Jak wynająć mieszkanie dla firmy?

Jak wynająć mieszkanie dla firmy? Osoba prywatna ma możliwość wynajęcia swojego mieszkania firmie na cele mieszkaniowe lub na cel prowadzenia działalności gospodarczej. W obu przypadkach bardzo ważne jest zawarcie umowy najmu, która określi cel wynajęcia mieszkania i jego przeznaczenie. Jakie informacje powinna zawierać każda umowa najmu mieszkania dla firmy i jak ją sporządzić?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu dla firmy, który pobierzesz poniżej:

Wynajem mieszkania na cele użytkowe

Wynajem mieszkania pod działalność firmy (dokładniej mówiąc wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej) to popularne rozwiązanie, ponieważ wiąże się z niższymi kosztami niż wynajem powierzchni biurowej. Jak wynająć mieszkanie dla firmy?

Nie można skorzystać tutaj z instytucji najmu okazjonalnego, ponieważ istotą takiego najmu nie jest cel mieszkaniowy. Zastosowanie znajduje więc umowa najmu zwykłego, w której określa się dokładnie prawa i obowiązki stron, a nawet to, który z podmiotów jest odpowiedzialny za wyposażenie i dostosowanie lokalu do działalności firmy. 

Przy umowie najmu na cele użytkowe nie stosuje się przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Oznacza to, że prawa najemcy i wynajmującego nie są przez nie chronione, a zastosowanie znajdują przede wszystkim zapisy uwzględnione w samej umowie najmu.

Wynajem mieszkań dla firm w przypadku wynajmu na cele użytkowe dotyczy prowadzenia działalności w wynajmowanym lokalu. W praktyce oznacza to, że mieszkanie zamieni się na przykład w sklep, sekretariat, biuro obsługi klientów, biuro rachunkowe, gabinet prezesa czy pomieszczenie socjalne.

Jeśli żadne z pomieszczeń nie zostanie przeznaczone na cele mieszkalne, wynajem nie będzie podlegał regulacjom, które dotyczą relacji wynajmujący-lokator.

Forma umowy najmu z firmą

Jak zostało wspomniane, wynajem mieszkania dla firmy nie może zostać oparty na umowie najmu okazjonalnego (okolicznościowego), choć takie rozwiązanie wydaje się najkorzystniejsze przynajmniej z punktu widzenia wynajmującego.

W przypadku takiego najmu właściciel nieruchomości ma bowiem większe możliwości obrony swoich interesów (może łatwiej pozbyć się nieuczciwego lokatora).

Jednak zawarcie umowy najmu okazjonalnego między osobą prywatną a firma jest niemożliwe, ponieważ taki najem dotyczy:

 • najemców, którzy są osobami fizycznymi,
 • najmu na cele mieszkaniowe.

Jeżeli właściciel nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą i wynajmuje lokal firmie, to może zdecydować się na umowę najmu instytucjonalnego. Taka forma umowy jest jednak niedostępna dla osób fizycznych.

Koniec końców, osoba fizyczna może zawrzeć z firmą tylko tradycyjną umowę najmu, do której nie stosuje przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, a jedynie przepisy kodeksu cywilnego.

Dokument musi dokładnie opisywać więc warunki najmu, aby zabezpieczać interes obu stron.

Wskazane jest, by umowa przewidywała:

 • konsekwencje nieprzestrzegania postanowień umowy,
 • zobowiązanie najemcy do pokrycia szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lokalu, 
 • zasady podwyższania czynszu najmu.

Wynajem mieszkania firmie dla pracowników

Mieszkanie prywatne może zostać wynajęte firmie również na cele mieszkaniowe. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy lokal wynajmowany jest dla pracowników przedsiębiorstwa i pełni rolę hotelu pracowniczego lub dodatkowego benefitu, innego niż wynagrodzenie za pracę.

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe oznacza, że w lokalu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Wynajem na cele mieszkaniowe to wynajem lokalu, w wyniku którego pracownik lub pracownicy firmy zamieszkają w danym lokalu, zatem powstanie relacja wynajmujący-lokator. 

Warto podkreślić, że wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika nadal nie może zostać udokumentowany za pomocą umowy najmu okolicznościowego, ponieważ najemcą nie jest tu osoba fizyczna, lecz firma występująca w imieniu swoich pracowników.

Jak napisać umowę najmu mieszkania z firmą?

Tradycyjna (zwykła) umowa najmu lokalu mieszkalnego z firmą musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Warto jednak sporządzić ją bardzo ostrożnie, uwzględniając w niej również dodatkowe uzgodnienia, które pozwolą uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Zasadniczo, podstawowa wersja takiej umowy składa się z następujących elementów:

 • data i miejsce zawarcia,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy najmu (adres, opis lokalu),
 • oznaczenie wysokości czynszu i innych opłat,
 • określenie terminów i sposobu płatności,
 • oznaczenie czasu trwania umowy,
 • opis praw i obowiązków stron,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy,
 • podpisy stron.

Jeśli umowa najmu z firmą zawierana jest na cele mieszkaniowe, należy koniecznie ująć to w treści dokumentu. Aby umowa dobrze chroniła interesy obu stron, warto uwzględnić w niej również:

 • informacje dotyczące kaucji i sposobu jej rozliczania,
 • informacje dotyczące sposobu korzystania z lokalu,
 • zastrzeżenia dotyczące dokonywania zmian w lokalu.
Z reguły, umowa najmu lokalu z firmą zabrania podnajmowania lokalu osobie trzeciej bez zgody właściciela, a także zakazuje przebudowy czy dokonywania samowolnej zmiany przeznaczenia lokalu.

Umowa najmu mieszkania z firmą a VAT

Wynajmującego mieszkanie dla firmy często interesuje nie tylko rodzaj umowy, jaką może zawrzeć z przedsiębiorstwem, ale również kwestia podatku.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 marca 2011 roku o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zatem wynajem mieszkania dla firmy, czyli odpłatne świadczenie usług to czynność zwolniona od podatku pod warunkiem, że:

 • wynajmowana nieruchomość ma charakter mieszkalny
 • wynajem jest dokonywany na własny rachunek
 • wynajem jest dokonywany na cele mieszkaniowe.

Oznacza to, że ze zwolnienia skorzysta ten wynajmujący, którzy swój lokal wynajmuje firmie na cele mieszkaniowe. Umowa najmu mieszkania dla firmy nie będzie zwolniona od podatku VAT, jeśli dotyczy celów użytkowych.

Kluczowy w kontekście podatku jest więc cel najmu. Jeśli jest to najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej, nie można liczyć na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Cel najmu należy wyraźnie określić więc w zawieranej umowie.

Podsumowując

Jeśli zamierzamy wynająć mieszkanie firmie, warto sporządzić odpowiednią na tę okazję – umowę najmu.

Co ważne, jeśli lokal lub mieszkanie zostanie przeznaczone na cele prowadzenia działalności gospodarczej, lub jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności (kolejna filia firmy) – to należy liczyć się z tym, że przedsiębiorca będzie musiał ujawnić w CEiDG adres mieszkania jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W takim mieszkaniu przedsiębiorca (JDG – jednoosobowa działalność gospodarcza) będzie mógł świadczyć usługi, przyjmować klientów i prowadzić biuro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Inne podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Zmiana terminu operacji przez pacjenta – wzór pisma

Zatem jak zmienić termin operacji? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy kilka gotowych do wypełnienia wzorów pism, które pobierzesz poniżej: [uwaga] Prośba o przesunięcie terminu operacji - wzór Prośba o przyspieszenie operacji biodra - wzór Wzór pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji - wzór [/uwaga] Co decyduje o terminie operacji? Pacjenci na listę oczekujących na operację wpisywani są dopiero po przeprowadzeniu badań i po dokonaniu oceny ich stanu zdrowia. Szpitale publiczne z reguły dzielą osoby zakwalifikowane do operacji na: przypadki pilne, czyli wymagające jak najszybszej interwencji chirurgicznej, przypadki stabilne, czyli osoby, które są w stanie bezpiecznie (bez ryzyka utraty życia) poczekać na swoją kolej, przypadki onkologiczne (nie zawsze). Co ważne, operacja nigdy nie musi być przeprowadzana w szpitalu odpowiednim ze względu na swoje miejsce zamieszkania czy zameldowania (osób chorych nie obowiązuje rejonizacja). [rada]Jeśli zaproponowany termin operacji jest zbyt odległy, chory ma prawo szukać szpitala z krótszym czasem oczekiwania na operację lub zabieg.[/rada] Każdy ubezpieczony ma prawo znaleźć taki szpital, w którym kolejka oczekujących na zabieg jest najkrótsza, a różnice w okresie oczekiwania na operację mogą drastycznie różnić się w poszczególnych szpitalach nawet w obrębie jednego województwa.  Druga ważna zasada mówi o tym, że żaden pacjent nie może zajmować w tym samym czasie dwóch kolejek jednocześnie. Opcję tę wyklucza już sam fakt, że zapis na planowaną operację odbywa się na podstawie skierowania. Jeśli więc ubezpieczony zechce zapisać się do kolejki oczekujących w innej placówce, musi najpierw odzyskać ten dokument z pierwszego szpitala.  Czy pacjent ma możliwość zmienić termin operacji? Wielu chorych zastanawia się, czy możliwa jest zmiana terminu operacji przez pacjenta. W trakcie kilku miesięcy czy nawet kilku lat oczekiwania na zabieg w życiu chorego wiele może się zmienić. Należy wiedzieć więc, że operację da się zarówno przyspieszyć, jak i przełożyć (powyżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór prośby), czyli odwołać pierwotny termin - jeśli chory nie może stawić się w szpitalu w pierwszym terminie - i wyznaczyć termin nowy, najbliższy wolny i odpowiadający choremu.  Aby zmienić termin zabiegu w szpitalu publicznym, należy skierować pisemną prośbę o przełożenie terminu operacji do dyrektora placówki. Wniosek w tej sprawie musi być jednak bardzo dobrze uzasadniony. W przeciwnym razie pacjent nie może liczyć na zmianę terminu operacji. Kiedy uzasadniona będzie prośba o przyspieszenie operacji? Z takim wnioskiem może wystąpić ten ubezpieczony, którego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu. Jeśli choroba postępuje szybciej, niż to przewidywano, pacjent wręcz powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego i poddać ponownym badaniom oraz ponownej kwalifikacji, która tym razem zakończy się zapisaniem chorego na listę przypadków pilnych. Zmiana terminu przyjęcia do szpitala na wcześniejszy może zostać uargumentowana: nasilającym się bólem, brakiem reakcji na leki przeciwbólowe, brakiem postępów rehabilitacji, brakiem możliwości samodzielnego poruszania się, brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej.  Z drugiej strony, pacjent może wnioskować też o zmianę terminu zabiegu na późniejszy, kiedy z różnych przyczyn nie jest w stanie stawić się w szpitalu na planowanej operacji. Dotyczy to wystąpienia tak zwanych zdarzeń losowych. Prośba o przesunięcie terminu operacji na późniejszy może zostać uzasadniona: chorobą zakaźną, wyjazdem za granicę, na przykład służbowym, wypadkiem. Należy pamiętać przy tym, że w większości przypadków zmiana terminu zabiegu w szpitalu możliwa jest pod warunkiem wystąpienia z odpowiednim pismem w tej sprawie w okresie do 7 dni przed wyznaczoną datą zabiegu. [rada]Im wcześniej pacjent złoży jednak stosowny wniosek, tym lepiej - szpital będzie bowiem w stanie znaleźć chorego, który zajmie jego miejsce.[/rada] Jak napisać wniosek o zmianę terminu operacji? Wniosek o zmianę terminu operacji należy kierować do dyrektora, ordynatora lub kierownika szpitala. Wniosek powinien mieć formę pisemną. Należy uwzględnić w nim dane osobowe pacjenta, bez których niemożliwa jest jego identyfikacja - przede wszystkim numer PESEL. Kluczowe jest też uzasadnienie wniosku, czyli wykazanie, dlaczego przyspieszenie lub przełożenie operacji jest konieczne.  Wniosek o przyspieszenie operacji musi wskazywać na fakt nasilenia się objawów lub na fakt pojawienia się objawów nowych. Warto opisać w nim także wpływ choroby na życie codzienne, na przykład problemy z samoobsługą, czy uniemożliwienie wykonywania pracy zarobkowej. Wniosek o przesunięcie terminu operacji o kilka dni, tydzień czy miesiąc musi wskazywać natomiast przyczyny braku możliwości stawienia się w szpitalu. Co więcej, przyczyny te należy potwierdzić za pomocą takich dowodów jak zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby zakaźnej czy zaświadczenie od pracodawcy w przypadku wyjazdu służbowego.  Jak szpital rozpatruje wnioski o zmianę terminu operacji? Pod warunkiem złożenia prawidłowo uzasadnionego wniosku w terminie, szpital powinien - w miarę możliwości - wyrazić zgodę na prośbę pacjenta i wpisać go na najbliższe wolne miejsce w kolejce. Jeśli chory z obiektywnych przyczyn nie ma możliwości poddania się operacji, szpital powinien przekazać jego termin innemu pacjentowi.  Warto podkreślić przy tym, że gdyby chory nie złożył takiego wniosku i nie stawiłby się w szpitalu w wyznaczonym terminie, to szpital potraktowałby takie zachowanie jako całkowitą rezygnację z zabiegu i wykreśliłby ubezpieczonego z kolejki oczekujących. Jeśli pacjent składa wniosek o przyspieszenie operacji, szpital wzywa go na kolejne badania i ponownie ocenia stan zdrowia pacjenta. Jeśli w trakcie badań potwierdzone zostaną argumenty przemawiające za błyskawicznym przeprowadzeniem operacji, pacjent zostanie zakwalifikowany jako przypadek pilny i będzie oczekiwał na zabieg znacznie krócej. [pomoc]Co zrobić, jeśli szpital nie może przyspieszyć terminu operacji? W takim przypadku warto samodzielnie sprawdzić czas oczekiwania na taki zabieg w innych placówkach i po prostu zmienić kolejkę oczekujących.[/pomoc] Kilka zdań podsumowujących Jeśli z jakichś przyczyn nie możesz czekać na operację lub zabieg w szpitalu, możesz spróbować przyspieszyć operację, lub zmienić jej datę na później okres - taka procedura polega na przesunięciu terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego. Szczególnie uzasadniające przyspieszenie operacji jest zagrożenie zdrowia i życia, szpital w takim przypadku powinien jak najszybciej udzielić pacjentowi wymaganej pomocy - jasno o tym wspomina RPP, czyli Rzecznik Praw Pacjenta. [paragraf]NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia ma pod sobą setki lepiej lub gorzej prosperujących szpitali, a pacjent z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym ma prawo "migrować" między tymi szpitalami w poszukiwaniu placówki realizującej dany zabieg w krótszym czasie.[/paragraf] Podobne wzory pism: Wypis ze szpitala na własne żądanie wzór Podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny Wypis ze szpitala psychiatrycznego na żądanie Wypis ze szpitala psychiatrycznego na prośbę rodziny Skarga na lekarza wzór Skarga na przychodnię wzór Wzór skargi na pielęgniarkę

Jak poprosić o podwyżkę wynagrodzenia? jak napisać wniosek o podwyżkę?

Podwyżkę trzeba dla siebie wywalczyć W niektórych firmach otrzymanie podwyżki jest czymś szczegółowo uwarunkowanym. Dobrym przykładem będzie tutaj podwyżka po okresie próbnym - jeśli pracownik sprawdza się na danym stanowisku, podpisuje z pracodawcą nową umowę na czas określony lub nieokreślony, przewidującą wyższe niż na okresie próbnym wynagrodzenie. Innym przykładem, kiedy nie trzeba martwić się o podwyżki, jest obowiązywanie w zakładzie pracy planu podwyżkowego. W takiej sytuacji podwyżki przyznawane są najczęściej po osiągnięciu określonego celu, na przykład wzrostu sprzedaży o oznaczony procent.  W wielu przedsiębiorstwach sytuacja pracowników nie jest jednak tak komfortowa. Każdy z nich o podwyżkę musi walczyć - samodzielnie lub grupowo. Prośba o podwyższenie pensji jest uzasadniona, jeśli pracownik zwiększył swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a nadal otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak w dniu zatrudnienia. [uwaga]Wzory pism o podwyżkę, które mogą Ci się przydać: Wniosek o podwyżkę inflacja wzór Podanie o podwyżkę inflacyjną wzór Zbiorowe podanie o podwyżkę wzór Prośba o podwyżkę wzór Wzór podania o podwyżkę wynagrodzenia przed emeryturą[/uwaga] Jak rozmawiać z szefem o podwyżce? Perspektywa rozmowy o podwyżce jest dla wielu osób na tyle stresująca, że przygotowując się do niej, próbują analizować każdy przykład rozmowy o podwyżce, aby wiedzieć, co powiedzieć, a przede wszystkim jak zareagować na słowa przełożonego. Z pewnością jest to lepsze rozwiązanie niż przeprowadzenie z szefem takiej rozmowy przypadkiem, na korytarzu. Jak zacząć rozmowę o podwyżkę? Najlepiej nie od kwestii związanych z finansami, ale od kwestii związanych z rozwojem pracownika i jego planami dotyczącymi firmy.  Ważny jest też wybór dobrego momentu na przeprowadzenie takiej rozmowy, czyli: moment po osiągnięciu dużego sukcesu, np. zakończenie ważnego projektu, który przyniósł duże zyski,  moment, w którym pracownik przejmuje nowe obowiązki, np. po innym pracowniku, moment przed przyjęciem trudnego projektu, kiedy podwyżka ma pełnić rolę motywacyjną, moment, kiedy firma jest w dobrej sytuacji finansowej, na koniec roku finansowego, kiedy planowany jest budżet na kolejny okres i można uwzględnić w nim podwyżki. Co ciekawe, eksperci wskazują nawet najlepszy dzień tygodnia i porę dnia na przeprowadzenie rozmowy o podwyżce - to piątek rano.  Co mówić, a czego nie mówić podczas rozmowy o podwyżce? Rozmowa o podwyżce jest bardzo trudna i bardzo stresująca. Im lepiej pracownik przygotuje się do niej, tym lepiej na niej wypadnie. Oczywiście, najprościej jest przygotowane argumenty przelać na papier, czyli przygotować wniosek o podwyżkę wynagrodzenia, który przełożony przeczyta samodzielnie. [rada]Mimo to warto wiedzieć, jakich słów używać, aby w trakcie rozmowy z szefem - również po złożeniu wniosku - nie popełnić żadnej gafy.[/rada] Jakich argumentów użyć? Argumenty, które przemawiają za przyznaniem podwyżki pracownikowi to: rozwój pracownika, zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, które przekładają się na zyski dla firmy - pracownik jest dla przełożonego ważny, niezastąpiony,  sukcesy pracownika - dzięki umiejętnościom, wiedzy zaangażowaniu udało się osiągnąć cele, które realnie wpłynęły na kondycję finansową firmy, pracownik wyróżnia się na tle innych, nie wykonuje jedynie podstawowych zadań, ale też te bonusowe, zwiększenie ilości obowiązków/odpowiedzialności - w parze z większą liczbą obowiązków i dużą odpowiedzialnością powinna iść też podwyżka wynagrodzenia, lepsze kwalifikacje - pracownik nie powinien porównywać się do wszystkich innych pracowników, a jedynie do tych pracujących na takim samym stanowisku, a wtedy może podkreślić, że odznacza się od nich wyższymi kwalifikacjami,  awans - awans to dodatkowe obowiązki i większa odpowiedzialność, dlatego podwyżka powinna towarzyszyć każdej takiej zmianie stanowiska. Niekiedy dobrym argumentem w rozmowie z przełożonym o podwyżce jest wskazanie na wyższe zarobki pracowników w innych firmach na tym samym stanowisku. Sugeruje to poniekąd, że pracownik mógłby zrezygnować i przenieść się do pracy w innym miejscu, choć nie stanowi bezpośredniej groźby zwolnieniem. Chodzi bardziej o wykazanie, że gdyby szef musiał zatrudnić na dane stanowisko nową osobę, musiałby zapłacić jej znacznie więcej.  Jak ustalić wysokość podwyżki wynagrodzenia? W trakcie rozmowy z pracodawcą trzeba być przygotowanym także na podanie konkretnej kwoty podwyżki. Informację tego typu warto zawrzeć również w swoim wniosku o podwyżkę. Należy podejść do tego tematu racjonalnie. Dwukrotne podwyższenie stawki wynagrodzenia zwykle nie wchodzi w grę. Bezpieczną opcją jest podwyżka procentowa rzędu 10-20%. [uwaga]A jakich argumentów nie używać podczas rozmowy z pracodawcą o podwyżce?[/uwaga] Poruszając temat podwyżki, należy zachować spokój. Najlepiej w trakcie takiej rozmowy trzymać się faktów i konkretów, nie kierując się emocjami. Korzystnie jest też unikać samego słowa podwyżka, zastępując je na przykład pensją dostosowaną do obowiązków czy nowych kompetencji. Zakazane argumenty to te związane: z sytuacją rodzinną pracownika, z krytyką innych pracowników i zaniżaniem ich kwalifikacji, z osobistą sytuacją finansową.   Do rozmowy o podwyżce najlepiej przygotować się z perspektywy pracodawcy i przedstawiać swoje argumenty tak, aby wynikały z nich korzyści nie dla pracownika, lecz dla firmy. Udzielenia podwyżki nie wolno uzależniać też od kontynuowania pracy na danym stanowisku, choć równocześnie pracownik nie może zbyt łatwo dać się „zbyć” pracodawcy - pokaże wtedy, że nie jest dostatecznie zmotywowany. W chwilach zwątpienia warto przypomnieć sobie, że duże osiągnięcia, doskonalone umiejętności i realizacja wielu obowiązków zasługują na nagrodę w postaci adekwatnej pensji.  Pismo ułatwi sprawę W niektórych firmach wniosek o podwyżkę dla pracownika w formie pisemnej to konieczność. Część zakładów pracy formalizuje bowiem takie procedury i wymaga od pracowników składania oficjalnych wniosków o podwyżkę. Jednak nawet jeśli taka forma nie jest dla osób zatrudnionych obowiązkowa, to warto wziąć ją pod uwagę, ponieważ w dużym stopniu stanowi ona ułatwienie dla pracowników, którzy obawiają się rozmowy o podwyżce ze swoim szefem. [rada]Po pierwsze, złożenie takiego pisma jest o wiele mniej stresujące. Po drugie, pozwala lepiej przygotować argumenty przemawiające za podwyżką i ująć w swojej prośbie wszystkie istotne kwestie, ubierając je we właściwe słowa.[/rada] Nawet jeśli pracodawca później wezwie pracownika na rozmowę, większą część takiej konwersacji pracownik będzie miał już z głowy - może po prostu powtórzyć to samo, co zawarł w swoim wniosku. Poza tym, pismo zdecydowanie trudniej będzie pracodawcy po prostu zignorować.  Do przygotowania prośby o podwyższenie wynagrodzenia można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku podanie o podwyżkę. Gotowy druk jeszcze bardziej uprości pracownikowi to zadanie, dzięki czemu nie straci on motywacji i nie podda się jeszcze przed podjęciem pierwszej próby rozmowy.  Podsumowując Rozmowa z szefem na temat podwyżki wynagrodzenia to dość mocno stresujący moment, bo ciężko tak naprawdę przewidzieć reakcję szefa i związaną z tym niezręczność. Zdecydowanie prościej jest wystosować do szefa lub przełożonego prośbę o podwyższeniu wynagrodzenia, którą przemyślanie uzasadnimy. Dla ułatwienia Ci sporządzenia skutecznego pisma, dotyczącego podwyżki wynagrodzenia w danej firmie, przygotowaliśmy kilka wzorów pism, które pobierzesz na samej górze i które znacznie ułatwią Ci przygotowanie odpowiedniej prośby. [informacja]Pamiętaj: każdy pracodawca lub mieć świadomość, że jego pracownikowi zależy nie tylko na wysokości wynagrodzenia, ale także na dobru firmy i rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków![/informacja] Warto więc podczas rozmowy o podwyżkę lub w piśmie o podwyżkę wspomnieć swoje działania na rzecz rozwoju firmy, warto też porównać się z innymi pracownikami na podobnym stanowisku, by uwypuklić naszą osobę. Warto też iść na kompromisy, czyli negocjować podwyżkę z przełożonym bądź właścicielem, jeśli to, co zaproponowaliśmy, nie jest do przyjęcia przez drugą stronę...