Harmonogram dozoru elektronicznego – jak zmienić?

Dozór elektroniczny to forma odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. Jeśli skazany spełnia określone przesłanki, może odbywać karę pozbawienia wolności z domu, z zastosowaniem tak zwanej elektronicznej bransolety.

Do wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazany dołącza harmonogram dozoru, czyli plan dnia dozoru elektronicznego. Może jednak później zmienić go, jeśli zaistnieje ku temu uzasadniona potrzeba – składając stosowny wniosek, którego wzór pobierzesz niżej.

Co to jest harmonogram dozoru elektronicznego?

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w określonym czasie w określonym miejscu (zwykle w domu) i może opuszczać to miejsce (oddalić się od miejsca odbywania kary) tylko w konkretnym celu, w ustalonych dniach i godzinach. Kiedy skazany opuszcza stałe miejsce pobytu, nadal ma na sobie bransoletę, zatem pozostaje pod kontrolą podmiotu dozorującego.

Występując z wnioskiem o dozór elektroniczny, skazany przedkłada swój plan dnia lub plan tygodnia na przykład w formie tabeli. Każdy dzień opisywany przez skazanego musi zawierać wyszczególnienie jego zajęć. W harmonogramie skazany pisze, co i w jakich godzinach będzie robił, pamiętając, że jego czas przebywania poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

Biorąc pod uwagę plan dnia sporządzony przez skazanego, sąd penitencjarny określa przedziały czasowe, w których skazany może opuścić stałe miejsce pobytu, dla każdego dnia w tygodniu.

Wyjścia te mogą dotyczyć:

 • wykonywania pracy zarobkowej,
 • wykonywania praktyk religijnych,
 • korzystania z zajęć sportowych lub kulturalno-oświatowych,
 • kształcenia,
 • samokształcenia,
 • sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub chorą,
 • dokonywania zakupów,
 • korzystania z opieki medycznej,
 • udziału w terapii,
 • utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi,
 • komunikowania się z obrońcą czy pełnomocnikiem.

Należy pamiętać, że harmonogram dozoru elektronicznego przygotowany przez skazanego nie musi zostać zaakceptowany przez sąd. Ten uwzględni w planie dnia skazanego przede wszystkim te czynności, które będą oddziaływać na niego resocjalizująco, na przykład pracę, naukę czy opiekę nad członkami rodziny. Niewykluczone jednak, że sąd umożliwi skazanemu na przykład korzystanie z zajęć sportowych czy spędzanie czasu z rodziną.

Składając harmonogram dozoru elektronicznego, skazany powinien dołączyć do niego dokumenty, które wykażą, że faktycznie będzie on wykonywał w tym czasie określone czynności.

Takimi dowodami mogą być między innymi: grafik z zakładu pracy, terminy rehabilitacji czy plan lekcji dziecka. Planu dnia nie można wypełnić jednak w 100% zajęciami poza domem, ponieważ sąd może uznać, że takie odbywanie kary pozbawienia wolności nie spełnia jej celów.

Zmiana harmonogramu dozoru elektronicznego

Raz zatwierdzony przez sąd harmonogram dozoru elektronicznego nie musi towarzyszyć skazanemu przez cały okres odbywania kary pozbawienia wolności. Zmiana harmonogramu dozoru elektronicznego jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach. Zmiany te mogą dotyczyć rozkładu dnia w ciągu doby lub planów na poszczególne dni tygodnia.

Przyczyną takiej zmiany będzie na przykład zmiana planu zajęć na uczelni czy zmiana grafiku w zakładzie pracy. W przypadku tego typu obiektywnych argumentów sąd powinien zgodzić się na zmianę harmonogramu, o ile nie doprowadzi ona do przekroczenia limitu 12 godzin przebywania poza miejscem stałego pobytu w ciągu dnia.

Możliwa jest także zmiana godzin harmonogramu w systemie dozoru elektronicznego w związku z nagłymi zdarzeniami losowymi. Jeśli konieczne jest wprowadzenie szybkich zmian przedziałów czasu w ciągu doby, należy zgłosić je do sądowego kuratora zawodowego. Ten poinformuje sąd o zmianach i wprowadzi je do systemu monitorującego.

Później sąd może takie zmiany uchylić lub zmodyfikować. Szybkie zmiany w harmonogramie dozoru elektronicznego mogą być uzasadnione na przykład hospitalizacją czy pogrzebem osoby bliskiej skazanego.

Jak wprowadzić zmiany do harmonogramu dozoru elektronicznego?

Jak zmienić harmonogram dozoru elektronicznego? Zmiany do harmonogramu wprowadza się na pisemny wniosek skazanego. W takim piśmie należy wyjaśnić sądowi sytuację i napisać, dlaczego potrzebna jest zmiana harmonogramu.

Wniosek o zmianę harmonogramu dozoru elektronicznego musi uwzględniać:

 • dane wnioskodawcy,
 • oznaczenie sądu,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • opis okoliczności, które uległy zmianie,
 • listę załączników, czyli dokumentów, które potwierdzają konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie.

Przepisy nie mówią o tym, jak dokładnie powinien wyglądać wniosek o zmianę godzin dozoru elektronicznego (wniosek o zmianę harmonogramu), jednak wiadome jest, że poza wymienionymi wyżej elementami taki dokument ma przede wszystkim informować o zaistniałych zmianach i stanowić prośbę o zmodyfikowanie harmonogramu dozoru elektronicznego zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianę godzin dozoru elektronicznego, który pobierzesz poniżej:

Z kolei w przypadku pilnej potrzeby wprowadzenia – zwykle jednorazowej – zmiany w harmonogramie, skazany powinien skontaktować się niezwłocznie ze swoim kuratorem sądowym, czego może dokonać telefonicznie lub osobiście.

Jak napisać harmonogram dozoru elektronicznego?

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest na wniosek skazanego, tak samo jak zmiana harmonogramu dozoru – sąd nie orzeka takiej zmiany z urzędu. Do wniosku o SDE skazany dołącza harmonogram dozoru, dla którego nie stworzono żadnego ogólnie obowiązującego wzoru.

Harmonogram musi zawierać jednak informacje na temat przedziałów czasowych, w których skazany w trakcie odbywania kary będzie wykonywał pracę, czy odbierał dziecko ze szkoły.

Przygotowując harmonogram dozoru elektronicznego, należy pamiętać o uwzględnieniu w nim czasu na dotarcie (dojście, dojazd) do określonych miejsc oraz czasu na powrót. Łączna liczba godzin spędzanych poza miejscem odbywania kary pozbawienia wolności nigdy nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.

Najprościej jest przygotować taki harmonogram podobnie do planu lekcji, czyli w formie tabelki. Plan powinien uwzględniać również soboty i niedziele. Należy liczyć się z tym, że sąd może nie zaaprobować wszystkich ujętych w nim czynności – będzie brał pod uwagę to, jak wpłyną one na postawę skazanego.

Podsumowując

System dozoru elektronicznego umożliwia skazanemu odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, a więc w mieszkaniu, bądź jego domu, a nawet przebywając u najbliższych lub krewnych i członków rodziny.

Sąd penitencjarny decydując się na system dozoru elektronicznego, wskaże skazanemu w poszczególnych dniach tygodnia, a także w ciągu doby okresy, w których skazany może oddalić się od miejsca odbywania kary.

W razie zmiany pewnych okoliczności, możliwa jest zmiana harmonogramu odbywania kary, jednak aby dokonać takiej zmiany i aby odbycie kary pozbawienia wolności przebiegało w zgodzie z literą prawa – skazany musi złożyć do sądu penitencjarnego pisemny wiosek w tej sprawie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.

W przypadku osoby skazanego – harmonogram dozoru elektronicznego można uzasadnić np. zmianą czasu pracy skazanego zmianą zajęć lekcyjnych itp. Po otrzymaniu wniosku sąd penitencjarny ocenia czy nowe przedziały czasu w ciągu doby są faktycznie uzasadnione.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Mieszkanie socjalne dla samotnej matki – wzór podania

Chociaż nie istnieje coś takiego, jak mieszkanie z urzędu dla samotnej matki, to jednak kobieta może wnioskować w urzędzie gminy o przydzielenie jej mieszkania komunalnego lub socjalnego, w którym czynsz najmu jest zdecydowanie niższy, niż ma to miejsce w przypadku lokali prywatnych. Jak zatem postarać się o przydział mieszkania socjalnego dla samotnej matki i dziecka? Aby ułatwić Ci sporządzenie podania o mieszkanie dla samotnej matki - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej: [product id="15611"] Dom samotnej matki Pierwsza odpowiedź, jaką otrzymuje zwykle kobieta na pytanie „gdzie może zamieszkać samotna matka?” to oczywiście tak zwany dom samotnej matki. Do takiego domu można dostać się w trybie natychmiastowym, czyli bez skierowania, tylko w sytuacji, kiedy matce grozi niebezpieczeństwo, zagrożone jest życie i zdrowie matki, zagrożone jest życie i zdrowie jej dziecka. W innych przypadkach, aby dostać się do domu samotnej matki, kobiecie potrzebne jest skierowanie. Można otrzymać je na wniosek złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej. [rada]Pobyt w domu samotnej matki jest jednak ograniczony czasowo do jednego roku. Co zrobić więc później?[/rada] Mieszkanie komunalne lub socjalne Samotna matka ma prawo ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego. Są to mieszkania należące do zasobów gminy i przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. Aby je otrzymać, trzeba spełniać kryteria, różne w zależności od miejscowości. Są to przede wszystkim kryteria dochodowe, określane najczęściej procentowo w odniesieniu do najniższej emerytury, ale też kryteria metrażowe (ile m2 mieszkania przypada na osobę w rodzinie). Ponieważ mieszkania socjalne mają z reguły niższy standard, przeznaczone są dla osób o najniższych dochodach - zwykle nieprzekraczających 1300 zł miesięcznie. Co więcej, gminy oddają je najczęściej osobom w najtrudniejszej sytuacji, czyli między innymi osobom, które opuściły dom dziecka, straciły dom w wyniku pożaru czy powodzi, zostały eksmitowane z innego mieszkania i tak dalej. Gmina powinna przyznać mieszkanie socjalne dla samotnej matki z dzieckiem, jeśli jej dochody nie przekraczają ustalonego progu. Jednak pod uwagę może wziąć także inne kryteria, jak na przykład niepełnosprawność dziecka. [pomoc]Zasadniczo, jeśli kobieta spełnia kryteria otrzymania mieszkania komunalnego, powinna w pierwszej kolejności wnioskować o przyznanie takiego lokalu.[/pomoc] Trafi wtedy na listę oczekujących, a kiedy jakieś mieszkanie zwolni się, gmina zaproponuje jej wynajem. Takich propozycji wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 3 - jeżeli każdą z nich odrzuci, zostanie wykreślony z listy oczekujących na przydział. Jak otrzymać mieszkanie socjalne? Jeśli matka samotnie wychowująca dziecko nie spełnia kryteriów otrzymania mieszkania komunalnego lub jest zmuszona poszukać lokalu o najniższym czynszu, może złożyć wniosek o przydział mieszkania socjalnego. Z takim pismem należy wystąpić do MOPS lub GOPS. Wystarczy wypełnić w tym celu wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki i dołączyć do niego niezbędne dokumenty, w tym: oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka wchodzącego w gospodarstwo domowego, deklaracja o wysokości dochodów każdego członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące. Czynsz w mieszkaniu socjalnym jest zwykle o połowę niższy niż czynsz za najtańsze mieszkanie wynajmowane prywatnie. Jego standard może być jednak gorszy niż w przypadku mieszkań komunalnych - w mieszkaniu może brakować ciepłej wody czy ogrzewania, z czym wnioskodawca powinien się liczyć. [informacja]Niemniej jednak będąc w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, kobieta samotnie wychowująca dziecko często nie ma innego wyboru, a lokal socjalny to dla niej najlepsze wyjście z sytuacji.[/informacja] Aby go otrzymać - poza spełnieniem kryteriów ustalonych dla wszystkich zainteresowanych - kobieta powinna postarać się o odpowiednie uzasadnienie swojego wniosku. Może napisać w nim, dlaczego nie stać jej na wynajem mieszkania od osoby prywatnej, a także, dlaczego ojciec dziecka nie łoży na jego utrzymanie. Kto ma pierwszeństwo do lokalu socjalnego lub komunalnego? Warto wiedzieć, że na przydział mieszkania socjalnego największe szanse mają między innymi osoby: posiadające wyrok sądu o przymusowym opróżnieniu obecnie zajmowanego lokalu, osoby, którym została wypowiedziana umowa najmu, jeśli nie przysługuje im tytuł prawny do innego lokalu, osoby, które zajmują lokal bez umowy i bez tytułu prawnego, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, obłożnie chorzy, osoby posiadające tytuł bezrobotnego, emeryci i renciści. Pomoc socjalna dla samotnej matki Na co może liczyć samotna matka w Polsce? Samotnej matce przysługują takie same świadczenia, jak wszystkim (pełnym) rodzinom wychowującym dzieci. Są to zatem takie świadczenia jak „500+”, zasiłek rodzinny czy tak zwane becikowe. Zasiłek rodzinny należy się w przypadku, gdy: kobieta posiada zasądzone alimenty na dziecko, chyba że ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany, bądź sąd odrzucił wniosek o alimenty, kobieta nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny. Zasiłek rodzinny do 5. roku życia wynosi 95 zł na dziecko miesięcznie, a w okresie od 5. do 18. roku życia 135 zł miesięcznie. Jeśli kobiecie należy się takie świadczenie, może otrzymać ona również: dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, becikowe, czyli jednorazowa kwota 1000 zł za fakt urodzenia dziecka, dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie, dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne, dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowy), dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania - jeśli dziecko mieszka poza domem 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża 69 zł miesięcznie. [uwaga]O wszystkie tego typu zasiłki kobieta powinna wnioskować w Ośrodku Pomocy Społecznej.[/uwaga] Zsumowanie artykułu Kryteria przyznawania mieszkań socjalnych lub mieszkań komunalnych dla samotnych matek są na takim poziomie, aby mieszkania trafiały do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Pomijając wszystkie inne kryteria, najważniejszym z nich okazuje się zawsze kryterium dochodowe. Niestety przekraczając wspomniane kryterium, gmina nie przyzna mieszkania, nawet gdy jesteś samotną matką, dlatego aplikując o mieszkania komunalne/socjalne samotne matki powinny tak "ułożyć" swoje dochody, aby kryterium dochodowe z łatwością spełnić. Warto jeszcze dodać, że mieszkanie socjalne przyznawane jest samotnym matkom, które są w najcięższej sytuacji życiowo-finansowej, czyli w tym także matkom, które nie mają prawa do: mieszkania komunalnego, mieszkania spółdzielczego czy mieszkania własnościowego. [paragraf]Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.[/paragraf]

Mieszkanie dla samotnej matki – jak napisać skuteczne podanie?

Warunki te wskazują przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie podania o mieszkanie dla samotnej matki - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej: [product id="15611"] Gdzie może zamieszkać samotna matka? Matki samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z pomocy tak zwanych domów samotnej matki, jednak do zamieszkania w nich potrzebne jest skierowanie, a sam pobyt nie może trwać dłużej niż jeden rok. Jeśli kobieta szuka rozwiązania na dłużej, powinna zainteresować się lokalami komunalnymi i socjalnymi. Takie tanie mieszkanie dla samotnej matki należy do zasobów gminy, a czynsz w nim jest znacznie niższy niż ten naliczany przez właścicieli prywatnych. Należy podkreślić przy tym, że choć oba rodzaje mieszkań przeznaczone są dla osób potrzebujących, to nie są to takie same lokale - mieszkania socjalne są najtańsze, ale często mają niższy standard niż mieszkania komunalne. Mieszkania komunalne i socjalne przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na przykład dla niepełnosprawnych czy bezdomnych.  Lokale tego typu mogą stanowić też mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem, jeśli spełnia ona określone kryteria. Każda gmina dysponuje inną ilością takich mieszkań i stawia swoim najemcom inne wymagania. Najczęściej podstawowym kryterium przyznania lokalu komunalnego lub socjalnego jest kryterium dochodowe. To bywa różne w zależności od miejscowości, ale określane jest zwykle jako stosunek procentowy w odniesieniu do najniższej emerytury, na przykład 200%. Zatem samotna matka, która zarabia więcej, niż wskazana kwota - nie może już liczyć na taką formę pomocy. Podsumowując, nie ma czegoś takiego, jak mieszkanie z urzędu dla samotnej matki - aby móc wynajmować tanie mieszkanie socjalne czy komunalne, kobieta musi złożyć wniosek w tej sprawie i przedstawić wymagane dokumenty Jak otrzymać mieszkanie komunalne lub socjalne? Wniosek o mieszkanie dla samotnej matki, czyli wniosek o mieszkanie socjalne lub komunalne, kobieta powinna złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta. Samotne wychowywanie dziecka nie wystarczy jednak, aby otrzymać taki lokal. Wnioskodawca musi spełniać określone kryteria, przede wszystkim dochodowe. Jeśli ma to miejsce, wypełniony wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki kobieta wnosi do odpowiedniego organu wraz z następującymi załącznikami: oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka wchodzącego w gospodarstwo domowego, deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, samotna matka trafia na listę osób starających się o przydział mieszkania komunalnego. Kiedy jeden z lokali się zwolni, gmina proponuje kobiecie mieszkanie komunalne. Jeśli wolnych lokali jest więcej, wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 3 propozycje różnych mieszkań. Gdy kobieta zdecyduje się na wynajem, podpisuje umowę. Należy wiedzieć, że wpisana na listę oczekujących samotna matka wcale nie musi otrzymać ostatecznie mieszkania komunalnego, ponieważ jeśli w trakcie oczekiwania przestanie spełniać kryteria, zostanie z takiej listy wykreślona. Wykreśleniu podlegają również ci wnioskodawcy, którzy odrzucą wszystkie trzy propozycje mieszkań na wynajem. Największe szanse na otrzymanie mieszkania komunalnego ma matka wychowująca samotnie dziecko niepełnosprawne. Jeśli samotnej matce nie uda się otrzymać mieszkania komunalnego, może wypełnić wzór podania o mieszkanie socjalne dla samotnej matki. Lokal socjalny przyznawany jest osobom w najtrudniejszej sytuacji majątkowej. Kryterium dochodowe jest w tym przypadku bardzo niskie - wynosi zwykle nie więcej niż 1300 zł. Wniosek o takie mieszkanie składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy pamiętać jednak, że socjalne mieszkania dla samotnych matek mają gorsze warunki mieszkaniowe niż lokale komunalne. Często są położone na obrzeżach miasta. Może brakować w nich ciepłej wody czy ogrzewania. Poza tym przyznawane są głównie osobom, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru czy powodzi, a także osobom po wyrokach eksmisyjnych czy wychowankom domów dziecka. Pomoc socjalna dla samotnej matki z dzieckiem Jeśli kobieta samotnie wychowująca dziecko nie spełnia kryteriów otrzymania mieszkania socjalnego lub komunalnego, powinna postarać się o zasiłki socjalne, które pozwolą jej samodzielnie utrzymać siebie i dziecko. Takimi dodatkami są w naszym kraju między innymi takie świadczenia jak „500+” czy zasiłek rodzinny. Samotna matka może otrzymać zasiłek rodzinny tylko wtedy, gdy: posiada zasądzony zasiłek alimentacyjny (chyba, że ojciec dziecka nie żyje, jest nieznany lub sąd odrzucił wniosek o ustalenie świadczenia alimentacyjnego), nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny. Zasiłek rodzinny do 5. roku życia dziecka wynosi 95 zł miesięcznie, a w okresie od 5. do 18. roku życia 135 zł miesięcznie. Inne dodatki dla samotnej matki to: dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, dodatek za urodzenie dziecka jednorazowo 1000 zł, dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie, dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne, dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego  – jednorazowo, dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania. Po pomoc w formie dodatkowych zasiłków samotna matka powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z odpowiednimi dokumentami, takimi jak: kopia wyroku rozwodowego, odpis aktu zgonu małżonka, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis wyroku, który odrzuca powództwo o ustalenie alimentów. Słowem podsumowanie Niestety samotne matki, czyli kobiety samotnie wychowujące dziecko/dzieci mogą w społeczeństwie stanowić nawet 30% wszystkich rodzin. Na szczęście matka samotnie wychowująca dziecko może liczyć na pomoc Państwa w wychowaniu dziecka, poprzez różne świadczenia czy status priorytetu w staraniach o mieszkanie komunalne bądź jedno z mieszkań socjalnych. Niestety wynajem mieszkania w obecnych czasach to ogromny wydatek pieniężny, szczególnie biorąc pod uwagę pędzącą inflację, która pośrednio wpływa na koszty wynajmu mieszkania. W obliczu powyższego oraz słabej sytuacji finansowej matki samotnie wychowującej dziecko warto naprawdę postarać się o mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem.