Znakowanie żywności

Znakowanie żywności to kwestia do której przykładamy coraz większą wagę. Według Ustawy dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia dowiemy się jak w Polsce powinna być znakowana żywność. 

 Nie „dietetyczny”

Ustawa w sposób kategoryczny zabrania opisywania produktu jako dietetyczny” lub w inny sposób sugerować, że jest to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zdrowa żywność  dla dzieci

Ustawa określa też jak znakowane powinny być produkty do spożycia dla dzieci. Otóż produkty niebędące preparatami do początkowego żywienia niemowląt nie mogą być oznakowane i wprowadzane do obrotu jako środki spożywcze wystarczające do zaspokajania potrzeb żywieniowych prawidłowo rozwijających się niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

W jakim języku?

Produkty wprowadzane do obrotu na terytorium Polski muszą być oznakowane w języku polskim. Dodatkowo mogą być ponadto oznakowane w innych językach. Jeśli jednak produkty przeznaczone są  do wywozu poza terytorium Polski, nie musza być znakowane w języku polskim.

Termin przydatności

Co nie zaskakujące, ale warto o tym wspomnieć. Produkty oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu.

Kontrola

Główny Inspektor Sanitarny jest właściwym organem krajowym w zakresie odnoszącym się do przyjmowania i przekazywania do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wniosków podmiotów działających na rynku spożywczym w celu udzielenia zezwolenia na wpisanie oświadczenia o zmniejszeniu ryzyka choroby lub oświadczenia odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci lub oświadczenia zawierającego wniosek o ochronę zastrzeżonych danych do wspólnotowego rejestru oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Ponadto właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach czasowego zawieszania na terytorium Polski  stosowania oświadczenia żywieniowego lub zdrowotnego.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Kara za brak prawa jazdy

Kierowca, który prowadzi pojazd bez uprawnień, na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie mając do tego uprawnienia podlega karze grzywny w wysokości 500 zł. Jeśli jednak posiadamy uprawnienia, ale nie mamy go przy sobie w momencie kontroli otrzymamy mandat w  wysokości do 250 złotych albo karze nagany. Zaostrzenie przepisów 22 grudnia 2014 r.  do sejmu wpłynął projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń. Nie został on jednak dotychczas zrealizowany. Projekt ten przewiduje zwiększenia sankcji za kierowanie pojazdem mechanicznym bez posiadania wymaganych uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. Ponadto, w ramach tego projektu dane osób, które dokonały tych wykroczeń będą gromadzone w centralnej ewidencji kierowców. Ułatwienie dla zapominalskich Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad ułatwieniem dla zapominalskich kierowców. Od 2016 roku trwają prace nad projektem wdrażający mechanizmy identyfikacji elektronicznej (eID). 7 października 2016 r. weszła w życie ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ma ona na celu wprowadzenie jednolitego i bezpiecznego modelu identyfikacji obywateli w systemach e-usług administracji publicznej. Prawdopodobnie system eID dowodu osobistego będzie dostępny już od 11 maja 2017 r., natomiast zaś elektroniczne prawo jazdy kilka miesięcy później. System eID oparty ma być o funkcjonujący system identyfikacyjny e-PUAP. [informacja]Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń(Dz. U. 2013, poz. 1624). ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń(Dz. U. 2015, poz. 1707). ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej(Dz. U. 2016, poz. 1579).[/informacja] Polecane wzory pism: Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Odszkodowanie za opóźniony lot

Kupując bilet lotniczy zawierasz umowę z operatorem linii lotniczych. Na podstawie owej umowy linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć Cię do określonego punktu, w określonym czasie. Odwołanie samolotu, opóźnienie lotu, albo odmowa wejścia na pokład samolotu jest równoznaczna z niewywiązaniem się przez przewoźnika z umowy. W takim wypadku powinien Ci to wynagrodzić. Należy przy tym pamiętać, że lot do miejsca docelowego oraz lot powrotny są zawsze traktowane jako dwa osobne loty. Nawet jeżeli zostały zarezerwowane razem. Przy tym jeżeli zakupiłeś bilet u innej firmy, niż ta obsługująca lot, odpowiedzialne za ewentualne problemy będą tylko linie lotnicze, które obsługują dany lot. Wspomniane rozporządzenie dotyczy: - Pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, do którego ma zastosowanie Traktat. - Pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat. Chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym. Odszkodowanie za opóźniony lot - warunki Prawo do odszkodowania mają pasażerowie, którzy posiadają rezerwację na dany lot i stawili się na odprawę pasażerów zgodnie z wymogami i o określonym czasie. Jeżeli czas nie zostanie ustalony obowiązuje termin 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu. Przy tym przelot musi być obsługiwany przy pomocy samolotu sklasyfikowanego jako stałopłat o napędzie silnikowym. Czym jest opóźniony lot w praktyce? O opóźnieniu zgodnie z ww. rozporządzeniem możemy mówić, w przypadku gdy przewoźnik lotniczy uzasadnienie przewiduje, że lot będzie opóźniony co najmniej: - Dwie godziny w przypadku lotów do 1500 kilometrów. - Trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów; oraz wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów. - Cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż te opisane powyżej. Jeżeli dojdzie do opóźnienia, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany zapewnić pasażerom: - Darmowe posiłki oraz napoje – w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. - Bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne; dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Zwrot za nocleg W przypadku, gdy prawdopodobny czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po pierwotnym terminie odlotu i jednocześnie zachodzi konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, pasażerom przysługuje: - Zakwaterowanie w hotelu. - Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. [rada]W praktyce linie lotnicze, w związku z nagłymi awariami, mogą nie wywiązać się ze swoich obowiązków, wtedy należy gromadzić wszelkie rachunki. Daje nam to możliwość późniejszego domagania się zwrotu kosztów.[/rada] Zwrot pełnego kosztu biletu Natomiast w sytuacji, w której opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, właściciel biletu może domagać się zwrotu: - Pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony. - Kosztów nieodbytej podróży. - Kosztów część podróży już odbytej, o ile lot nie służy dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży. Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania żądań pasażera w terminie 7 dni. [rada]W przypadku opóźnienia rozporządzenie nie przewiduje odszkodowania. Mimo to w uzasadnionych przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołując się na właściwe przesłanki wyjść z żądaniem wypłacenia odszkodowania przez przewoźnika.[/rada] Odwołanie lotu W sytuacji, gdy planowany lot zostanie odwołany, analogicznie jak w przypadku lotów opóźnionych, klienci mają prawo do: - Opieki, w tym, bezpłatne posiłki i napoje; nocleg w hotelu; transport na trasie lotnisko-hotel; oraz udostępnienie informacji. - Żądania zwrotu należności lub zmiany planu podróży, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Odstępstwa Pasażerom, których lot został odwołany, co do zasady, przysługuje odszkodowanie z tytułu niewywiązania się przez przewoźnika z zawartej umowy. Odstępstwem od powyższej zasady są przypadki, kiedy pasażerowie: - Zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu. - Zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży. Przy tym modyfikacja musi umożliwić wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu. - Zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży. Przy tym nowy lot musi mieć miejsce nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu. [rada]W każdym wypadku, gdy odwołano lot, przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania pasażerów o możliwości alternatywnego połączenia.[/rada] Ustawodawca nadał przewoźnikom również możliwość uchylenia się powyższych zobowiązań. Przewoźnik nie będzie musiał wypłacać rekompensaty, jeżeli dowiedzie, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Przy czym owych okoliczności nie można było uniknąć, pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Odmowa przyjęcia na pokład samolotu Może się zdarzyć również sytuacja, iż przewoźnik z uzasadnionych przyczyn nie może przyjąć wszystkich pasażerów z aktualnymi biletami. W takim wypadku powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji. W zamian zaoferować korzyści na warunkach uzgodnionych między owym ochotnikiem, a przewoźnikiem. Dopiero, w przypadku w którym liczba ochotników jest niewystarczająca, przewoźnik może, wbrew woli pasażerów, odmówić przyjęcia ich na pokład. Powyższe zachowanie przewoźnika skutkuje natomiast szeregiem roszczeń, do których pasażer ma prawo. To m.in.: - Prawo do opieki, w tym, bezpłatne posiłki i napoje; nocleg w hotelu; transport na trasie lotnisko-hotel; oraz udostępnienie informacji. - Żądanie zwrotu należności lub zmiany planu podróży, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej; - Żądanie odszkodowania; Prawo do odszkodowania W wyżej opisanych przypadkach odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład, pasażerom przysługuje odszkodowanie w kwotach: - 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów. - 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów. - 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej. Rozporządzenie każe obliczać odległości lotu, jako odległość od miejsca wylotu do ostatniego cel lotu, do którego przybędzie pasażer po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu. Odległości mierzone są metodą trasy po ortodromie (ortodrom to najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnąca po jej powierzchni). Teraz kiedy znasz swoje prawa, nic nie powinno Cię zaskoczyć i tym samym utrudnić, bądź popsuć Ci lotu. Znajomość przepisów pozwoli Ci wyjść z każdej sytuacji obronną ręką. Działając z zimną głową masz szanse uzyskać satysfakcjonujące Cię korzyści i równocześnie spędzić urlop w wymarzonym miejscu.   [informacja]Podstawa prawna: rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiając wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylając rozporządzenie (EWG) nr 295/91.[/informacja]