Ulgi podatkowe PIT 2018-2019

Jak co roku przychodzi czas, kiedy musimy zająć się rozliczeniem podatku. Niedługo kończy się okres rozliczeniowy m.in. dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto pamiętać, że istnieją dość istotne odliczenia i ulgi podatkowe PIT, które mogą znacznie obniżyć płacony podatek.
ulgi podatkowe PIT

Sprawdźcie jakie ulgi podatkowe PIT przysługują podatnikom za rok 2018-2019.

PIT-36 czy -37?

Wiele osób zastanawia się, jaki formularz podatkowy powinni wypełnić. Czy rozliczyć się na PIT-36 czy PIT-37.  

Z PIT-37 skorzystają podatnicy mający tylko przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników, tj. pracodawcy lub zleceniodawcy. PIT-37 to formularz składany przez pracowników, zleceniobiorców i te osoby, którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. Z kolei podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36.

Rozliczając się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na PIT-37

Do kiedy należy złożyć deklarację?

W 2019 r. deklaracje podatkowe dla PIT-36 oraz PIT-37 należy składać do 30 kwietnia 2019 roku.

W tej kwestii nic się nie zmienia w porównaniu do lat ubiegłych. Zmiany nastąpią natomiast w terminach zwrotu nadpłaconego podatku:

  • dla zwrotu kwot należących się podatnikowi z tytułu deklaracji składanych elektronicznie termin będzie wynosił 45 dni (po 15 lutego 2019 r);
  • Dla deklaracji składanych w innych formach będzie to 3 miesiące.

Ulga rodzinna i ulga na dziecko

Wysokość ulgi w tym roku wynosi 1.112,40 zł. Ulgę tę mamy prawo odliczyć na każde dziecko, przy czym na trzecie dziecko przysługuje ulga w wysokości 2.000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne aż 2.700 zł.

Przykład:

Jeżeli wychowujemy trójkę dzieci do 25. roku życia (o ile nie pracują i studiują), to należy nam się odliczenie w kwocie 4.224,84 zł.

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać jedynie osoby, których dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekroczył 112 tys. zł.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia od dochodu kwotę, którą w danym roku podatkowym podatnik wydal na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem życia osobie niepełnosprawnej – może to być sam podatnika bądź osoba, którą się on opiekuje.

Ulga obejmuje wszelkie koszty poniesione na zabiegi rehabilitacyjne, lekarstwa, dojazdy, wizyty u lekarza oraz wydatki remontowe.

Ulgi przysługują również opiekunom osób niepełnosprawnych.

Ulga dla krwiodawcy

Regularne oddawanie krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozwala istotnie obniżyć kwotę należnego podatku. Od dochodu można odliczyć pieniężny ekwiwalent za oddaną krew. Jest ono traktowane jak darowizna.

Należy przypomnieć, iż kobiety w ciągu roku mogą oddać maks. 1,8 litra krwi, mężczyźni zaś 2,7 litra krwi. Pozwala to na odliczenie kwoty 3.484 zł w przypadku kobiet, oraz 3.601 zł w przypadku mężczyzn, jednakże nie więcej niż 6% rocznego dochodu.

Darowizna na cele pożytku publicznego

Każdy podatnik, w przypadku przekazania dowolnej kwoty na zarejestrowaną organizację pożytku publicznego lub wspólnotę wyznaniową, całą przekazaną kwotę może odliczyć od dochodu. Przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 6% rocznego dochodu.

Ulga internetowa

Ulga internetowa przysługuje podatnikowi, który płaci za dostęp do sieci – również w telefonie komórkowym. Z ulgi tej można korzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Maksymalna kwota odliczenia z tego tytułu wynosi 760 zł.

IKZE

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Odliczenie kwoty wpłaconej w danym roku podatkowym na IKZE przysługuje podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego.

Odliczyć można całą wpłaconą kwotę, jednakże nie wyższą niż 1,2 – krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok. W 2018 roku jest to kwota 5.331,60 zł.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługiwać będzie dopiero za rok 2019, jednak już w 2018 roku podatnicy mogą dokonywać badań termicznych nieruchomości, dla których w 2019 roku będą ponosili wydatki na ocieplenie. Wydatki takie w przyszłym roku odliczą od dochodu w deklaracji PIT.

Składki na ZUS 

Ubezpieczeni odprowadzający składki na ZUS mają prawo odliczyć je od podstawy opodatkowania. 

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom także wtedy, gdy składki na ubezpieczenie społeczne ze środków podatników w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik (pracodawca, zleceniodawca). Nie można jednak tego zrobić w przypadku tych składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony z podatku.

Wyjątek od powyższego stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne. Te odliczane są od podatku, a nie od dochodu. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Składki zdrowotne

Należy pamiętać, że składkę zdrowotną odlicza się bezpośrednio od podatku. Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego samodzielnie opłacali składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących – mają prawo odliczyć te składki od podatku. 

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikom również wtedy, gdy składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik (pracodawca, zleceniodawca).

 

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.