Umowa podnajmu lokalu – wzór

16.00 

Umowa podnajmu lokalu jest umową zawieraną przez dotychczasowego najemcę lokalu oraz podnajemcę. Dzięki tej umowie ten drugi zyskuje prawo odpłatnego użytkowania wskazanej części lokalu pozostającego w dyspozycji najemcy. Warunki najmu i podnajmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego w art. 680 – 692.

Umowa podnajmu lokalu nakłada na obydwie strony umowy odpowiedzialność za lokal przed jego właścicielem – pierwotnym wynajmującym. Co do zasady, aby doszło do podnajmu lokalu, wynajmujący musi wcześniej wyrazić na to zgodę.

Forma umowy

Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego umowa podnajmu powinna być sporządzona w formie pisemnej. Jednakże przy najmie do 1 roku umowa może być zawarta także w formie ustnej.

Poprawnie skonstruowana umowa podnajmu lokalu powinna chronić zarówno interesy podnajmującego, podnajemcy, jak również wynajmującego (zazwyczaj właściciela lokalu).

Obligatoryjne elementy umowy

Umowa podnajmu powinna zawierać szereg elementów określonych przepisami prawa:

 • określenie miejsca i daty zawarcia umowy;
 • określenie stron umowy – w umowie powinny znaleźć się szczegółowe dane stron, tak by w razie potrzeby z łatwością można było zidentyfikować każdą ze stron. W odniesieniu do osoby fizycznej powinno znaleźć się: imię, nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistego oraz PESEL. Jeżeli osoba fizyczna będąca stroną umowy prowadzi działalność gospodarczą, konieczne jest zawarcie nazwy działalności oraz NIP. W przypadku osoby prawnej należy podać firmę (nazwę), adres siedziby, numer KRS, a także dane osób uprawnionych do jej reprezentowania.
 • określenie przedmiotu najmu – opis lokalu oraz  podnajmowanej części, wskazanie adresu, określenie stanu prawnego. Dodatkowo warto wskazać części lokalu będące pomieszczeniami wspólnymi podwynajmującego oraz podnajmującego.
 • określenie wysokości czynszu, opłat za media oraz terminu i sposobu jego płatności;
 • wskazanie termin trwania umowy – umowa powinna regulować czas trwania podnajmu, z podaniem dnia jej rozpoczęcia oraz zakończenia bądź wskazaniem, że umowa została zawarta na czas nieoznaczony, lecz maksymalnie do końca trwania pierwotnej umowy najmu.
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy;
 • podpisy stron.

Fakultatywnie w umowie można zawrzeć

Fakultatywnie, prosta umowa podnajmu lokalu użytkowego może zawierać zapisy pozwalające stronom umowy na dogodniejsze i rzetelniejsze jej wypełnienie. Są to elementy nieobowiązkowe, bez kornych umowa podnajmu byłaby wciąż ważna. Będzie to m.in.

 • określenie kwoty kaucji oraz sposobu jej rozliczenia – kaucje należy pobrać przy podpisywaniu umowy;
 • opisanie zastrzeżeń co do dokonywania zmian w lokalu;
 • określenie kary umowne za opóźnienia w zapłacie czynszu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.0.1025).

Podobne:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa podnajmu lokalu – wzór