Spółka komandytowo-akcyjna a Polski Ład – dla kogo to dobry wybór?

Rok 2022 może okazać się „zabójczy” dla wielu firm, nie tylko tych małych. Nie dziwi więc, że przedsiębiorcy wertują Internet w poszukiwaniu sposobów na optymalizację podatkową. Dla wielu z nich dobrym rozwiązaniem może okazać się spółka komandytowo-akcyjna. Nie jest to popularna forma prowadzenia działalności, gdyż wymaga dużego zaangażowania za równo czasowego jak i kapitałowego. Wydaje się jednak, że te „niedogodności” bledną w momencie, kiedy przedsiębiorca może płacić mniejsze podatki i zrezygnować z ZUS.
Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczenia i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

W spółce tej obowiązuje kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 50 000 złotych. Co do zasady, to komplementariusz prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Akcjonariusz może ją reprezentować wyłącznie jako pełnomocnik.

Jednakże w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób wymagane jest powołanie rady nadzorczej, która ma za zadanie kontrolowanie działania spółki, w szczególności komplementariuszy.

Istnieje jednak możliwość, aby podmiot ten był prowadzony przez jedną osobę, będącą zarazem komplementariuszem jak i akcjonariuszem. I to tym „tworem” zajmiemy się w niniejszym artykule.

Komplementariusz i akcjonariusz w jednej osobie?

Tak, jest to możliwe. Z brzmienia art. 125 Kodeksu spółek handlowych (KSH) nie wynika, aby komplementariuszem i akcjonariuszem musiały być dwie odrębne osoby. Jeżeli z brzemienia przepisu nie wynika jednoznaczny zakaz, należy stwierdzić, że taka konfiguracja jest dopuszczalna. Ważne, aby formalnie ten sam podmiot realnie pełnił w spółce obie funkcje.

Spółka komandytowo-akcyjna a ZUS

Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej – zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Powyższe wynika ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w której wskazano, że ubezpieczeniom podlega m.in. osoba prowadzącą pozarolniczą działalność.

Jednakże zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Przepis nie wymienia natomiast wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej. Z racji tego, że katalog przedsiębiorców ma charakter zamknięty, nie można dokonywać interpretacji rozszerzającej, a co za tym idzie, podmioty tam niewskazane nie są przedsiębiorcami.

Komplementariusze i akcjonariusze spółki kapitałowo-akcyjnej nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółka ta musi płacić zaliczki na podatek dochodowy i składać zeznania roczne. SKA została opodatkowana skalowo, tj.:

  • jeżeli wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro (tzw. mały podatnik) podatek wynosi 9%;
  • powyżej 2 mln podatek wynosi już 19%.

Spółka komandytowo-akcyjna jest zobowiązana do wpłacania w trakcie roku zaliczek na CIT, a następnie do rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (CIT-8).

Spółka komandytowo-akcyjna a opodatkowanie wspólników

W SKA mamy do czynienia z dwoma rodzajami wspólników – komplementariuszem oraz akcjonariuszem. Nie tylko KSH rozgranicza te podmioty, robi to również ustawa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tymi aktami:

  • akcjonariusze podlegają podwójnemu opodatkowaniu, tj. pierwszy raz na poziomie samej spółki – podatkiem CIT (9% lub 19%), drugi raz na poziomie wspólnika – 19% podatkiem od dywidend.
  • komplementariusze nie podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Mogą oni odliczyć od swojego podatku kwotę podatku zapłaconą przez spółkę komandytową. PIT komplementariusza zostaje pomniejszony o kwotę podatku wyliczonego poprzez pomnożenie jego procentowego udziału w zysku przez kwotę podatku zapłaconego przez spółkę za rok podatkowy, z którego został osiągnięty przychód z tytułu udziału w zysku. Kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty podatku zapłaconego przez spółkę. 

Kiedy to się opłaca?

Aby przedsiębiorca zyskał na powyżej opisanym opodatkowaniu, tj. aby nie musiał płacić podwójnego podatku dochodowego, powinien prawidłowo rozdzielić akcje między siebie jako komplementariusza i akcjonariusza.

Optymalnym rozwiązaniem będzie poniższy udział w akcjach:

  1. komplementariusz – 99% akcji;
  2. akcjonariusz – 1% akcji.

W powyższym wypadku, zakładając, że dochód spółki w danym roku podatkowym wyniósł 100 000 zł, spółka jest obowiązana zapłacić 9% CIT, czyli 9 000 zł. Do wypłaty w formie dywidendy pozostaje zatem 91 000 zł. Wypłacając całą tę kwotę, przedsiębiorca zapłaci:

  • jako akcjonariusz – 1% x 91 000 zł x 19% = 173 zł;
  • jako komplementariusz –  99% x 91 000 zł x 19% = 17 117 zł. Od tej kwoty następnie należy odliczyć zapłacony już podatek w CIT (9 000 zł) – 17 117 zł – 9 000 zł = 8 117 zł.

Łączne opodatkowanie przedsiębiorcy wynosi 17 290 zł, czyli 17,3% od dochodu.

Co to oznacza?

Powyższe wyliczenia oznaczają, że:

  • dla małych przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, którzy nie przekraczają dochodu rocznego w kwocie 120 000 zł, SKA może okazać się nie opłacalna. 17% to w końcu mniej aniżeli 17,3%. Biorąc jednak pod uwagę fakt zwolnienia ze składek ZUS, dla niektórych może okazać się to dobrym rozwiązaniem, nawet przy mniejszych zyskach.
  • dla przedsiębiorców którzy rozliczali się na podatkiem liniowym (19%) oraz na zasadach ogólnych i jednocześnie ich dochody przekraczają drugi próg podatkowy (32%), różnica jest już odczuwalna. Co więcej wspólnicy SKA są zwolnieni z tzw. daniny solidarnościowej (4% od nadwyżki dochodów ponad kwotę jednego miliona złotych rocznie).

Jeżeli przedsiębiorca osiąga przychód przekraczający 2 mln euro rocznie, powinien powyższe przeliczyć ponownie, gdyż zmienia się wartość CIT – zamiast 9% należy wstawić 19%. W praktyce, po przeliczeniu wychodzi łącznie około 19%.

Polecane wzory pism:

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

więcej porad

Ryczałt – jak wyglądają zmiany w 2022 roku

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Jego zasadniczą cechą jest to, że wysokość podatku oblicza się na podstawie przychodu przedsiębiorcy, a wiec wszystkich wpływów na konto firmowe, bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Nie jest to zatem podatek dochodowy. [reklama-ads] Ryczałt - kto skorzysta? Z ryczałtu może skorzystać, każda osoba, która: prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych; osiąga przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; jest osobą duchowną. Należy jednocześnie uważać na ustawowe limity, bowiem ich przekroczenie dyskwalifikuje danego przedsiębiorcę z grona ryczałtowców. Z podatku ryczałtowego skorzystają wyżej wskazane osoby, pod warunkiem, że w poprzednim roku obrotowym: uzyskały przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro, lub uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro.  [rada]Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym roku działalności, w przypadku przekroczenia ustawowego limitu, nie tracą prawa do rozliczania podatku dochodowego za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego.[/rada] [reklama-ads] Kto nie skorzysta z ryczałtu? Ustawodawca oprócz limitów kwotowych przewidział również szereg innych ograniczeń. Opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie stosuje się wobec podatników: opłacających podatek w formie karty podatkowej; korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego; osiągających przychody z tytułu prowadzenia aptek; osiągających przychody z tytułu działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych; osiągających przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych; wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ryczałtem nie rozliczą się również podatnicy, którzy podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności: [reklama-ads] samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem; w formie spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków; samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka, o ile małżonek bądź małżonkowie przed wskazaną zmianą opłacali podatek z tytułu tej działalności na zasadach ogólnych.  Kto najbardziej zyska na Polskim Ładzie? Polski Ład przynosi dla niektórych branż sporą „ulgę” podatkową. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają: lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – dla nich stawka ryczałtu zmaleje z 17% do 14%, informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – w ich przypadku stawka ryczałtu zmaleje z 15% do 12%, usługi inżynieryjne i architektoniczne – dla nich stawka ryczałtu zmaleje z 17% lub 15% do 14%.  Ryczałt – jakie są stawki? [reklama-ads] Stawka ryczałtu ewidencjonowanego jest uzależniona od typu prowadzonej działalności gospodarczej. Zryczałtowany podatek można płacić korzystając z jednej z nich, a w przypadku działalności w różnych obszarach gospodarki - z kilku. Stawka 17% Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 17% przeznaczony jest dla wolnych zawodów, a więc dla: tłumaczy; adwokatów; radców prawnych; notariuszy; księgowych; biegłych rewidentów; agentów ubezpieczeniowych; agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające; brokerów reasekuracyjnych; brokerów ubezpieczeniowych; doradców podatkowych; doradców restrukturyzacyjnych; maklerów papierów wartościowych; doradców inwestycyjnych; agentów firm inwestycyjnych; rzeczników patentowych. Stawka 15% [reklama-ads] Stawka 15% przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy swój przychód osiągają ze świadczenia usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0); pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0); pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1); magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0); magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0); parkingowych (PKWiU 52.21.24.0); obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0); pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0); pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0) licencyjnych związanych z: nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0); nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0); nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0); nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0); nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0); nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0); związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0); związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60); przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99); finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów; związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3); prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów; firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów; reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73); fotograficznych (PKWiU 74.2); tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów; związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78); przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79); detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem; obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30); w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19); kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90); związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93). Stawka 14% [reklama-ads] Podatek w wysokości 14% od przychodów liczony jest od świadczenia usług: w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86); architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71); w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1); Stawka 12% 12% zapłacą przedsiębiorcy osiągający przychód ze świadczenia usług związanych z: wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line; wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1); wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2); wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line; doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). Stawka 10% Stawkę 10% podatku zapłacą przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Stawka 8,5% 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł liczone jest z tytułu: [reklama-ads] otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze; z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55); świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1); wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72); wynajmu i dzierżawy: samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0); pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1); środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0); środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0); pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0); kontenerów (PKWiU 77.39.12.0); motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0); własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40); świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87). Stawka 8,5% Stawką 8,5% mogą się rozliczać przedsiębiorcy z przychodów: z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0); ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85); ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91); z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego; z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu; z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy. Stawka 5,5% Ryczałtem 5,5% mogą się rozliczać przedsiębiorcy z przychodów: z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton; prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Stawka 3% [reklama-ads] Stawka 3,0% liczona jest od przychodów: z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; z działalności usługowej w zakresie handlu; ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0); z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów; z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych; z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku. Stawka 2% Stawką 2% objęty jest przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu. Ryczałt - do kiedy można zmienić formę opodatkowania? Jeżeli przedsiębiorca uzna, że prowadzona przez niego działalność znajduje się w odpowiadającej mu skali podatkowej, zmiany formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany powinien dokonać do 20. lutego 2022 roku. Powyższe wynika z faktu, że zmian można dokonywać wyłącznie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto skontaktować się z kancelarią notarialną zgodną z miejscem zamieszkania - notariusz Wrocław [reklama-ads] [informacja]Porada prawna: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993).[/informacja] Artykuł we współpracy

Składki ZUS 2022 – jakie podwyżki niesie dla nas Polski Ład?

Znane jest nowe minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a co za tym idzie również ile będą wynosiły składki na ubezpieczenia społeczne. Składka zdrowotna z kolei będzie zmienna i będzie zależała od tego, jaki zysk w danym miesiącu osiągnął ubezpieczony. [reklama-ads] Z racji tego, że składka zdrowotna od tego roku będzie wyliczana od wysokości dochodu, zmianie uległy również terminy, w jakich składki ZUS 2022 powinny zostać opłacone. Składki ZUS 2022 - nowe terminy  Wraz z Polskim Ładem od 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy terminy płatności składek ZUS oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Terminy te dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Nowe terminy: do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną; do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.   [rada]Dla przedsiębiorców termin rozliczania składek wynosi teraz do 20. dnia następnego miesiąca.[/rada] [reklama-ads] Składki ZUS 2022 – ile za ubezpieczenie społeczne? Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z żadnych preferencji, mają obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne liczone od podstawy nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W roku 2022 jest to kwota 5 922 zł. Tym samym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 3 553,20 zł. Składki na 2022 rok wyglądają następująco: Składka emerytalna - 19,52% podstawy wymiaru - 693,58 zł Składka rentowa - 8,00 % podstawy wymiaru - 284,26 zł Składka chorobowa - 2,45% podstawy wymiaru - 87,05 zł Składka wypadkowa - 1,67 % podstawy wymiaru - 59,34 zł Składka na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru - 87,05 zł [rada]Składki ZUS dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1 124,23 zł. Z kolei z chorobowym to już 1 211,28 zł.[/rada] [uwaga]Czytaj również: Spółka komandytowo-akcyjna a Polski Ład – dla kogo to dobry wybór?[/uwaga] [reklama-ads] Składki „mały ZUS plus”: W przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma prawa do „ulgi na start”, lecz ma ma prawo do korzystania z „małego ZUS plus”,  może opłacać składki od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem: dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym             ____________________________________________        x 30 liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym Wynik należy dodatkowo przemnożyć przez 0,5. Po wykonaniu wskazanych działań matematycznych otrzymujemy Podstawę wymiaru składek. Podstawę należy następnie przemnożyć przez procentowe wartości poszczególnych składek. Należy jednak pamiętać, iż składki te nie mogą być niższe, niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 wynosi 3 010 zł (30% to 903 zł). Wobec powyższego minimalne składki wynoszą : Składka emerytalna - 176,27 zł Składka rentowa - 72,24 zł Składka chorobowa - 22,12 zł Składka wypadkowa - 15,08 zł Ubezpieczenie zdrowotne przy zasadach ogólnych [reklama-ads] W zależności od tego jaką formę opodatkowania wybrał przedsiębiorca, składki zdrowotne będą się od siebie różniły. Przy zasadach ogólnych składka zdrowotna wynosi 9% dochodu z danego miesiąca. Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 3 010zł 270,90 zł 4 000 zł 360 zł 8 000 zł 720 zł 10 000 zł 900 zł 14 000 zł 1 260 zł 18 000 zł 1 620 zł 20 000 zł 1 800 zł Ubezpieczenie zdrowotne przy podatku liniowym [reklama-ads] Dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, po przekroczeniu 5 510 zł dochodu. Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej do 5 510 zł 270,90 zł 8 000 zł 392 zł 10 000 zł 490 zł 14 000 zł 686 zł 18 000 882 zł 20 000 zł 980 zł Ubezpieczenie zdrowotne przy ryczałcie [reklama-ads] Wyliczenie składki zdrowotnej  przy ryczałcie jest zależne od osiągniętego przychodu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Będzie się ona opierać na trzech stawkach – zgodnie z tabelą. Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej Do 60 000 zł 319,79 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia Od 60 000 zł do 300 000 zł 532,98 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia Powyżej 300 000 zł 959,36 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia Ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej Składka na ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tym samym składka zdrowotna dla przedsiębiorców na karcie podatkowej wyniesie 270,90 zł.