Dodatek węglowy – dla kogo, gdzie i ile?

Dodatek węglowy, oprócz ryb zdychających w Odrze, to temat numer jeden ostatnich tygodni. 3000 zł piechotą nie chodzi, stąd też zainteresowanie sprawą stale rośnie, tym bardziej że o dodatek mogą wnioskować również osoby mieszkające w blokach. Wnioski o wypłatę świadczenia należy składać do końca listopada, zetem jest jeszcze czas. Mimo wszystko warto już teraz sprawdzić kto dokładnie i w jakiej sytuacji może zwrócić się do wójta po wspomniane środki.
dodatek węglowy

Aktualne ceny węgla cały czas utrzymują się na wysokim poziomie. Zaczynają się od 1180 zł za tonę w sklepie Polskiej Grupy Górniczej a kończą nawet na 3500 zł u tych bardziej „zaradnych” pośredników. Oczywiście dobicie się do towaru w sklepie online PGG graniczy z cudem, zatem większość osób będących w potrzebie będzie zmuszonych kupić opał za stawkę plasującą się w górnych widełkach. W takiej sytuacji dodatek węglowy na pewno się przyda.

Dodatek węglowy – co na to ustawa?

Rząd szybko zareagował i po mistrzowsku załatwił problem, którego sam był naczelnym twórcą. Otóż już w dniu 5 sierpnia w życie weszła ustawa o dodatku węglowym. Zawarto w niej wszelkie odpowiedzi na pytania – dla kogo „rządowe” pieniądze, ile ich będzie i w jaki sposób należy o nie wnioskować.

W przepisie art. 2 ustawy czytamy, że dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumieć należy:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe z kolei rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy – dla kogo?

Jak możemy wyczytać z przepisów przytoczonych powyżej z wnioskiem o dopłatę może wyjść każdy, kto swoje gospodarstwo domowe ogrzewa piecem lub inna tożsamą instalacją używając do tego paliwa stałego w postaci węgla kamiennego (groszku, orzecha, kostki, brykietu itp.)

Źródło ogrzewania jest jedynym kryterium. Nie ma tutaj znaczenia dochód wyliczany na jednego członka w rodzinie. Należy jednak pamiętać, że dopłata jest dla gospodarstwa, nie dla każdego z jego członków. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jedną osobę wchodzącą do tego samego gospodarstwa, dopłata przyznawana będzie tylko pierwszemu z wnioskodawców.

Warto pamiętać, że dodatek węglowy wypłacany jest na podstawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeżeli zatem wnioskodawca nie zarejestrował w nim swojego pieca, nie otrzyma środków.

Natomiast nie ma znaczenia czy wnioskodawcy są właścicielami, najemcami czy użytkownikami nieruchomości, w której znajduje się piec. Dla przyznania dodatku węglowego nie ma znaczenia kwestia, kto jest właścicielem nieruchomości i ile ma nieruchomości czy to kto zgłosił piec do CEEB. Liczy się jedynie faktyczne zamieszkiwanie w lokalu, prowadzenie tam gospodarstwa domowego i ogrzewanie go węglem.

Co zamieszkającymi w bloku?

Mieszkańcy lokali znajdujących się w blokach również mają szansę na dodatek. Prawo do wypłaty świadczenia ma bowiem każda rodzina mieszkająca w bloku, w którym jest centralne źródło ogrzewania oparte na jednym, wspólnym źródle ciepła. W takiej sytuacji, każde gospodarstwo ma prawo do otrzymania dodatku. Oczywiście, aby wniosek był zasadny centralne ogrzewanie musi być zasilane węglem.

Dodatek węglowy – ile?

Tutaj nie będzie większych zaskoczeń. Dodatek węglowy wynosi 3000 zł. Jest wypłacany jednorazowo w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Do kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski  złożone wskazanej dacie będą pozostawione bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Składa się go na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim wypadku należy pamiętać, że wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Z kolei odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają już wydania decyzji.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał taki adres we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Dodatek węglowy – lepiej nie ściemniaj!

Niektórzy Polacy w dalszym ciągu nie rozumieją, że na każdą pomoc ze strony rządu składa się całe pracujące społeczeństwo. W swojej niewiedzy nauczyli się wykorzystywać luki w prawie i ciągnął ze wspólnego garnucha ile się tylko da. W tym przypadku nie jest inaczej.

Dopłata wypłacana jest na gospodarstwo domowe, nie na lokal mieszkalny czy źródło ogrzewania. Stąd też pojawiają się rodziny, w których każdy dorosły osobnik „prowadzi” własne gospodarstwo domowe i składa oddzielny wniosek. Jak możemy wyczytać na prawo.pl do ośrodka pomocy społecznej w Rybniku wpłynęły wnioski z których wynika, że w mieszkaniu o metrażu niespełna 40 mkw z jednym piecem kaflowym, z jedną kuchnią i jedną łazienką funkcjonują aż cztery gospodarstwa domowe.

Takie zachowanie nie powinno jednak ujść płazem, bowiem wójt, burmistrz oraz prezydent miasta ma prawo przeprowadzania weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia oraz wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB.

Jeżeli zatem organ dojdzie do przekonania, że wnioskodawca złożył fałszywe oświadczenie, jego obowiązkiem będzie zgłoszenie tego do organów ścigania. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 233 par. 6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Ustawa deweloperska – co nowego?

Ustawa z dnia 17 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Znowelizowana ustawa deweloperska wprowadza kilka znacznych zmian. Między innymi w kwestii deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, umowy rezerwacyjnej czy odstąpienia od umowy deweloperskiej. Nowa umowa deweloperska – kiedy ją stosujemy? Nowa ustawa deweloperska powinna być stosowana w przypadku umowy, na mocy której deweloper zobowiązuje się do wybudowania lokalu, ustanowienia prawa odrębnej własności lub przeniesienia prawa własności lokalu. Będzie to zatem: umowa deweloperska w przedmiocie wybudowania budynku, przeniesienia własności, ustanowienia odrębnej własności lokalu; umowa z deweloperem związana ze sprzedażą domu jednorodzinnego; umowy sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawierana po zakończeniu inwestycji. Rozszerzeniu uległ również katalog dokumentów jakie deweloper musi udostępnić osobie zainteresowanej przed zawarciem umowy deweloperskiej. Zgodne z art. 26 ustawy deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata - sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku lub w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej projektem budowlanym; decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu; zaświadczeniem o samodzielności lokalu; aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu. Dodatkowo na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą innym niż deweloper, przedsiębiorca ten zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; tytułem prawnym potwierdzającym prawo przedsiębiorcy do przeniesienia praw z umów; pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy projektem budowlanym; decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu. [rada]Przede wszystkim warte podkreślenia jest udzielenie osobie zainteresowanej, przed zawarciem umowy deweloperskiej, możliwości żądania wglądu do sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata – sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku. [/rada] Kiedy stara ustawa deweloperska? Na wstępie wskazałem, że nowelizacja nie będzie obowiązywała każdego. Niektóre podmioty w dalszym ciągu mogą korzystać ze starej ustawy deweloperskiej. Jest tak w przypadku inwestycji w ramach których sprzedaż lokali rozpoczęła się przed dniem 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowej ustawy, aby można było stosować przepisy wcześniejszej ustawy, deweloper musi przed dniem 1 lipca 2022 roku: rozpocząć sprzedaż lokali, oraz zawrzeć co najmniej jedną umowę deweloperską. [rada]Deweloper, który spełni powyższe wymogi będzie mógł stosować przepisy starej ustawy jeszcze przez dwa lata, tj. do dnia 1 lipca 2024 roku.[/rada] Umowa rezerwacyjna Nowością jest wprowadzona do ustawa instytucja umowy rezerwacyjnej. W jej ramach deweloper będzie się zobowiązywał do wyłączenia z oferty sprzedaży mieszkania lub domu jednorodzinnego na określony czas. Uzasadnienie projektu ustawy wskazuje, iż omawiana umowa ma na celu przede wszystkim pozwolić kupującym na zweryfikowanie czy są w stanie zapłacić za lokal, tj. czy otrzymają kredyt hipoteczny. Umowa rezerwacyjna nie może być łączona z koniecznością wpłacenia zadatku przekraczającego opłatę rezerwacyjną. Umowa nie może również zawierać żadnego zobowiązania, które miałoby zmierzać do zawarcia umowy deweloperskiej. Wprowadzono również wymóg zawierania umowy rezerwacyjnej w formie pisemnej, co ma dawać większą ochronę nabywców lokalu. Kolejnym wymogiem jest obowiązek oznaczenia umowy konkretną datą. Dodatkowo wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekroczyć 1% ceny ostatecznej lokalu. Takie rozwiązanie daje jednocześnie kupującemu gwarancję ostatecznej ceny. [uwaga]Czytaj też: Rękojmia na mieszkanie – ile czasu trwa i co obejmuje?[/uwaga] Umowa deweloperska a deweloperski fundusz gwarancyjny Wprowadzony deweloperski fundusz gwarancyjny pełni funkcję zabezpieczającą. Będą z niego wypłacane środki na dokończenie inwestycji w przypadku, gdy deweloper stanie się niewypłacalny lub gdy ogłosi upadłość. Składki na DFG stanowią 0,45% przy otwartym rachunku powierniczym i 0,1% w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego. Składka jest doliczana do ceny mieszkania. Niestety zapewne zostanie to w całości przerzucone na konsumentów, przez co przypuszczalnie wzrosną ceny nieruchomości mieszkalnych. Ustawa deweloperska - odstąpienie od umowy  Nowa ustawa deweloperska daje prawo kupującemu do odstąpienia od umowy deweloperskiej z powodu wady istotnej sprzedanego lokalu. Dzięki tej instytucji nabywca jest uprawniony do odmowy odbioru lokalu w przypadku stwierdzenia wady istotnej. Ustawa nie definiuje pojęcia „wady istotnej” przez co nie wiadomo jeszcze w jakich wypadkach będzie można odstąpić od umowy i czy kupujący nie będą nadużywać tej instytucji. Najprawdopodobniej możliwość odstąpienia od umowy będzie zależna od opinii powołanego rzeczoznawcy. Pytanie tylko, kto go będzie powoływał i kto będzie za niego płacił? To może mieć bowiem duże znaczenie. Mimo wszystko jest to zmiana prokonsumencka, a więc na plus.

Programy lojalnościowe typu „premium” i płatne członkostwo – jakie są strategie tego typu programów i dokąd one zmierzają?

Przykładami programów lojalnościowych typu premium są: Allegro Smart Empik Premium Amazon Prime BARNES & NOBLE COM Segmentacja uczestników jako motywator Organizatorzy programów lojalnościowych typu premium stosują segmentację rynku jako motywator do działania. Jak można segmentować uczestników? Jednym ze sposobów jest segmentacja na podstawie wartości koszyka zakupowego w określonym przedziale czasowym - im wyższa wartość, tym klient kwalifikuje się do wyższego poziomu członkostwa. Kolejną możliwością jest płatność za uczestnictwo, na przykład wykupienie subskrypcji, często dobrowolnej, efektem czego są korzyści przewyższające koszt samej subskrypcji. Iną możliwości jest segmentacja na podstawie posiadanych produktów, na przykład na podstawie posiadanych kart płatniczych. Strategia programów lojalnościowych typu premium Jaką strategię najczęściej obierają podmioty tworzące programy lojalnościowe i płatne członkostwa dla swoich klientów? Można wymienić ich 5: Płatne członkostwo - jest to sposób zacieśnienia więzi z klientami związanymi już z daną marką poprzez zaoferowanie im dodatkowych profitów w zamian za określone, stałe opłaty. Natychmiastowa gratyfikacja - uczestnicy od razu otrzymują obiecane bonusy. Dodatkowe korzyści inne niż pieniężne - zamiast zniżek oferowane są na przykład uczestnictwo w wydarzeniach czy dodatkowe, ekskluzywne treści w formie chociażby ebooków. Zasada Pareto. Partnerstwo z luksusowymi markami - uczestnicy mogą korzystać z usług czy dobór marki, którą wspierają finansowo w postaci płatnego programu lojalnościowego. Kierunki programów lojalnościowych premium Programy lojalnościowe i płatne członkostwa wciąż się rozwijają, aby jak najlepiej zaangażować klientów, a przez to - przynosić zyski. Jakie są kierunki tych narzędzi?  Przede wszystkim zaangażowanie klienta. Płatne programy sprawdzają się lepiej - według badań klienci, którzy decydują się zapłacić za udział w programie, są bardziej lojalni, aktywni i zdeterminowani do działania. Aplikacja mobilna to kolejny istotny kierunek, ponieważ ułatwia ona korzystanie z programu. Ważne jest również personalizowanie ofert - klient zrozumiany, to klient wierniejszy marce. Programy prowadzone są także w stronę wyjątkowych doznań, co oznacza, że klient w zamian otrzymuje na przykład dedykowaną obsługę, informacje o prestiżowych wydarzeniach czy dostęp do przedsprzedaży biletów, na które czeka.