Ryczałt – jak wyglądają zmiany w 2022 roku

Nowy rok przyniósł zmiany w systemie podatkowym i to największe od bardzo wielu lat. Dla jednych te zmiany wyjdą na plus, inni na nich stracą. Od zeszłego roku z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą korzystać niemalże wszyscy przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają kwoty 2 mln euro, a więc wszystkie mikro firmy. Co więcej podatek ten w niektórych przypadkach naprawdę stał się atrakcyjny. Chodzi tu przede wszystkim o lekarzy, inżynierów i programistów.
ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Jego zasadniczą cechą jest to, że wysokość podatku oblicza się na podstawie przychodu przedsiębiorcy, a wiec wszystkich wpływów na konto firmowe, bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Nie jest to zatem podatek dochodowy.

Ryczałt – kto skorzysta?

Z ryczałtu może skorzystać, każda osoba, która:

 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych;
 • osiąga przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • jest osobą duchowną.

Należy jednocześnie uważać na ustawowe limity, bowiem ich przekroczenie dyskwalifikuje danego przedsiębiorcę z grona ryczałtowców. Z podatku ryczałtowego skorzystają wyżej wskazane osoby, pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym:

 • uzyskały przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro, lub
 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro. 

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku działalności, w przypadku przekroczenia ustawowego limitu, nie tracą prawa do rozliczania podatku dochodowego za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.

Kto nie skorzysta z ryczałtu?

Ustawodawca oprócz limitów kwotowych przewidział również szereg innych ograniczeń. Opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie stosuje się wobec podatników:

 • opłacających podatek w formie karty podatkowej;
 • korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 • osiągających przychody z tytułu prowadzenia aptek;
 • osiągających przychody z tytułu działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • osiągających przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałtem nie rozliczą się również podatnicy, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem;
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków;
 • samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka, o ile małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych. 

Kto najbardziej zyska na Polskim Ładzie?

Polski Ład przynosi dla niektórych branż sporą „ulgę” podatkową. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

 1. lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – dla nich stawka ryczałtu zmaleje z 17% do 14%,
 2. informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – w ich przypadku stawka ryczałtu zmaleje z 15% do 12%,
 3. usługi inżynieryjne i architektoniczne – dla nich stawka ryczałtu zmaleje z 17% lub 15% do 14%. 

Ryczałt – jakie są stawki?

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego jest uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej. Zryczałtowany podatek można płacić korzystając z jednej z nich, a w przypadku działalności w różnych obszarach gospodarki – z kilku.

Stawka 17%

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 17% przeznaczony jest dla wolnych zawodów, a więc dla:

 1. tłumaczy;
 2. adwokatów;
 3. radców prawnych;
 4. notariuszy;
 5. księgowych;
 6. biegłych rewidentów;
 7. agentów ubezpieczeniowych;
 8. agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające;
 9. brokerów reasekuracyjnych;
 10. brokerów ubezpieczeniowych;
 11. doradców podatkowych;
 12. doradców restrukturyzacyjnych;
 13. maklerów papierów wartościowych;
 14. doradców inwestycyjnych;
 15. agentów firm inwestycyjnych;
 16. rzeczników patentowych.

Stawka 15%

Stawka 15% przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy swój przychód osiągają ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0);
 2. pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0);
 3. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1);
 4. magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0);
 5. magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0);
 6. parkingowych (PKWiU 52.21.24.0);
 7. obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0);
 8. pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0);
 9. pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)
 10. licencyjnych związanych z:
  • nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0);
  • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0);
  • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0);
  • nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0);
  • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0);
  • nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0);
 11. związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0);
 12. związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60);
 13. przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99);
 14. finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 15. związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3);
 16. prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 17. firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 18. reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73);
 19. fotograficznych (PKWiU 74.2);
 20. tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 21. związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78);
 22. przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79);
 23. detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem;
 24. obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30);
 25. w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19);
 26. kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90);
 27. związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

Stawka 14%

Podatek w wysokości 14% od przychodów liczony jest od świadczenia usług:

 1. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86);
 2. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71);
 3. w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

Stawka 12%

12% zapłacą przedsiębiorcy osiągający przychód ze świadczenia usług związanych z:

 1. wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line;
 2. wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1);
 3. wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2);
 4. wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;
 5. doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stawka 10%

Stawkę 10% podatku zapłacą przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

Stawka 8,5%

8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł liczone jest z tytułu:

 1. otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
 2. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 3. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55);
 4. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1);
 5. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72);
 6. wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0);
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1);
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0);
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0);
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0);
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0);
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0);
  • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40);
  • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87).

Stawka 8,5%

Stawką 8,5% mogą się rozliczać przedsiębiorcy z przychodów:

 1. z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 2. ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0);
 3. ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85);
 4. ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91);
 5. z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego;
 6. z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu;
 7. z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Stawka 5,5%

Ryczałtem 5,5% mogą się rozliczać przedsiębiorcy z przychodów:

 1. z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;
 2. prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

Stawka 3%

Stawka 3,0% liczona jest od przychodów:

 1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 2. z działalności usługowej w zakresie handlu;
 3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0);
 4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów;
 5. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących:
  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych;
  • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku.

Stawka 2%

Stawką 2% objęty jest przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Ryczałt – do kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Jeżeli przedsiębiorca uzna, że prowadzona przez niego działalność znajduje się w odpowiadającej mu skali podatkowej, zmiany formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany powinien dokonać do 20. lutego 2022 roku.

Powyższe wynika z faktu, że zmian można dokonywać wyłącznie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto skontaktować się z kancelarią notarialną zgodną z miejscem zamieszkania – notariusz Wrocław

Porada prawna:

 • ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993).

Artykuł we współpracy

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.