Ogłoszenie upadłości w czasach Covid-19

W czasach, które postawiły wiele wyzwań nie tylko przed przedsiębiorcami, bez względu na to jaką firmą dysponujemy, jakiej jest wielkości, czym wyróżnia się spośród wielu innych, musimy zmierzyć się z bardzo podobnym problemem i odpowiedzieć sobie na pytanie ,,Czy muszę ogłaszać upadłość, jeśli mój biznes nie działa przez Covid-19?”
Covid-19

Pamiętaj, że z każdym działaniem dotyczącym ogłoszenia upadłości, nie tylko przez okres pandemii Covid-19, warto poczekać. Ryzyko co do dalszych postępowań istnieje zawsze, teraz kiedy nasza sytuacja jest naprawdę wyjątkowa, wdrożenie procedury upadłościowej może być nieskuteczne nie tylko z naszego punktu widzenia, ale też całej gospodarki.

Jak powinniśmy zachować się w takiej sytuacji?

Ważne, abyś zbadał (i tutaj nie wymaga to pomocy doradcy restrukturyzacyjnego) czy wystarczającą jest w Twoim przypadku restrukturyzacja operacyjna (czyli sądowa).

W drugiej kolejności istotne są dla nas instrumenty prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli te działania były nieskuteczne- wtedy zastanawiamy się nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Co to jest restrukturyzacja operacyjna?

Na taką restrukturyzację składają się: optymalizacja kosztów, ewentualna optymalizacja zatrudnienia i cięcia wszystkich kosztów, które są zbędne w tej nadzwyczajnej sytuacji. Poza taką listą opcji możemy skorzystać z instrumentów prawnych tradycyjnych (czyli te, które nie znajdują się w prawie restrukturyzacyjnym ani upadłościowym).

Co mamy do wyboru?

 • ugody z wierzycielami; 
 • prolongata spłat;
 • porozumienia, które zawarte z wierzycielami;
 • układy ratalne z wierzycielami publicznoprawnymi;
 • porozumienia z bankami – zgodnie z komunikatem Związku Banków Polskich możemy się ubiegać o odroczenie płatności kredytu; 
 • instrumenty, które są zapowiadane;
 • instrumenty pożyczkowego finansowania. 

O czym musimy pamiętać?

Najważniejszą na ten moment dla Ciebie kwestią jest racjonalne dysponowanie środkami, które posiadasz. Skup się na istotnych wierzycielach, którzy są niezbędni, np. pracownicy i dąż do jak najbardziej ugodowego załatwienia sprawy. Pamiętaj, że wszyscy tak naprawdę „jedziemy na tym samym wózku”.

Z czego możemy skorzystać prowadząc postępowanie restrukturyzacyjne?

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) –  opiera się ono na własnych działaniach i inicjatywie dłużnika, a udział sądu jest minimalny. W toku tego postępowania dłużnik w celu zawarcia układu z wierzycielami samodzielnie zbiera głosy od wierzycieli oddawane na kartach do głosowania. Skuteczne przeprowadzenie postępowania zależy więc od sprawnej współpracy dłużnika z jego wierzycielami oraz zdolności dłużnika do przekonania i zaktywizowania wierzycieli.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe– jest ro­dza­jem po­stę­po­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, któ­re umoż­li­wia dłuż­ni­ko­wi za­war­cie ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi po spo­rzą­dze­niu i za­twier­dze­niu spi­su wie­rzy­tel­no­ści w uprosz­czo­nym try­bie. Mo­że być ono pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka niewy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go nie­wy­pła­cal­no­ścią, tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem nie prze­kra­cza 15%.  Ten ro­dzaj postępo­wa­nia re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go cha­rak­te­ry­zu­je wie­le uprosz­czeń, któ­re ma­ją na ce­lu dopro­wa­dze­nie do za­war­cia ukła­du w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie – w za­ło­że­niu oko­ło 2-3 mie­się­cy.
 3. Postępowanie sanacyjne– ten tryb postępowania wiąże się z najdalej idącą ingerencją sądu. Co do zasady dłużnik zostaje pozbawiony prawa do zarządzania swoim przedsiębiorstwem, które przejmuje ustanowiony przez sąd zarządca. Wniosek o wszczęcie tego postępowania może pochodzić nie tylko od dłużnika, ale również od jego wierzycieli. Postępowanie to może więc być prowadzone również bez zgody dłużnika. Z drugiej strony, dłużnik uzyskuje najdalej idącą ochronę przed egzekucjami – wstrzymane mogą zostać wszystkie postępowania egzekucyjne, w tym również dotyczące wierzytelności nieobjętych układem. Ponadto zarządca ma możliwość podejmowania najdalej idących działań naprawczych (sanacyjnych). 

Kiedy ostatecznie składamy wniosek o ogłoszenie upadłości?

Najprościej rzecz ujmując wtedy, kiedy stan niewypłacalności jest spowodowany innymi przyczynami, które nie są zależne od stanu epidemii Covid-19 albo w momencie, gdy epidemia jedynie przyspieszyła naszą niekorzystną sytuację.

Musimy być pewni, że w dalszej perspektywie nie będziemy w stanie utrzymać naszego przedsiębiorstwa i dalsze prowadzenie biznesu przyniesie nam więcej szkód niż pożytku. Warto w tym przypadku zapoznać się z poprzednimi artykułami, które mówią o tym, co to jest ogłoszenie upadłości i jakie są tego konsekwencje.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228).

Podobne wzory pism:

Katarzyna Baryn
CEO Smart Business, Prawnik Biznesu, Compliance Officer i Inspektor Ochrony Danych.

W swojej pracy koncentruje się na rozwoju CSR, wsparciu strategicznych celów Twojego biznesu, mediacjach biznesowych i etyce. Wraz ze Smart Business poszerzam horyzonty w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, Prawa IT, compliance oraz RODO, prowadząc ogólnodostępne szkolenia i social media tytułowane tym zagadnieniom.

https://www.facebook.com/SBusinessPlan
https://www.facebook.com/SBusinessRODO
https://www.instagram.com/smartbusinesspl/

więcej porad

Świadczenia na dzieci w 2021 roku – na co mogą liczyć rodzice?

Rodzice z tytułu posiadania dzieci mogą liczyć na szereg świadczeń pieniężnych. Jedne są wypłacane niezależnie od ich sytuacji materialnej opiekunów, inne zależą od dochodów rodziny. Jakie świadczenia na dzieci przysługują w 2021 roku? Ile one wynoszą i gdzie należy się po nie zgłosić? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule. [reklama-ads] Becikowe Pierwszym świadczeniem na jakie może liczyć rodzić zaraz po narodzinach dziecka, jest tzw. becikowe.  Świadczenie to wynosi 1.000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Przysługuje ono każdemu, kto: jest rodzicem nowo narodzonego dziecka, lub jest jego opiekunem prawnym (opieka została powierzona przez sąd), lub opiekunem faktycznym (osobą, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka), i jednocześnie spełnia poniższe warunki: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.922 zł netto miesięcznie; matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną (nie dotyczy  opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych). [rada]Prawo do becikowego przysługuje obywatelom polskim zamieszkującym w Polsce. W określonych ustawowo przypadkach, o becikowe mogą się starać również cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RP.[/rada] Aby otrzymać becikowe należy złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, drogą on-line za pośrednictwem portalu Emp@tia, bądź też za pomocą operatora pocztowego. [reklama-ads] Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Do wniosku trzeba dołączyć: zaświadczenie o opiece medycznej matki najpóźniej od 10. tygodnia ciąży; akt urodzenia dziecka odpis dowodu osobistego; zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie rodziny; zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. jeżeli zostały orzeczone – postanowienie dot. alimentów na dziecko. Becikowe nie jest świadczeniem celowym, rodzice mogą wykorzystać je w dowolny sposób. Kosiniakowe Kosiniakowe, inaczej zwane również rocznym becikowym, wynosi 1.000 zł miesięcznie. Jest to rodzaj pomocy, o który mogą ubiegać się matki lub ojcowie (w określonych przypadkach także rodzice adopcyjni, opiekunowie faktyczni, rodzina zastępcza), którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego lub tacierzyńskiego. Świadczenie to przeznaczone jest więc w szczególności dla rolników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, studentów oraz osób bezrobotnych.  Omawiana pomoc przysługuje bez względu na wysokość dochodu rodziny i jest jest wypłacane: przez 52 tygodnie przy narodzinach jednego dziecka; przez 65 tygodni przy narodzinach 2 dzieci; przez 67 tygodni przy narodzinach 3 dzieci; przez 69 tygodni przy narodzinach 4 dzieci; przez 71 tygodni przy narodzinach więcej niż 4 dzieci. [reklama-ads] Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności omawiane świadczenie przysługuje matce. Ojciec otrzyma je, w przypadku gdy matka skróci okres pobierania kosiniakowego, jednakże po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, lub jeżeli nastąpi śmierć matki bądź porzucenie dziecka przez matkę. Świadczenie nie przysługuje, w sytuacji gdy: co najmniej jeden z rodziców dziecka lub inna osoba uprawniona otrzymują zasiłek macierzyński, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego; w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, ustalone zostało prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna; rodzic ubiegający się o świadczenie rodzicielskie bądź pobierające świadczenie rodzicielskie nie sprawuje (lub zaprzestała takiego sprawowania) osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, uniemożliwiającej sprawowanie owej opieki; rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego (z wyjątkami określonymi w przepisach o zabezpieczeniu społecznym); dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w przypadku rodziców lub rodziców adopcyjnych. [rada]Jeżeli jeden z rodziców otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi z rodziców nie ma już prawa do kosiniakowego.[/rada] [rada]Pomoc przysługuje także rodzicom w przypadku, gdyby zasiłek macierzyński byłby niższy niż 1.000 zł miesięcznie. Dochodzi wówczas do wyrównania zasiłku.[/rada] Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłatę należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką. W przypadku ojca termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Pobierz: Wniosek o przysposobienie dziecka wzór Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór Nie jest to jednak termin mający wpływ na wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, to prawo do nie zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający sprawowanie nad nim pieczy. Wniosek trzeba złożyć w siedzibie instytucji gminnej zajmującej się pomocą społeczną (urząd gminy lub miasta), za pomocą internetowej strony rządowej (strony www urzędu) lub przy pomocy operatora pocztowego. Rodzina 500 plus [reklama-ads] 500 plus jest to świadczenie wychowawcze, kierowane do każdej z rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wynosi 500 zł i jest wypłacane co miesiąc aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. [rada] Świadczenia z programu 500 plus nie są wliczane do dochodu rodziny w innych systemach wsparcia i nie powodują utraty tych świadczeń.[/rada] Wniosek 500 plus można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Można go również złożyć drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń), bądź za pomocą operatora pocztowego. [rada]Trwający obecnie  - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku.[/rada] 300 plus dla ucznia (Dobry start) [reklama-ads] Program 300 plus dla ucznia, nazywany także programem Dobry Start. Jest to świadczenie celowe, mające służyć na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia. Świadczenie 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku uczących się dzieci z niepełnosprawnościami, program trwa do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wniosek o wsparcie może złożyć każde z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych (osób faktycznie sprawujących opiekę nad dzieckiem, które wystąpiły do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek 300 plus można składać za pośrednictwem rządowego Portalu Emp@tia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego). Można go również złożyć drogą tradycyjną – papierową w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń), bądź za pomocą operatora pocztowego. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. [rada]Wnioski należy składać do 30 listopada.[/rada] Pomocy nie otrzymają opiekunowie dzieci, które: uczęszczają do przedszkola; realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. studiują na uczelniach wyższych. Bon turystyczny [reklama-ads] Polski Bon Turystyczny jest środkiem wsparcia, który ma na celu pomoc finansową polskim rodzinom, osłabionym przez skutki pandemii COVID-19. Bon turystyczny to forma pomocy dla rodzin w czasie trwania stanu epidemicznego COVID-19. Wynosi ono jednorazowo 500 zł na każde dziecko do uzyskania przez niego 18 roku życia. Dodatkowo dla rodziców posiadających dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł na dziecko. Bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów. Bon Turystyczny ma formę elektronicznego dokumentu, ważnego do końca marca 2022 roku. Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie RP. Świadczenie to można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu na kolonii, obozie rekreacyjnym, w hotelu, pensjonacie, czy też gospodarstwie agroturystycznym. Więcej informacji w temacie prawa do Bonu oraz jego aktywacji na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/bonturystyczny. Ulga podatkowa na dziecko Ulga prorodzinna uprawnia rodziców i opiekunów dzieci do zapłaty mniejszego podatku dochodowego. Skorzystać z niej mogą rodzice, opiekunowie oraz rodzice zastępczy. Przy czym warunkiem zastosowania tej ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, tj. sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem, a także rzeczywiste wychowywanie dziecka. Utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem (np. po rozwodzie) czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi. Omawiana ulga przysługuje na każde dziecko: które w danym roku podatkowym nie ukończyło 18. roku życia; posiadające niepełnosprawność, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; które w danym roku podatkowym nie ukończyło 25. roku życia, które ciągle się uczy, o ile jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po zsumowaniu nie przekraczają 3.089 zł . [reklama-ads] Owe „świadczenie” prorodzinne obłożone jest limitami dochodowymi. Aby więc opiekun mógł skorzystać z ulgi: przy posiadaniu więcej niż jednego dziecka – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na dochód ulga obowiązuje; przy posiadaniu jednego dziecka, wychowując je samotnie – limit został ustalony na 112.000 zł dochodu rocznego – powyżej ulga nie obowiązuje. przy posiadaniu jednego dziecka, wychowując je przez cały rok jako małżeństwo – limit wynosi 112.000 zł łącznego dochodu rocznego; przy posiadaniu jednego dziecka, wychowując je z drugim rodzicem dziecka, bez posiadania małżeństwa – limit wynosi 56.000 zł limitu rocznego dla rodzica korzystającego z ulgi (z ulgi mogą korzystać oboje rodziców). Ulgę rozlicza się w rocznym zeznaniem podatkowym. W zeznaniu podatkowym za rok 2020, rodzic (lub opiekun) ma prawo do odliczenia: na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł); na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1.112,04 zł); na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2.000,04 zł); na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (rocznie 2.700 zł). [pomoc]Rodzic spełniający kryteria skorzystania z ulgi, posiadający czwórkę dzieci, w tym roku ma prawo do odliczenia PIT w wysokości 6.924,12 zł. 1 112,04 zł na pierwsze dziecko, 1 112,04 zł na drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie dziecko, 2.700 zł na czwarte dziecko. [/pomoc] Karta Dużej Rodziny [reklama-ads] Karta Dużej Rodziny (KRD) nie przynosi benefitów w pieniądzu, ale uprawnienia do korzystania z szeregu zniżek w punktach handlowych oraz instytucjach publicznych. Przysługuje ona rodzinom mającym troje lub więcej dzieci. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty m.in. w branży spożywczej, paliwowej, bankowej, rekreacyjnej czy transportowej. W praktyce daje ona możliwość skorzystania z rabatów w granicach 5-10%. [rada]Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. [/rada] Prawo do posiadania KRD przysługuje wszystkim rodzicom (rodzicom zastępczym, osobo, prowadzącym rodzinny dom dziecka) oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi więc także o rodziny, które odchowały już dzieci, tj. są one już pełnoletnie. Liczy się fakt posiadania dzieci, ich wiek nie ma znaczenia. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: w wieku do 18. roku życia; w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny nie jest uprawnieniem przysługującym rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. KRD nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. Dofinansowanie na zatrudnienie niani [reklama-ads] Rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu, którzy planują zatrudnienie opiekuna dla swojej pociechy (tzw. niani) mogą starać się o dofinansowanie. Pomoc polega na tym, iż Państwo opłaca składki ZUS obliczone od wynagrodzenia niani, nieprzekraczającego kwoty 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie niani wynosi więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic.  Dofinansowanie przysługuje w sytuacji, gdy dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat, lub jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, np. przez brak miejsc – do skończenia 4 lat, a jego rodzice: nie przebywają na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym; nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej; nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej; spełnią jeden z poniższych warunków: pracują na umowę o pracę albo zlecenie; prowadzą działalność pozarolniczą; prowadzą działalność rolniczą. Dofinansowanie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Co więcej, o świadczenie to mogą ubiegać się także osoby samotnie wychowujące dzieci (faktycznie i prawnie). [rada]Nianią może być osoba najbliższa rodzicowi, np. babcia, dziadek.[/rada] Świadczenia na dzieci w 2021 roku – zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się, pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: [reklama-ads] 18 roku życia, lub nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, lub osobie uczącej się. Świadczenie z tytułu zasiłku rodzinnego wynosi: 95 zł - na dziecko do ukończenia 5. roku życia; 124 zł - na dziecko w wieku od 5. ukończenia 18. roku życia; 135 zł - na dziecko w wieku od 18. do ukończenia 24. roku życia. Prawo do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia przez rodziców kryterium dochodowego, tj.: kryterium dochodowe ogólne - 674 zł; kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. [rada]Rodziny w których dochód przewyższa próg dochodowy nie zawsze są pozbawiane zasiłku. Świadczenia dla rodziców przekraczających próg są jednak pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony owy próg.[/rada] Wniosek należy złożyć instytucjach gminnych zajmujących się pomocą społeczną. Dodatki do zasiłków rodzinnych Osoby którym przysługuje zasiłek rodzinny mogą ubiegać się również o szereg dodatków: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł – przysługuje on przez 24 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy – w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem; 72 miesiące – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci); dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł; od 5. do do ukończenia 24. roku życia – 110 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł; na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł; [reklama-ads] Świadczenie pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia 2021 roku świadczenie wynosi 1.971 zł miesięcznie. Wysokość pomocy jest waloryzowana co roku - dnia 1 stycznia. Wysokość świadczenia uzależniona jest od płacy minimalnej. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do kwoty z ubiegłego roku. Przyznanie przedmiotowego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce lub ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem), posiadającym dzieci, których niepełnosprawność powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do  ukończenia 25 roku życia. Z kolei, świadczenie to nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna. [reklama-ads] Podobne wzory pism: Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej Wniosek o przysposobienie dziecka żony wzór Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem wzór Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka wzór Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej wzór Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – jak tego dokonać?

W przeważającej ilości przypadków Polacy, którzy zdecydowali się na zakup własnych „czterech kątów”, dokonali tego, posiłkując się kredytem hipotecznym. Na szczęście sprzedaż mieszkania z hipoteką nie jest zabroniona i może tego dokonać każdy właściciel tego rodzaju nieruchomości. [reklama-ads] Wynika to z faktu, iż pomimo zabezpieczenia spłaty zobowiązania wpisem hipotecznym na rzecz banku, to kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości już od samego początku (mimo braku całościowej spłaty kredytu). Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – wymagane dokumenty W pierwszej kolejności, aby w ogóle móc wystawić ogłoszenie o sprzedaży mieszkania, jego właściciel powinien posiadać informacje o stanie zadłużenia nieruchomości. W celu uzyskania takich danych należy udać się do oddziału banku, który obsługuje kredyt na mieszkanie. Bank wydaje kredytobiorcy dokumentacje wraz z opinią w przedmiocie warunków spłaty zobowiązania. W treści owego zaświadczenia o stanie zadłużenia bank przedstawia takie dane jak:: dane kredytobiorcy; wysokość kwoty kredytu hipotecznego, wraz z odsetkami, prowizjami i opłatami; numer rachunku do spłaty wierzytelności; termin spłaty kredytu (harmonogram spłaty). [rada]Przyszły sprzedawca powinien wystąpić również o promesę, czyli oświadczenie banku, że zgodzi się on na wykreślenie hipoteki po uregulowaniu kredytu. Promesa, co do zasady, jest ważna 30 dni od daty wystawienia.[/rada] Zazwyczaj do otrzymania wyżej wskazanej promesy, konieczne będzie przedstawienie kredytodawca przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Umowa ta może zostać sporządzona w formie pisemnej, pisemnej z notarialnie potwierdzonymi podpisami, lub tez w formie aktu notarialnego. [reklama-ads] [rada]Nie należy się obawiać kosztów sporządzenia umowy przedwstępnej u notariusza. Co do zasady, w razie następczego podpisania umowy przyrzeczonej u tego samego notariusza, taksa notarialna opłacona za umowę przedwstępną, zostanie zaliczona na poczet umowy głównej. [/rada] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – jak wygląda procedura? Na dobrą sprawę, sama procedura sprzedaży nieruchomości z obciążeniem hipotecznym nie powinna przysporzyć sprzedawcy zbyt dużo kłopotów. Całą procedurę możemy streścić do sześciu kroków: 1 krok – sprzedawca udaje się do placówki banku będącego kredytodawcą, w celu uzyskania zaświadczenia na temat aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami; 2 krok  - sprzedawca wystawia ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – poszukiwania kupca może podjąć się na własną rękę lub powierzyć to zadanie agencji nieruchomości; 3 krok – po znalezieniu kupca, strony spisują przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości;   4 krok – sprzedawca uda się do banku z wnioskiem o wydanie bankowej promesy w przedmiocie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości; 5 krok – strony zawierają umowę sprzedaży nieruchomości – umowa ta musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego; 6 krok – sprzedawca ponownie udaje się do banku z wnioskiem o wydanie zgody na zwolnienie hipoteki – pismo to należy przekazać kupującemu nieruchomość.   [reklama-ads] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w walucie obcej – czy możliwe? Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w walucie obcej jest jak najbardziej możliwa. Jednakże należy mieć na uwadze, iż bank przeliczy zobowiązanie kredytobiorcy po aktualnym kursie walutowym. Może się też zdarzyć tak, że bank pozwoli klientowi spłacić dług bezpośrednio w walucie kredytowania. [reklama-ads] Co z odsetkami kredytowymi i innymi opłatami? Jak wiadomo banki nie działają pro bono, często nie działają nawet zgodnie z prawem konsumenckim, toteż kredyt hipoteczny obłożony jest wysokimi odsetkami. A co dzieje się z tymi odsetkami przy sprzedaży nieruchomości przed spłaceniem kredytu? W sytuacji sprzedaży nieruchomości obciążanej hipoteką bank dokonuje proporcjonalnej redukcji odsetek (oraz innych kosztów, jeżeli takie istnieją). Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem, dla kredytobiorcy znaczy tyle, co wcześniejsza spłata kredytu. Niektóre instytucje przewidują w takim wypadku prowizję za wcześniejszą spłatę. Jeżeli wiec mieszkanie zostanie sprzedane (tj. spłacone) przed upływem 3 lat, bank może naliczyć opłatę, nie wyższą, niż 3% spłacanej kwoty. Kiedy sprzedawca zapłaci podatek dochodowy? [reklama-ads] Decydując się na sprzedaż nieruchomości z kredytem, trzeba pamiętać, że fiskus nie śpi. Jeżeli sprzedaż mieszkania nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, urząd skarbowy będzie domagał się zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%.  Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o dochód, czyli zysk, tak więc podstawę opodatkowania wyliczamy poprzez odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania.  Obowiązku podatkowego można uniknąć, jeżeli środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania, sprzedawca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Urząd Skarbowy za takie cele uznaje również spłatę kredytu bankowego na zakup własnego mieszkania. Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym a MdM W trakcie trwania programu "Mieszkanie dla Młodych" wiele młodych osób, przy pomocy rodziców, decydowało się na zakup mieszkania. Niejednokrotnie później się okazywało, iż spłata takiej nieruchomości przewyższa możliwości rzeczonej młodej osoby. Co w takiej sytuacji? Czy takie mieszkanie można sprzedać? [reklama-ads] Owszem, można sprzedać, można też je wynająć. Jednakże trzeba najpierw odczekać okres 5 lat od dnia podpisania umowy o kredyt hipoteczny z pomocą MDM. Złamanie przepisów regulujących program MdM jest jednoznaczne z koniecznością zwrotu dotacji. Kwota wymagana do zwrotu zostaje ustalona po przeliczeniu proporcjonalnego niekorzystania z lokum w stosunku do okresu 5 lat. Wysokość zwrotu ustalana jest na podstawie iloczynu kwoty dofinansowania oraz wskaźnika stanowiącego iloraz liczby miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60 odnoszącej się do 60 miesięcy trwania okresu ochronnego.  [pomoc]Przykład: Pan Jan kupił mieszkanie przy pomocy programu MdM. Po 3 latach od zakupu Pan Jan stracił pracę i okazało się, że nie stać go na utrzymanie nieruchomości. Pan Jan zdecydował się sprzedać mieszkanie. Sprzedaż nastąpił po 3 latach od podpisania umowy o kredyt hipoteczny z pomocą MDM. Oznacza to, że Pan Jan będzie musiał zwrócić 40% wartości otrzymanej dotacji (5 lat = 60 miesięcy; 3 lata = 36 miesięcy; 60 – 36 = 24; 24*100%/60 = 40%).[/pomoc] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym - reasumując [reklama-ads] Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w swojej mechanice nie jest nazbyt skomplikowane. Dodatkowo bank, mając na uwadze złą sytuację materialną kredytobiorcy, będzie bardziej preferował jednorazową spłatę kredytu, przy mniejszym zarobku, aniżeli większy dochód obwarowany wysokim ryzykiem. Problemem może okazać się znalezienie kupca. Rynek nieruchomości jest przesycony, przez co wybór ogromny. Aby kupiec zdecydował się na mieszkanie zabezpieczone kredytem, najprawdopodobniej sprzedawca będzie musiał sporo opuścić z ceny. Z drugiej jednak strony, ceny nieruchomości przez ostatnie lata wywindowały. Dzięki czemu obecne 10 letnie mieszkania potrafią przebijać ceną dawne lokale deweloperskie. Tak więc sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem, niekiedy może przynieść sprzedawcy zysk. Podobne wzory pism: Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zaliczką Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania z zadatkiem Przedwstępna umowa sprzedaży gruntu WZÓR Przedwstępna umowa sprzedaży domu Przedwstępna umowa sprzedaży lokalu użytkowego Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania WZÓR Aneks do umowy kupna sprzedaży