Wniosek o ogłoszenie upadłości – wzór o omówieniem

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że w przypadku gdy zadłużenie jego firmy znacznie przewyższa jej zdolność dochodową, by uchronić się o dodatkowych negatywnych skutków, powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Instytucja upadłości została uregulowana ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (dalej jako p.u.). Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić każdy przedsiębiorca, zarówno osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba będąca wspólnikiem spółki osobowej jak i członek zarządu spółki kapitałowej. Co więcej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości prócz dłużnika, ma prawo również wierzyciel.

Upadłość firmy – przesłanki ogłoszenia

Przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą upadłościową dłużnik jest niewypłacalny, w sytuacji w której utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, także jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Dodatkowo dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Należy jednak pamiętać, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia zakładu głównego przedsiębiorstwa. Jeżeli dłużnik nie prowadzi przedsiębiorstwa w Polsce, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania albo jego siedziby. Natomiast jeżeli nie można tego ustalić, właściwym jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika. Oplata od wniosku jest stała i wynosi 1.000,00 zł.

Zgodnie z art. 22 u.p.u. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko dłużnika bądź jego nazwę oraz numer PESEL albo numer KRS, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację przedsiębiorcy.
 • Wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.
 • Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie.
 • Informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy.
 • Informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, do wniosku powinien dołączyć:

 • Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.
 • Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.
 • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia.
 • Oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • Spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty.
 • Wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi.
 • Informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika.
 • Informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.
 • Oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli natomiast oświadczenie to, nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien on we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Zaliczka na wydatki w toku postępowania

Wnioskodawca dodatkowo uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Masa upadłości

Z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, masą upadłości staje się zarówno majątek dłużnika posiadany przez niego w tym czasie, jak i majątek nabyty w toku postępowania upadłościowego. Zobowiązania pieniężne dłużnika, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości, natomiast zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się w pieniężne i z tym dniem stają się płatne, nawet, jeśli termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.