decydując się na system dozoru elektronicznego, wskaże skazanemu w poszczególnych dniach tygodnia, a także w ciągu doby okresy, w których skazany może oddalić się od miejsca odbywania kary. W razie zmiany pewnych okoliczności, możliwa jest zmiana harmonogramu odbywania kary, jednak aby dokonać takiej zmiany i aby odbycie kary pozbawienia wolności przebiegało w zgodzie z literą prawa - skazany musi złożyć do sądu penitencjarnego pisemny wiosek w tej sprawie. [uwaga]Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.[/uwaga] W przypadku osoby skazanego - harmonogram dozoru elektronicznego można uzasadnić np. zmianą czasu pracy skazanego zmianą zajęć lekcyjnych itp. Po otrzymaniu wniosku sąd penitencjarny ocenia czy nowe przedziały czasu w ciągu doby są faktycznie uzasadnione.

Skutki niezgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji

Zaniedbanie w tym zakresie może doprowadzić do nałożenia na sprzedawcę kary administracyjnej, która może sięgnąć nawet 1000 złotych. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Jedyną szansą na uniknięcie ukarania jest złożenie odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, którego wzór pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu? Przez długi czas w polskim prawie funkcjonował przepis, który nakładał obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu na dotychczasowego właściciela pojazdu. Regulacja nie przewidywała jednak żadnych kar w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. Jeśli sprzedawca nie zgłosił zbycia, to mógł jedynie liczyć się z nieprzyjemnościami, jakie mogłoby go spotkać, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek komunikacyjny lub otrzymał mandat. [pomoc]Tymczasem dnia 1 stycznia 2020 przepisy zostały zmienione.[/pomoc] Zgodnie z nowymi zapisami dotychczasowy właściciel ma 30 dni na poinformowanie urzędu komunikacji o sprzedaży auta. Kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu jest nakładana przez starostę, a jej wysokość wynosi od 200 do 1000 zł. Warto pamiętać, że w przypadku sprzedaży samochodu osobowego również i jego nabywca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściwego wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od zakupu. Jeśli tego nie zrobi, to grozi mu kara za niezgłoszenie nabycia pojazdu, która wynosi od 200 do 1000 zł. Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji nie zajmuje dużo czasu, a w niektórych placówkach możesz to również zrobić online. Jednak w natłoku codziennych spraw można łatwo zapomnieć o tym obowiązku. Jeśli nie dopilnujesz terminu, to starosta nałoży na Ciebie karę grzywny. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, ale nie może być niższa niż 200 złotych i wyższa niż 1000 zł. Od takiej decyzji masz prawo się odwołać. Konsekwencje za niezgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania mogą dotyczyć nie tylko kwestii finansowych. Jeśli nie poinformujesz starosty o sprzedaży, to dalej będziesz widniał w bazie CEPiK, jako właściciel pojazdu, przynajmniej do czasu, aż kupujący nie zgłosi nabycia i nie zarejestruje pojazdu. W związku z tą sytuacją możesz mieć liczne nieprzyjemności. W przypadku, gdy nowy właściciel popełni wykroczenie drogowe, mandat może zostać wysłany do Ciebie. Dlatego warto pamiętać o konieczności dopełnienia tego obowiązku. Czy można uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu. Jeśli zapomniałeś poinformować wydział komunikacji w ustawowo określonym terminie i otrzymałeś karę, to możesz się od niej skutecznie odwołać. W tym celu złóż stosowne pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (wzór odwołania pobierzesz na samej górze strony). Możesz to zrobić za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o nałożeniu kary, a sama czynność nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu nie zawsze przynosi zamierzony skutek. Wszystko będzie zależało do właściwej interpretacji przepisów. W niektórych przypadkach przeważa argument, że sprzedawca nie jest już właścicielem pojazdu, przez co nie ciąży na nim obowiązek zgłaszania jego zbycia. Jednak ten argument można też łatwo podważyć, powołując się na nowe przepisy, które wyraźnie określają, kto powinien poinformować urząd o sprzedaży, a kto o nabycia auta. [uwaga]W odwołaniu możesz też powołać się na inne okoliczności, które sprawiły, że nie byłeś w stanie dokonać zgłoszenia na czas.[/uwaga] Jak napisać odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Odwołanie musi spełniać wymogi formalne. Dlatego najlepiej używać do tego celu gotowych wzorów pism, które znajdziesz w internecie. W takim dokumencie trzeba zawrzeć wszystkie informacje, które będą działały na Twoją korzyść. Jakie czynniki Samorządowe Kolegium Odwoławcze może wziąć pod uwagę? Będą to przede wszystkim: brak możliwości osobistego stawienia się w urzędzie, brak możliwości złożenia dokumentu przez internet, trudna sytuacja materialna, utrudniony dostęp do urzędu, kolejki, krótkie godziny otwarcia, nieznajomość przepisów. W odwołaniu możesz się ubiegać o odstąpienie od kary pieniężnej lub zastosowanie pouczenia. Jednocześnie to ważne, aby podkreślić, że zgłosiłeś już sprzedaż pojazdu lub, że zamierzasz to zrobić w najbliższym czasie. Prawidłowo napisane i dobrze uzasadnione pismo ma szansę na pozytywne rozpatrzenie. Choć nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności ich przestrzegania, to pamiętaj, że od każdej decyzji masz prawo się odwołać. Zgłoszenie zbycia pojazdu jest ważnym obowiązkiem, który warto dopełnić nie tylko po to, aby uniknąć grzywny, ale przede wszystkim dla własnego komfortu i bezpieczeństwa. Ta czynność zajmie Ci zaledwie kilka minut, a w razie wątpliwości zawsze możesz liczyć na pomoc pracowników wydziału komunikacji.