Podatek od dochodu uzyskanego za granicą

Podatek od dochodu uzyskanego za granicąLiczbę Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicę szacuje się na około 2,8 mln, a liczba ta wciąż rośnie. Wielu z nich podejmuje się tzw. pracy „na czarno”, są jednak też tacy, którzy zdecydowali się podjąć legalną pracę. Ci drudzy, mimo przebywania za granicą, wciąż musza być w „stałym kontakcie” z urzędem skarbowym w Polsce. Jak więc rozliczyć podatek od dochodu uzyskanego za granicą? Czy zawsze podatnik będzie zmuszony rozliczać się w dwóch krajach?

Prawo międzynarodowe nakazuje pracodawcy za granicą pobierać z wynagrodzenia polskiego pracownika zaliczki na podatek od dochodu uzyskanego za granicą na podatek dochodowy. Podatnik ma natomiast obowiązek rozliczyć się z tych zaliczek w Polsce. Dodatkowo od wynagrodzenia uzyskanego za granicą podatnik musi rozliczyć się z organem skarbowym państwa w którym pracuje.

Polak niebędący rezydentem podatkowym państwa obcego w którym pracuje, w tym państwie musi wykazać i rozliczyć jedynie zarobki uzyskane w tym kraju. Dla przykładu, jeżeli obywatel Polski pracuje w dwóch państwach obcych to w każdym z nich ma obowiązek rozliczyć się wyłącznie z zarobków uzyskiwanych na terytorium danych krajów. W Polsce zaś podatnik będzie musiał rozliczyć wszystkie swoje przychody, tj. złożyć dodatkowe zeznanie podatkowe i wykazać zarobki ze obu państw obcych.

Jak rozliczyć się za pracę za granicą?

Metoda rozliczenia dochodów uzyskanych z tytułu pracy wykonywanej za granicą będzie zależała od rodzaju zatrudnienia.

Możemy wyróżnić sytuację w której:

  • polski podatnik pracuje dla zagranicznego pracodawcy za granicą;
  • polski pracodawca wysyła pracownika do pracy za granicę i wynagrodzenie wypłaca mu z Polski;
  • zagraniczny pracodawca wynagradza polskiego pracownika za pracę wykonywaną na terytorium Polski.

Dochód uzyskany za pracę za granicą u zagranicznego pracodawcy

Wynagrodzenie otrzymywane za prace za granica generuje prawo podatnika do zwrotu nadpłaty podatku. Okoliczności te pozwalają polskim podatnikom korzystać z ulg podatkowych oraz wyższych kwot wolnych od podatku.

Podczas pracy u zagranicznego pracodawcy częstokrotnie dochodzi do sytuacji, w której podatek dochodowy nie jest rozliczany przez pracodawcę przy pobieraniu zaliczek na podatek. Ich wykazanie następuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego w deklaracji podatkowej. Przez powyższe zaliczki opłacane przez pracodawcę są wyższe niż kwota należna dla urzędu skarbowego, co przekłada się na nadwyżkę i obowiązek zwrotu pieniędzy podatnikowi przez fiskusa.

Dochód z tytułu pracy za granicą otrzymywany od polskiego pracodawcy

Co do zasady, pracownik przebywający w delegacji za granicą, którego zarobki wypłacane są bezpośrednio z Polski przez pracodawcę, który nie korzysta z zagranicznego zakładu usytuowanego w państwie, do którego pracownik został delegowany, podatek będzie płacił wyłącznie w Polsce.

Jeżeli jednak delegacja będzie dłuższa aniżeli 182 dni w danym roku, wówczas organy skarbowe państwa obcego mogą opodatkować zarobki oddelegowanego pracownika.

Z kolei, jeśli wynagrodzenie pracownika oddelegowanego wypłaca zakład zagraniczny, albo jeżeli pracodawca oddelegowany jest do pracy u zagranicznego pracodawcy i ten dokonuje wypłat wynagrodzenia – dochód pracownika zostanie opodatkowany również za granicą. W tej sytuacji dojdzie do podwójnego opodatkowania podatnika pracującego za granica w ramach delegacji.

Praca z Polski na rzecz zagranicznego pracodawcy

W przypadku kiedy obywatel Polski wykonuje pracę zdalną na terenie Polski dla zagranicznego pracodawcy, podatek płatny będzie jedynie w Polsce. Decydując się na taką metodę zarobkowania, pracownik musi sam zadbać o wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Polski pracownik w takiej sytuacji nie może liczyć na otrzymanie PITu-11. Samodzielnie musi wyliczyć i wykazać przed fiskusem  otrzymane wynagrodzenie.

Czytaj też:  Odroczenie terminu do złożenia zeznania PIT-36

Rozliczanie w Polsce wynagrodzenia uzyskanego za granicą

Dochód uzyskany za granicą należy rozliczyć w Polsce. Obowiązek ten dotyczy polskich  rezydentów podatkowych. Rezydentami są osoby, które:

  • posiadają w Polsce centrum interesów życiowych, lub
  • przebywają na terytorium Polski dłużej niż 182 dni w roku.

Rezydenci podatkowi dochód uzyskany za granicą rozliczają w zależności od umowy międzynarodowe podpisanej przez Polskę z tym obcym państwem. Zasadniczo wyróżniamy:

  • metodę zwolnienia z progresją;
  • metodę proporcjonalnego odliczenia

Metoda zwolnienia z progresją

Osoba która osiągnęła dochód opodatkowany za granicą, zostanie zwolniona przez Polskę z opodatkowania.

W takiej sytuacji dochody uzyskane w Polsce sumuje się z dochodami uzyskanymi za granicą. Następnie od sumy tych dochodów oblicza się “hipotetyczny” podatek według obowiązującej w danym roku skali podatkowej. Później ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów. Ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Metoda proporcjonalnego odliczenia         

Dochody uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, przy czym podatek zapłacony za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w Polsce, tj. do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Przy tej metodzie dochody uzyskane za granicą łączy się z dochodami krajowymi. Od sumy tych dochodów oblicza się podatek według obowiązujących w Polsce przepisów. Następnie od tak obliczonego podatku odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Wyliczony podatek pomniejsza się o ulgę abolicyjną

Czy każdy obywatel Polski musi rozliczać się z polskim fiskusem?

Nie każda osoba pracująca za granicą ma obowiązek rozliczyć się w Polsce. Nie muszą tego dokonywać osoby, które przeniosły swoje centrum interesów życiowych za granicę. Oznacza to, że osoby które na stałe zamieszkały w obcym państwie, zabrał ta, swoje rodziny, zaś do Polki przyjeżdża wyłącznie w celu odwiedzin bądź w czasie urlopu, będą  rozliczać się wyłącznie w kraju swojego zamieszkania.

Obowiązek rozliczania się z polskim urzędem skarbowym, nie dotyczy także osób, które dochody uzyskali wyłącznie za granicą, a w Polsce przebywali krócej niż 182 dni.

 

Autor Radosław Pilarski