IKE i IKZE – nowe limity wpłat w 2022 roku

Limity wpłat na IKE i IKZE obwieszczane są co roku W Monitorze Polskim. Tak również stało się i tym razem. W 2022 roku limit wpłat na indywidualne konto emerytalne (IKE) wynosi 17 766 zł i 7106,40 zł na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Dodajmy także. że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które decydują się na IKZE, obowiązuje limit na poziomie 10 659,60 zł.
limity wpłat na IKE i IKZE

Z czego wynikają powyższe stawki? Są one uzależnione od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Tym samym wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-ktorności i 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Natomiast wpłaty na IKE – trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Limit wpłat na IKZE – podstawa prawna

Nowe limity wpłat na IKZE wynikają wprost z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808).

Stanowi on, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach (jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z zastrzeżeniem ust. 1a).

Co ważne, wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (art. 13a ust. 1a).

Stawki te ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Monitorze Polskim do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKZE.

Limit wpłat na IKE – podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Stawki są ogłaszane w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Monitorze Polskim do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE.

Jak było w ubiegłym roku?

Obecnie wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wynosi 7106,40 zł. Natomiast w 2021 r. było to 6310,80 zł. Ponadto wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, która wynosi obecnie 10 659,60 zł, w 2021 r. wynosiła 9466,20 zł.

Dlaczego stawki wzrosły?

Wynika to z zasady stanowiącej, że nowo ustalona kwota, która jest niższa niż kwota obowiązująca w poprzednim roku nie obowiązuje. W takiej sytuacji zeszłoroczne limity wciąż obowiązują przez kolejny rok. Jednak limity z 2021 r. były niższe od kwot ustalonych na 2022 r., dlatego w 2022 r. obwiązują nowe limity.

Inwestowanie w IKE a ulgi podatkowe

Osoby, które odkładają środki na IKE nie mają prawa do ulgi w podatku dochodowym związanej z osiąganymi przez nich dochodami w kolejnych latach. Przyjęto założenie, że indywidualne konto emerytalne ma służyć oszczędzaniu na dodatkową emeryturę.

Warto jednak pamiętać, że korzyści podatkowe uzyska podatnik po 60 r.ż. (lub 55, jeśli ma prawo do wcześniejszej emerytury). Gdy będzie wypłacał pieniądze, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych.

Musi on także spełniać kilka innych warunków:
• Dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.
• Wpłacić ponad połowę wartości wszystkich wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Podatkiem nie będą obciążeni spadkobiercy posiadacza IKE. Środki nie zostaną obciążone ani podatkiem Belki, ani podatkiem od spadków i darowizn.

Inwestowanie w IKZE a ulgi podatkowe

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku IKZE. Odliczenie podatkowe związane z wpłatami na IKZE przysługuje osobom, które rozliczają się:
• Na zasadach ogólnych według skali podatkowej 17 i 32 proc.
• Podatkiem liniowym w wysokości 19 proc.
• Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Tym samym, odliczeń mogą dokonać w formularzach podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37 oraz w związanej z nimi informacji PIT/0, i PIT-36L.

Oszczędzanie z IKE i IKZE – jak założyć konto?

IKE mogą oferować:
• Otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.
• Podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską.
• Zakłady ubezpieczeń na życie.
• Banki.

Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można założyć przez https://www.metlife.pl/emerytura/ike_ikze/ . Jest to szybki i nieskomplikowany proces.
Odkładając pieniądze na IKE i IKZE możemy skorzystać z konkretnych korzyści podatkowych. Szukając możliwości odkładania swoich pieniędzy na przyszłość warto zainteresować się tym rozwiązaniem i obowiązującymi limitami.

Podstawa prawna:
• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 1062).
• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 1055).

Artykuł partnera

Admin
Admin

więcej porad

Zezwolenie i koncesja – kiedy przedsiębiorca ich potrzebuje?

Zezwolenie i koncesja są aktami administracyjnymi wydawanymi przez właściwy organ państwowy, które upoważniają przedsiębiorcę do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Nie jest jednak tak, że brak owego dokumentu zawsze przekreśla szansę firmy na działanie. [reklama-ads] Pozwolenia te w większości dotyczą jedynie wąskiej dziedziny gospodarczej. Tak jest np. ze sprzedażą alkoholu. Nikt nie zabroni przedsiębiorcy prowadzenia restauracji i serwowania dań i napojów. Zezwolenie dotyczy wyłącznie sprzedaży alkoholu. Jaka działalność potrzebuje wskazanych aktów administracyjnych? Oraz czym różni się zezwolenie od koncesji? O tym poniżej. Działalność reglamentacyjna – co to jest? Mimo działania w Polsce wolnego rynku, nie każda działalność może być prowadzona przez każdego. Niekiedy chodzi o dziedziny dotykające newralgicznych spraw państwowych, jak jest np. w przypadku produkcji broni czy wydobywania złóż, w innych wymagane jest specjalne wykształcenie jak np. u lekarzy czy notariuszy. Działalność reglamentacyjna oznacza wszelki rodzaj aktywności gospodarczej, który do swojego funkcjonowania potrzebuje pozwolenia wydanego przez właściwy organ administracyjny. Reglamentacja obejmuje przede wszystkim zezwolenia, koncesje, licencji czy też wpis do rejestru działalności regulowanej. [reklama-ads] Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność reglamentowaną, musi uzyskać prawo do jej podjęcia i wykonywania oraz musi spełnić szczegółowe warunki określone przepisami prawa. Warto zdawać sobie sprawę, iż wydanie pozwolenia na prowadzenie danej działalności reglamentowanej to dopiero początek. Konkretne zezwolenia czy koncesje należy co jakiś czas odnawiać. Dodatkowo organ wydający pozwolenie ma prawo do późniejszej weryfikacji, czy firma działa zgodnie z wydanym aktem. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości zezwolenie czy koncesja może zostać cofnięta, w wówczas przedsiębiorca utraci możliwość prowadzenia danego rodzaju działalności. W Polsce reglamentacja przybiera formę: koncesji; zezwolenia; wpisu do rejestru działalności regulowanej. [rada]Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności reglamentowanej pobierana jest opłata skarbowa. Jej wysokość jest zależna od rodzaju konkretnej działalności.[/rada] Najpierw zezwolenie i koncesja czy rejestracja działalności? [reklama-ads] W pierwszej kolejności należy założyć działalność gospodarczą. Wniosek o wydanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej może złożyć jedynie przedsiębiorca. Firmę rejestruje się w: Centralnej Ewidencji i Informacja Działalności Gospodarczej, jeżeli prowadzona będzie jednoosobowa działalność gospodarczą; Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli dzielność będzie prowadzona w formie spółki prawa handlowego. W przypadku wpisu do CEIDG, możliwe jest złożenie wniosku rejestrowego wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej Zezwolenie jest uprawnieniniem przedsiębiorcy do wykonywania oznaczonej działalności gospodarczej w sposób zgodny z regulacjami prawnymi. Zezwolenie wydaje się w każdym wypadku jeżeli firma wykaże, iż spełnia ustawowe wymogi. [reklama-ads] Oznacza to, że organ administracyjny nie może odmówić wydania zezwolenia, jeśli przedsiębiorca spełnia wymogi określone dla danej działalności gospodarczej. [rada]Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, jedynie konkretyzuje je pod względem podmiotowym.[/rada] Działalność wymagająca zezwolenia to: sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych; odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt; wytwarzania i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych; prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych; prowadzenie składu podatkowego; wykonywanie rybołówstwa morskiego; prowadzenie szeregu działalności w zakresie finansów np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych, prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej; prowadzenie giełdy towarowej; instalacje lub naprawa określonych rodzajów przyrządów pomiarowych,  w tym m.in. tachografów cyfrowych; prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.  [reklama-ads] Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej Koncesja jest pozwoleniem o wyższym poziomie rygoryzmu niż zezwolenie. O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca, jednakże nawet mimo spełnienia wymogów ustawowych, organ może odmówić mu jej wydania. Wynika to z faktu, iż koncesję stosuje się w przypadku działalności, która ma szczególne znaczenie dla interesów państwa, takie jak chociażby jego bezpieczeństwo. Stąd też jest ona ściśle kontrolowana i wielu wypadkach monopolizowana. Koncesja wydawana jest przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności kontestowanej. Koncesji udziela się na czas określony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż lat 50, chyba, że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. [reklama-ads] [rada]Odmowa wydania koncesji nie stanowi przeszkody do ponownego wnioskowania o jej wydanie.[/rada] Koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią; ochrony osób i mienia; rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; przewozów lotniczych. Wpis do rejestru działalności regulowanej [reklama-ads] Działalność regulowana jest z koeli najprostszą formą reglamentacji. Po spełnieniu ustawowych wymogów, wystarczy, że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych warunków. Właściwy organ prowadzący rejestr działalności regulowanej ma obowiązek wydać zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Do działalności regulowanej zaliczamy: wyrób i rozlew wyrobów winiarskich. Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego; przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania; konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin; usługi detektywistyczne; prowadzenie indywidualnej oraz grupowej praktyki lekarskiej; organizowanie imprez turystycznych; działalność telekomunikacyjna. [reklama-ads]

Składka zdrowotna 2022 – inna za styczeń niż za luty

W zależności od wybranej formy opodatkowania, przedsiębiorca przy tych samych realnych dochodach, zapłaci ubezpieczenie w innej wysokości. Składka zdrowotna 2022 przy skali podatkowej wynosi 9% dochodu z poprzedniego miesiąca. [reklama-ads] Dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego przewidziana została składka w wymiarze 4,9% dochodu. Z kolei przy ryczałcie wyliczenie składki zdrowotnej zależne od osiągniętego przychodu. Przy rocznym przychodzie do 60.000 zł składa wynosi 319,79 zł. Karta podatkowa pozwala natomiast na płacenie minimalnej stawki 270,90 zł. Składka zdrowotna 2022 za styczeń Składka zdrowotna 2022, co do zasady, liczona jest od wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Z racji tego, że prawo nie działa wstecz, regulacja w takiej postaci zaczęła obowiązywać dopiero od stycznia tego roku. W związku z tym przedsiębiorcy nie mają możliwości wyliczenia wymiaru składki zdrowotnej w styczniu od dochodu uzyskanego w poprzednim miesiącu, czyli w grudniu 2021 roku. Dlatego też w tym miesiącu rozliczenie wygląda w inny sposób. Skala podatkowa [reklama-ads] Podstawę wymiaru składki za styczeń 2022 roku oblicza się na zasadach obowiązujących w roku 2021. Należy zatem 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku ubiegłego przemnożyć przez 9%. Trzeba przy tym pamiętać, że składka nie będzie wynosić tyle co w roku 2021, tj. 381,81 zł, gdyż wysokość składki w 2021 roku wynikała z przeciętnego wynagrodzenia z roku 2020. Pozostają te same zasady wyliczenia, lecz nie kwota samej składki zdrowotnej. [pomoc]Jak wyliczyć? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 6.221,04 zł. Podstawa wymiaru składki za styczeń wynosi zatem - 75% x 6.221,04 zł = 4.665,78 zł. 9% od podstawy – 9% x 4.665,78 = 419,92 zł.[/pomoc] [reklama-ads] Przedsiębiorcy korzystający ze skali podatkowej zapłacą za styczeń 2022 roku składkę w wysokości 419,92 zł. Podatek liniowy Podstawę wymiaru składki wyliczymy analogicznie jak w poprzednim wypadku. Wymiar składki przy podatku liniowym to 4,9%. Pojawił się tu jednak problem z interpretacją przepisów - ZUS stoi na stanowisku, że wysokość stawki przy podatku liniowym za styczeń 2021 roku powinien stanowić 9% podstawy, czyli 419,92 zł. Doradcy podatkowi twierdzą jednak, że powinno to być 4,9% podstawy, czyli 228,62 zł. Z ostrożności zaleca się jednak opłacenie wyższej stawki. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W przypadku ryczałtu składkę zdrowotną za styczeń i każdy kolejny miesiąc należy wyliczać już zgodnie z przepisami Polskiego Ładu. Jest to 9% podstawy. Podstawa jest zależna od wysokości rocznych przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Składka ta wynosi: [reklama-ads] przy przychodach do 60.000 zł – 335,94 zł; przy przychodach od 60.000 zł do 300.000 zł – 559,89 zł; przy przychodach wyższych niż 300.000 zł – 1.007,81 zł. Istnieje stanowisko, zgodnie z którym przedsiębiorca może za podstawę przyjąć przychód z roku bieżącego. W takim wypadku za styczeń zapłaci 335,94 zł i taką też składkę będzie płacić do osiągnięcia progu 60.000 zł, a dopiero po jej przekroczeniu przejdzie na stawkę w wysokości 559,89 zł. W tym wypadku jednak, na koniec roku będzie musiał uregulować niedopłatę za te miesiące, w którym stosował stawkę niższą. Nie wydaje się to być dobry pomysł, tym bardziej, że interpretacja przepisów Polskiego Ładu dalej jest niejednolita. Karta podatkowa Przy karcie podatkowej sprawa jest o wiele prostsza. Tutaj stawka za każdy miesiąc wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2022 jest to 3.010 zł. Mnożąc 9% x 3.010 zł, otrzymujemy 270,90 zł. Do kiedy opłacić składkę? [reklama-ads] Termin na uiszczenie składek zdrowotnych dla każdej formy opodatkowania stanowi 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Wyjątkowo, w związku z tym, że 20 lutego wypada w niedzielę, termin płatności składki za styczeń upłynie 21 lutego. Składka zdrowotna 2022 za luty i następne miesiące W przypadku lutego i kolejnych miesięcy rozliczenie będzie odbywało się już zgodnie z zasadami Polskiego Ładu. [rada]Rozliczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu i karty podatkowej, dla całego roku będzie takie samo jak w styczniu 2022 roku.[/rada] Skala podatkowa Składka zdrowotna wynosi 9% dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Składkę należy uiszczać do każdego 20. dnia miesiąca następnego. Wymiar składki jest zależny od osiągniętego dochodu. Składka za luty będzie obliczana na podstawie dochodu za styczeń i płatna do 20. marca. [rada]Składka zdrowotna, nawet przy zerowych dochodach, nie może być niższa niż 270,90 zł.[/rada] Podatek liniowy [reklama-ads] Wymiar składki wynosi 4,9% dochodów z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie. Składkę należy opłacać do 20. dnia  miesiąca następnego. W związku z powyższym składka za luty będzie obliczana na podstawie dochodu za styczeń i płatna do 20 . marca. [/rada]Tak jak w skali podatkowej, przy podatku liniowym składka minimalna wynosi 270,90 zł[/rada]