Śródroczna ocena opisowa klasa 3 – przykłady

Kategorie: ,

16.00 

Uczeń klasy trzeciej nie otrzymuje ocen w systemie 1-6 z takich przedmiotów jak matematyka, język polski czy przyroda. Jest natomiast oceniany opisowo. Ocena śródroczna, podobnie jak ocena końcowa, dotyczy zarówno zachowania dziecka, jak i jego poziomu wiedzy oraz opanowanych umiejętności.

Warto pamiętać, że jest to przede wszystkim źródło informacji dla rodziców i dla samego dziecka, ponieważ ocena nie ma wpływu na to, czy uczeń awansuje do klasy czwartej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej oceny – przygotowaliśmy gotowy przykładowy wzór śródrocznej oceny opisowej dla klasy 3, którą pobierzesz na samej górze.

Czym jest śródroczna ocena opisowa dziecka z klasy trzeciej?

Śródroczna ocena opisowa klasa 3 to – zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych –  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, która uwzględnia poziom i postępy w zakresie opanowania przez dziecko wiadomości i umiejętności.

Ocena ta odnosi się do wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także do wymagań, jakie wynikają z realizowanych z dzieckiem programów nauczania.

Zasadniczo, nauczyciel w trakcie roku szkolnego wystawia:

 • oceny bieżące,
 • oceny klasyfikacyjne,
 • oceny śródroczne,
 • roczne,
 • końcowe, przy czym są one równoważne ocenie rocznej z ostatniego roku kształcenia lub ustalane w wyniku egzaminu, ewentualnie na podstawie konkursów, które uprawniają do uzyskania oceny celującej.

Jeśli chodzi o ocenę śródroczną, to jest ona sporządzana po pierwszym semestrze nauki w klasach 1-3. Ocena ta nie ma wpływu na to, czy dziecko awansuje do kolejnej klasy.

Rolą klasyfikacji śródrocznej jest podsumowanie osiągnięć ucznia z tych zajęć, które były realizowane w ramach planu nauczania, a także wskazanie jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, co ma związek z udzieleniem dziecku pomocy w zakresie rozwijania uzdolnień oraz przezwyciężania trudności w nauce.

Jak nauczyciel może przygotować się do klasyfikacji śródrocznej?

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy 3 to komentarze nauczyciela, mówiące o rozwoju dziecka i opanowanych przez niego umiejętnościach. Aby pedagog był w stanie przygotować wyczerpującą, szczegółową i rzetelną ocenę, musi przez cały semestr skrupulatnie obserwować dziecko, analizować swoje obserwacje i wyciągać wnioski z nich wnioski.

Pod lupę powinien wziąć nie tylko zachowanie ucznia w trakcie zajęć, ale również podczas przerw i lekcji dodatkowych. Materiałem pomocniczym przy takiej analizie będą też prace plastyczne i pisemne ucznia. Na podstawie obserwacji nauczyciel jest w stanie wskazać zarówno uzdolnienia i zainteresowania dziecka, jak i jego trudności oraz ograniczenia.

Co więcej, przyglądanie się uczniowi na co dzień pozwala pedagogowi ocenić nie tylko umiejętności i wiedzę dziecka, ale też jego charakter, usposobienie, umiejętność nawiązywania relacji, czyli krótko mówiąc: poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Warto pamiętać, że ocena opisowa ucznia z klasy podstawowej jest skierowana przede wszystkim do jego rodziców oraz do samego dziecka, nie służy celom wewnętrznym placówki oświatowej. Ocena ma informować rodziców, jak dziecko radzi sobie w szkole, z czym ma problemy, jakie umiejętności opanowało, czym się interesuje i z czym dobrze sobie radzi.

Wszystko to ma również pomóc opiekunom – na podstawie wskazówek nauczyciela – wesprzeć dziecko w rozwoju jego pasji i uzdolnień oraz w eliminowaniu wszelkich problemów edukacyjnych celem osiągania lepszych wyników. Ocena śródroczna jest więc o tyle ważna, że pozwala na dosyć wczesnym etapie wykryć trudności rozwojowe, a dzięki temu skutecznie je wyeliminować.

Jakie elementy zawiera ocena opisowa dziecka z klasy trzeciej?

Przykładowa ocena opisowa klasa 3 zawsze rozpoczyna się od przedstawienia sylwetki ucznia, czyli podania jego danych osobowych. Następnie najczęściej przyjmuje się podział oceny na:

 • ocenę edukacji polonistycznej,
 • ocenę edukacji matematycznej,
 • ocenę edukacji społecznej i przyrodniczej,
 • ocenę edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej,
 • ocenę z wychowania fizycznego,
 • ocenę z zajęć informatycznych,
 • ocenę z języka obcego, zwykle angielskiego,
 • ocenę z zachowania. 

W ramach poszczególnych „rodzajów” edukacji wymienia się konkretne umiejętności i poziom ich opanowania przez dziecko, na przykład umiejętność czytania ze zrozumieniem opanowana w stopniu dobrym. Jeśli zaś chodzi o ocenę z zachowania, to tutaj obowiązuje system od oceny wzorowej po naganną.

Najczęściej stosowane kryteria przy dokonywaniu takiej oceny to:

 • systematyczność,
 • punktualność, 
 • aktywność na zajęciach,
 • przygotowanie do zajęć,
 • znajomość i stosowanie zasad współżycia społecznego,
 • podejmowanie działań szkolnych dodatkowych,
 • kultura zachowania,
 • szacunek do mienia szkoły i innego człowieka,
 • prezentowanie postawy godnej/niegodnej naśladowania.

Na ocenę wzorową zasługuje uczeń, który wyróżnia się pozytywnie na tle klasy i stanowi idealny przykład dla pozostałych dzieci. Nie wystarczy zatem, że dziecko zachowuje się poprawnie – jest punktualne, przygotowane do zajęć, aktywne na lekcjach. Wzorowy uczeń musi też uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, cechować się wysoką kulturą osobistą i tak dalej.

Z kolei ocenę naganną z zachowania może otrzymać to dziecko, które:

 • jest niesystematyczne,
 • z reguły jest nieprzygotowane do zajęć,
 • popada w konflikty,
 • nie przestrzega zasad,
 • cechuje się niską kulturą osobistą,
 • niszczy cudze mienie,
 • jest agresywne,
 • lekceważy obowiązki szkolne. 

Warto pamiętać, że ocena śródroczna klasa 3 to nie tylko ocena ogólna z zachowania i ocena z różnych aspektów edukacyjnych, ale także źródło wiedzy na temat:

 • mocnych stron i zainteresowań dziecka,
 • uzdolnień dziecka,
 • problemów i trudności dziecka,
 • wskazówek, które mają pomóc dziecku rozwijać mocne strony i walczyć ze swoimi słabszymi stronami.

Jak napisać ocenę śródroczną dla 3-klasisty?

Jak zostało wspomniane, ocena opisowa śródroczna dla klasy 3 zasadniczo dzieli się między innymi na ocenę edukacji polonistycznej czy matematycznej, jednak wśród wszystkich wymienionych rodzajów edukacji wylicza się także konkretne umiejętności wraz z oceną ich opanowania przez dziecko. Zazwyczaj każda ocena trzecioklasisty dotyczy więc:

 • edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, słuchanie ze zrozumieniem, przepisywanie tekstu, pisanie tekstu z pamięci, wypowiadanie się, mówienie, odtwarzanie z pamięci, rozwiązuje proste zadania tekstowe, uczestniczy w zajęciach ruchowych, czyta poprawnie wyuczone teksty, rozwiązuje proste zadania tekstowe, posiada ogólną wiedzę,
 • edukacji matematycznej: liczenie, wykonywanie działań matematycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych,
 • edukacji społeczno-przyrodniczej: znajomość zagrożeń w otoczeniu, znajomość symboli narodowych, wiedza o otaczającym środowisku naturalnym,
 • edukacji muzycznej: gra na instrumentach, śpiew, poczucie rytmu,
 • edukacji plastycznej: opanowanie technik plastycznych, chęć do wykonywania prac plastycznych, przygotowanie do zajęć, inwencja twórcza/schematyczność,
 • edukacji technicznej: stosowanie się do wskazówek nauczyciela, estetyka pracy, umiejętność korzystania z przyborów,
 • edukacji informatycznej: znajomość i stosowanie zasad BHP, wykonywanie ćwiczeń zgodnie z poleceniem,
 • wychowania fizycznego: ogólna sprawność motoryczna, współpraca w  ćwiczeniach zespołowych, wkładanie wysiłku w ćwiczenia. 

Z kolei w ramach oceny z zachowania nauczyciel może opisać dziecko w następujących aspektach jego rozwoju społeczno-emocjonalnego:

 • nawiązywanie relacji z rówieśnikami,
 • koleżeńskość,
 • wykazywanie się inicjatywą,
 • stanowienie wzoru do naśladowania,
 • samodzielność.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.