Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór z omówieniem

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest instytucją, która przysługuje pozwanemu w sytuacji otrzymania od sądu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy złożyć w terminie dwóch tygodni, liczony od dnia doręczenia pozwanemu nakazu wraz z pozwem. Wskazany termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie może być on przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. Sprzeciw wniesiony po upływie terminu, podlega odrzuceniu przez sąd z urzędu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym, dlatego też zgodnie z art. 126 kpc. powinien m.in. zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  2. imię i nazwisko lub nazwę stron;
  3. podpis;
  4. wymienienie załączników.

Określenie sądu oraz wskazanie wydziału

Sprzeciw kierujemy do sądu oraz wydziału który wydał zaskarżane orzeczenie.

Określenie stron

Nie ma potrzeby podawania szczegółowych danych stron, gdyż w przypadku wydania orzeczenia przez sąd dane stron postępowania znajdują się już w aktach sprawy.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

W tym miejscu należy wskazać sygnaturę sprawy w której wydano orzeczenie od którego wnosimy sprzeciw.

Opłata od sprzeciwu

Opłata od sprzeciwu nie jest przewidziana przez żaden przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Należy więc stwierdzić, iż sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

 

Podstawna prawna:

  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.