Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór

16.00 

Umowa najmu jest instytucją prawa cywilnego, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego umowa najmu powinna być sporządzona w formie pisemnej. Jednakże przy najmie do 1 roku umowa może być zawarta w formie ustnej. Wynajmujący nie musi być właścicielem wynajmowanego lokalu. Może on być jego najemcą lub dzierżawcą.

Poprawnie skonstruowana umowa najmu lokalu powinna chronić zarówno interesy wynajmującego, jak i najemcy. Umowie najmu powinna zawierać szereg elementów określonych przepisami prawa.

Obligatoryjne elementy umowy

Obligatoryjne elementy umowy:

 • określenie miejsca i daty zawarcia umowy;
 • określenie stron umowy;
 • określenie przedmiotu najmu – opis lokalu, wskazanie adresu, wskazanie stanu prawnego;
 • określenie wysokości czynszu, opłat za media oraz terminu i sposobu jego płatności;
 • oznaczenie czasu trwania umowy;
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy;
 • opisanie praw i obowiązków stron umowy;
 • podpisy stron.

Fakultatywne elementy umowy

Fakultatywnie w umowie można zawrzeć:

 • kwotę kaucji oraz sposób jej rozliczenia, o ile zostaje ona pobrana przy podpisywaniu umowy;
 • prawo wynajmującego do podnajęcia lokalu osobie trzeciej;
 • zastrzeżenie co do dokonywania zmian w lokalu;
 • kary umowne za opóźnienia w zapłacie.

Podobne wzory pism:

Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – wzór