Odszkodowanie za opóźniony lot

Jeżeli jesteś miłośnikiem podróżowania, lub Twój zawód związany jest z ciągłymi delegacjami, na pewno choć raz spotkałeś z niemiłą niespodzianką – odwołaniem bądź opóźnieniem lotu. Zdarzyć się mogło również, że odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu. Następnym razem kiedy przydarzy Ci się jedna z opisanych sytuacji nie załamuj rąk, prawo jest po Twojej stronie. Zobacz co mówi o takich sytuacjach prawodawca.

Kupując bilet lotniczy zawierasz umowę z operatorem linii lotniczych. Na podstawie owej umowy linie lotnicze zobowiązują się dostarczyć Cię do określonego punktu, w określonym czasie. Odwołanie samolotu, opóźnienie lotu, albo odmowa wejścia na pokład samolotu jest równoznaczna z niewywiązaniem się przez przewoźnika z umowy. W takim wypadku powinien Ci to wynagrodzić.

Należy przy tym pamiętać, że lot do miejsca docelowego oraz lot powrotny są zawsze traktowane jako dwa osobne loty. Nawet jeżeli zostały zarezerwowane razem. Przy tym jeżeli zakupiłeś bilet u innej firmy, niż ta obsługująca lot, odpowiedzialne za ewentualne problemy będą tylko linie lotnicze, które obsługują dany lot.

Wspomniane rozporządzenie dotyczy:
– Pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego, do którego ma zastosowanie Traktat.
– Pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat. Chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim, jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Odszkodowanie za opóźniony lot – warunki

Prawo do odszkodowania mają pasażerowie, którzy posiadają rezerwację na dany lot i stawili się na odprawę pasażerów zgodnie z wymogami i o określonym czasie. Jeżeli czas nie zostanie ustalony obowiązuje termin 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu. Przy tym przelot musi być obsługiwany przy pomocy samolotu sklasyfikowanego jako stałopłat o napędzie silnikowym.

Czym jest opóźniony lot w praktyce?

O opóźnieniu zgodnie z ww. rozporządzeniem możemy mówić, w przypadku gdy przewoźnik lotniczy uzasadnienie przewiduje, że lot będzie opóźniony co najmniej:
– Dwie godziny w przypadku lotów do 1500 kilometrów.
– Trzy godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów; oraz wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów.
– Cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż te opisane powyżej.

Jeżeli dojdzie do opóźnienia, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany zapewnić pasażerom:
– Darmowe posiłki oraz napoje – w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania.
– Bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne; dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Zwrot za nocleg

W przypadku, gdy prawdopodobny czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po pierwotnym terminie odlotu i jednocześnie zachodzi konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, pasażerom przysługuje:
– Zakwaterowanie w hotelu.
– Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

W praktyce linie lotnicze, w związku z nagłymi awariami, mogą nie wywiązać się ze swoich obowiązków, wtedy należy gromadzić wszelkie rachunki. Daje nam to możliwość późniejszego domagania się zwrotu kosztów.

Zwrot pełnego kosztu biletu

Natomiast w sytuacji, w której opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, właściciel biletu może domagać się zwrotu:
– Pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony.
– Kosztów nieodbytej podróży.
– Kosztów część podróży już odbytej, o ile lot nie służy dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania żądań pasażera w terminie 7 dni.

W przypadku opóźnienia rozporządzenie nie przewiduje odszkodowania. Mimo to w uzasadnionych przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołując się na właściwe przesłanki wyjść z żądaniem wypłacenia odszkodowania przez przewoźnika.

Odwołanie lotu

W sytuacji, gdy planowany lot zostanie odwołany, analogicznie jak w przypadku lotów opóźnionych, klienci mają prawo do:
– Opieki, w tym, bezpłatne posiłki i napoje; nocleg w hotelu; transport na trasie lotnisko-hotel; oraz udostępnienie informacji.
– Żądania zwrotu należności lub zmiany planu podróży, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Odstępstwa

Pasażerom, których lot został odwołany, co do zasady, przysługuje odszkodowanie z tytułu niewywiązania się przez przewoźnika z zawartej umowy. Odstępstwem od powyższej zasady są przypadki, kiedy pasażerowie:
– Zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu.
– Zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży. Przy tym modyfikacja musi umożliwić wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu.
– Zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży. Przy tym nowy lot musi mieć miejsce nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

W każdym wypadku, gdy odwołano lot, przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania pasażerów o możliwości alternatywnego połączenia.

Ustawodawca nadał przewoźnikom również możliwość uchylenia się powyższych zobowiązań. Przewoźnik nie będzie musiał wypłacać rekompensaty, jeżeli dowiedzie, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Przy czym owych okoliczności nie można było uniknąć, pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu

Może się zdarzyć również sytuacja, iż przewoźnik z uzasadnionych przyczyn nie może przyjąć wszystkich pasażerów z aktualnymi biletami. W takim wypadku powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji. W zamian zaoferować korzyści na warunkach uzgodnionych między owym ochotnikiem, a przewoźnikiem.

Dopiero, w przypadku w którym liczba ochotników jest niewystarczająca, przewoźnik może, wbrew woli pasażerów, odmówić przyjęcia ich na pokład. Powyższe zachowanie przewoźnika skutkuje natomiast szeregiem roszczeń, do których pasażer ma prawo. To m.in.:
– Prawo do opieki, w tym, bezpłatne posiłki i napoje; nocleg w hotelu; transport na trasie lotnisko-hotel; oraz udostępnienie informacji.
– Żądanie zwrotu należności lub zmiany planu podróży, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej;
– Żądanie odszkodowania;

Prawo do odszkodowania

W wyżej opisanych przypadkach odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład, pasażerom przysługuje odszkodowanie w kwotach:
– 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów.
– 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów.
– 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

Rozporządzenie każe obliczać odległości lotu, jako odległość od miejsca wylotu do ostatniego cel lotu, do którego przybędzie pasażer po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu. Odległości mierzone są metodą trasy po ortodromie (ortodrom to najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnąca po jej powierzchni).

Teraz kiedy znasz swoje prawa, nic nie powinno Cię zaskoczyć i tym samym utrudnić, bądź popsuć Ci lotu. Znajomość przepisów pozwoli Ci wyjść z każdej sytuacji obronną ręką. Działając z zimną głową masz szanse uzyskać satysfakcjonujące Cię korzyści i równocześnie spędzić urlop w wymarzonym miejscu.

 

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiając wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylając rozporządzenie (EWG) nr 295/91.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Znakowanie żywności

 Nie „dietetyczny” Ustawa w sposób kategoryczny zabrania opisywania produktu jako „dietetyczny" lub w inny sposób sugerować, że jest to środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zdrowa żywność  dla dzieci Ustawa określa też jak znakowane powinny być produkty do spożycia dla dzieci. Otóż produkty niebędące preparatami do początkowego żywienia niemowląt nie mogą być oznakowane i wprowadzane do obrotu jako środki spożywcze wystarczające do zaspokajania potrzeb żywieniowych prawidłowo rozwijających się niemowląt w ciągu pierwszych miesięcy życia, do momentu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego. W jakim języku? Produkty wprowadzane do obrotu na terytorium Polski muszą być oznakowane w języku polskim. Dodatkowo mogą być ponadto oznakowane w innych językach. Jeśli jednak produkty przeznaczone są  do wywozu poza terytorium Polski, nie musza być znakowane w języku polskim. Termin przydatności Co nie zaskakujące, ale warto o tym wspomnieć. Produkty oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu. Kontrola Główny Inspektor Sanitarny jest właściwym organem krajowym w zakresie odnoszącym się do przyjmowania i przekazywania do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wniosków podmiotów działających na rynku spożywczym w celu udzielenia zezwolenia na wpisanie oświadczenia o zmniejszeniu ryzyka choroby lub oświadczenia odnoszącego się do rozwoju i zdrowia dzieci lub oświadczenia zawierającego wniosek o ochronę zastrzeżonych danych do wspólnotowego rejestru oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Ponadto właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach czasowego zawieszania na terytorium Polski  stosowania oświadczenia żywieniowego lub zdrowotnego.   [informacja]Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.[/informacja]

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Proces rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej to proces względnie prosty i niewymagający znacznego nakładu czasu. Niestety, pomimo zapewnień władzy, rejestracja działalności wciąż jeszcze nie jest możliwa w „jednym okienku”. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - krok po kroku Naszym pierwszym krokiem w drodze do otworzenia własnej firmy będzie rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wyjątki od powyższego dotyczą: Działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Wynajmowania pokoi i sprzedaży posiłków domowych przez rolników oraz świadczenia przez nich w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Wyrobu wina przez producentów będących rolnikami, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej na dwa sposoby Rejestracji możemy dokonać na dwojaki sposób: W urzędzie gminy – należy wypełnić wniosek CEIDG-1 i złożyć w kancelarii (ew. sekretariacie) urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania. Po otrzymaniu w/wskazanego wniosku urząd gminy w terminie jednego dnia powinien przesłać do do CEIDG. Następnie CEIDG przesyła dane z wniosku do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez Internet – zarejestrować firmę możemy na stornie Internetowej www.ceidg.gov.pl. Na stronie pod podanym adresem znajduje się również przewodnik, który w razie kłopotów z rejestracją w łatwy sposób pomoże znaleźć nam rozwiązanie problemu. Niestety przeszkodą w tej formie zarejestrowania firmy jest wymóg posiadania przez przyszłego przedsiębiorcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, którego uzyskanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Alternatywą dla podpisu kwalifikowanego jest utworzenie tzw. profilu zaufanego (po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.epuap.gov.pl). Jak już to zostało powyżej opisane CEIDG dane z wniosku rejestracyjnego przesyła do właściwego urzędu skarbowego, wojewódzkiego urzędu statystyczne oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże ZUS otrzymuje jedynie zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek, natomiast już zadaniem przedsiębiorcy jest złożenie zgłoszenia osoby ubezpieczonej – zgłoszenie składamy na specjalnym formularzu ZUS-ZUA. Dodatkowo w przypadku przedsiębiorców chcących zostać podatnikami VAT muszą oni udać się do właściwego urzędu skarbowego by złożyć odpowiedni wniosek na formularzy VAT-R. Następnie, w ciągu kilku dni od złożenie wniosku w CEIDG urząd statystyczny nadaje przedsiębiorcy numer REGON. Informacje o przyznanym numerze doręczany jest drogą elektroniczną na podany we wniosku CEIDG-1 adres wirtualnej skrzynki pocztowej. Proces rejestracji działalności gospodarczej w chwili obecnej jest całkowicie bezpłatny, niezależnie czy został dokonany w urzędzie gminy czy przez Internet. W tej chwili możesz już rozpoczynać swoją nową aktywność zawodową, gdyż działać można już w dniu złożenia wniosku. We wniosku można również podać przyszłą planowaną datę rozpoczęcia działalności.