Jak ustalane jest minimalne wynagrodzenie?

Wielu z nas spotkało się z pojęciem najniższej (minimalnej) krajowej pensji. W niniejszym artykule wyjaśniamy na jakiej podstawie jest ona ustalana. Jakie czynniki brane są pod uwagę przy jej ustalaniu? Czym jest minimalne wynagrodzenie?
Minimalne wynagrodzenie wzrośnie wraz z nadejściem 2018 roku

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w Polsce ustalana jest zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Według ustawy minimalna stawka godzinowa to nic innego jak minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Na jakiej podstawie zmieniana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia?

Minimalne wynagrodzenie za pracę jest co roku przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Według następującego schematu:

Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym. Oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Wraz z dodatkowymi niezbędnymi informacjami takimi jak: informację o wskaźniku cen w roku poprzednim i informację o prognozowanych na rok następny.

Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu powyższych informacji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji. Co istotne wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, zostają ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

W przypadku, gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku te stawki.

Możliwe dwa terminy zmiany rocznie

Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wyniesie co najmniej 105% ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca. Jeśli natomiast wskaźnik ten wyniesie mniej niż 105% ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, na początek roku.

Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na pełen etat

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Nie uwzględnia się jednak: nagrody jubileuszowej; odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Zastanawia Cię również jak liczone jest w Polsce bezrobocie? O tym tutaj

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Przemysław Grzegorczyk
Przemysław Grzegorczyk
Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, karnym i karnoskarbowym.