Obowiązek meldunkowy

Ustawa o ewidencji ludności przewiduje obowiązek meldunkowy obywateli polskich. Jak spełnić ten obowiązek i czy są od niego jakieś odstępstwa? O tym poniżej.

Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku osoby nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje inne osoba. Np. przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Jak spełnić obowiązek meldunkowy?

Obowiązku meldunkowego można dopełnić osobiście, ale także przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w odpowiedniej formie

Jak się wymeldować?

Wymeldowania, ale również zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pobyt stały, a pobyt czasowy

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Natomiast pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości. Pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Pamiętajmy, że jeśli w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Jakie dane należy podać jako adres zameldowania?

Przy adresie zameldowania należy podać:

  • w gminach, które uzyskały status miasta – nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz kodu pocztowego;
  • w pozostałych gminach – nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.

Jak szybko się zameldować?

Obywatel polski ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu.Licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pamiętajmy, że równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jaka forma zameldowania?

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy należy dokonać w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Ponadto należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego. Oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Pewne dane

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. A dodatkowo wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

 

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.