Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS – wzór

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS? Negatywna decyzja MOPS to dla wielu rodzin duży problem, ponieważ wszelkiego typu zasiłki często skutecznie wspierają domowy budżet. Na szczęście, odrzucony wniosek nie zamyka całej procedury. Każdemu wnioskodawcy przysługuje bowiem odwołanie od negatywnej decyzji. Jak je napisać i do kogo skierować?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od decyzji MOPS <– które pobierzesz tutaj.

Dlaczego wniosek do MOPS został odrzucony?

Wnioski składane do MOPS rozpatrywane są zazwyczaj w ciągu 30 dni. W uzasadnionych przypadkach ośrodek może przedłużyć ten termin maksymalnie do 60 dni, jeśli sytuacja jest skomplikowana i wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających.

W czasie rozpatrywania pisma warto odbierać telefony z MOPS, gdyż ośrodek może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków lub błędów.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego wniosek złożony na czas został odrzucony przez MOPS. Należy wiedzieć więc, że najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty świadczenia socjalnego to:

 • niespełnienie kryteriów dla danego zasiłku,
 • błąd w formularzu,
 • brak niezbędnych załączników,
 • niedopatrzenie ze strony urzędnika MOPS-u.

Zdarza się również, że to pomyłka pracownika MOPS przyczynia się do odrzucenia wniosku przez system. Może on przeoczyć pewne dane, błędnie wykonać obliczenia czy też niepoprawnie wprowadzić informacje. Jeśli doszło do podobnej sytuacji, warto odwołać się od negatywnej decyzji. Pytanie brzmi: gdzie się odwołać od decyzji MOPS?

Gdzie odwołać się od decyzji MOPS?

Odwołanie od decyzji zasiłku rodzinnego czy 500+ należy złożyć na ręce tego podmiotu, który wydał negatywną decyzję, czyli do MOPS. Pismo można zanieść osobiście lub wysłać pocztą.

Należy pamiętać, że chociaż to ośrodek pomocy wypłaca świadczenia socjalne, to o ich przyznaniu decyduje nie MOPS, a ZUS, dlatego odwołanie od negatywnej decyzji kierowane jest właśnie do zakładu ubezpieczeń.

Jeśli zainteresowany składa je bezpośrednio, może dokonać tego także w formie ustnej. Wystarczy, że skontaktuje się z organem rentowym za pośrednictwem jednej z jego jednostek organizacyjnych, takich jak:

 • ZUS,
 • KRUS,
 • wojskowe biuro emerytalne,
 • Biuro Emerytalne Służby Więziennej,
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Jeżeli odwołanie za pośrednictwem MOPS czy bezpośrednio w ZUS okaże się nieskuteczne, wnioskodawca może zdecydować się również na odwołanie od decyzji MOPS do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego).

W przypadku gdy decyzja wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze również okaże się niesatysfakcjonująca, od niej także można się odwołać – trzecią instancją jest Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Należy mieć na uwadze, że w zależności od wybranej drogi odwołania – sądowa lub administracyjna – inny będzie termin na złożenie takiego pisma. W przypadku odwołania do ZUS wynosi on 14 dni od dnia otrzymania negatywnej decyzji, a w przypadku wystąpienia na drogę sądową 30 dni.

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS?

Wnioskodawcy często nie wiedzą, jak napisać odwołanie od decyzji MOPS. Nie jest to jednak pismo szczególnie skomplikowane, choć powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • oznaczenie daty i miejsca,
 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • dane odbiorcy pisma,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • powód odwołania – roszczenia (żądania),
 • uzasadnienie,
 • załączniki potwierdzające argumenty wykorzystane w uzasadnieniu,
 • podpis.
W przygotowaniu pisma, pomocny będzie przygotowany przez nas wzór odwołania od decyzji MOPS.

Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie, to będzie ono różne w zależności od przypadku wnioskodawcy. Kluczowe jest jednak wykazanie, że spełnia on formalne warunki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, a odrzucenie jego wniosku spowodowane było błędem czy przeoczeniem.

Odwołanie od decyzji 500 +

Jak napisać odwołanie od decyzji 500 plus? Takie pismo niczym nie różni się od standardowego odwołania, przy czym w przypadku tego świadczenia nieistotny jest próg dochodowy, zatem błędu w procesie rozpatrywania wniosku należy doszukiwać się na przykład we wprowadzonej dacie urodzenia dziecka, na które należy się świadczenie.

Niezależnie od przyczyny odrzucenia wniosku w tej sprawie, jeśli zainteresowany ma pewność, że świadczenie jest mu należne, powinien skorzystać ze standardowej procedury odwoławczej i skierować pismo do SKO za pośrednictwem MOPS.

Ośrodek pomocy społecznej zapozna się z dokumentami i być może sam podejmie decyzję o uznaniu wniosku. Jeśli tego nie zrobi, przekaże komplet dokumentacji do SKO w ciągu 7 dni.

Co ważne, wnioskodawca może wybrać też drugą ścieżkę odwołania – mianowicie odwołanie do Prezesa ZUS. W tym przypadku ma 14 dni na sporządzenie odpowiedniego pisma. Jeżeli prezes nie rozpatrzy odwołania zgodnie z wolą wnioskodawcy, ten może jeszcze odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni.

Odwołanie zasiłek rodzinny

Jak napisać odwołanie od decyzji MOPS w sprawie zasiłku rodzinnego? W przypadku tego świadczenia duże znaczenie ma już próg dochodowy, zatem istotne jest nie tylko odpowiednie wypełnienie formularzy, ale również przedstawienie wymaganych dokumentów, np. kopii umowy o pracę czy zaświadczenia o zarobkach.

Jeśli na którymkolwiek etapie wnioskowania popełniono błąd czy niedopatrzenie, ale wnioskodawca wie, że spełnia kryteria określone w przepisach, powinien złożyć odwołanie od decyzji odmownej.

Również w tym przypadku pismo zaskarżające decyzję wnosi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierując je odpowiednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub do prezesa ZUS.

Należy pamiętać, że każde pismo do ZUS powinno zawierać:

 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • oznaczenie tematu wniosku (np. odwołanie w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego),
 • argumenty na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • zarzuty wobec decyzji,
 • uzasadnienie odwołania i ewentualne dowody,
 • prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy.

*Poza tym, odwołanie musi wskazywać, czy decyzja jest zaskarżana w całości, czy w części. 

Jak rozpatruje się odwołanie od decyzji MOPS?

Rozpatrując odwołanie od decyzji MOPS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przychylić się do żądań wnioskodawcy i uchylić wcześniejszą decyzję. Czas na rozpatrzenie pisma to 30 dni. Jeśli organ nie skontaktuje się ze skarżącym w tym terminie, można uznać, że pismo zostało rozpatrzone pozytywnie.

W przypadku, gdy ZUS nie uzna odwołania, przekazuje swoją decyzję do sądu wraz z uzasadnieniem. Ponownie ma na to nie więcej niż 30 dni, licząc od dnia wniesienia odwołania.

Kilka słów na koniec

Jak wskazuje Kodeks postępowania administracyjnego, na złożenie odwołania od negatywnej decyzji MOPS mamy 14 dni od momentu otrzymania negatywnej decyzji, czyli 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Pisemne odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest bezcelowe – bo dzięki niemu bardzo często jesteśmy w stanie wywalczyć świadczenie (np. świadczenie pielęgnacyjne) lub inny zasiłek, o który się staramy.

Najczęstszą sytuacją, jaka się zdarza – to odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, które przecież należy się rodzicom niepełnosprawnego dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie spokrewnionej, która opiekuje się osobą, rodzinie zastępczej, a nawet osobie, która zobowiązana jest, by płacić alimenty na niepełnosprawne dziecko.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa z dnia 13 października 1998 roku: o systemie ubezpieczeń społecznych.

Inne podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu takiego dokumentu - opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego <-- który pobierzesz tutaj. Czym jest mieszkanie komunalne? Mieszkania komunalne to lokale, które należą do urzędu miasta lub gminy. Są one przeznaczone dla osób zameldowanych w danej miejscowości. Przyznaje się je na wniosek potrzebujących, czyli osób z niskimi dochodami. Warto wiedzieć, czym lokale komunalne różnią się od lokali socjalnych, również należących do urzędu gminy czy miasta.  Te drugie przyznawane są bowiem osobom w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Najczęściej otrzymują je rodziny wyeksmitowane z poprzedniego mieszkania czy też osoby, których dom uległ zniszczeniu, na przykład na skutek pożaru. Czynsz w lokalach socjalnych jest jeszcze niższy niż czynsz w lokalach komunalnych, ale mieszkania tego typu oferują też niższy standard. Komu należy się mieszkanie komunalne? Wniosek o przydział /przyznanie mieszkania komunalnego, mogą złożyć te osoby, które spełniają kryteria określone przez urząd gminy lub miasta. Każda gmina określa takie kryteria samodzielnie, a najczęściej obejmują one: obowiązek zameldowania na terenie gminy, brak praw do innej nieruchomości lub posiadanie nieruchomości zbyt małej w stosunku do potrzeb wnioskodawcy, mieszkanie w bardzo złych warunkach, niski lub przeciętny dochód - próg dochodowy jest wyznaczany indywidualnie przez gminy, które posiadają w swoich zasobach mieszkania komunalne. Najczęściej próg dochodowy uprawniający do otrzymania lokalu komunalnego to określony procent najniższej emerytury, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Każdorazowo należy sprawdzić jednak, jakie kryteria obowiązują w danej miejscowości. Pierwszeństwo do lokalu komunalnego Komu przysługuje mieszkanie komunalne? Wniosek o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego może złożyć każda osoba potrzebująca, jednak pewne grupy wnioskodawców mają większe szanse na jego pozytywne rozpatrzenie. Mowa tu między innymi o: osobach niepełnosprawnych, wychowankach domów dziecka, osobach, które utraciły dom na skutek zdarzenia losowego, jak pożar, zalanie, wichura, osobach mieszkających w altanach na terenie ogródków działkowych, osobach mieszkających w domach przeznaczonych do rozbiórki, ofiarach przemocy domowej. Takie osoby trafiają na listę oczekujących na przydział mieszkania, ale ich wnioski są traktowane priorytetowo. Mogą liczyć więc na to, że otrzymają lokal wcześniej niż inne osoby potrzebujące. Jak napisać wniosek o mieszkanie komunalne? Wniosek o mieszkanie komunalne można złożyć niezależnie od tego, czy gmina dysponuje akurat wolnymi lokalami. Na skutek wniesienia takiego pisma, organ wpisze wnioskodawcę na listę oczekujących. Dokument powinien zawierać: datę i miejsce sporządzenia pisma, dane wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, oznaczenie liczby osób w gospodarstwie domowym, wraz z danymi tych osób i określeniem stopnia pokrewieństwa z wnioskodawcą, informacje o tym, czy członkowie rodziny i wnioskodawca uczą się, pracują, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, uzasadnienie mające pomóc w otrzymaniu mieszkania komunalnego, informacje o dochodach, pobieranych zasiłkach, podpis wnioskodawcy. Wypełniony wniosek o mieszkanie komunalne to nie wszystko. Konieczne jest złożenie go do gminy wraz z następującymi załącznikami: oświadczenie o dotychczasowym miejscu zameldowania, oświadczenie o stanie majątkowym (każdej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego), deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się do urzędu gminy lub miasta w wydziale zajmującym się nieruchomościami, na przykład w wydziale gospodarki mieszkaniowej. Pismo można wnieść w dowolnym momencie. [rada]Po otrzymaniu przydziału mieszkania dochodzi do podpisania najmu mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego, jest to typowy wzór umowy najmu lokalu stosowany na krajowym rynku najmu.[/rada] Uzasadnienie przyspieszenia przydziału mieszkania komunalnego Warto pamiętać, że konieczne jest także uzasadnienie wniosku o mieszkanie komunalne - jak napisać takie uzasadnienie? Jeśli wnioskodawca spełnia kryteria przyznania mieszkania komunalnego, to musi postarać się „wyróżnić” na tle innych wnioskodawców. Powinien wykazać, dlaczego jest osobą potrzebującą i dlaczego to właśnie jemu należy się takie mieszkanie komunalne. W tym celu może: powołać się na wysokie koszty wynajmu mieszkania od prywatnego właściciela, powołać się na złą sytuację finansową domowników, powołać się na fakt zaległości czynszowych wobec wynajmującego, opisać zły stan techniczny zajmowanego w danej chwili mieszkania, a także podkreślić, że nie spełnia ono potrzeb rodziny, powołać się na choroby, niepełnosprawność członków rodziny w kontekście złych warunków mieszkaniowych (np. grzyb, pleśń, niedostosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej, problemy z ogrzewaniem). Ile czeka się na mieszkanie komunalne? Czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego zależny jest od stanu zasobów gminy. Każda osoba składająca wniosek jest bowiem wpisywana na listę oczekujących. Czasami na przydział czeka się kilka miesięcy, innym razem nawet kilka lat. Średnio w naszym kraju czas oczekiwania na lokal komunalny wynosi około 3 lata. Zatem czy da się przyspieszyć taki przydział? Zawsze warto jest postarać się o wcześniejszy przydział mieszkania, kontaktując się w tej sprawie z urzędem gminy czy miasta. Jak przyspieszyć przydział mieszkania komunalnego? Konieczne będzie złożenie w tej sprawie odpowiedniego pisma (jego wzór pobierzesz tu), w którym wnioskodawca wykaże, że jego sytuacja uległa pogorszeniu lub że zmieniła się na tyle, iż jego wniosek powinien zostać potraktowany priorytetowo. [uwaga]Do przygotowania odpowiedniego dokumentu w takiej sprawie warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór pisma o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, który ułatwia sporządzenie skutecznego wniosku.[/uwaga] Argumenty, jakich można użyć - są zależne od okoliczności, ale z reguły dotyczą podniesienia czynszu za wynajmowany lokal, utraty źródeł dochodu, wystąpienia ciężkiej choroby u jednego z domowników, pojawienia się w rodzinie małych dzieci, i tak dalej. Wykup mieszkania komunalnego Jak wykupić mieszkanie komunalne? Skoro wiesz już, jak dostać mieszkanie komunalne, warto wspomnieć także o tym, że przydzielone mieszkanie komunalne można wykupić. Koszt wykupu mieszkania komunalnego zależy jednak o długości umowy najmu. W Polsce bonifikata w niektórych miasta sięga nawet 90%, oznacza to, że mieszkanie komunalne wykupimy za jedynie 10% jego wartości. Jak ustala się wartość mieszkania komunalnego? Miasto powołuje rzeczoznawcę majątkowego, który sporządza na piśmie opinię dotyczącą wartości nieruchomości, powstaje wtedy operat szacunkowy. Zatem cena nieruchomości, którą najemca zechce wykupić, będzie nie mniejsza niż wartość mieszkania komunalnego określona w operacie szacunkowym. Słowo końcowe i podsumowanie O przyznanie mieszkania komunalnego nie jest łatwo, bo po złożeniu wniosku o lokal z zasobów miasta lub gminy, trzeba czekać w długiej kolejce oczekujących na mieszkanie. [uwaga]Aby przyspieszyć przydział lokalu komunalnego z zasobów gminy, warto złożyć prośbę o przyspieszenie przydziału mieszkania komunalnego, którego wzór znajdziesz w naszej bazie pism.[/uwaga] Podstawa prawna: art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jak zrezygnować ze studiów? Wzór rezygnacji

Jak zrezygnować ze studiów, aby w prosty sposób dopełnić wszystkich formalności i nie zostać w żaden sposób ukaranym? lub obciążonym finansowo? poniżej pobierzesz przydatne wzory pism, które wystarczy jedynie uzupełnić danymi i dostarczyć na uczelnię osobiście lub listem poleconym: Rezygnacja ze studiów wzór (ogólny) Rezygnacja ze studiów WSB (Wyższa Szkoła Bankowa) Rezygnacja ze studiów UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Rezygnacja ze studiów UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Rezygnacja ze studiów PP (Politechnika Poznańska) Rezygnacja ze studiów UW (Uniwersytet Warszawski) Rezygnacja ze studiów UŚ (Uniwersytet Śląski) Rezygnacja ze studiów UJ (Uniwersytet Jagielloński) Czym jest skreślenie z listy studentów? Skreślenie z listy studentów jest jednoznaczne z wydaleniem studenta z uczelni. Dziekan musi skreślić studenta z listy w przypadku gdy ten: nie podejmie studiów, zrezygnuje ze studiów, nie złoży na czas pracy dyplomowej, nie obroni pracy dyplomowej w terminie, zostanie ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, nie uczęszcza na zajęcia, nie zalicza sesji egzaminacyjnej (nieuzyskanie zaliczenia semestru), lub nie płaci za studia. [rada]Jak widać, skreślenie z listy może nastąpić z woli studenta lub wbrew woli studenta. Z perspektywy młodej osoby często najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przerwanie nauki i zaprzestanie uczęszczania na zajęcia - dotyczy to wyłącznie uczelni prywatnych.[/rada] W takiej sytuacji student może jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy korzystać z legitymacji studenckiej (do momentu utraty ważności dokumentu). Natomiast w przypadku, gdy student sam składa wniosek o rezygnację, większość uczelni żąda zwrotu legitymacji już w momencie wystąpienia z pismem w sprawie wykreślenia z listy. Jak zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem? Rezygnacja ze studiów przed ich rozpoczęciem to inaczej rezygnacja z przyjęcia na studia czy rezygnacja z rekrutacji. Podjęcie decyzji o rezygnacji ze studiów na tym etapie upraszcza całą procedurę, jednak nawet przed podpisaniem ślubowania większość uczelni wymaga złożenia rezygnacji na piśmie. Oficjalną rezygnację warto złożyć szczególnie w przypadku, kiedy student planuje jedynie zmienić kierunek kształcenia lub uczelnię, a nie całkowicie zrezygnować z edukacji. Jeśli nie dopełni obowiązku złożenia pisemnej rezygnacji, nie będzie mógł wnioskować o przyjęcie go na inny kierunek. Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru Podanie o rezygnacje ze studiów można złożyć na każdym etapie edukacji na uczelni wyższej. Dziekan powinien przyjąć takie pismo nawet w trakcie sesji egzaminacyjnej. Nauka na uczelni publicznej nie wiąże się z zawieraniem umowy o kształcenie, dlatego stron nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia. Nie ma też ryzyka, że placówka obciąży studenta jakimikolwiek opłatami czy karami. [informacja]Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji z uczelni prywatnej. Tutaj student i placówka związani są umową, która zawsze odnosi się też do warunków i konsekwencji jej przedterminowego wypowiedzenia. Warto zapoznać się z nimi przed złożeniem rezygnacji.[/informacja] Jak zrezygnować ze studiów dziennych? Rezygnacja ze studiów dziennych jest zdecydowanie prostsza niż rezygnacja ze studiów zaocznych. W tym przypadku rezygnację składa się w formie nakazanej w regulaminie studiów na danej uczelni. Zwykle wymagana jest rezygnacja w formie pisemnej, którą kieruje się do właściwego dziekanatu. Oświadczenie ma charakter jednostronny, zatem uczelnia nie może go nie przyjąć. Pismo nie wymaga też uzasadnienia, ale warto takowe sporządzić, jeśli student przypuszcza, że być może wróci w przyszłości na daną uczelnię. Wniosek o rezygnacje ze studiów dziennych powinien zawierać: dane osobiste studenta, a także numer albumu, oznaczenie kierunku, roku i semestru studiów, oświadczenie o rezygnacji, uzasadnienie decyzji, podpis studenta. [pomoc]Pismo wnosi się najczęściej za pośrednictwem odpowiedniego dziekanatu. Jeśli student nie złoży rezygnacji i tak zostanie wykreślony z listy studentów, ale dopiero po określonym czasie - zwykle po niezaliczeniu najbliższej sesji egzaminacyjnej.[/pomoc] Przed wykreśleniem studenta z listy z powodu nieuczęszczania na zajęcia i nieprzystąpienia do egzaminów uczelnia będzie podejmowała próby kontaktu w celu wyjaśnienia sprawy, zatem jeśli student pragnie ich uniknąć, powinien sam dopilnować wykreślenia go z listy. Jak zrezygnować ze studiów zaocznych? Studia zaoczne od studiów dziennych różnią się nie tylko systemem, w jakim odbywają się zajęcia, ale również odpłatnością. Podstawą odbywania takich studiów jest umowa zawarta z uczelnią. W ramach takiej umowy placówka określa sposób rozliczania się ze studentem. Ustalane są też zasady wypowiedzenia umowy. W przypadku rezygnacji ze studiów zaocznych należy koniecznie przygotować odpowiednie pismo w tej sprawie i uzyskać potwierdzenie złożenia go w określonym terminie. Ma to związek z opłatami za czesne, które często należy uiszczać do momentu wygaśnięcia umowy - do chwili upływu okresu wypowiedzenia. Uczelnia prywatna nie powinna pobierać opłat od rezygnującego studenta za cały bieżący semestr, w którym złożył on wypowiedzenie umowy. Jeśli taki zapis znajduje się w umowie, jest to klauzula niedozwolona. [rada]Pisemne wypowiedzenie umowy zawartej z prywatną uczelnią jest kluczowe w przypadku studiów płatnych. Jeżeli w takich okolicznościach student po prostu zaprzestanie pojawiać się na zajęciach, brak udziału w wykładach nie zwolni go z obowiązku uiszczania opłat.[/rada] Z czasem te mogą skumulować się w naprawdę wysoką kwotę, zwłaszcza jeśli doliczone zostaną także odsetki za zwłokę. Po podjęciu decyzji o rezygnacji ze studiów nie warto więc zwlekać. Im szybciej student złoży odpowiedni wniosek o wykreślenie z listy, tym niższe koszty wypowiedzenia umowy poniesie. Pisemna rezygnacja ze studiów - jak napisać? Jak zostało wspomniane, w większości przypadków rezygnacja ze studiów musi przyjmować formę pisemną. Jest to jednostronne oświadczenie studenta, które można przygotować w oparciu o nasz wzór rezygnacji ze studiów, wypełniając go kolejno takimi danymi jak: data i miejsce sporządzenia, dane studenta i kierunku podjętych studiów, dane uczelni (pismo kieruje się do dziekana), uzasadnienie rezygnacji ze studiów (nieobowiązkowo), podpis. Chociaż uzasadnienie rezygnacji ze studiów nie jest wymagane, to jednak warto uwzględnić je w swoim wniosku. Wystarczy jedno zdanie, którym student potwierdzi, że jego decyzja jest świadoma i dobrze przemyślana. Przyczyną rezygnacji ze studiów może być na przykład: chęć zmiany kierunku kształcenia, chęć zmiany uczelni (np. z uwagi na odległość od miejsca zamieszkania), konieczność podjęcia pracy zarobkowej, brak środków na opłacanie czesnego (studia zaoczne), chęć całkowitej rezygnacji z dalszej edukacji, i tak dalej. Czy można wrócić na studia po skreśleniu z listy studentów? [pomoc]Decyzja o rezygnacji ze studiów nie jest nieodwracalna. Student może ubiegać się o ponowne wpisanie go na listę, składając odwołanie od wykreślenia z listy studentów. Pismo w tej sprawie powinien skierować do dziekana.[/pomoc] W tym przypadku prosząc o wznowienie studiów w celu dalszej nauki - uzasadnienie wniosku jest zazwyczaj obowiązkowe. W zależności od etapu, na jakim zakończona została edukacja, student może zostać przyjęty na ten sam rok czy semestr studiów. Problemów z powrotem na studia nie powinien mieć też student uczelni prywatnej. Jeśli prawidłowo rozliczył się z poprzedniego etapu edukacji, placówka z pewnością podpisze z nim nową umowę. [paragraf]Podstawa prawna: ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).[/paragraf]