Mieszkanie socjalne dla samotnej matki – wzór podania

Samotna matka wychowująca dziecko to w Polsce dosyć częsty widok. Kobiety potrafią jednak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając również z pomocy oferowanej przez państwo.

Chociaż nie istnieje coś takiego, jak mieszkanie z urzędu dla samotnej matki, to jednak kobieta może wnioskować w urzędzie gminy o przydzielenie jej mieszkania komunalnego lub socjalnego, w którym czynsz najmu jest zdecydowanie niższy, niż ma to miejsce w przypadku lokali prywatnych. Jak zatem postarać się o przydział mieszkania socjalnego dla samotnej matki i dziecka?

Aby ułatwić Ci sporządzenie podania o mieszkanie dla samotnej matki – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Dom samotnej matki

Pierwsza odpowiedź, jaką otrzymuje zwykle kobieta na pytanie „gdzie może zamieszkać samotna matka?” to oczywiście tak zwany dom samotnej matki. Do takiego domu można dostać się w trybie natychmiastowym, czyli bez skierowania, tylko w sytuacji, kiedy

 • matce grozi niebezpieczeństwo,
 • zagrożone jest życie i zdrowie matki,
 • zagrożone jest życie i zdrowie jej dziecka.

W innych przypadkach, aby dostać się do domu samotnej matki, kobiecie potrzebne jest skierowanie. Można otrzymać je na wniosek złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pobyt w domu samotnej matki jest jednak ograniczony czasowo do jednego roku. Co zrobić więc później?

Mieszkanie komunalne lub socjalne

Samotna matka ma prawo ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego. Są to mieszkania należące do zasobów gminy i przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. Aby je otrzymać, trzeba spełniać kryteria, różne w zależności od miejscowości.

Są to przede wszystkim kryteria dochodowe, określane najczęściej procentowo w odniesieniu do najniższej emerytury, ale też kryteria metrażowe (ile m2 mieszkania przypada na osobę w rodzinie).

Ponieważ mieszkania socjalne mają z reguły niższy standard, przeznaczone są dla osób o najniższych dochodach – zwykle nieprzekraczających 1300 zł miesięcznie. Co więcej, gminy oddają je najczęściej osobom w najtrudniejszej sytuacji, czyli między innymi osobom, które opuściły dom dziecka, straciły dom w wyniku pożaru czy powodzi, zostały eksmitowane z innego mieszkania i tak dalej.

Gmina powinna przyznać mieszkanie socjalne dla samotnej matki z dzieckiem, jeśli jej dochody nie przekraczają ustalonego progu. Jednak pod uwagę może wziąć także inne kryteria, jak na przykład niepełnosprawność dziecka.

Zasadniczo, jeśli kobieta spełnia kryteria otrzymania mieszkania komunalnego, powinna w pierwszej kolejności wnioskować o przyznanie takiego lokalu.

Trafi wtedy na listę oczekujących, a kiedy jakieś mieszkanie zwolni się, gmina zaproponuje jej wynajem. Takich propozycji wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 3 – jeżeli każdą z nich odrzuci, zostanie wykreślony z listy oczekujących na przydział.

Jak otrzymać mieszkanie socjalne?

Jeśli matka samotnie wychowująca dziecko nie spełnia kryteriów otrzymania mieszkania komunalnego lub jest zmuszona poszukać lokalu o najniższym czynszu, może złożyć wniosek o przydział mieszkania socjalnego. Z takim pismem należy wystąpić do MOPS lub GOPS. Wystarczy wypełnić w tym celu wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki i dołączyć do niego niezbędne dokumenty, w tym:

 • oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka wchodzącego w gospodarstwo domowego,
 • deklaracja o wysokości dochodów każdego członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące.

Czynsz w mieszkaniu socjalnym jest zwykle o połowę niższy niż czynsz za najtańsze mieszkanie wynajmowane prywatnie. Jego standard może być jednak gorszy niż w przypadku mieszkań komunalnych – w mieszkaniu może brakować ciepłej wody czy ogrzewania, z czym wnioskodawca powinien się liczyć.

Niemniej jednak będąc w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, kobieta samotnie wychowująca dziecko często nie ma innego wyboru, a lokal socjalny to dla niej najlepsze wyjście z sytuacji.

Aby go otrzymać – poza spełnieniem kryteriów ustalonych dla wszystkich zainteresowanych – kobieta powinna postarać się o odpowiednie uzasadnienie swojego wniosku. Może napisać w nim, dlaczego nie stać jej na wynajem mieszkania od osoby prywatnej, a także, dlaczego ojciec dziecka nie łoży na jego utrzymanie.

Kto ma pierwszeństwo do lokalu socjalnego lub komunalnego?

Warto wiedzieć, że na przydział mieszkania socjalnego największe szanse mają między innymi osoby:

 • posiadające wyrok sądu o przymusowym opróżnieniu obecnie zajmowanego lokalu,
 • osoby, którym została wypowiedziana umowa najmu, jeśli nie przysługuje im tytuł prawny do innego lokalu,
 • osoby, które zajmują lokal bez umowy i bez tytułu prawnego,
 • kobiety w ciąży,
 • niepełnosprawni,
 • obłożnie chorzy,
 • osoby posiadające tytuł bezrobotnego,
 • emeryci i renciści.

Pomoc socjalna dla samotnej matki

Na co może liczyć samotna matka w Polsce? Samotnej matce przysługują takie same świadczenia, jak wszystkim (pełnym) rodzinom wychowującym dzieci. Są to zatem takie świadczenia jak „500+”, zasiłek rodzinny czy tak zwane becikowe. Zasiłek rodzinny należy się w przypadku, gdy:

 • kobieta posiada zasądzone alimenty na dziecko, chyba że ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany, bądź sąd odrzucił wniosek o alimenty,
 • kobieta nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny.

Zasiłek rodzinny do 5. roku życia wynosi 95 zł na dziecko miesięcznie, a w okresie od 5. do 18. roku życia 135 zł miesięcznie. Jeśli kobiecie należy się takie świadczenie, może otrzymać ona również:

 • dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko,
 • becikowe, czyli jednorazowa kwota 1000 zł za fakt urodzenia dziecka,
 • dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie,
 • dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne,
 • dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowy),
 • dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania – jeśli dziecko mieszka poza domem 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko dojeżdża 69 zł miesięcznie.
O wszystkie tego typu zasiłki kobieta powinna wnioskować w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zsumowanie artykułu

Kryteria przyznawania mieszkań socjalnych lub mieszkań komunalnych dla samotnych matek są na takim poziomie, aby mieszkania trafiały do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Pomijając wszystkie inne kryteria, najważniejszym z nich okazuje się zawsze kryterium dochodowe.

Niestety przekraczając wspomniane kryterium, gmina nie przyzna mieszkania, nawet gdy jesteś samotną matką, dlatego aplikując o mieszkania komunalne/socjalne samotne matki powinny tak „ułożyć” swoje dochody, aby kryterium dochodowe z łatwością spełnić.

Warto jeszcze dodać, że mieszkanie socjalne przyznawane jest samotnym matkom, które są w najcięższej sytuacji życiowo-finansowej, czyli w tym także matkom, które nie mają prawa do:

 • mieszkania komunalnego,
 • mieszkania spółdzielczego
 • czy mieszkania własnościowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości? 

Jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości? Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy pośrednictwa – który pobierzesz poniżej: [product id="16396"] Czym jest umowa pośrednictwa nieruchomości? Aby odpowiedzieć na pytanie: “jak wycofać się z umowy z pośrednikiem nieruchomości?”, należy ustalić, czym formalnie jest taka umowa. W ramach umowy pośrednictwa nieruchomości pośrednik zobowiązuje się dokonywać dla zamawiającego czynności, które zmierzają odpowiednio do kupna lub sprzedaży nieruchomości (zawarcie umowy notarialnej). Zamawiającym może być więc zarówno właściciel nieruchomości, jak i osoba, która szuka nieruchomości na sprzedaż. Jeśli umowa dojdzie do skutku, zamawiający ma obowiązek zapłacić pośrednikowi ustalone wynagrodzenie. [pomoc]Ustawa o gospodarce nieruchomościami jasno wskazuje, że pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to odpłatna usługa, która polega na dążeniu do zawarcia przez inne osoby umowy kupna lub sprzedaży nieruchomości. Umowa dotyczyć może m.in.: nabycia bądź zbycia spółdzielczego własnościowego prawa, lub innej nieruchomości.[/pomoc] Umowa o świadczenie usług Jak widać, umowa pośrednictwa nieruchomości nosi znamiona umowy o świadczenie usług - jest więc umową cywilnoprawną. Takie umowy zawiera się zgodnie z zasadą swobody umów, dlatego strony mogą dowolnie ustalić między sobą między innymi wysokość wynagrodzenia za pośrednictwo w sprzedaży czy zakupie nieruchomości. Zgodnie z przepisami, umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami musi przyjmować formę pisemną lub elektroniczną, pod rygorem nieważności. Przepisy mówią również o tym, kto może zostać pośrednikiem nieruchomości. Jest to zabronione między innymi dla osób, które były karane. Poza tym pośrednik nieruchomości ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem. Umowę ubezpieczenia dołącza - również obowiązkowo - do umowy pośrednictwa. [rada]Ciekawostka - pośrednik w obrocie nieruchomościami musi powiadomić klienta o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia bądź o zmianach, jakie zaszły w obecnej umowie ubezpieczenia.[/rada] Pośrednik musi świadczyć swoje usługi: z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Rodzaje umów pośrednictwa nieruchomościami Warto wspomnieć też, że istnieje kilka rodzajów umów pośrednictwa nieruchomościami. Wyróżnia się: umowę otwartą, umowę na wyłączność, umowę na zasadach wyłączności typu bezpośredniego. Jeśli strony zawierają umowę otwartą pośrednictwa sprzedaży, zamawiający ma prawo podpisać taki dokument z kilkoma innymi podmiotami. Kontrakt tego typu zwykle obowiązuje do momentu znalezienia nabywcy. Co ważne, przy takiej umowie wynagrodzenie dla pośrednika płaci i kupujący, i sprzedający. Natomiast umowa pośrednictwa na wyłączność polega na tym, że zamawiający zobowiązuje się w niej nie powierzać innym czynności zmierzających do zbycia nieruchomości. Krótko mówiąc, nie może korzystać w tym samym czasie z usług kilku pośredników. Taką umowę zawiera się zwykle na czas określony. Jeśli sprzedający dokończy transakcję bez udziału pośrednika, ten będzie miał prawo ubiegać się o odszkodowanie. [informacja]Ostatni rodzaj umowy - umowa pośrednictwa bezpośrednia - jest to rodzaj umowy na wyłączność, w której wynagrodzenie dla pośrednika płaci tylko sprzedający.[/informacja] W jaki sposób można zerwać umowę pośrednictwa nieruchomości? Zerwanie czy wycofanie się z umowy pośrednictwa to nic innego, jak wypowiedzenie umowy pośrednictwa. Aby wypowiedzieć umowę zawartą z pośrednikiem, należy przygotować pisemne wypowiedzenie, czyli jednostronne oświadczenie woli, które nie wymaga uzyskania akceptacji drugiej strony. Wypowiedzenie umowy pośrednictwa dopuszczają przepisy Kodeksu cywilnego. Poza tym takie rozwiązanie muszą przewidywać też zapisy samej umowy. Do przygotowania wypowiedzenia kupujący lub sprzedający może wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości. Co ważne, umowę tego typu wolno jest wypowiedzieć nawet bez ważnego powodu, ponieważ umowa pośrednictwa opiera się na stosunku wzajemnego zaufania. Wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości przebiega na różne sposoby, w zależności od tego, czy umowa została zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Jeśli mamy do czynienia z umową na czas określony, rozwiązanie takiej umowy następuje dopiero po upływie terminu, na jaki została ona zawarta. W przypadku takiej umowy wcześniejsze wycofanie się ze współpracy dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy. W przypadku wątpliwości, czy wskazane naruszenia są „rażące” sprawę rozstrzyga sąd. Warto mieć na uwadze, że przedterminowe wypowiedzenie umowy pośrednictwa może wiązać się z karami umownymi. Z kolei umowę pośrednictwa zawartą na czas nieokreślony można zerwać w każdym czasie, jednak z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres ten może ustalać sama umowa, a jeśli tak nie jest, trzeba ustalić go na podstawie obowiązujących przepisów. [uwaga]Należy wiedzieć, że każdą umowę pośrednictwa sprzedaży z biurem nieruchomości da się rozwiązać też w dowolnym momencie za porozumieniem stron - dotyczy to zarówno umów terminowych, jak i tych zawartych na czas nieokreślony.[/uwaga] Jak wygląda zaś wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości na wyłączność? Do umów tego typu stosuje się takie same zasady, jak do wypowiadania umów zawartych na czas określony (najczęściej są to umowy terminowe ze wskazanym okresem karencji). Oznacza to, że można wypowiedzieć je tylko w ściśle określonych warunkach. Warto wspomnieć też, że od umowy zawartej poza biurem pośrednika można również odstąpić - w terminie 14 dni od jej podpisania. Jak napisać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy pośrednictwa? Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości to oświadczenie woli. Takie oświadczenie musi przyjmować formę pisemną. Dokument powinien uwzględniać: datę i miejsce sporządzenia, dane sprzedającego lub kupującego nieruchomość, treść oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, podpis wypowiadającego umowę. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia, jeśli dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony. W przypadku umowy terminowej należy powołać się w nim na istotne naruszenie zasad kontraktu czy inne przewidziane w zapisach umowy okoliczności. [rada]Wypowiedzenie umowy pośrednictwa nieruchomości wywołuje skutek z chwilą doręczenia, czyli w momencie, kiedy zamawiający doręczy je osobiście lub w chwili, kiedy zostanie odebrane po nadaniu pisma listem poleconym.[/rada] Kilka słów na koniec W przypadku umowy pośrednictwa zawartej na czas określony umowa pośrednictwa wygasa, gdy termin wskazany w umowie pośrednictwa upłynie, lub gdy doszło do rażącej niedbałości ze strony pośrednika nieruchomości. Natomiast jeśli doszło do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na czas nieokreślony, umowę można rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 365 Kodeksu cywilnego).

Harmonogram dozoru elektronicznego – jak zmienić?

Do wniosku o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazany dołącza harmonogram dozoru, czyli plan dnia dozoru elektronicznego. Może jednak później zmienić go, jeśli zaistnieje ku temu uzasadniona potrzeba - składając stosowny wniosek, którego wzór pobierzesz niżej. Co to jest harmonogram dozoru elektronicznego? Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać w określonym czasie w określonym miejscu (zwykle w domu) i może opuszczać to miejsce (oddalić się od miejsca odbywania kary) tylko w konkretnym celu, w ustalonych dniach i godzinach. Kiedy skazany opuszcza stałe miejsce pobytu, nadal ma na sobie bransoletę, zatem pozostaje pod kontrolą podmiotu dozorującego. Występując z wnioskiem o dozór elektroniczny, skazany przedkłada swój plan dnia lub plan tygodnia na przykład w formie tabeli. Każdy dzień opisywany przez skazanego musi zawierać wyszczególnienie jego zajęć. W harmonogramie skazany pisze, co i w jakich godzinach będzie robił, pamiętając, że jego czas przebywania poza miejscem zamieszkania nie może przekroczyć 12 godzin na dobę. Biorąc pod uwagę plan dnia sporządzony przez skazanego, sąd penitencjarny określa przedziały czasowe, w których skazany może opuścić stałe miejsce pobytu, dla każdego dnia w tygodniu. Wyjścia te mogą dotyczyć: wykonywania pracy zarobkowej, wykonywania praktyk religijnych, korzystania z zajęć sportowych lub kulturalno-oświatowych, kształcenia, samokształcenia, sprawowania opieki nad osobą małoletnią lub chorą, dokonywania zakupów, korzystania z opieki medycznej, udziału w terapii, utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi, komunikowania się z obrońcą czy pełnomocnikiem. Należy pamiętać, że harmonogram dozoru elektronicznego przygotowany przez skazanego nie musi zostać zaakceptowany przez sąd. Ten uwzględni w planie dnia skazanego przede wszystkim te czynności, które będą oddziaływać na niego resocjalizująco, na przykład pracę, naukę czy opiekę nad członkami rodziny. Niewykluczone jednak, że sąd umożliwi skazanemu na przykład korzystanie z zajęć sportowych czy spędzanie czasu z rodziną. Składając harmonogram dozoru elektronicznego, skazany powinien dołączyć do niego dokumenty, które wykażą, że faktycznie będzie on wykonywał w tym czasie określone czynności. Takimi dowodami mogą być między innymi: grafik z zakładu pracy, terminy rehabilitacji czy plan lekcji dziecka. Planu dnia nie można wypełnić jednak w 100% zajęciami poza domem, ponieważ sąd może uznać, że takie odbywanie kary pozbawienia wolności nie spełnia jej celów. Zmiana harmonogramu dozoru elektronicznego Raz zatwierdzony przez sąd harmonogram dozoru elektronicznego nie musi towarzyszyć skazanemu przez cały okres odbywania kary pozbawienia wolności. Zmiana harmonogramu dozoru elektronicznego jest dopuszczalna w uzasadnionych przypadkach. Zmiany te mogą dotyczyć rozkładu dnia w ciągu doby lub planów na poszczególne dni tygodnia. Przyczyną takiej zmiany będzie na przykład zmiana planu zajęć na uczelni czy zmiana grafiku w zakładzie pracy. W przypadku tego typu obiektywnych argumentów sąd powinien zgodzić się na zmianę harmonogramu, o ile nie doprowadzi ona do przekroczenia limitu 12 godzin przebywania poza miejscem stałego pobytu w ciągu dnia. Możliwa jest także zmiana godzin harmonogramu w systemie dozoru elektronicznego w związku z nagłymi zdarzeniami losowymi. Jeśli konieczne jest wprowadzenie szybkich zmian przedziałów czasu w ciągu doby, należy zgłosić je do sądowego kuratora zawodowego. Ten poinformuje sąd o zmianach i wprowadzi je do systemu monitorującego. Później sąd może takie zmiany uchylić lub zmodyfikować. Szybkie zmiany w harmonogramie dozoru elektronicznego mogą być uzasadnione na przykład hospitalizacją czy pogrzebem osoby bliskiej skazanego. Jak wprowadzić zmiany do harmonogramu dozoru elektronicznego? Jak zmienić harmonogram dozoru elektronicznego? Zmiany do harmonogramu wprowadza się na pisemny wniosek skazanego. W takim piśmie należy wyjaśnić sądowi sytuację i napisać, dlaczego potrzebna jest zmiana harmonogramu. Wniosek o zmianę harmonogramu dozoru elektronicznego musi uwzględniać: dane wnioskodawcy, oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, opis okoliczności, które uległy zmianie, listę załączników, czyli dokumentów, które potwierdzają konieczność wprowadzenia zmian w harmonogramie. Przepisy nie mówią o tym, jak dokładnie powinien wyglądać wniosek o zmianę godzin dozoru elektronicznego (wniosek o zmianę harmonogramu), jednak wiadome jest, że poza wymienionymi wyżej elementami taki dokument ma przede wszystkim informować o zaistniałych zmianach i stanowić prośbę o zmodyfikowanie harmonogramu dozoru elektronicznego zgodnie z aktualnymi potrzebami. [pomoc]Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianę godzin dozoru elektronicznego, który pobierzesz poniżej:[/pomoc] [product id="26266"] Z kolei w przypadku pilnej potrzeby wprowadzenia - zwykle jednorazowej - zmiany w harmonogramie, skazany powinien skontaktować się niezwłocznie ze swoim kuratorem sądowym, czego może dokonać telefonicznie lub osobiście. Jak napisać harmonogram dozoru elektronicznego? Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego możliwe jest na wniosek skazanego, tak samo jak zmiana harmonogramu dozoru - sąd nie orzeka takiej zmiany z urzędu. Do wniosku o SDE skazany dołącza harmonogram dozoru, dla którego nie stworzono żadnego ogólnie obowiązującego wzoru. Harmonogram musi zawierać jednak informacje na temat przedziałów czasowych, w których skazany w trakcie odbywania kary będzie wykonywał pracę, czy odbierał dziecko ze szkoły. Przygotowując harmonogram dozoru elektronicznego, należy pamiętać o uwzględnieniu w nim czasu na dotarcie (dojście, dojazd) do określonych miejsc oraz czasu na powrót. Łączna liczba godzin spędzanych poza miejscem odbywania kary pozbawienia wolności nigdy nie może przekroczyć 12 godzin na dobę. Najprościej jest przygotować taki harmonogram podobnie do planu lekcji, czyli w formie tabelki. Plan powinien uwzględniać również soboty i niedziele. Należy liczyć się z tym, że sąd może nie zaaprobować wszystkich ujętych w nim czynności - będzie brał pod uwagę to, jak wpłyną one na postawę skazanego. Podsumowując System dozoru elektronicznego umożliwia skazanemu odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych, a więc w mieszkaniu, bądź jego domu, a nawet przebywając u najbliższych lub krewnych i członków rodziny. Sąd penitencjarny decydując się na system dozoru elektronicznego, wskaże skazanemu w poszczególnych dniach tygodnia, a także w ciągu doby okresy, w których skazany może oddalić się od miejsca odbywania kary. W razie zmiany pewnych okoliczności, możliwa jest zmiana harmonogramu odbywania kary, jednak aby dokonać takiej zmiany i aby odbycie kary pozbawienia wolności przebiegało w zgodzie z literą prawa - skazany musi złożyć do sądu penitencjarnego pisemny wiosek w tej sprawie. [uwaga]Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej górze.[/uwaga] W przypadku osoby skazanego - harmonogram dozoru elektronicznego można uzasadnić np. zmianą czasu pracy skazanego zmianą zajęć lekcyjnych itp. Po otrzymaniu wniosku sąd penitencjarny ocenia czy nowe przedziały czasu w ciągu doby są faktycznie uzasadnione.