Loteria promocyjna – jak ją zorganizować?

Jak zachęcić ludzi do współpracy z naszą firmą? Najlepiej poprzez zaprzyjaźnienie się z przyszłymi klientami. Budowanie rozpoznawalności marki i wzmacnianie przywiązania do niej konsumentów do klucz do sukcesu. Jednym z narzędzi, które z całą pewnością zachęcą nowe osoby do współpracy z nami jest loteria promocyjna. Aby wziąć udział w takiej zabawie uczestnicy muszą dokonać zakupu towaru lub usługi organizatora loterii. Dla konsumenta to szansa na wygraną atrakcyjnej nagrody, dla przedsiębiorcy natomiast sposób na zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności. Należy jednak uważać bo loteria to rodzaj gry hazardowej, a takie są ściśle regulowane przez państwo.
loteria promocyjna

Loteria promocyjna z definicji to gra hazardowa w której uczestniczą osoby, które swój los otrzymały wraz z towarem lub usługą, które nabyły u organizatora loterii. Loteria dla zwycięzców oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe, np. swoje produkty. Ten drugi rodzaj nagród jest bardzo popularny w zabawach organizowanych przez duże sieci producentów lub dystrybutorów urządzeń RTV i AGD. Loteria jest jednak mocno złożoną instytucją jeżeli chodzi o formalności oraz koszty. Wydaje się zatem, że organizowanie tego typu gier przeznaczone jest w większym stopniu dla większych przedsiębiorstw o „bardziej zasobnym portfelu” oraz możliwościach organizacyjnych. Nikt jedna nie twierdzi, że i mały przedsiębiorcą nie może zorganizować loterii na mniejszą skalę. Jak podmiot by jednak tego nie czynił, w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z problematyką loterii promocyjnej. O tym poniżej

Loteria – czym jest dokładnie?

Jak zostało wspomniane we wstępie loteria jest jedną z gier hazardowych. Jej materia jest uregulowana specjalnym aktem prawnym – ustawą o grach hazardowych (dalej zwanym ustawą). Loteria w rozumieniu art. 2 ustawy jest grą losową. Może być urządzana w sposób tradycyjny – przy użyciu fizycznych maszyn losujących, jak i przez sieć Internet. Cechą charakterystyczną loterii jest niezbędność zapewnienia wygranej w formie pieniężnej lub rzeczowej. Wynik gry zależy przede wszystkim od przypadku. Loteria stanowi grę, w której uczestnicy nabywają numerowane bilety, tzw. losy, a o ich wygranej decyduje losowanie, czyli wybór jednego lub kilku losów dokonany w sposób całkowicie niezależny od organizatora czy uczestników. Elementem charakteryzującym loterię jest element losowości decydujący o przyznaniu nagrody. W tym wypadku, niezależnie od cech uczestnika, jego umiejętności, wiedzy czy zaangażowania w zabawę, każdy los ma równe szanse na wygraną, gdyż ona zależy wyłącznie od przypadku, tzw. ślepego trafu.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem przyjąć, iż aby móc uznać daną grę za grę losową, musi ona spełniać łączne dwa warunki:

  • wynik gry zależy w szczególności od przypadku;
  • zwycięzca otrzymuje wygraną w formie rzeczowej lub pieniężnej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn. akt: II GSK 1713/13:

„Przepis art. 2 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o grach hazardowych należy tak wykładać, że w sytuacji, gdy wynik jakiegokolwiek etapu przedsięwzięcia jest przypadkowy, a więc niezależny od woli (wiedzy, zręczności) uczestnika gry, to należy przyjąć, że etap ten ma wpływ na ostateczny wynik gry, co przesądza o jej losowym charakterze”.

Ustawa wyróżnia cztery różne rodzaje loterii:

  • loteria pieniężna – w grze uczestniczą osoby, które nabyły los lub inny dowód udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne. Pula do wygrania jest częścią sumy wpłat za losy;
  • loteria fantowa – w grze uczestniczą osoby, które nabyły los lub innego dowód  udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
  • loteria promocyjna – w grze uczestniczą osoby, które nabyły dany towar, usługę lub inny dowód udziału, który zgodnie z zasadami loterii pozwala na nieodpłatny udział w loterii. Urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
  • loteria audioteksowa – w grze uczestniczą osoby, które przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej, dokonały zgłoszenia w grze. Najczęściej tego typu loteria wiąże się z dokonaniem danego produktu oferowanego przez organizatora loterii.

To co jeszcze odróżnia powyżej wspomniane rodzaje loterii jest ich dostępność ze względu na wiek uczestników. Co do zasady wszystkie gry hazardowe są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Wyjątek stanowią loterie promocyjne i fantowe – w nich mogą uczestniczyć małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Jest to wprost wskazane w przepisie art. 27 ust. 2 ustawy o grach hazardowych, który mówi, że: „w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”. Granica wieku 13 i 18 lat wynika z Kodeksu cywilnego, który wskazuje, iż osoby między 13 i 18 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność osiągają dopiero po ukończeniu 18 roku życia.

Loteria promocyjna – wymogi

Jeżeli nie straszna Ci biurokracja, formalizm oraz koszty i zdecydowałeś/aś się na loterię promocyjną, śpieszymy z pomocą. Poniżej opiszemy podstawową ścieżkę jaka będzie Cię czekała, aby w pełni leganie zorganizować grę.

Loterię promocyjną co do zasady organizuje się, aby zwiększyć sprzedaż swoich towarów i usług. W praktyce wygląda to tak, że konsument/klient nabywa dany produkt, w zamian za co (prócz towaru lub usługi) otrzymuje również szansę na wygraną w loterii. Zorganizowanie takiej gry wymaga jednak zezwolenia. Wydaje je dyrektor właściwej izby administracji skarbowej.

Jeśli będzie korzystać z maszyny losującej, masz obowiązek zarejestrowania jej u dyrektora właściwej izby administracji skarbowej.

Organizatorem może zostać każdy pomiot, zarówno osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, spółka cywilna, osoba prawna (np. spółki kapitałowe, fundacje, szkoły wyższe), jak również jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której jednak ustawa przypisuje zdolność prawną (np. spółki osobowe).

Wniosek o zezwolenie

Najważniejszy jest wniosek o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej. Z racji tego, że organ celny jest związany 2 miesięcznym terminem na jego rozpatrzenie, wniosek powinien został złożony dostatecznie wcześniej, aby nie okazało się, że termin loterii został ustalony na dzień, w którym nie będzie dalej wiedział/ła, czy organizacja gry jest legalna.

Wniosek można złożyć drogą tradycyjną, tj. osobiście w urzędzie lub przy pomocy operatora pocztowego lub drogą wirtualną, tj. elektronicznie za pomocą usługi internetowej.

Wniosek składamy do izby administracji skarbowej, na obszarze której urządzamy loterię. Jeżeli gra ma być obejmować obszar działania więcej niż jednej izby, wniosek należy zgłosić do tej izby, która:

  • jest odpowiednia według Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby twojej firmy;
  • jest odpowiednia według siedziby Twojego oddziału – jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym;
  • jest odpowiednia według miejsca, w którym przedstawiciel Twojej firmy prowadzi działalność;
  • jeżeli żadne z powyższych nie dotyczy Twojej firmy – wniosek złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. 
Zezwolenie jest ważne maksymalnie 2 lata.

Przepis art. 39 ustawy o grach hazardowych:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej powinien zawierać:

1.    nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność za pośrednictwem oddziału, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym tego oddziału;

2.    dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

3.    określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

4.    określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

5.    bankowe gwarancje wypłat nagród;

6.    projekt regulaminu loterii;

7.    dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

8.    aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Wszelkie załączniki dołączane do wniosku powinny być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (notarialnie).

Loteria promocyjna – ile za nią zapłacisz? 

Loteria promocyjna nie jest grą darmową. Organizator jest obowiązany do wniesienia opłaty. Wynosi ona 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Kwota bazowa w 2022 r. wynosi 5774,13 zł. Obliczając opłatę kwotę należy zaokrąglić do pełnego złotego.

Organizator ma obowiązek zapewnić nadzór nad grami hazardowymi. Nadzorca gier hazardowych musi legitymować się obyciem specjalnego szkolenia.

Co dalej?

Zachęcamy do bieżącego śledzenia zarówno strony znajdzparagraf.pl, jak również naszych socialmediów – profilu na Facebooku i Instagramie.

Zmieniamy się z myślą o przedsiębiorcach i do nich kierujemy nasze materiały. Śledźcie nas na bieżąco w kwestii zmian związanych z e-commerce i prawem przedsiębiorców!

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.