Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości? 

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawsze przyjmuje formę pisemną. Wycofać się z niej może zarówno kupujący, jak i sprzedający nieruchomość. Do umów pośrednictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i zapisy zawarte w samej umowie.

Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy pośrednictwa – który pobierzesz poniżej:

Czym jest umowa pośrednictwa nieruchomości?

Aby odpowiedzieć na pytanie: “jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości?”, należy ustalić, czym formalnie jest taka umowa. W ramach umowy pośrednictwa nieruchomości pośrednik zobowiązuje się dokonywać dla zamawiającego czynności, które zmierzają odpowiednio do kupna lub sprzedaży nieruchomości (zawarcie umowy notarialnej).

Zamawiającym może być więc zarówno właściciel nieruchomości, jak i osoba, która szuka nieruchomości na sprzedaż. Jeśli umowa dojdzie do skutku, zamawiający ma obowiązek zapłacić pośrednikowi ustalone wynagrodzenie.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami jasno wskazuje, że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to odpłatna usługa, która polega na dążeniu do zawarcia przez inne osoby umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości. Umowa dotyczyć może m.in.:

 • nabycia bądź zbycia spółdzielczego własnościowego prawa,
 • lub innej nieruchomości.

Umowa o świadczenie usług

Jak widać, umowa pośrednictwa nieruchomości nosi znamiona umowy o świadczenie usług – jest więc umową cywilnoprawną. Takie umowy zawiera się zgodnie z zasadą swobody umów, dlatego strony mogą dowolnie ustalić między sobą między innymi wysokość wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży czy zakupie nieruchomości.

Zgodnie z przepisami, umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi przyjmować formę pisemną lub elektroniczną, pod rygorem nieważności. Przepisy mówią również o tym, kto może zostać pośrednikiem nieruchomości. Jest to zabronione między innymi dla osób, które były karane.

Poza tym pośrednik nieruchomości ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem. Umowę ubezpieczenia dołącza – również obowiązkowo – do umowy pośrednictwa.

Ciekawostka – pośrednik w obrocie nieruchomościami musi powiadomić klienta o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia bądź o zmianach, jakie zaszły w obecnej umowie ubezpieczenia.

Pośrednik musi świadczyć swoje usługi:

 • z należytą starannością,
 • zgodnie z przepisami prawa,
 • zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników,
 • zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rodzaje umów pośrednictwa nieruchomościami

Warto wspomnieć też, że istnieje kilka rodzajów umów pośrednictwa nieruchomościami. Wyróżnia się:

 • umowę otwartą,
 • umowę na wyłączność,
 • umowę na zasadach wyłączności typu bezpośredniego.

Jeśli strony zawierają umowę otwartą pośrednictwa sprzedaży, zamawiający ma prawo podpisać taki dokument z kilkoma innymi podmiotami. Kontrakt tego typu zwykle obowiązuje do momentu znalezienia nabywcy. Co ważne, przy takiej umowie wynagrodzenie dla pośrednika płaci i kupujący, i sprzedający.

Natomiast umowa pośrednictwa na wyłączność polega na tym, że zamawiający zobowiązuje się w niej nie powierzać innym czynności zmierzających do zbycia nieruchomości. Krótko mówiąc, nie może korzystać w tym samym czasie z usług kilku pośredników.

Taką umowę zawiera się zwykle na czas określony. Jeśli sprzedający dokończy transakcję bez udziału pośrednika, ten będzie miał prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Ostatni rodzaj umowy – umowa pośrednictwa bezpośrednia – jest to rodzaj umowy na wyłączność, w której wynagrodzenie dla pośrednika płaci tylko sprzedający.

W jaki sposób można zerwać umowę pośrednictwa nieruchomości?

Zerwanie czy wycofanie się z umowy pośrednictwa to nic innego, jak wypowiedzenie umowy pośrednictwa. Aby wypowiedzieć umowę zawartą z pośrednikiem, należy przygotować pisemne wypowiedzenie, czyli jednostronne oświadczenie woli, które nie wymaga uzyskania akceptacji drugiej strony.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa dopuszczają przepisy Kodeksu cywilnego. Poza tym takie rozwiązanie muszą przewidywać też zapisy samej umowy.

Do przygotowania wypowiedzenia kupujący lub sprzedający może wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości. Co ważne, umowę tego typu wolno jest wypowiedzieć nawet bez ważnego powodu, ponieważ umowa pośrednictwa opiera się na stosunku wzajemnego zaufania.

Wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości przebiega na różne sposoby, w zależności od tego, czy umowa została zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Jeśli mamy do czynienia z umową na czas określony, rozwiązanie takiej umowy następuje dopiero po upływie terminu, na jaki została ona zawarta.

W przypadku takiej umowy wcześniejsze wycofanie się ze współpracy dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy. W przypadku wątpliwości, czy wskazane naruszenia są „rażące” sprawę rozstrzyga sąd. Warto mieć na uwadze, że przedterminowe wypowiedzenie umowy pośrednictwa może wiązać się z karami umownymi.

Z kolei umowę pośrednictwa zawartą na czas nieokreślony można zerwać w każdym czasie, jednak z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres ten może ustalać sama umowa, a jeśli tak nie jest, trzeba ustalić go na podstawie obowiązujących przepisów.

Należy wiedzieć, że każdą umowę pośrednictwa sprzedaży z biurem nieruchomości da się rozwiązać też w dowolnym momencie za porozumieniem stron – dotyczy to zarówno umów terminowych, jak i tych zawartych na czas nieokreślony.

Jak wygląda zaś wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność? Do umów tego typu stosuje się takie same zasady, jak do wypowiadania umów zawartych na czas określony (najczęściej są to umowy terminowe ze wskazanym okresem karencji). Oznacza to, że można wypowiedzieć je tylko w ściśle określonych warunkach.

Warto wspomnieć też, że od umowy zawartej poza biurem pośrednika można również odstąpić – w terminie 14 dni od jej podpisania.

Jak napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pośrednictwa?

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości to oświadczenie woli. Takie oświadczenie musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane sprzedającego lub kupującego nieruchomość,
 • treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy,
 • podpis wypowiadającego umowę.

Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia, jeśli dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony. W przypadku umowy terminowej należy powołać się w nim na istotne naruszenie zasad kontraktu czy inne przewidziane w zapisach umowy okoliczności.

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości wywołuje skutek z chwilą doręczenia, czyli w momencie, kiedy zamawiający doręczy je osobiście lub w chwili, kiedy zostanie odebrane po nadaniu pisma listem poleconym.

Kilka słów na koniec

W przypadku umowy pośrednictwa zawartej na czas określony umowa pośrednictwa wygasa, gdy termin wskazany w umowie pośrednictwa upłynie, lub gdy doszło do rażącej niedbałości ze strony pośrednika nieruchomości.

Natomiast jeśli doszło do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na czas nieokreślony, umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 365 Kodeksu cywilnego).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca?

Aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej: [product id="25367"] Wydanie paszportu a istotne sprawy dziecka Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka, sprawowanie pieczy nad jego osobą, zarządzanie jego majątkiem i reprezentowanie małoletniego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom do momentu, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość. Choć matka i ojciec mogą samodzielnie sprawować władzę rodzicielską nad dzieckiem, to pewne decyzje mają obowiązek podejmować wspólnie. Jeśli nie są w stanie porozumieć się co do tak zwanych istotnych spraw dziecka, rozstrzygnięcie musi wydać sąd opiekuńczy.  Istotne sprawy dziecka dotyczą takich kwestii, jak leczenie małoletniego, wybór szkoły, wybór zawodu, wybór miejsca stałego pobytu czy właśnie wyrobienie paszportu. Standardowo, procedura wnioskowania o paszport dla małoletniego nie jest skomplikowana. [informacja]Rodzice podpisują taki dokument i udają się z nim do organu paszportowego.[/informacja] Kiedy jednak jedno z nich nie wyraża zgody na wydanie paszportu, urząd odmawia wyrobienia dokumentu. Jak więc uzyskać paszport dla dziecka, jeśli ojciec dziecka nie może lub nie chce podpisać wniosku paszportowego? Wyrobienie paszportu na pisemną zgodę ojca Brak podpisu ojca na wniosku paszportowym nie musi być spowodowany brakiem zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka. Czasami zdarza się, że jeden z opiekunów przebywa na przykład za granicą i nie może podpisać takiego dokumentu. [pomoc]W takiej sytuacji jego zgoda może zostać wyrażona na piśmie. Podpis ojca na zgodzie musi jednak zostać zatwierdzony przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego.[/pomoc] Z takim pismem oraz z podpisanym przez siebie wnioskiem paszportowym matka dziecka może udać się do urzędu i otrzymać dokument, o który wnioskuje.  Wyrobienie paszportu bez zgody ojca Paszport dla dziecka bez zgody ojca można wyrobić tylko w ściśle określonych okolicznościach. Organ paszportowy przyjmie wniosek bez podpisu obojga rodziców, jeśli: ojciec dziecka (lub matka dziecka) nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, ojciec dziecka ma odebrane prawa rodzicielskie, ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie, przy czym muszą one zostać ograniczone właśnie w tym konkretnym zakresie.  Jeśli zachodzi jedna z tych okoliczności, matka dziecka może udać się do urzędu z wnioskiem paszportowym i dokumentami, które potwierdzają stan faktyczny, na przykład z aktem zgonu ojca dziecka.  Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica? Jeżeli nie mają miejsca wyliczone wyżej okoliczności, czyli ojciec dziecka jest znany i żyje, a także posiada pełnię praw rodzicielskich, a przy tym zwyczajnie nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka, matka nie ma innego wyjścia, jak wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody ojca na drodze sądowej. Aby tego dokonać, musi wnieść do sądu wniosek o wydanie zgody (zastępczej) na wydanie paszportu dla małoletniego lub złożyć wniosek o odebranie praw rodzicielskich drugiemu rodzicowi (ewentualnie o ich zawieszenie lub ograniczenie w tym zakresie). Wniosek do sądu o zgodę na paszport dla dziecka będzie uzasadniony nie tylko wtedy, kiedy ojciec odmówi wydania zgody na wyrobienie dokumentu, ale także w przypadku, kiedy matka dziecka nie ma kontaktu z drugim opiekunem. [rada]Jeśli ojciec przebywa za granicą i nie kontaktuje się z rodziną, niemożliwe jest uzyskanie jego zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka.[/rada] W takiej sytuacji matka powinna przemyśleć rozwiązanie w postaci odebrania lub ograniczenia władzy rodzicielskiej przysługującej ojcu - w przeciwnym razie nie będzie w stanie samodzielnie decydować o ważnych sprawach dziecka, na przykład o jego ewentualnym leczeniu.  Wniosek do sądu o wydanie paszportu dla dziecka Jak wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca? Matka małoletniego dziecka, która nie jest w stanie uzyskać zgody ojca na wyrobienie paszportu dla dziecka, powinna przygotować do sądu wniosek o wydanie zgody zastępczej. Takie pismo należy kierować do sądu opiekuńczego. Wniosek musi zawierać: dane rodziców, dane dziecka, oznaczenie sądu, żądanie wnioskodawcy, uzasadnienie. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Potwierdzenie uiszczenia takiej opłaty matka musi dołączyć do wniosku, tak samo jak odpis aktu urodzenia dziecka.  Jak uzasadnić wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego? W piśmie można powołać się na następujące argumenty: dziecko jest zainteresowane podróżami, matka chce zabierać dziecko na wakacje za granicę, podróżowanie za granicę będzie miało korzystny wpływ na rozwój dziecka.  Po otrzymaniu takiego wniosku sąd przeprowadzi postępowanie, w ramach którego przesłucha oboje rodziców i wyda prawomocne orzeczenie. Z odpisem tego orzeczenia matka dziecka może udać się do organu paszportowego, aby uzyskać paszport dla małoletniego dziecka.  Dlaczego ojciec odmawia zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka? Kiedy ojciec dziecka nie zgadza się na wyrobienie paszportu dla dziecka, najczęściej tłumaczy swoje stanowisko obawą o to, że matka dziecka wywiezie je za granicę na stałe. Jednak posiadanie paszportu dla małoletniego nie sprawi, że uprowadzenie dziecka za granicę stanie się legalne. O uprowadzeniu mówimy bowiem w sytuacji, kiedy jeden z rodziców przewozi dziecko do innego kraju bez zgody drugiego opiekuna, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej.  Zatem w sytuacji, kiedy ojciec dziecka realnie obawia się takiego scenariusza, należy uświadomić mu, że posiadanie paszportu przez małoletniego nie „zalegalizuje” uprowadzenia. Niestety jednak bardzo często uzasadnienie odmowy strachem to jedynie sposób na utrudnienie matce swobodnego decydowania o sprawach dziecka po rozstaniu.

Mieszkanie socjalne dla samotnej matki – wzór podania

Chociaż nie istnieje coś takiego, jak mieszkanie z urzędu dla samotnej matki, to jednak kobieta może wnioskować w urzędzie gminy o przydzielenie jej mieszkania komunalnego lub socjalnego, w którym czynsz najmu jest zdecydowanie niższy, niż ma to miejsce w przypadku lokali prywatnych. Jak zatem postarać się o przydział mieszkania socjalnego dla samotnej matki i dziecka? Aby ułatwić Ci sporządzenie podania o mieszkanie dla samotnej matki - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej: [product id="15611"] Dom samotnej matki Pierwsza odpowiedź, jaką otrzymuje zwykle kobieta na pytanie „gdzie może zamieszkać samotna matka?” to oczywiście tak zwany dom samotnej matki. Do takiego domu można dostać się w trybie natychmiastowym, czyli bez skierowania, tylko w sytuacji, kiedy matce grozi niebezpieczeństwo, zagrożone jest życie i zdrowie matki, zagrożone jest życie i zdrowie jej dziecka. W innych przypadkach, aby dostać się do domu samotnej matki, kobiecie potrzebne jest skierowanie. Można otrzymać je na wniosek złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej. [rada]Pobyt w domu samotnej matki jest jednak ograniczony czasowo do jednego roku. Co zrobić więc później?[/rada] Mieszkanie komunalne lub socjalne Samotna matka ma prawo ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego. Są to mieszkania należące do zasobów gminy i przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. Aby je otrzymać, trzeba spełniać kryteria, różne w zależności od miejscowości. Są to przede wszystkim kryteria dochodowe, określane najczęściej procentowo w odniesieniu do najniższej emerytury, ale też kryteria metrażowe (ile m2 mieszkania przypada na osobę w rodzinie). Ponieważ mieszkania socjalne mają z reguły niższy standard, przeznaczone są dla osób o najniższych dochodach - zwykle nieprzekraczających 1300 zł miesięcznie. Co więcej, gminy oddają je najczęściej osobom w najtrudniejszej sytuacji, czyli między innymi osobom, które opuściły dom dziecka, straciły dom w wyniku pożaru czy powodzi, zostały eksmitowane z innego mieszkania i tak dalej. Gmina powinna przyznać mieszkanie socjalne dla samotnej matki z dzieckiem, jeśli jej dochody nie przekraczają ustalonego progu. Jednak pod uwagę może wziąć także inne kryteria, jak na przykład niepełnosprawność dziecka. [pomoc]Zasadniczo, jeśli kobieta spełnia kryteria otrzymania mieszkania komunalnego, powinna w pierwszej kolejności wnioskować o przyznanie takiego lokalu.[/pomoc] Trafi wtedy na listę oczekujących, a kiedy jakieś mieszkanie zwolni się, gmina zaproponuje jej wynajem. Takich propozycji wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 3 - jeżeli każdą z nich odrzuci, zostanie wykreślony z listy oczekujących na przydział. Jak otrzymać mieszkanie socjalne? Jeśli matka samotnie wychowująca dziecko nie spełnia kryteriów otrzymania mieszkania komunalnego lub jest zmuszona poszukać lokalu o najniższym czynszu, może złożyć wniosek o przydział mieszkania socjalnego. Z takim pismem należy wystąpić do MOPS lub GOPS. Wystarczy wypełnić w tym celu wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki i dołączyć do niego niezbędne dokumenty, w tym: oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka wchodzącego w gospodarstwo domowego, deklaracja o wysokości dochodów każdego członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące. Czynsz w mieszkaniu socjalnym jest zwykle o połowę niższy niż czynsz za najtańsze mieszkanie wynajmowane prywatnie. Jego standard może być jednak gorszy niż w przypadku mieszkań komunalnych - w mieszkaniu może brakować ciepłej wody czy ogrzewania, z czym wnioskodawca powinien się liczyć. [informacja]Niemniej jednak będąc w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, kobieta samotnie wychowująca dziecko często nie ma innego wyboru, a lokal socjalny to dla niej najlepsze wyjście z sytuacji.[/informacja] Aby go otrzymać - poza spełnieniem kryteriów ustalonych dla wszystkich zainteresowanych - kobieta powinna postarać się o odpowiednie uzasadnienie swojego wniosku. Może napisać w nim, dlaczego nie stać jej na wynajem mieszkania od osoby prywatnej, a także, dlaczego ojciec dziecka nie łoży na jego utrzymanie. Kto ma pierwszeństwo do lokalu socjalnego lub komunalnego? Warto wiedzieć, że na przydział mieszkania socjalnego największe szanse mają między innymi osoby: posiadające wyrok sądu o przymusowym opróżnieniu obecnie zajmowanego lokalu, osoby, którym została wypowiedziana umowa najmu, jeśli nie przysługuje im tytuł prawny do innego lokalu, osoby, które zajmują lokal bez umowy i bez tytułu prawnego, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, obłożnie chorzy, osoby posiadające tytuł bezrobotnego, emeryci i renciści. Pomoc socjalna dla samotnej matki Na co może liczyć samotna matka w Polsce? Samotnej matce przysługują takie same świadczenia, jak wszystkim (pełnym) rodzinom wychowującym dzieci. Są to zatem takie świadczenia jak „500+”, zasiłek rodzinny czy tak zwane becikowe. Zasiłek rodzinny należy się w przypadku, gdy: kobieta posiada zasądzone alimenty na dziecko, chyba że ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany, bądź sąd odrzucił wniosek o alimenty, kobieta nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny. Zasiłek rodzinny do 5. roku życia wynosi 95 zł na dziecko miesięcznie, a w okresie od 5. do 18. roku życia 135 zł miesięcznie. Jeśli kobiecie należy się takie świadczenie, może otrzymać ona również: dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, becikowe, czyli jednorazowa kwota 1000 zł za fakt urodzenia dziecka, dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie, dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne, dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowy), dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania - jeśli dziecko mieszka poza domem 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża 69 zł miesięcznie. [uwaga]O wszystkie tego typu zasiłki kobieta powinna wnioskować w Ośrodku Pomocy Społecznej.[/uwaga] Zsumowanie artykułu Kryteria przyznawania mieszkań socjalnych lub mieszkań komunalnych dla samotnych matek są na takim poziomie, aby mieszkania trafiały do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Pomijając wszystkie inne kryteria, najważniejszym z nich okazuje się zawsze kryterium dochodowe. Niestety przekraczając wspomniane kryterium, gmina nie przyzna mieszkania, nawet gdy jesteś samotną matką, dlatego aplikując o mieszkania komunalne/socjalne samotne matki powinny tak "ułożyć" swoje dochody, aby kryterium dochodowe z łatwością spełnić. Warto jeszcze dodać, że mieszkanie socjalne przyznawane jest samotnym matkom, które są w najcięższej sytuacji życiowo-finansowej, czyli w tym także matkom, które nie mają prawa do: mieszkania komunalnego, mieszkania spółdzielczego czy mieszkania własnościowego. [paragraf]Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.[/paragraf]