500plus – komu się należy?

500plus

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Komu więc przysługuje 500plus ?

Komu przysługuje świadczenie 500plus?

Świadczenie wychowawcze, w tym 500plus przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze pobierane może być do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wysokość świadczenia 500plus

Świadczenie co miesięczne przyznawane jest w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Jeśli dziecko ukończy 18 lat. Jeśli w rodzinie występuje sytuacja, że dzieckiem zajmuje się naprzemiennie dwoje rodziców, kwota ta dzielona jest przez ilość dni w miesiącu.

Pieniądze przyznawane są na pierwsze dziecko osobom, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Natomiast Świadczenie 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane rodzicom i opiekunom, bez względu na wysokość dochodu,  co miesiąc, do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Co istotne w przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w gminie, w której mieszkamy. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Ponadto wnioski można składać przez Internet, raz w roku.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.