Dodatki do wynagrodzeń

Oprócz wynagrodzenia podstawowego często pracownikom przysługują różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia. Jakie są to dodatki i kto może je otrzymać? O tym poniżej.

Jeśli pracujemy w porze nocnej za każdą godzinę pracy przysługuje nam dodatek w wysokości 50 proc. stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia.

Warunki szkodliwe, a dodatki do wynagrodzeń

Osobie wykonującej pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości do 25 proc. stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia za każdą godzinę faktycznie przepracowaną w tych warunkach.

Wysokość dodatku, a dodatki do wynagrodzeń

Dodatek do wynagrodzenia może wynosić:
• za pierwszy stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 10 proc. stawki,
• za drugi stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 12 proc. stawki,
• za trzeci stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 14 proc. stawki,
• za czwarty stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 16 proc. stawki,
• za pięty stopień szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości – 20 proc. stawki,
• 6) za pracę w warunkach niebezpiecznych – 25 proc. stawki.

Dodatek do wynagrodzenia tylko za największe obciążenie

W przypadku równoczesnego występowania uprawnień do więcej niż jednego dodatku z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, stosuje się jeden korzystniejszy dodatek. Jednak dodatek z tytułu pracy w warunkach niebezpiecznych przysługuje niezależnie od dodatku z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Godziny nadliczbowe

Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości określonej w k.p. Kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy wynagradzani są za pracę poza normalnymi godzinami pracy na zasadach określonych w k.p. Jednak pracownikom za usuwanie awarii wykonywane poza ustalonymi godzinami pracy – zamiast dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych może być przyznany ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zasady ustalania i wypłacania ryczałtu określa się w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania.

Dodatek funkcyjny

Pracownikowi przysługuje dodatek funkcyjny jeżeli zatrudniony jest na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem składającym się co najmniej z trzech osób.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Ustawa - Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi, w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu przysługuje od do 37 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie) urlopu. Przed porodem wykorzystać można dodatkowo 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński, który był niewykorzystany przed porodem. Kiedy można wrócić i na jakich zasadach? Jednak po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy. Muszą zostać jednak spełnione pewne przesłanki: Część urlopu, która pozostała musi zostać wykorzystana przez ojca dziecka, Przez ten czas osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową. [uwaga]O urlopie rodzicielskim przeczytasz tutaj[/uwaga] Prawa i obowiązku ojca Ojcu, który wychowuje dziecko przysługuje, jeśli matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną. Tym samym on pobiera zasiłek macierzyński przez pozostałą część czasu. Jeśli natomiast pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, chce z niego zrezygnować. Pozostałą część urlopu, wraz z zasiłkiem macierzyńskim może wykorzystać jeśli nie ojciec - inny członek najbliższej rodziny. Formalności Aby powrócić do pracy pracownica powinna złożyć pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego. Musi to nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.[/informacja]

Rzeczy zagubione

Ustawa o rzeczach znalezionych reguluje obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego. Wyznacza jak powinno wyglądać postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. A także postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Obowiązki znalazcy Znalazca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela rzeczy o jej znalezieniu. Oraz wezwać ją do odbioru, jeśli zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu. Jeśli jednak właściciel przedmiotu nie jest znany znalazcy, powinien on niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy. Jeśli znaleziono rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadomić należy osobę zajmującą pomieszczenie. Na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, ekwipunek wojskowy Jeśli znaleźliśmy pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie znamy właściciela zguby należy je oddać, podobnie jak w powyższych przypadkach właściwemu staroście. Jeśli znalezisko ma cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy. Oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście. A kiedy na Policje? W przypadku, gdy znajdziemy przedmiot, którego posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji. W wyjątkowych przypadkach, zagrożenia życia lub zdrowia powinno się zawiadomić służby o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Gdy znajdziemy rzecz w miejscu publicznym, lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Ten ma obowiązek po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazać ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy. Brak możliwości oddania rzeczy W przypadku, gdy nie możemy oddać danej rzeczy lub jest to połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami. Znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym rzecz się znajduje. Znaleźne Znalazca, który uczynił zadość swoim obowiązkom opisanym powyżej może żądać znaleźnego. Znaleźne może wynosić do jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. Jeśli rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Nagroda Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Jej wysokość wyznacza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia.   [informacja]Podstawa prawna:  ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2019.908).[/informacja]