Pozew o alimenty wraz z zabezpieczeniem roszczenia – wzór

16.00 

Obowiązek alimentacyjny – regularne i przymusowe świadczenie na rzecz osoby fizycznej, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne na mocy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z przepisem art. 128 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Kolejno art. 133 § 1 k.r.o. stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, pod warunkiem że dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie; zaś ewentualne dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Powyższe przepisy nakładają obowiązek alimentacyjny na obojga rodziców.

Pozew o alimenty – elementy pisma

Określenie sądu

Pozew o zmianę obowiązku alimentacyjnego należy kierować do sądu rejonowego. Przepis art. 27 § 1 k.p.c. stanowi, że sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego.

W art. 32 k.p.c. ustawodawca zawarł natomiast tzw. właściwość przemienną, dzięki której powód może wnieść pozew o alimenty również do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, tj. powoda. W tym wypadku należy zastanowić się, która z powyższych opcji będzie wygodniejsza – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda czy też pozwanego.

Właściwym wydziałem dla pozwu o alimenty będzie wydział rodzinny i nieletnich.

Określenie stron postępowania

W pozwie muszą znajdować się dane identyfikacyjne Powoda, czyli jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL. Jeżeli pozew wnosi przedstawiciel ustawowy powoda, w nagłówku powinien znajdować się również adres korespondencyjny przedstawiciela (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania powoda).

W pozwie należy także wskazać dane Pozwanego – jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Nie jest natomiast konieczne podawanie numeru PESEL Pozwanego.

Określenie wartości przedmiotu sporu

Zgodnie z art. 22 k.p.c., w przypadku świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za okres sporny, nie dłużej jednak niż za rok. Wartość przedmiotu sporu obliczymy, mnożąc wysokość raty alimentów przez dwanaście miesięcy. Należy więc wskazać kwotę alimentów przysługującą za cały rok.

Określenie rodzaju pisma

Należy określić rodzaj pisma w jego petitum. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Jeżeli w pozwie o alimenty będziemy jednocześnie wnosić o zabezpieczenie alimentów, należy wskazać to w tytule pisma.

Dodatkowo należy pamiętać, że pozew o alimenty powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach; dwa doręczone do sądu – jeden do akt sprawy, drugi dla pozwanego rodzica, natomiast trzeci egzemplarz zostaje dla strony powodowej.

W uzasadnieniu pozwu należy:

  • wskazać wydatki na utrzymanie dziecka i określić kwotowo koszt miesięcznego utrzymania małoletniego dziecka (powoda);
  • określić sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców z osobna – w tym m.in. osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek;
  • uprawdopodobnić, iż brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub w inny sposób uniemożliwi, lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).

Podobne:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o alimenty wraz z zabezpieczeniem roszczenia – wzór